Tải bản đầy đủ

Bài tập quản trị quốc tế

QUẢN TRỊ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8

QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
NHÓM 8
LỚP ĐÊM 6
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ HỌC

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1

THAY ĐỔI TỔ CHỨC
ROYAL DUTCH/ SHELL
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ


 Thay đổi tổ chức ROYAL DUTCH/ SHELL
 Tập đoàn Royal là cty dầu khí lớn nhất TG
với doanh thu 235 tỉ đôla vào năm 2002
 Trước 1995, cty hoạt động theo cơ cấu tổ
chức ma trận, giám đốc mỗi cty con phải
báo cáo trực tiếp cho 2 người:
GĐ khu vực địa lý (hoặc quốc gia) nơi cty
hoạt động
GĐ thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh
(lĩnh vực hoạt động KD của Shell bao
gồm thăm dò dầu khí và sản xuất sản
phẩm dầu, hóa chất, khí và than đá)
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

 Thay đổi tổ chức ROYAL DUTCH/ SHELL
 Tuy nhiên vào những năm 1995, nhu cầu về
dầu hoả giảm liên tục, giá dầu lại thấp 
làm cho lợi nhuận của cty giảm mạnh.
 Xuất hiện một số đối thủ cạnh tranh mới với
những chiến lược kinh doanh linh hoạt
Câu hỏi:
Shell phải hoạch định và thay đổi chiến lược
kinh doanh như thế nào để thích ứng với
môi trường kinh doanh mới sau 1995

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

 Các bước công ty cần thực hiện
Đánh giá môi trường: Môi trường bên
ngoài và bên trong
Xem xét và thiết lập mục tiêu công ty: Cắt


giảm chi phí, tinh gọn bộ máy
Xây dựng chiến lược: Chiến lược chi phí
thấp
Tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm soát
kế hoạch

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

 Kết quả thực tế:
 Lãnh đạo quyết định tái cơ cấu cty theo
phân nhánh sản phẩm. Shell bây giờ hoạt
động theo 5 phân nhánh sản phẩm chính là
thăm dò; sản phẩm hóa dầu; hóa chất; khí
và than đá
 Mỗi chi nhánh chỉ phải báo cáo cho GĐ kinh
doanh sản phẩm toàn cầu
 GĐ khu vực vẫn còn, nhưng nhiệm vụ của
họ là phối hợp giữa các chi nhánh trong một
khu vực và thiết lập mối quan hệ với chính
quyền địa phương.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

 Kết quả thực tế:
 Trong mô hình mới, việc đưa ra quyết định
trở nên đơn giản hơn  kết quả Shell đã
giảm bớt số NV ở trụ sở chính là 1.170
người, nhờ vậy giảm chi phí lớn.

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ HỌC

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 2

CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Trong 2 năm 1999-2000 lượng cá Tra và cá
Basa VN xuất sang Mỹ tăng khá nhanh
chóng làm cho các nhà nuôi các Nheo ở Mỹ
lo ngại.
 Ngày 28/02/2002, Hiệp hội chủ trang trại Mỹ
- CFA và 8 DN chế biến thực phẩm Mỹ ủy
nhiệm cho công ty luật Akimgam kiện lên Ủy
ban thương mại quốc tế (ITC) và bộ thương
mại Hoa Kỳ (DOC) về việc VN bán phá giá
cá Tra và cá Basa vào thị trường Mỹ.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Một trong các bước điều tra là xác định tính
chất thị trường của nền kinh tế VN.
 DOC một mặt thừa nhận là CP VN đã có
các bước tiến quan trọng trong việc thực
hiện cải cách về mặt pháp lý cho sự vận
hành đồng bộ của cơ chế thị trường, nhưng
chưa thừa nhận VN là “nền kinh tế thị
trường”  để tính giá cá Tra và cá Basa
của VN, tòa án Mỹ đã chỉ định dựa vào giá
cá trê trắng của Ấn Độ làm cơ sở.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Kết quả DOC quyết định đánh thuế chống
bán phá giá lên cá Tra và cá Basa phi lê
đông lạnh từ VN từ 34.66% đến 63.88%.
 Câu hỏi:
Vì sao Mỹ lại đánh thuế chống bán phá giá
đối với cá Tra và Basa xuất khẩu của VN?
DN VN cần có những hành động gì để
chuẩn bị cho các vụ kiện trong tương lai?

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Vì sao Mỹ lại đánh thuế CBPG …
Giá cá Tra, cá Basa của VN rẻ hơn so với
giá bán cá Nheo tại Mỹ. Để bảo vệ các nhà
nuôi cá Nheo tại Mỹ nên cần phải có biện
pháp ngăn chặn cá nhập khẩu từ VN
Việc giá cá Tra cá Basa của VN rẻ hơn một
phần là do các đk sx như: giá nhân công rẻ,
thức ăn 1 phần tự cung tự cấp, môi trường
thuận lợi.

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Vì sao Mỹ lại đánh thuế CBPG …
 Tuy nhiên Mỹ lại vịn vào lý do VN chưa phải
là nền ktế thị trường theo các yếu tố: CP VN
còn can thiệp vào nền ktế như giá cả và giá
thành không theo các mức độ của giá trị, …
Từ đó cho rằng giá bán cá tra, cá basa của
VN đã được trợ giá 1 cách gián tiếp (trong
các hướng dẫn của WTO về sự lừa đảo và
khám phá rằng nếu ta gọi một nước là có nền
kinh tế phi thị trường thì giá bán SP XK của
nước đó có thể bị cho là thấp hơn với lý do là
nền ktế của nước đó là khôngUEHK20
minh
bạch)
– Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Hành động chuẩn bị cho tương lai
Để đối phó với các vụ kiện chống bán phá
giá, DN cần đồng thời thực hiện các biện
pháp mang tính chính sách (để hạn chế,
nhận biết và ứng phó với nguy cơ một cách
kịp thời) và các biện pháp kỹ thuật có liên
quan (để tính toán và chứng minh biên độ
phá giá thấp nhất có thể).

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Hành động chuẩn bị cho tương lai
Biện pháp mang tính chính sách: những DN
cùng XK một mặt hàng vào cùng một thị
trường cần có sự liên kết phối hợp nhau,
tránh cạnh tranh nhau bằng cách giảm giá.
Ngoài ra, Hiệp hội ngành hàng cũng phải
nâng cao vai trò điều phối hoạt động của
mình, đặc biệt là đưa ra giá sàn khi xuất
hàng vào cùng một thị trường.

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Hành động chuẩn bị cho tương lai
Biện pháp mang tính kỹ thuật:
Đảm bảo chế độ ghi chép kế toán rõ ràng,
tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế để
các số liệu của doanh nghiệp được cơ quan
điều tra chấp nhận sử dụng khi tính toán
biên phá giá;
Lưu giữ tất cả các số liệu, tài liệu có thể làm
bằng chứng chứng minh không bán phá giá;
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Hành động chuẩn bị cho tương lai
Biện pháp mang tính kỹ thuật:
Tự yêu cầu được tham gia, hợp tác với cơ
quan điều tra và chủ động thực hiện các
quyền và nghĩa vụ tố tụng trong quá trình
điều tra để được tính biên độ phá giá riêng
phản ánh đúng hơn thực tế hoạt động kinh
doanh của mình;
Có quỹ dự phòng đảm bảo các chi phí theo
kiện tại nước ngoài;
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Hành động chuẩn bị cho tương lai
Biện pháp mang tính kỹ thuật:
Khi vụ kiện xảy ra cần chủ động tự yêu cầu
được tham gia (tự giới thiệu mình trước cơ
quan điều tra); tích cực hợp tác với cơ quan
điều tra và chủ động thực hiện các quyền
và nghĩa vụ tố tụng trong quá trình điều tra
để được tính biên độ phá giá riêng phản
ánh đúng hơn thực tế hoạt động kinh doanh
của mình;
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2
 Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN
 Hành động chuẩn bị cho tương lai
Biện pháp mang tính kỹ thuật:
Không gian lận trong và sau cuộc điều tra
chống bán phá giá để tránh bị trừng phạt
bởi những mức thuế chống bán phá giá rất
cao.

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


Cao học K20 Đêm 6 – Nhóm 8

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×