Tải bản đầy đủ

Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế

\

\

Para 1 : Nowadays, credit cards are quite popular in our country. Credit card is a small plastic card issued by
a bank, business, etc, allowing the holder to purchase goods or services on credit. Generally speaking, credit
card have both pros and cons. We should take care of these advantages and disadvantages before applying
for credit cards to avoid risksDịch

Đoạn 1: Ngày nay, thẻ tín dụng khá phổ biến ở nước ta. Thẻ tín dụng là một thẻ nhựa nhỏ do ngân hàng,
doanh nghiệp, v.v., cho phép chủ sở hữu mua hàng hóa hoặc dịch vụ theo tín dụng. Nói chung, thẻ tín dụng có cả
ưu và nhược điểm. Chúng ta nên quan tâm đến những lợi thế và bất lợi này trước khi đăng ký thẻ tín dụng để
tránh rủi roPara 2 : The advantages of credit cards: there are a lot of advantages credit cards have. The major
advantages of credit cards is that they permit people to make large purchases , such as expensive
semester textbooks or those for cars. Also, credit card can help for emergencies like medical bills
caused by accidents. A responsible repayment of credit card would permit the card holders to fit into
high class life and, the same time to develop quality spending habits
Dịch
Đoạn 2: Ưu điểm của thẻ tín dụng: có rất nhiều lợi thế thẻ tín dụng có. Những ưu điểm chính của thẻ tín
dụng là chúng cho phép mọi người mua hàng lớn, chẳng hạn như sách giáo khoa học kỳ đắt tiền hoặc những
thứ cho xe hơi. Ngoài ra, thẻ tín dụng có thể giúp cho các trường hợp khẩn cấp như hóa đơn y tế do tai nạn.
Một khoản hoàn trả có trách nhiệm của thẻ tín dụng sẽ cho phép các chủ thẻ phù hợp với cuộc sống cao cấp
và đồng thời phát triển thói quen chi tiêu chất lượng
Para 3: The disadvantages of credit card : it is every easy for the card holder to buy excessively without paying
attention whether they will be able or not to pay the debt accumulated when purchasing with credit cards. In turn,
this makes lot of people increase in debt and finally be unable to repay, causing problem with the economic balance
and with personal credit , too. The real problem with credit cards is that the owed amounts must be paid back , this
way the higher cost accmulated since the initial purchase could be avoided as well as the high interest rates of credit
cardsDịch
Đoạn 3: Nhược điểm của thẻ tín dụng: mọi người đều dễ dàng mua thẻ quá mức mà không cần chú ý liệu họ có thể
hoặc không trả được khoản nợ tích lũy khi mua bằng thẻ tín dụng. Đổi lại, điều này làm cho nhiều người gia tăng nợ
và cuối cùng không thể trả được, gây ra vấn đề với cán cân kinh tế và tín dụng cá nhân. Vấn đề thực sự với thẻ tín
dụng là số tiền nợ phải được trả lại, bằng cách này, chi phí cao hơn được tích lũy do việc mua ban đầu có thể tránh
được cũng như lãi suất cao của thẻ tín dụng

Para 4 : As a conclusion , credit cards can be the best friends as long as people
use them in a right manner and without getting in debtDịch :

-Đoạn 4: Kết luận, thẻ tín dụng có thể là người bạn tốt nhất miễn là mọi người sử
dụng chúng đúng cách và không mắc nợ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×