Tải bản đầy đủ

Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do

Con Đường Dẫn Tới Nền Kinh Tế Tự Do
Tác giả : Kornai Janos
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 4667
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Cuốn sách này hy vọng có thể gợi mở cách nhìn m ới, làm rõ nhi ều v ấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh
đạo nhà nước, các cố vấn kinh tế, các quan chức nhà n ước trung ương và địa ph ương, các nhà doanh
nghiệp, các học giả, cán bộ nghiên cứu... góp ph ần t ạo ra nh ững cu ộc tranh lu ận lành m ạnh, có v ăn hóa và
rộng rãi, góp phần đắc lực vào nâng cao dân trí.

1. Sở hữu
o

Khu vực tư nhân

o

Khu vực nhà nước


o

Sự dịch chuyển tỉ lệ của hai khu vực

o

Quan hệ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân

o

Các hình thức sở hữu khác

2. Phẫu thuật ổn định
o

Chặn đứng lạm phát

o

Phục hồi cân bằng ngân sách


o

Kiểm soát cầu vĩ mô

o

Tạo lập giá cả hợp lý

o

Thiết lập tỉ giá nhất quán và tính chuyển đổi của đồng tiền

o

Vì sao lại phải làm đồng thời

o

Dự trữ nhân đạo và kinh tế

o

Phẩu thuật ổn định và nước ngoài

o

Xóa bỏ nền kinh tế thiếu hụt

o

Phẫu thuật và sự lành bệnh

3. Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị
o

Tính đại chúng của chương trình

o

Những nguồn gốc căng thẳng

o

Một chính phủ mạnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×