Tải bản đầy đủ

Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi

Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi
Tác giả : J. Leslie Mckeown
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6282
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PRC EPUB MOBI Đọc Online

Trong cương vị lãnh đạo của một tổ chức, chắc đã không ít lần bạn tự đặt câu h ỏi: Làm th ế nào để tuy ển đu ợc
một nhân viên giỏi? Trên thực tế, tuyển được nhân viên giỏi đã khó, gi ữ chân họ còn khó g ấp b ội. Vi ệc h ọ ra đi
sau khi đuợc đào tạo hay đã có vốn kinh nghiệm vững vàng là điều khi ến h ầu h ết các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp phải đau đầu. Nhiều người cho rằng chiến lược giữ chân nhân viên duy nh ất là th ể hi ện rõ ràng quy ền
lợi và trách nhiệm của họ trong hợp đồng lao động. Nhưng dó không phãi là cách làm duy nh ất. Hi ệu qu ả làm
việc, động lực thực hiện cam kết và quyết tâm hoàn thành t ốt công vi ệc c ủa nhân viên còn ph ụ thu ộc vào đi ều
kiện làm việc mà họ được hưởng.
Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi nằm trong bộ "Briefcase" (Nhà xuất b ản McGraw-Hill) - b ộ sách mà b ất c ứ
nhà quản lý nào cũng nên có trong tay và đã được d ịch sang g ần hai m ươi th ứ ti ếng. Trong cu ốn sách này, J.
Leslie McKeown chỉ dẫn đầy đủ các cách thức mà bạn c ần áp d ụng để tạo ra và ph ối h ợp các y ếu t ố thu hút
đuợc những nhân viên giỏi về làm việc bên mình. J. Leslie McKeown mang đến cho ng ười đọc cái nhìn toàn
diện về quá trình tuyển dụng - đào tạo - giữ chân nhân viên và các ph ương pháp c ụ th ể để th ực hi ện m ục tiêu
xuyên suốt ấy.
Cuốn sách được chia làm ba phần. Trong phần đầu. J. Leslie McKeown giải thích các v ấn đề nhân s ự và xoay

quanh chiến lược giữ chân nhân viên. Phần thứ hai giúp b ạn phân tích và hình thành chi ến l ược gi ữ chân
nhân viên, bằng các phương thức khen thưởng, ưu đãi, qu ản lý nhân viên s ắp ngh ỉ vi ệc, nhân viên m ới, các
chương trình đào tạo, tuyển dụng, định hướng cho nhân viên... Ph ần th ứ ba là các chi ến l ược gi ữ chân nhân
viên nhìn từ góc độ của người lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có vi ệc qu ản lý hi ệu qu ả và xây d ựng v ăn hoá
doanh nghiệp.
Trân trọng giới thiệu!
Bình luận
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×