Tải bản đầy đủ

PPCT TA lop 3,4,5

Phân phối chơng trình môn Tiếng Anh lớp 3
Năm học: 2016 -2017
Tun

Tit
1+2

1
3+4
5+6
2
7+8
9+10
3
11+12
13+14
4
15+16
17+18
5
19+20

21+22
6
23+24
25+26
7
27+28
29+30
8
31+32
9

33
34
35+36
37+38

10
11

39+40
41+42
43+44

n v bi
Bi hc
hc
Hng dn hc sinh lm
quen SGK Ting Anh
3
Lesson
1
Lesson
Unit 1
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 2


2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 3
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 4
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 5
2
Lesson
3
Review 1
Short story
Kiểm tra và
chữa lỗi
Lesson
1
Lesson
Unit 6
2
Lesson
3
Unit 7
Lesson

Tu
n

Tit

n v bi
hc

73+74

Bi hc

Lesson 1

19
75+76

Unit 11

Lesson 2

77+78

Lesson 3

79+80

Lesson 1

20
81+82

Unit 12

Lesson 2

21
83+84

Lesson 3

85+86

Lesson 1

22
87+88

Unit 13

Lesson 2

89+90

Lesson 3

91+92

Lesson 1

23
93+94

Unit 14

Lesson 2

24
95+96

Lesson 3

97+98

Lesson 1

25
99+100

Unit 15

Lesson 2

26

101+102

Lesson 3

27

103
104
105+106
107+108
109+110

Review 3
Short story
Kiểm tra và chữa lỗi
Lesson 1
Lesson 2
Unit 16

28
111+112
29

113+114
115+116

Lesson 3
Unit 17

Lesson 1
Lesson 2


45+46
12
47+48
49+50
13
51+52
53+54
14
55+56
57+58
15
59+60
61+62
16
63+64
17

65+66
67+68

18

69+70
71+72

1
Lesson
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 8
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 9
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 10
2
Lesson
3
Review 2 + Short
story
Ôn tập
Kim tra và cha li

117+118

Lesson 3

119+120

Lesson 1

30
121+122

Unit 18

Lesson 2

31
123+124

Lesson 3

125+126

Lesson 1

32
127+128

Unit 19

Lesson 2

129+130

Lesson 3

131+132

Lesson 1

33

34

133+134

Unit 20

135+136
35

137+138
139+140

Lesson 2
Lesson 3

Review 4 + Short story
Kim tra v cha li

Phân phối chơng trình môn Tiếng Anh lớp 4
Năm học: 2016 -2017
Tun

Tit
1+2

1

3+4
5+6

2
7+8
9+10
3
11+12
4

13+14

n v bi
Bi hc
hc
ễn tp
Lesson
1
Lesson
Unit 1
2
Lesson
3
Unit 2
Lesson
1
Lesson
2
Lesson
3

Tu
n

Tit

n v bi
hc

73+74
19

75+76

Bi hc

Lesson 1
Unit 11

Lesson 2

77+78

Lesson 3

79+80

Lesson 1

20
81+82

Unit 12

Lesson 2

21
83+84
22

85+86

Lesson 3
Unit 13

Lesson 1


15+16
17+18
5
19+20
21+22
6
23+24
25+26
7
27+28
29+30
8
31+32
9

33
34
35+36
37+38

10

39+40
41+42

11
43+44
45+46
12
47+48
49+50
13
51+52
53+54
14
55+56
57+58
15
59+60
16

61+62
63+64

Lesson
1
Lesson
Unit 3
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 4
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 5
2
Lesson
3
Review 1
Short story
KiÓm tra vµ
ch÷a lçi
Lesson
1
Lesson
Unit 6
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 7
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 8
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 9
2
Lesson
3
Unit 10
Lesson
1
Lesson
2

87+88

Lesson 2

89+90

Lesson 3

91+92

Lesson 1

23
93+94

Unit 14

Lesson 2

24
95+96

Lesson 3

97+98

Lesson 1

25
99+100

Unit 15

Lesson 2

26

101+102

Lesson 3

27

103
104
105+106
107+108
109+110

Review 3
Short story
KiÓm tra vµ ch÷a lçi
Lesson 1
Lesson 2
Unit 16

28
111+112

Lesson 3

113+114

Lesson 1

29
115+116

Unit 17

Lesson 2

117+118

Lesson 3

119+120

Lesson 1

30
121+122

Unit 18

Lesson 2

31
123+124

Lesson 3

125+126

Lesson 1

32
127+128

Unit 19

129+130
33
131+132
34

Lesson 2
Lesson 3

Unit 20

Lesson 1

133+134

Lesson 2

135+136

Lesson 3


17

65+66
67+68

18

69+70
71+72

Lesson
3
Review 2 + Short
story
Ôn tập
Kim tra và cha li

35

137+138
139+140

Review 4 + Short story
Kim tra v cha li

Phân phối chơng trình môn Tiếng Anh lớp 5
Năm học: 2016 -2017
Tun

Tit
1+2

1

3+4
5+6

2
7+8
9+10
3
11+12
13+14
4
15+16
17+18
5
19+20
21+22
6
23+24
25+26
7
27+28
29+30
8
31+32

n v bi
Bi hc
hc
ễn tp
Lesson
1
Lesson
Unit 1
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 2
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 3
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 4
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 5
2
Lesson
3

Tu
n

Tit

n v bi
hc

73+74
19

75+76

Bi hc

Lesson 1
Unit 11

Lesson 2

77+78

Lesson 3

79+80

Lesson 1

20
81+82

Unit 12

Lesson 2

21
83+84

Lesson 3

85+86

Lesson 1

22
87+88

Unit 13

Lesson 2

89+90

Lesson 3

91+92

Lesson 1

23
93+94

Unit 14

Lesson 2

24
95+96

Lesson 3

97+98

Lesson 1

25
99+100
26

101+102
103
104

Unit 15

Lesson 2
Lesson 3

Review 3
Short story


9

33
34
35+36
37+38

10

39+40
41+42

11
43+44
45+46
12
47+48
49+50
13
51+52
53+54
14
55+56
57+58
15
59+60
61+62
16
63+64
17

65+66
67+68

18

69+70
71+72

Review 1
Short story
KiÓm tra vµ
ch÷a lçi
Lesson
1
Lesson
Unit 6
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 7
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 8
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 9
2
Lesson
3
Lesson
1
Lesson
Unit 10
2
Lesson
3
Review 2 + Short
story
¤n tËp
Kiểm tra vµ chữa lỗi

27

105+106
107+108
109+110

KiÓm tra vµ ch÷a lçi
Lesson 1
Lesson 2
Unit 16

28
111+112

Lesson 3

113+114

Lesson 1

29
115+116

Unit 17

Lesson 2

117+118

Lesson 3

119+120

Lesson 1

30
121+122

Unit 18

Lesson 2

31
123+124

Lesson 3

125+126

Lesson 1

32
127+128

Unit 19

Lesson 2

129+130

Lesson 3

131+132

Lesson 1

33

34

133+134
135+136

35

137+138
139+140

Unit 20

Lesson 2
Lesson 3

Review 4 + Short story
Kiểm tra và chữa lỗiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×