Tải bản đầy đủ

Làm sếp không chỉ là nghệ thuật

Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật
Tác giả : David J. Lieberman
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7175
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Trong thế giới kinh doanh cực kỳ năng động hiện nay bạn cần cố g ắng có được m ọi ưu th ế. Thành
công không chỉ là đưa ra những quyết định đúng đắn hay áp dụng các chi ến l ược thông minh.
Thành công còn phụ thuộc vào khả năng hiểu rõ những gì đang diễn ra xung quanh, nh ận ra khi nào
người khác đang nói dối mình, hay có thể thuyết phục đồng nghiệp nhân viên ho ặc c ấp trên để h ọ
lúc nào cũng đồng ý với các ý tưởng của bạn.
Trong Làm Sếp Không Chỉ Là Nghệ Thuật, với đầy ắp những thủ thu ật tâm lý được trình bày t ỉ m ỉ
mà bạn có thể áp dụng với bất cứ ai hay b ất kì tình hu ống nào, Ti ến s ĩ David Lieberman trao cho
bạn khả năng giành được những gì bạn muốn bất cứ khi nào b ạn c ần. Không ch ỉ là các chi ến l ược
hay nguyên tắc, trong cuốn sách này còn có rất nhiều gi ải pháp cho nh ững v ấn đề kinh doanh c ủa
bạn. Và bạn sẽ được trang bị những công cụ tối ưu để điều hành doanh nghiệp của mình.
Nhà lãnh đạo ưu tú không chỉ là người đưa ra quyết định đúng đắn hay chiến l ược gia tài ba. H ọ
phải nắm bắt được những kỹ năng mà không phải trường kinh doanh nào c ũng d ạy – đó là s ức
mạnh của thuyết phục và thấu hiểu. Qua cuốn sách làm s ếp không chỉ là ngh ệ thu ật, b ạn s ẽ làm
chủ được những thủ thuật tâm lý để thuyết phục mọi người quanh mình và t ạo được m ột liên minh

vững chắc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×