Tải bản đầy đủ

Tự đào giếng trước khi chết khát

Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát
Tác giả : Harvey Mackay
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 9364
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Cuộc sống luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ. Bạn có thể rơi vào tình cảnh khó kh ăn b ất c ứ lúc nào: C ần
bác sỹ tốt khi người thân của bạn bị bệnh, cần một nhà đầu tư khi b ạn gặp khó kh ăn v ề tài chính… li ệu s ẽ có
bao nhiêu người dốc lòng dốc sức giúp đỡ bạn nếu bạn cầu cứu họ lúc hai gi ờ sáng vì nh ững v ấn đề vô cùng
cấp bách? Những vấn đề đó sẽ được giải quyết một cách đơn giản nếu b ạn có m ột m ạng l ưới quan h ệ t ốt.
“Một mạng lưới là tập hợp có tổ chức bao gồm những mối liên h ệ cá nhân và m ạng l ưới c ủa chính nh ững liên
hệ đó. Mạng lưới quan hệ nhanh chóng tìm ra người bạn c ần cho m ục đích c ủa mình trong b ất k ỳ hoàn c ảnh
nào và giúp đỡ những người khác làm điều tương tự.” Đó là định nghĩa về mạng lưới quan hệ được đưa ra
trong cuốn sách Tự đào giếng trước khi chết khát c ủa Harvey Mackay. Cu ốn sách chính là bài h ọc xây d ựng
mạng lưới quan hệ. Với lối diễn đạt tự nhiên, cùng với rất nhi ều thông tin th ực t ế, phù h ợp cho t ất c ả các đối
tượng, tác giả đã phân tích những yếu tố khiến ông trở nên nổi ti ếng, cách ông xây d ựng m ạng l ưới thành
công

trở
thành

người
truyền
cảm
hứng
đến
rất
nhiều
ng ười.
Mạng lưới quan hệ là cách kết nối trực tiếp điểm A và điểm Z mà không c ần ph ải qua các đi ểm trung gian nh ư
C, D, E… X và Y. Mạng lưới cho ta một lối đi, một cách thức di chuy ển t ừ đi ểm A đến đi ểm Z trong kho ảng
thời gian ngắn nhất, bằng quãng đường ngắn nhất. Bất kể bạn là ai, b ạn đều c ần m ột m ạng l ưới quan h ệ. Đó
sẽ

bàn
đạp,

phương
tiện
đưa
bạn
đi
bất
cứ
nơi
đâu.
Harvey Mackay đã khám phá ra công cụ thiết yếu nhất trong kinh doanh – m ạng l ưới quan h ệ.
Tự đào giếng trước khi chết khát sẽ chỉ ra cho bạn cách đạt được những đi ều bạn mu ốn thông qua m ạng l ưới
quan hệ. Cuốn sách giúp cho tất cả mọi người, từ một nhân viên bán hàng đang mu ốn xây d ựng s ự nghi ệp
đến một chủ doanh nghiệp đang kêu gọi nguồn v ốn, có th ể tìm th ấy nh ững nhu c ầu đó c ủa mình mà không
phải
tốn
nhiều
thời
gian.
Bạn
sẽ
biết
được:


Kiểu
mạng
lưới
quan
hệ
nào
tồn
tại?
Cách bắt đầu xây dựng một mạng lưới quan hệ và cách đạt được những điều tốt đẹp nh ất từ m ạng l ưới quan
hệ
đó
Rút ngắn danh sách liên lạc của bạn một cách thông minh – ai c ần gi ữ, ai nên b ỏ?
Bạn

thể
làm

nếu
bạn
không

kỹ
năng
giao
tiếp
t ốt?
Tự đào giếng trước khi chết khát chỉ ra “bốn yếu tố của mạng lưới quan h ệ - RISK: Reciprocity – Có đi có l ại,
Interdependency – Phụ thuộc lẫn nhau, Sharing – Chia s ẻ và Keeping at it – Duy trì liên t ục”, hay “ Để m ạng
lưới của mình tồn tại, hãy giữ liên lạc ít nhất sáu tháng 1 l ần cho m ỗi nút quan h ệ.” Cu ốn sách c ũng ch ỉ ra 15
hòn đá tảng cho một mạng lưới bền vững – 15 người làm vi ệc ở những v ị trí ti ềm n ăng nh ất s ẽ giúp b ạn có
một mạng lưới bền vững: Nhà môi giới bất động sản, nhân viên ngân hàng, c ảnh sát, lu ật s ư, th ợ s ửa ch ữa ô

(xe
máy)…
Không chỉ hướng dẫn cách tạo lập quan hệ, xây d ựng và phát tri ển chúng, mà Harvey còn ch ỉ ra các sai l ầm
khi xây dựng mạng lưới quan hệ của bạn, tất c ả các chỉ d ẫn do được so sánh v ới các b ước, c ũng nh ư l ưu ý đi
kèm khi bạn tiến hành “đào giếng” để đảm bảo rằng mình không “ch ết khát”.
Về tác giả: Harvey Mackay là một trong những tác gi ả được ưa chu ộng nh ất, tác gi ả c ủa cu ốn sách đã được
bán với số lượng hàng triệu bản Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive.Ông là nhà báo chuyên trách
các vấn đề nghiệp đòan cấp quốc gia, những bài báo của ông đã xuất hiện trong 50 t ờ báo trên kh ắp n ước M ỹ.
Ông cũng là một CEO và một nhà lãnh đạo xuất chúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×