Tải bản đầy đủ

Thị trường và đạo đức

Thị Trường Và Đạo Đức
Tác giả : Tom G. Palmer
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 4231
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Thị trường và Đạo đức - bản dịch tập hợp từ hai công trình The Morality of Capitalism: What Your Professors
Won’t Tell You (Tom G. Palmer chủ biên, Jameson Book, 2011) và Twenty Myths about Markets (Tom G.
Palmer, Kenya,2007) là lời biện minh cho một chủ ngh ĩa t ư b ản khác v ới th ứ ch ủ ngh ĩa t ư b ản “ng ười ăn th ịt
người” hay chủ nghĩa tư bản “ô dù”, là chủ nghĩa tư b ản tôn vinh các giá tr ị sáng t ạo, đổi m ới, nhân b ản. V ới
những lí lẽ ngắn gọn, rõ ràng, đầy sức thuyết phục về ch ủ ngh ĩa tư bản th ị tr ường t ự do, cu ốn sách ch ỉ ra th ị
trường tự do như con đường đúng đắn cho sự tiến bộ của xã hội, bởi thị trường tự do là nơi “đề cao lòng trung
thực”.
Tác giả của những bài tiểu luận trong cuốn sách này là giám đốc đi ều hành m ột công ti l ớn ở Hoa Kì, hay các
nhà nghiên cứu, những cây viết đến từ Trung Quốc, Nga, châu Phi, M ĩ Latin, Hoa Kì... Xu ất phát t ừ v ị trí quan
điểm của mình, mỗi tác giả đề cập đến một khía cạnh khác nhau của ch ủ ngh ĩa t ư bản ti ến b ộ ấy: John
Mackey trong bài phỏng vấn với Tom G. Palmer nói v ề quan đi ểm đi ều hành Whole Foods Market và l ợi nhu ận
lâu dài, Deirdre N. McCloskey bàn v ề Tự do và Ph ẩm giá là n ền t ảng c ủa th ế gi ới hi ện đại, David Boaz bàn v ề
Cạnh tranh và hợp tác. Tác giả Mao Vu Thức từ Trung Quốc bàn v ề Ngh ịch lí c ủa đức h ạnh... Tom G. Palmer
lại chỉ ra một cách rất chi tiết 20 ngộ nhận về Thị Tr ường. Bất kì ai cũng có th ể tìm th ấy m ột đi ều gì đó ở cu ốn

sách
này.
Sau các cuốn Hayek, Cuộc đời và sự nghiệp (Alan Ebenstein, 2007), Chủ ngh ĩa tự do của Hayek(Gilles
Dostaler, 2008), Đường về nô lệ (F. Hayek, 2009), Gullible du kí: Trường ca Odyssey về Thị trường tự do (Ken
Schoolland, 2012), chúng tôi xin trân tr ọng gi ới thi ệu v ới b ạn đọc cu ốn sách Thị trường và Đạo đức (Tom G.
Palmer chủ biên) như một tài liệu tham khảo cần thiết về nhóm chủ đề th ị tr ường, t ự do, đạo lí.
Chúng tôi xin trân trọng lưu ý bạn đọc r ằng đây là sách tham kh ảo, ch ủ y ếu dành cho nh ững ng ười làm công
tác nghiên cứu. Một vài quan điểm trong cuốn sách không trùng kh ớp v ới quan đi ểm c ủa chúng tôi, tuy nhiên,


để đảm bảo tính khách quan cũng như sự tôn trọng tính toàn v ẹn c ủa tác ph ẩm, chúng tôi v ẫn xin được gi ới
thiệu đầy đủ đến bạn đọc. Rất mong bạn đọc cân nhắc khi tiếp nh ận quan đi ểm c ủa các tác gi ả v ới tinh th ần
phê phán cần thiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×