Tải bản đầy đủ

bai kiem tra mon tieng anh lop 3

Name:………………….
Class:…………………..
I. Translate words into english
1. Bức tranh:……………….

2. Áp phích quảng cáo:…………………….

3. Cái ghế:…………………

3. Cái giường:………………………………

4. Phía sau:……………......

5. Phía trước:………………………………

6. Tủ ly:…………………..

7. Bản đồ:………………………………….

II. Match
1. This is


a. Are my friends too.

2. She is my

b. friends.

3. Ben and Lydia are my

c. Linda.

4. They

d. friend

III. Put the words in order
a. that/Mai/is
……………………………………………………………………………………………?
b.you/ old/ how/ are
……………………………………………………………………………………………?
c. nine/ I’m/ old/ years
……………………………………………………………………………………………?
d. Mai/ how/ is/ old
……………………………………………………………………………………………?
e. is/ a/ there/ picture/ the wall/ on
…………………………………………………………………………………………….?
d. many/ are/ chairs/ how/ there:
…………………………………………………………………………………………….?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×