Tải bản đầy đủ

Trí tuệ kinh doanh châu á

Trí Tuệ Kinh Doanh Châu Á
Tác giả : Dinna Louise C. Dayao
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7228
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF EPUB MOBI Đọc Online

Cuốn sách Trí tuệ kinh doanh châu Á s ẽ góp ph ần giúp b ạn đọc tr ả l ời câu h ỏi đó thông qua vi ệc gi ới thi ệu
kinh nghiệm của 32 nhà lãnh đạo kinh doanh tiêu biểu c ủa khu v ực. Qua cu ốn sách, bạn đọc s ẽ hi ểu rõ kh ối óc
và trái tim của những Giám đốc điều hành (CEO-Chief Executive Officer) hay nh ững ng ười sáng l ập nh ững t ập
đoàn hùng mạnh của châu Á như Konosuke Matsushita, Ng ười sáng l ập T ập đoàn Matsushita; Ryuzaburo
Kaku - Chủ tịch Canon, Nhật Bản; Stan Shih - Người sáng l ập và Ch ủ t ịch T ập đoàn Acer, Đài Loan; Koji
Kobayashi, Chủ tịch danh dự, Công ty NEC Nh ật Bản; Chung Po-Yang, Ng ười sáng l ập và Ch ủ t ịch Emeritus
DHL International Ltd. Hồng Kông; Cheong Choong Kong c ủa Singapore Airlines... Dù khác bi ệt v ề tu ổi tác,
ngành nghề và văn hoá thì tất cả đều chia s ẻ một tri ết lý kinh doanh đúng đắn vì c ộng đồng. Chính nh ững tri ết
lý đó đang truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ lãnh đạo trẻ của châu Á trong th ế kỷ 21 này.
Các bài viết được chia thành sáu phần theo từng chủ đề riêng và m ỗi bài có đi kèm v ới gi ới thi ệu tóm l ược
thành
tựu
kinh
doanh

của
các
CEO
để
độc
giả
tiện
tham
khảo.
Phần I: Triết lí quản trị trình bày niềm tin và triết ký kinh doanh giúp các CEO thành công trong kinh doanh.
Phần II: Thấm nhuần văn hoá công ty, đưa ra những bài học thực tiễn c ủa các CEO bi ến các giá tr ị tr ừu t ượng
thành môi trường thúc đẩy sáng kiến, khuy ến khích m ọi ng ười làm vi ệc vì m ục tiêu chung.
Phần III: Tinh thần doanh nghiệp: Các CEO tìm ki ếm những th ử thách mới, đồng th ời v ẫn ti ếp t ục duy trì được
tinh
thần
doanh
nghiệp
khi
quy

của
công
ty
ngày
càng
mở
rộng.
Phần IV: Những bài học từ Trung Quốc, giới thiệu cách th ức các CEO đối m ặt v ới th ử thách khi môi tr ường
kinh doanh ở thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng và thách thức đang thay đổi.


Phần V: Các chiến lược marketing và bán hàng trình bày cách th ức và các k ỹ n ăng qu ảng cáo và marketing
hiệu
quả

các
CEO
áp
dụng.
Phần VI: Quản lí trong các thời điểm khó khăn kể lại nh ững kinh nghi ệm đáng giá c ủa các CEO trong quá trình
vực
dậy
các
công
ty
yếu
kém

vượt
qua
những
trở
ng ại.
Đây là cuốn sách khám phá trí tuệ những nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu trong khu v ực và chúng tôi tin
rằng các doanh nhân, các nhà quản lý, các sinh viên ngành qu ản tr ị kinh doanh, hay b ất c ứ ai đang m ưu c ầu
một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ cho bản thân, cho doanh nghi ệp và cho c ộng đồng đều s ẽ
tìm thấy ở Trí tuệ kinh doanh châu Á những triết lý kinh doanh, nh ững ý t ưởng độc đáo, và nh ững bài h ọc làm
hành trang trên con đường của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×