Tải bản đầy đủ

Chương III ức chế phản xạ có điều kiện

SINH LÝ THẦN KINH
CẤP CAO


Chương III: Ức chế phản xạ có
điều kiện
I: Ứng dụng ức chế không điều kiện (Ức chế ngoài)
-Ứng dụng ức chế không điều kiện trong đời sống Ứng dụng ức chế không điều kiện trong giáo dục II:
Ứng dụng ức chế có điều kiện (Ức chế trong)
-Ứng dụng ức chế có điều kiện trong đời sống
-Ứng dụng ức chế có điều kiện trong giáo dục


III Giấc ngủ, chiêm bao và thôi miên
-Chiêm bao và thôi
- Giấc ngủ


Ứng dụng ức chế
không điều kiện
(Ức chế ngoài) Ứng dụng ức chế không điều kiện trong
đời sống


 Ứng dụng ức chế không điều kiện trong
giáo dục

Ứng dụng ức chế có
điều kiện
(Ức chế trong)


 Ứng dụng ức chế có điều kiện trong đời
sống

 Ứng dụng ức chế có điều kiện trong giáo
dục

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×