Tải bản đầy đủ

Tài chính dành cho nhà quản lý

Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý
Tác giả : Gene Siciliano
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8817
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Các báo cáo tài chính có ngôn ngữ riêng, một ngôn ng ữ mà không ph ải nhà qu ản lý nào c ũng có th ể hi ểu th ấu
đáo và chính xác. Đây là lý do khiến nhà quản lý đôi khi không n ắm đu ợc b ản ch ất v ấn đề và đưa ra nh ững
quyết định sai lầm có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghi ệp.
Với mục đích xoá tan khoảng cách giữa báo cáo tài chính và nhà qu ản lý, Tài chính dành cho nhà quản lý giúp
bạn từng bước phân tích thông tin có trong các báo cáo tài chính và đưa ra nh ững quy ết định đúng đắn, sáng
suốt dựa trên những dữ kiện tài chính quan trọng.
Dễ hiểu, dễ tiếp cận, Tài chính dành cho nhà quản lý cung cấp những công cụ tối cần thiết giúp nhà quản lý
chủ động điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, có thể nói cu ốn sách là m ột giáo trình tài chính thi ết
thực và bổ ích cho tất cả những ai mong muốn trở thành nhà quản lý hiệu quả và toàn di ện.
Bình luận
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x