Tải bản đầy đủ

Những quy tắc trong quản lý

Những Quy Tắc Trong Quản Lý
Tác giả : Richard Templar
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6779
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Những doanh nhân thành công nhất trong lịch sử như Henry Ford, Ch ủ t ịch và Ng ười sáng l ập hãng ôtô Ford,
Thomas Watson Sr., Chủ tịch và Tổng giám đốc IBM, hay Akio Morita, Ch ủ t ịch và Ng ười sáng l ập T ập đoàn
Sony của Nhật Bản đều nhấn mạnh đến nghệ thuật quản lý. Có th ể nói, qu ản lý là m ột môn ngh ệ thu ật nh ưng
cũng là một môn khoa học.
Khi bạn ngồi trong một văn phòng giám đốc, bạn ph ải có m ột ý niệm rõ ràng v ề khoa t ổ ch ức. Lý t ưởng trong
việc tổ chức một công cuộc kinh doanh là tạo nên m ột nhóm ng ười bi ết làm vi ệc chung để đạt đến m ục tiêu
chung. Làm người quản lý, nhiệm vụ c ủa bạn là ph ải thúc đẩy hành động ch ứ không ph ải ng ăn c ản nó.
Hàng ngày, mỗi nhà lãnh đạo, mỗi nhà quản lý đều phải x ử lý và quy ết định r ất nhi ều v ấn đề tr ải r ộng trong
mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Vậy cần phải có những nguyên tắc nào để điều hành tổ chức và đạt được mục tiêu của mình? Đâu là những bí
quyết và kỹ năng mà các nhà quản lý cần phải có?
Bất kỳ ai cũng có thể học hỏi từ những chỉ dẫn rất hữu ích này. Ví d ụ nh ư cách khuy ến khích nhân viên hào
hứng và tích cực làm việc, cách làm cho cuộc họp trở nên vui vẻ, hay bi ết cách t ự qu ản lý chính mình: Ti ến lên
phía trước chứ không thụt lùi, hay đặt ra mục tiêu thực tiễn cho mình, nh ưng ph ải là nh ững m ục tiêu có tính

thực tiễn cao, hãy quyết đoán, ngay cả đôi khi điều này khiến bạn mắc sai lầm…
Đây cũng có thể xem là một túi bí kíp để nhà quản lý giở ra khi muốn tìm sự tham vấn, ho ặc mu ốn tìm sự đồng
cảm trong nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực bằng chính nét văn hoá riêng c ủa doanh nghi ệp mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×