Tải bản đầy đủ

Đột phá sức sáng tạo

Đột Phá Sức Sáng Tạo
Tác giả : Michael Michalko
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5766
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Ý tưởng! Sự sáng tạo là gì? Tại sao một số ng ười lại có rất nhi ều ý t ưởng? Bí quy ết c ủa h ọ là gì v ậy? Li ệu
chúng ta có thể học hỏi được những phương pháp của h ọ không? Cu ốn sách này s ẽ là câu tr ả l ời hoàn h ảo
cho những câu hỏi ấy.
Hơn thế nữa, nó còn giới thiệu những kỹ thuật sáng t ạo có th ể làm thay đổi cu ộc s ống đến v ới t ất c ả m ọi
người. Chuyên gia về sáng tạo nổi tiếng thế giới Michael Michalko đã nghiên c ứu và phân tích qua hàng tr ăm
thiên tài tư duy sáng tạo vĩ đại nhất trong lịch sử nhân lo ại - t ừ Leonardo da Vinci đến Walt Disney, t ừ Paplo
Picasso đến Thomas Edison, từ nhà bác học Charles Darwin đến thiên tài Martha Graham.
Với văn phong giản dị, dễ hiểu, Michael Michalko đã giải thích quá trình phát tri ển ý t ưởng c ủa nh ững b ậc
thiên tài này bằng những bước rất đơn giản, dễ theo dõi mà b ất c ứ ai c ũng có th ể áp d ụng để tr ở nên sáng t ạo
hơn. Mỗi chương của Đột phá sức sáng tạo mô tả một chiến l ược tư duy sáng t ạo, quá trình phát tri ển chi ến
lược của những bậc thiên tài và thành quả chúng mang lại.
Đặc biệt cuốn sách còn cung cấp các bài tập th ực hành mà b ất c ứ ai c ũng có th ể áp d ụng để thành công trogn
học tập, công việc, cuộc sống. Tổ chức lại tư duy trên cơ sở các chi ến l ược phát kh ởi nh ững ý t ưởng này s ẽ
làm thay đổi hoàn toàn cách thức bạn xem xét vấn đề và mở ra một kho tàng những giải pháp c ải tiến hiệu qu ả

cho những thách thức mà bạn phải đối mặt hàng ngàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×