Tải bản đầy đủ

Mẫu quyết định do an TN 57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Số:

/QĐ-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày … tháng …… năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên
____________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT về việc
ban hành Qui chế đào tạo và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha
Trang về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị;
Căn cứ Quyết định số 623/2017/QĐ-ĐHNT ngày 05/09/2017 của Trường Đại học Nha Trang về

việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy của Trường ĐHNT;
Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-ĐHNT ngày 17/11/2017 của Trường Đại học Nha Trang về việc
ban hành Quy định thực tập của Trường ĐHNT;
Xét đề nghị của Trưởng Bộ môn ……………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho sinh viên: Nguyễn Văn A MSSV: 57………….. Lớp: 57……………….
Khóa: 57 Ngành/ Chuyên ngành: …………………….
Thực hiện đồ án tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Nội dung thực hiện:
1/…………………………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………………………
Nơi thực hiện: ………………………………………………………………………………………………
Thời gian thực hiện: từ ngày 04/03/2019 đến ngày 15/06/2019
Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp trước ngày: 17/06/2018 cho Bộ môn: ………………………………….
Điều 2. Giảng viên ………………… hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp theo Quy chế
của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện Quy chế của Trường.
Trưởng Bộ môn ……………………… định kỳ báo cáo cho Viện trưởng việc thực hiện công tác
tốt nghiệp của sinh viên và giảng viên hướng dẫn được giao quản lý.
Sinh viên ……………………… có trách nhiệm chấp hành đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào
tạo, quy định của Trường và nơi thực tập trong quá trình làm công tác tốt nghiệp, hoàn thành đồ án tốt
nghiệp đúng thời gian qui định.
Điều 3. Sinh viên có tên trong Điều 1, Giảng viên và Trưởng Bộ môn có tên trong Điều 2 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
TL.HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×