Tải bản đầy đủ

Chuyên đề quản trị xung đột

LOGO

Chuyên đề

Quản Trị Xung Đột
Nhóm 9
K20 – Đêm 6


Quản trị xung đột
1

Các khái niệm xung đột

2

Nguyên nhân gây ra xung đột

3

Hệ lụy của xung đột


4

Quy trình giải quyết xung đột


Quản trị xung đột
5

Phương pháp và kỹ năng giải quyết xung đột

6

Bài tập tình huống


LOGO

CHƯƠNG I

Các khái niệm
xung đột


Khái niệm
Quan điểm cổ điển: là những biểu hiện
lệch lạc, tiêu cực bên trong tổ chức.
Quan điểm của khoa học nghiên cứu
hành vi : là một hiện tượng tự nhiên đôi
khi nó còn hỗ trợ cho việc kích thích sáng
tạo, cho nên nó có thể tạo ra nhiều lợi ích
cho tổ chức nếu nó được quản lý một
cách đúng đắn.


Phân loại xung đột
Theo tính chất lợi hại
Theo chức năng

Phân loại
Theo cấp độ xung đột
Theo bộ phận


Phân loại theo tính chất lợi hại
Xung đột có lợi

Xung đột có hại
Phi chức năng


Phân loại theo chức năng
Xung đột chức
năng

Xung đột phi chức năng


Phân loại theo bộ phận

Nhóm vs Nhóm

Cá nhân vs cá nhân

Nội tại cá nhân


Phân loại theo cấp độ xung đột

Cá nhân vs Cá nhân

Cá nhân vs Tổ chức

Tổ chức vs Tổ chức


LOGO

CHƯƠNG II

Nguyên nhân gây ra
xung đột


Nguyên nhân gây ra xung
đột
Các
vấn đề
truyền đạt

Do
nguồn lực
khan hiếm

Nguyên nhân
xung đột

Sử dụng
đe dọa

Mục tiêu
không
tương đồng

Sự phụ
thuộc
lẫn nhau
đối với
nhiệm vụ


Các vấn đề truyền đạt
Nguyên nhân:
 Các nhà quản trị cho rằng sự thiếu thông tin (rào cản
giao tiếp) là nguyên nhân gây ra xung đột tổ chức, là
do kĩ năng lắng nghe kém, chia sẻ thông tin không
đầy đủ, khác biệt trong cách giải thích và nhận thức
vấn đề, hay các biểu hiện phi ngôn từ bị bỏ qua hoặc
không được nhận biết.


Sự phụ thuộc lẫn nhau đối với nhiệm vụ

Nguyên nhân:
 Sự phụ thuộc lẫn nhau khi cùng làm việc với nhau.
 Sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính nối tiếp nhau.
 Sự phụ thuộc qua lại lẫn nhau.


Mục tiêu không tương đồng


Sử dụng đe dọa

Nguyên nhân:
 Mức xung đột tăng lên khi một bên có năng lực trong
việc đe doạ phía bên kia.


Do nguồn lực khan hiếm

Nguyên nhân:
 Khi nguồn lực khan hiếm các nhóm có xung hướng
giành khách hàng của nhau dẫn đến xung đột, khi đó
lợi ích của tổ chức bằng không nhưng lại xảy ra xung
đột.


LOGO

CHƯƠNG III

Hệ lụy của
xung đột


Ích lợi

Ích lợi của xung đột:

Tập trung vào nhiệm vụ có ích.
Kết dính và sự thỏa mãn.
Quyền lực và sự phản hồi.
Đạt được mục tiêu


Sự tổn thất

Tổn thất do xung đột:

Lãng phí nguồn lực.
Sự nhận thức méo mó.
Phản ứng của người thua cuộc.
Sự kết hợp kém.


LOGO

CHƯƠNG IV

Quy trình giải quyết
xung đột


Quy trình giải quyết xung đột

Áp dụng chiến lược giải quyết

Tìm hiểu nguyên nhân

Thu thập thông tin

Ra quyết định đình chiến

Lắng nghe


LOGO

CHƯƠNG V

Phương pháp
và kỹ năng
giải quyết xung đột


Chiến lược giải quyết xung đột


Win - Win

Lose - Win

Win - Lose

Lose - Lose


Phương pháp và kỹ năng giải quyết xung
đột

Mô hình xử lý xung đột giữa các cá
nhân:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×