Tải bản đầy đủ

7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ

7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ
Tác giả : Steven S. Little
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8952
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nh ỏ Để khởi sự và phát tri ển thành công m ột doanh
nghiệp nhỏ, nhất định cần chú trọng đúng mức các nguyên t ắc nền t ảng. Nh ững nguyên t ắc đó là gì? Steven
S. Little sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi hóc búa này thông qua cu ốn sách n ổi ti ếng c ủa ông: 7 nguyên t ắc b ất bi ến
để xây dựng doanh nghiệp nhỏ. Với kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo lâu n ăm và cái nhìn c ủa m ột nhà
nghiên cứu, tác giả hiểu rõ đâu là những nhân t ố lý thuyết và th ực t ế mà doanh nghi ệp nh ỏ không th ể b ỏ qua.
7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nh ỏ chính là t ổng k ết quan tr ọng t ừ nh ững hi ểu bi ết và kinh
nghiệm sâu sắc đó. Đây là những lời khuyên nhằm giúp các doanh nghi ệp nh ỏ gi ải quy ết nh ững v ấn đề quan
trọng nhất liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đội ngũ nhân viên, khách hàng, công ngh ệ, th ị tr ường… Đồng
thời, đó cũng là những chiến lược và chiến thuật giúp doanh nghi ệp nh ỏ duy trì các l ợi th ế c ạnh tranh và đứng
vững trên thị trường luôn luôn biến đổi. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra nh ững gi ải pháp có tính th ực ti ễn
cao với những bài kiểm tra tính cách doanh nhân và các ví dụ th ực tế. Ch ắc ch ắn b ạn sẽ tìm thấy ở đây những
gợi ý hữu ích và thiết thực để tìm ra con đường phát triển tối ưu cho doanh nghi ệp của mình.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×