Tải bản đầy đủ

Nguyên tắc quản lý bài học xưa và nay

Nguyên Tắc Quản Lý Bài Học Xưa Và Nay
Tác giả : Anh Cường - Lệ Huyền - Hương Trang
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5024
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Được xem là một nhân tố sản xuất hiện đại, quản lý ngày càng được coi trọng, kinh nghi ệm thành công trong
quản lý của các nước đã được phổ biến rộng rãi. Nhà kinh doanh thông minh thông minh không ch ỉ bi ết cách
tổng kết và học tập kinh nghiệm làm việc của chính bản thân mình, " đi m ột ngày h ọc m ột sàng khôn" mà còn
phải biết học hỏi và vận dụng kinh nghiệm c ủa người khác. Nhi ều khi kinh nghi ệm c ủa ng ười khác còn quý
hơn kinh nghiệm của chính bản thân mình.
Tất cả những người không làm lãnh đạo như nhà khoa h ọc, nhà ngh ệ thu ật, nhà phát minh th ường th ực hi ện
mục tiêu đề ra bằng khả năng cua
̉ mình, còn những ng ười lãnh đạo đều ph ải d ựa vào s ự c ố g ắng c ủa t ất c ả
moị người để đạt được mục tiêu của bản thân.
Thị trường hiện đại mang tính quốc tế. Người giám đốc ngày nay mu ốn công ty t ồn t ại và phát tri ển không th ể
chỉ dựa vào năng lực và kinh nghiệm của riêng mình mà ph ải t ập h ợp được s ức m ạnh c ủa ngu ồn nhân l ực,
đúc kết kinh nghiệm của họ để học tập và rèn luy ện, giúp cho b ản thân có được nh ững ki ến th ức phong phú,
tăng khả năng làm việc và nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh, nhờ đó th ực hi ện được m ục tiêu lâu dài c ủa
công ty và của chính bản thân.

Để thực hiện được mục đích đó, cuốn sách "Nguyên tắc quản lý - Bài học xưa và nay" đã cố gắng thu
thập những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần có trong quá trình qu ản lý cho ng ười qu ản lý th ời nay;
phân tich
́ kỹ lưỡng sự thành bại của các doanh nghi ệp ở các n ước trên th ế gi ới. Cu ốn sách này không ch ỉ có
những lý luận mới nhất được các nhà quản lý hiện đại cung cấp mà còn bao g ồm c ả nh ững kinh nghi ệm thành
công đã được thực tiễn chứng minh trong nhiều năm nay.
Cuốn sách này không dành cho những nhà lãnh đạo công ty đã có nhi ều n ăm kinh nghi ệm qu ản lý, m ặc dù có
thể khi đọc, họ cũng cảm thấy có chút lợi ích nào đó, mà chủ yếu dành cho những ng ười tr ẻ tu ổi v ừa m ới ho ặc
sắp giữ cương vị quản lý. Những bạn trẻ có chí lập nghi ệp sẽ có được s ự g ợi ý, h ướng d ẫn b ước đầu và thu


được khá nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Đồng thời, nó cũng cung c ấp kinh nghi ệm để tránh và v ượt qua
những đợt sóng gió trên thương trường đầy cam go và thử thách.
Cuốn sách được chia làm 14 phần:

1. Bước đầu làm quản lý
2. Trở thành người quản lý giỏi
3. Phương thức quản lý "Coi con người là nền tảng phát triển"
4. Con mắt trí tuệ để nhận biết nhân tài
5. Tập trung tuyển chọn nhân tài
6. Công ty làm vì công việc, công ty lớn làm vì con người
7. Khích lệ là nhu cầu thiết yếu của con người
8. Tăng cường cầu nối quan hệ
9. Làm việc dưới sự lãnh đạo của người chỉ huy
10. Quyết sách
11. Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp
12. Quản lý sản xuất
13. Quản lý chất lượng toàn diện
14. Quản lý hội nghị.
Bình luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×