Tải bản đầy đủ

TAI LIEU MAT BAO KHONG TIET LO

LIGHT ENGLISH CLUB
“Education is life”
-------------------16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775
Học phí tháng 12/2018
Kính gởi quý phụ huynh em Mai Phương
Mai Phương học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học
+ Học phí :
1.085.000đ
(Một triệu không trăm tám lăm nghìn đồng y).
Cảm ơn Quý phụ huynh!

...............................................................................................................................
.

LIGHT ENGLISH CLUB
“Education is life”
-------------------16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775
Học phí tháng 12/2018
Kính gởi quý phụ huynh em Hải Tiên
Hải Tiên học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học
+ Học phí :

1.085.000đ
1.000.000đ (t11)
2.085.000đ
(Hai triệu không trăm tám lăm nghìn đồng y).

Cảm ơn Quý phụ huynh!


LIGHT ENGLISH CLUB
“Education is life”
-------------------16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775
Học phí tháng 12/2018
Kính gởi quý phụ huynh em Xuân Nga
Xuân Nga học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học
+ Học phí :
1.085.000đ
+ Tiền sách:
1.070.000đ (lớp 2)
Tổng
:
2.155.000đ
(Hai triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng y).

Cảm ơn Quý phụ huynh!
...............................................................................................................................
.

LIGHT ENGLISH CLUB
“Education is life”
-------------------16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775
Học phí tháng 12/2018
Kính gởi quý phụ huynh em Yến Nhi
Yến Nhi học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học
+ Học phí :
1.085.000đ
(Một triệu không trăm tám lăm nghìn đồng y).


Cảm ơn Quý phụ huynh!

...............................................................................................................................
.

LIGHT ENGLISH CLUB
“Education is life”
-------------------16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775
Học phí tháng 12/2018
Kính gởi quý phụ huynh em Văn Minh
Văn Minh học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 13 buổi học
+ Học phí :
1.085.000đ
+ Tiền sách:
954.000đ
Tổng
:
2.040.000đ
(Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng y).
Cảm ơn Quý phụ huynh!
…………………………………………………………………………………..

LIGHT ENGLISH CLUB
“Education is life”
-------------------16B Trần Cao Vân - Hà Lam - ĐT: 0906 50 55 77 - 0359 211 775
Học phí tháng 12/2018
Kính gởi quý phụ huynh em Anh Thư
Anh Thư học từ ngày 27/11 đến hết ngày 28/12 : 12 buổi học
+ Học phí :
1.000.000đ
+ Trừ
:
66.000đ ( dư khi nộp tiền sách)
Còn lại :
934.000đ


(Chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng y).

Cảm ơn Quý phụ huynh!

...............................................................................................................................
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×