Tải bản đầy đủ

MON Tập làm văn LOP 2

Tuần01
28 tháng 8 năm 2009
Tập làm văn

Câu và bài

Thứ sáu ngày

Tự giới thiệu

Tiết 01
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi
Bit nghe v tr li ỳng mt s cõu hi v bn thõn mỡnh
Bit nghe v núi li nhng iu em bit v mt bn trong lp
2-Rốn k nng vit: Bc u bit k ming theo tranh
-* K mt mu chuyn theo 4 tranh
3-Rốn ý thc bo v ca cụng
II/ dựng dy hc: Bng ph - Tranh minh ho
III/ Hot ng dy hc:


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

A) M bi: Gii thiu tit tp lm vn
nhm gii thiu cỏc cõu vn bi vn
B) Dy bi mi:
1) Gii thiu bi: hc cỏch sp xp cỏc cõu
thnh mt bi vn ngn
2) Hng dn lm bi tp:
BT1: Hi tng cõu
Tờn em l gỡ?
Quờ em õu?
Em hc lp no, trng no?
Em thớch nhng mụn hc no?
Em thớch lm nhng vic gỡ?
Nhn xột
BT2: Nghe cỏc bn trong lp tr li cõu
hi bi tp 1, núi li nhng iu em bit v
mt bn

HTB

A) M bi: Gii thiu tit tp lm
vn nhm gii thiu cỏc cõu vn
bi vn
B) Dy bi mi:
1) Gii thiu bi: hc cỏch sp xp
cỏc cõu thnh mt bi vn ngn
2) Hng dn lm bi tp:
BT1: Hi tng cõu
Tờn em l gỡ?
Nờu tờn,
Quờ em õu?
nờu quờ,
Em hc lp no, trng no?
lp, trng
Em thớch nhng mụn hc no?
Em thớch lm nhng vic gỡ?
Nhn xột
BT2: Nghe cỏc bn trong lp tr
li cõu hi bi tp 1, núi li nhng
iu em bit v mt bn
* BT3: Vit - k li ni dung mi tranh
BT3: Vit - k li ni dung mi
bng 1, 2 cõu to thnh mt cõu chuyn
tranh bng 1, 2 cõu to thnh mt
cõu chuyn

3) Cng c dn dũ ( 5' )
1


Nhn xột tit hc H/S lm BT3

Tuần02
tháng năm 2009
Tập làm văn

giới thiệu

Thứ sáu ngày

Chào hỏi - Tự

Tiết 02
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
Bit cho hi v t gii thiu v bn thõn ( BT 1, BT2)
Cú k nng nghe v nhn xột ý kin ca bn
2-Rốn k nng vit: Bit vit bn t thut ngn (BT3)
II/ dựng dy hc: Tranh minh ho v v bi tp.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: (5') 2 hs lm li BT3 ca tit 1. Nhn xột ỏnh giỏ
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi: S cn thit ca vic cho hi,
lm quen, gii thiu v mỡnh to quý mn,
hiu nhau cho hi, t gii thiu
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1 (ming)
Núi li ca em
Cho m i hc
Gp cụ giỏo:
Gp bn:

Hoạt động của trò

HTB

1 hc sinh c yờu cu ca
Cho m, con i hc.
Xin phộp m, con i hc!
Em cho cụ !
Cho cu
Cho bn
Cho Thanh

BT2: (ming)
HS TB, Y
Nhc li li cỏc bn trong tranh:
Nhc li li
Tranh v nhng gỡ?
trong tranh
Búng Nha, Bỳt Thộp cho Mớt v t gii Bỳt Thộp, Búng Nha, v Mớt
thiu ntn?
Cho cu, chỳng t l Búng Nha v
Bỳt Thộp õy
Chỳng t l hc sinh lp 2
Tng kt: 3 hc sinh cho hi, t gii thiu Cho 2 cu, t l Mớt. t thnh ph
lm quen vi nhau rt lch s ng hong, Tớ Hon
bt tay thõn mt nh ngi ln, cỏc em cn hc
theo cỏch cho hi t gii thiu
2 hc sinh c yờu cu
BT3: (vit)
Hc sinh vit bng t thut vo v
Vit bn t thut theo mu:
2


3) Cng c dn dũ ( 5' )
Nhn xột tit hc HS tp k, gii thiu v
mỡnh
Tp cho hi cú vn hoỏ

bi tp Hc sinh ni tip c li bng
t thut

Tuần03

Thứ sáu ngày 11

tháng 9 năm 2009
Tập làm văn

Sắp xếp câu trong bài.
Lập danh sách
học sinh
Tiết 03
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Bit sp xp ỳng th t cỏc bc tranh ỳng trỡnh t cõu chuyn Gi bn.K ni tip tng
on cõu chuyn (BT1)
-Xp ỳng th t cỏc cõu trong truyn " Kin v Chim Gỏy" (BT2)
2-Rốn k nng vit
-Bit vn dng kin thc ó hc lp bn danh sỏch mt nhúm t 3-5 hc sinh theo mu(BT3)
* c Danh sỏch hc sinh t 1 lp 2A
II/ dựng dy hc:
-Tranh minh ho phúng to -Bng dớnh, 4 bng giy ghi 4 cõu vn
-Bng ph cho cỏc nhúm -V bi tp
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' ) 3 hs c bn t thut
2/ Dy bi mi: (30' )
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Nờu MT
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: (ming)
Nhúm xp tranh
Cho sp xp4 tranh bi th Gi bn Cỏ nhõn xp th t tranh
K cỏ nhõn trong nhúm theo tranh
Cho hc sinh thi k li chuyn theo i din nhúm thi k
tranh
Nhn xột nờu th t tranh (1,4,3,2)
Bỡnh chn hc sinh k tt Ghi im
Mt hc sinh c yờu cu
BT2: (ming)
C lp lm v bi tp
Bi Kin v Chim Gỏy
i din bn nhúm dỏn th t cỏc
cõu vn b, d , a, c
Giỏo viờn phỏt cỏc bng giy cho cỏc
nhúm
BT3: (vit)
* c Danh sỏch hc sinh t 1 lp 2 A
H khỏ gii
Cỏc nhúm tho lun - vit ra giy
3


Giỏo viờn chia nhúm, giao vic
i din nhúm dỏn kt qu tho lun HDHS
Nhn xột, kt lun
lờn bng
trung bỡnh
3) Cng c dn dũ ( 5' )
Nhn xột tit hc Cht li ni dung luyn
tp Xem li ni dung ó lm

Tuần04
tháng 9 năm 2009
Tập làm văn
Tiết

Thứ sáu ngày 18

Cảm ơn Xin lỗi

I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Bit núi li cm n, xin li phự hp vi tỡnh hung giao tip n gin (BT1, BT2)
-Bit núi 2,3 cõu ngn v ni dung bc tranh, trong ú cú dựng li cm n, xin li (BT3)
2-Rốn k nng vit:
* Lm c bi tp 4
II/ dựng dy hc: Tranh minh ho BT3 v v bi tp.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra: (5') -Sp xp li bc tranh Gi bn
-Hc sinh c danh sỏch bn trong nhúm
2/ Dy bi mi: ( 30' )
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Núi cm n, xin li sao
cho thnh thc, lch s
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: (ming)
-Hc sinh c bi
Núi li cm n ca em trong nhng Tho lun nhúm
trng hp sau
a) Bn cựng lp cho em i chung ỏo Núi li cm n vi bn.
ma
Núi li cm n vi cụ giỏo
b) Cụ giỏo cho em mn mt quyn Núi li cm n vi em bộ
sỏch.
c) Em bộ nht h em chic bỳt ri.
1 hc sinh c yờu cu
BT2: Nhúm
Hc sinh tho lun nhúm 2
úng vai tỡnh hung
Nhn xột - kt lun
Cn núi li cm n xin li phự hp
vi tỡnh hung giao tip
Quan sỏt tranh
BT3: (ming)
K li s vic trong mi tranh bng
Giỏo viờn nờu yờu cu
2-3cõu
Núi cõu
Tranh 1: Tng gu bụng
cm n
4


Tranh 2: Lm v l hoa
* BT4: (vit) vit li nhng cõu ó núi V bi tp
BT3
Hc sinh ni tip c li bi
Nhn xột.
Chm 4-5 bi vit hay
3) Cng c dn dũ (5')
Nhn xột v kt qu luyn tp ca hc
sinh. Nhc hc sinh thc hnh cm n, xin
li vi thỏi lch s, chõn thnh.

Tuần05

Núi cõu xin
li

Thứ sáu ngày 25 tháng 9

năm 2009
Tập làm văn

Trả lời câu hỏi. Đặt
tên cho bài.
Luyện tập về mục lục sách

Tiết

I Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Da vo tranh v tr li cõu hi ỳng rừ rng (BT1). Bc u bit t chc cỏc cõu
thnh bi v t tờn cho bi (BT2)
-Bit c mc lc mt tun hc, ghi c tờn cỏc bi tp c trong tun ú (BT3)
2-Rốn k nng vit: Bit son mt mc lc n gin
II/ dựng dy hc: Tranh minh ho v v bi tp.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )2 hc sinh úng vai Tun, H núi li xin li

2 hc sinh úng vai Mai, Lan núi li cm n
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi: Nờu MT ca bi
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1 (ming)
Hng dn hc sinh quan sỏt tranh

Nhn xột, cht li cõu tr li ỳng
BT2 (ming)
t tờn cho cõu chuyn bi tp 1

Hoạt động của trò
Nhúm 4: 4 tranh
V lờn bc tng ca trng
V lờn tng lm xu tng lp
Hai bn cựng quột vụi li bc
tng
p m khụng p
Bo v ca cụng Bc v

BT3(vit)
c mc lc cỏc bi tun 6. Vit tờn Hc sinh c mc lc tun 6
5

HTB

H c li
trong tranh


cỏc bi tp c trong tun

Chm v - nhn xột
3) Cng c dn dũ ( 5' )

Chn cỏc bi Tp c ghi vo v
bi tp
2 hc sinh c cỏc bi Tp c
tun 6
Mu giy vn trang 48
Ngụi trng mi trang 50
Mua kớnh trang 53
Hc sinh lm bi VBT

Tp tra mc lc sỏch

Tuần06
tháng 10 năm 2009
Tập làm văn

Phủ định

Thứ sáu ngày 02

Khẳng địnhLuyện tập về

Tiết

mục lục sách

I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi: Bit tr li cõu hi v t cõu theo mu khng nh, ph nh
(BT1, BT2); Bit c v ghi li c thụng tin t Mc lc sỏch (BT3)
2-Rốn k nng vit: Bit tỡm v ghi li mc lc sỏch
II/ dựng dy hc:
-Bng ph vit cõu mu ca BT1, 2
-Mi hc sinh cú mt tp truyn thiu nhi
-V bi tp
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5')
1 hs lm li bi tp 1 ca tun 5; 1 hs c mc lc ca tun 7
2/ Dy bi mi:( 30' )

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gii thiu bi:Nờu MT ca tit hc
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1(ming)
1 hc sinh c yờu cu ca
Nhúm 3 em t cõu hi trong nhúm tr
li
Cú, em cú i xem phim
Khụng, em khụng i xem phim
Cú, em s n ngay bõy gi

Em cú i xem phim khụng?

Em cú n cm bõy gi khụng?
6

HTB


Khụng, bõy gi em khụng n
Khụng, em khụng n bõy gi
BT2 (ming)
Hc sinh c yờu cu
Hc sinh ni tip t 3 cõu theo mu
Cõy m khụng cao õu !
Cõy m cú cao õu !
Cõy m õu cú cao !
BT3 (vit): Tỡm mc lc ca mt tp Hc sinh tỡm truyn nờu lờn
truyn thiu nhi Ghi li tờn 2 truyn Tờn Lm v bi tp
tỏc gi, s trang
Cho hc sinh c bi vit -Nhn xột
Nhn xột - chm 10 bi
3) Cng c dn dũ (5' )
Nhn xột tit hc. Dn hc sinh tp vit cõu
ph nh, khng nh theo mu va hc
Tỡm tờn bi mc lc sỏch

Tuần07
tháng10 năm 2010
Tập làm văn

tranh

Thứ sáu ngày 15

Kể ngắn theo
Luyện tập về

Tiết

thời khóa biểu

I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Da vo 4 tranh minh ha k c cõu chuyn n gin cú tờn Bỳt ca cụ giỏo
-Da vo thi khoỏ biu hụm sau ca lp ca lp tr li c cỏc cõu hi bi tp 3.
2-Rốn k nng vit: Bit vit thi khoỏ biu ngy hụm sau ca lp theo mu ó hc
II/ dựng dy hc: Tranh minh ho v v bi tp. HS chun b thi khúa biu ca lp
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c ( 5' )
1 hs lm bi tp 2 tun 6
2 hs c tờn truyn, tỏc gi v s trang mt tp truyn thiu nhi
2/ Dy bi mi:
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi:
H1) Hng dn lm bi tp
Bi 1: (ming)
Vi hc sinh nhc li bi
Hng dn thc hin
-quan sỏt tranh
Hc sinh c yờu cu
-c li cỏc nhõn vt
-Dng li tng tranh k ni dung
Nhúm 4 tho lun k tng tranh
7


Cỏ nhõn k ni tip tng tranh
* K li ton b ni dung 4 tranh
Nhn xột, sa cha
Bi 2: (vit)
Giỏo viờn phỏt giy, bỳt d
Nhn xột
Kim tra bi vit 5-7em
Bi 3: (ming)
a/ Ngy mai cú bao nhiờu tit?
b/ ú l nhng tit gỡ?
c/ Em cn mang theo nhng sỏch gỡ n
trng?
3/ Cng c dn dũ (5' )
Nhn xột tit hc - tp k li chuyn Bỳt
ca cụ giỏo

M thi khoỏ biu ca lp
2 hc sinh c thi khoỏ biu
ngy th 2
2 hc sinh vit T K B th 2 dỏn
bng
C lp lm v bi tp
1 hc sinh c yờu cu bi
Hc sinh tr li ni tip tng cõu
hi SGK
HS yu
tr li

Tuần08
tháng 10 năm 2010
Tập làm văn

đề nghị
Tiết

Thứ sáu ngày 22

Mời, nhờ, yêu cầu,
Kể ngắn

8

theo tranh

I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Bit núi li mi, nh, yờu cu, ngh phự hp vi tỡnh hung giao tip n gin (BT1)
-Bit tr li cõu hi v thy giỏo (cụ giỏo) lp Mt ca em ( BT2 )
2-Rốn k nng vit: Vit c 4-5 cõu núi v cụ giỏo ( thy giỏo ) lp 1 ( BT3 )
II/ dựng dy hc:
-Bng lp chộp sn cỏc cõu hi BT 2
-Bng ph vit 1 vi cõu núi theo cỏc tỡnh hung bi tp 1
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- GV kim tra bi lm trong v ca HS ( BT2 ) Tun 7
- 1 HS TLCH ca bi tp 3
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
8


Gii thiu bi: Nờu MT ca tit hc
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1 (ming) Tp núi nhng cõu mi,
nh, ngh,
TH1: Bn n thm nh em
Thỏi vui v, nim n, lch s
mi bn vo nh
TH2:Nh bn chộp bi hỏt
Thỏi bit n
TH3: ngh bn im lng nghe cụ giỏo Thỏi thnh tht
ging bi
BT2 (ming)
Hc sinh c c yờu cu ca ,
Bng ph: 4 cõu hi
c lp c thm
. Cụ giỏo lp em tờn gỡ?
Cụ giỏo lp 1 em tờn l Linh
H yu tr
* Tỡnh cm ca cụ i vi hc sinh Cụ rt thng yờu, lo lng cho li
ntn?
hc sinh Cụ dy chỳng em c
. S yờu thng
hay, vit p. Em rt quý mn cụ.
. Chm súc - dy d
Lỳc no em cng l phộp cho cụ
- Tỡnh cm ca em i vi cụ giỏo
BT3 (vit)
H S vit bi vo v
Theo dừi, giỳp hc sinh hc chm
Chm, sa bi mt s em
3) Cng c dn dũ(5')
Nhn xột tit hc - Tp núi, mi, nh,
yờu cu

Tuần 10

Thứ sáu ngày 29

tháng 10 năm 2010

Kể về ngời

Tập làm văn

thân
Tiết: 10
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit k v ụng b hoc ngi thõn da theo cõu hi gi ý (BT1)
2-Rốn k nng vit: Vit c on vn ngn t 3 n 5 cõu v ong b hoc ngi thõn
(BT2)
II/ dựng dy hc: bng ph ghi cỏc cõu hi BT1
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: (5')
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1) Hng dn lm bi tp:
9


BT1: ( Miờng)
ễng em nm nay bao nhiờu tui ?

* K mu trc lp , giỏo viờn chnh v
sa lừi chớnh t
Bi 2: (vit )
GV nhc hc sinh :
_Vit rừ rng , dựng t , t cõu cho
ỳng . Vit xong c li bi , sa nhng
ch sai .

1 hc sinh c yờu cu ca bi
ễng em nm nay ó ngoi 80.
ễng l cỏn b hu trớ. ễng
thng by em hc, dy em
chm súc cõy
Em rt yờu quý ụng
N4:Trao i cõu hi

Nhúm h
tr

vit v bi tp.

GV chm im mt s bi vit
3) Cng c dn dũ (5')
Tng kt gi hc, k v k nim vi
ngi thõn ca mỡnh
V nh hon thin bi vit , vit li vo
v .

Nhiu hc sinh c bi vit .

Tuần 11

Thứ sáu

ngày 05

tháng 11 năm 2010

Chia buồn, an

Tập làm văn

ủi
Tiết: 11
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Bit núi li chia bun, an i n gin vi ụng b trong nhng tỡnh hung c th (BT1, BT2)
2-Rốn k nng vit:
Vit c mt bu thip ngn thm hi ụng b khi em bit tin quờ nh b bóo (BT3)
II/ dựng dy hc:
10


- Tranh minh ho
- Mi hc sinh ly t giy nh vit
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5')
2 -3 hs c on vn ngn k v ngi thõn ( BT2) tun 10
2/ Dy bi mi: (30.)

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gii thiu bi:
Khi thy ngi khỏc bun em phi lm Giỳp v núi li an i
gỡ?
Cú núi chuyn thng xuyờn vi ụng b
khụng?
Núi li an i s thy vui
H1) Hng dn lm bi tp:
Li an i ụng b
BT1: ( ming)
c yờu cu
ễng i! ễng mt lm khụng?
Chỏu rút nc cho ụng nhộ
BT2: ( ming)
B i! B ng bun, mai b chỏu
Tranh 1 v gỡ?
ta s trng cõy khỏc
a)Khi cõy hoa ca ụng ( b ) b cht
b)Khi kớnh ca ụng (b) b v
BT3: ( vit)
Yờu cu HS vit li thm hi ụng b
ngn gon 2 -3 cõu
Chm im mt s bc th hay
c cỏc bi hay
3) Cng c dn dũ (5')
Nhn xột-dn v nh vit bu thip thm
hi ụng b hay ngi ln

HTB

Tr li cõu hi

B ng bun! Chỏu núi b chu
mua cho b chic kớnh khỏc
HS c yờu cu
Hc sinh t lm
Hc sinh c bi lm

Tuần 12

Thứ

sáu ngày 12

tháng 11 năm 2010

Gọi điện

Tập làm văn
Tiết: 12

I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi: c - hiu bi Gi in; Bit v nh mt s thao tỏc khi gi in
-Tr li cỏc cõu hi v cỏc vic cn lm v cỏch giao tip qua in thoi
11


2-Rốn k nng vit:Vit c 3 -4 cõu trao i qua in thoi theo mt trong hai ni dung nờu
BT2. Bit dựng t t cõu ỳng; trỡnh by rừ cỏc cõu trao i qua in thoi.
* HS khỏ, gii lm c c hai ni dung bi tp 2
II/ dựng dy hc: mỏy in thoi (nu cú)
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: (5')
- 1 -2hs lm bi tp 1 tun 11
- 2 -3 hs c bc th ngn ( BT3)
2/ Dy bi mi: (30.)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Nờu MT
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: ( ming)Cho c bi gi in
2 hc sinh c thnh ting. C lp
í a: Sp xp th t vic lm khi gi in
theo dừi
1-Tỡm s mỏy
2-Nhc ng nghe
3-Nhn s
í b: ý ngha ca tớn hiu
1) tớt ngn liờn tuvj l mỏy bn
2) Tớt di, ngt quóng l mỏy cha
cú ngi nhn hay khụng cú ai nh
Gii thiu, quan h, xin phộp sao
í c: Núi th no cho lch s
cho l phộp, lch s
BT2:(Vit)
Hc sinh vit 4- 5 cõu vo v
Tỡnh hung a :Bn gi in r em n thm
mt bn trong lp b m. Em ng ý v hn
c, chiu mai lỳc 2h hai a cựng
bn ngy gi cựng i .
i.
Tỡnh hung b: Em ang hc bi , bng bn
Bn thụng cm nhộ! Hn bn ln
gi in r em i chi . Em t chi vỡ cũn
khỏc vỡ mỡnh cha lm bi xong
bn hc .
Nhn xột - sa
4 -5 hs c bi vit. C lp nhn xột
Chm 1 s v hc sinh.
3. Cng c dn dũ: Tng kt gi hc, nhc
nh cỏc iu cn ghi nh khi gi in thoi.
Dn chộp on vit BT3 vo v sch s, p,
ỳng yờu cu.

Tuần 13

Thứ sáu ngày 19

tháng 11 năm 2010

Kể về gia

Tập làm văn

đình
12


Tiết:
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi:
-Bit k v gia ỡnh mỡnh theo gi ý BT1
-Nghe v nhn xột c cõu núi ca bn v ni dung v cỏch din t
2-Rốn k nng vit: Vit c mt on vn ngn t 3 5 cõu theo ni dung BT1.
-Vit cõu ỳng ng phỏp
II/ dựng dy hc:Bng ph chộp gi ý BT1
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5')
- 1 hs nhc li th t vic lm khi gi in
- 2 hs c on vit bi tp 2
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Nờu MT tit hc
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: ( ming)Treo bng ph
3 hc sinh c yờu cu
Cho hc sinh k
K theo gi ý
N2
Gia ỡnh em cú 4 ngi: B em l
Gia ỡnh cú my ngi?
y s lm bnh vin; M em l
Ngh ca b, m, anh, ch, em
Em lm gỡ th hin tỡnh cm vi giỏo viờn dy trng Tiu La;
Anh em v em hc trng
ngi thõn
Em rt yờu quý gia ỡnh em
*HS gii k ming v gia ỡnh mỡnh
Chnh sa cho hc sinh.
BT2: Vit thnh bi

Hc sinh lm bi

Hc sinh c li bi vn GV sa cho hc Cn c bi
sinh
3) Cng c dn dũ (3')
Nhn xột tit hc - tp vit li bi vn
ngn

Tuần 14

Thứ sáu ngày 26

tháng 11 năm 2010
13


Tập làm văn

Quan sát tranh, trả

lời câu hỏi.
Viết tin
nhắn
Tiết:
I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi: Nhỡn tranh, tr li ỳng cỏc cõu hi t hỡnh dỏng, hot ng
ca bộ gỏi trong tranh (BT1)
2-Rốn k nng vit: Vit c mu tin nhn gn, ý.(BT2)
II/ dựng dy hc:
-Tranh minh ho BT1
-Bng ph ghi cỏc cõu hi BT1
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: (5')
- 3 hs k v gia ỡnh mỡnh (BT2) tun 13
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Nờu MT
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: (ming)
Treo tranh
Tranh v nhng gỡ?
V bn nh, bỳp bờ v mốo con
Bn nh ang lm gỡ?
Cho bỳp bờ n
Mt bn nhỡn bỳp bờ nh th no?
Trỡu mn
Túc bn buc ra sao?
Buc 2 cỏi n xinh xinh
Bn n mc th no?
Qun ỏo sch s, gn gng
Yờu cu hc sinh núi lin mch cỏc
cõu v h/ ca bn nh
BT2: ( vit )
Vỡ sao em phi vit nhn tin?
Ni dung nhn tin cn vit nhng gỡ?
Lu ý: tin nhn ngn gn

Cho sa bi vit ca bn

Vỡ khụng gp trc tip trao i
Thi gian, ni dung rừ ý, gn.
3 hc sinh vit li nhn bng
C lp vit v nhỏp
- M i, B sang nh ch mói m
khụng v. b a con i chi vi b.
n 9 gi ti 2 b chỏu s v
Con: Lan Nhi
14


3) Cng c dn dũ (3')
Tng kt chung gi hc
Dn hc sinh Thc hnh vit nhn tin

Tuần 15
tháng 12

Thứ

sáu ngày 03

năm 2010

Tập làm văn

Chia vui

Kể về

anh chị em.
Tiết:

I/ Mc tiờu
1-Rốn k nng nghe v núi: Bit cỏch núi li chia vui trong mt s trng hp, tỡnh
hung giao tip ( BT1, BT2 ). Nghe v nhn xột c ý kin ca bn trong lp
2-Rốn k nng vit: Vit c mt on vn ngn k v anh (ch,em) ( BT3)
II/ dựng dy hc: Tranh minh ho v mt s tỡnh hung hc sinh núi li chia
vui
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- 1 hs lm bi tp 1 tun 14
- 2 hs lm bi tp 2
2/ Dy bi mi; (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Khi ai ú gp chuyn
bun ta phi lm gỡ? Khi ngi ú gp
chuyn vui ta nờn lm gỡ?
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: ( ming )
Bc tranh v cnh gỡ?
Bn trai núi gỡ?
Bn trai ụm bú hoa tng ch
Chỳc mng ch - chỳc ch sang HS TB, Y
nm t gii nht
tr li
Nu em, em s núi gỡ?
BT2: ( ming)HS t núi li chỳc mng Chỳc ch hc gii hn na
ca mỡnh
Em rt khõm phc ch, ch hc
gii quỏ!
Em chỳc mng ch, mong ch
t thnh tớch cao hn
BT3: ( vit )
Hóy vit t 3-5 cõu k v anh ch rut
Gii thiu tờn ngi, c im v Hc sinh lm bi
hỡnh dỏng, tớnh tỡnh, tỡnh cm ca em
HS c bi vit
15


Chm im - nhn xột
3) Cng c dn dũ( 5')
Nhn xột tit hc yờu cu hc sinh núi
chia vui trong 1 sụ tỡnh hung (B i
cụng tỏc xa v - Bn em c cụ giỏo
khen) - Nhc hon thnh nt bi tp

Tuần 16

Thứ sáu

ngày 10

tháng 12 năm 2010

Tập làm văn

K hen ngợi - Kể ngắn

về con vật
Tiết:

Lập thời gian

biểu
A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Da vo cõu v mu cho trc, núi c cõu t ý khen ( BT1 )
Bit k mt vi cõu v mt con vt nuụi trang nh ( BT2),
2-Rốn k nng vit:Bit lp thi gian biu ( núi hoc vit) mt bui ti trong ngy
II/ dựng dy hc:
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- 2 hs lm bi tp 3 tun 15
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Gii thiu bi: Núi li khen ngi, thc
hnh k v mt con vt nuụi thi gian
biu bui ti hng ngy.
H1) Hng dn lm bi tp:
BT1: ( Ming)
Hc sinh lm ming
n g p quỏ/ n g tht l p
Bn Nam hc tht gii.
Lp mỡnh hụm nay sch quỏ !
Nhn xột
BT2: ( ming )
K v con vt nuụi trong gia ỡnh hoc Hc sinh nờu ming
nh hng xúm
H núi tờn con vt em chn k
Cho H khỏ ,gii k mu
Giỏo viờn Hng dn sa.
Em quý nhtcon chú nh em
16


chỳ cao to v rt tinh khụn chỳ
ó bo v ti sn cho nh em
Nhn xột bn k hay nht
BT3: (vit )
Lp thi gian biu bui ti
Cho H lm bi bng lp
Nhn xột . Chm im

Hc sinh nờu v lm vo v bi
tp

3) Cng c dn dũ (5')
Tng kt, nhn xột bi vit ca hc sinh.
Yờu cu v nh tp lp thi gian biu

Tuần 17

Thứ

sau

ngày 17

tháng 12 năm 2010

Tập làm văn

Ngạc nhiên, thích

thú

Lập thời gian

Tiết:

biểu
A/ Mc tiờu
1. Rốn k nng núi:
- Bit núi li th hin s ngc nhiờn, thớch thỳ phự hp vi tỡnh hung giao tip
( BT1, BT2)
2. Rốn k nng vit:
- Da vo mu chuyn, lp c thi gian biu theo cỏch ó hc (BT3)
B/ D D H:
- Tranh minh ha BT1. Bng ph HS lm BT3
C/ HDH
1 Kim tra bi c: (5')
- 1hs lm bi tp 2 Tun 16
- 1 hs lm bt3
2. Dy bi mi: (5')

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gii thiu bi: Nờu mc tieu ca tit hc
H1/ Hs lm bi tp
BT1: ( ming)
- c din cm li bn nh trong tranh

1hs c yờu cu
C lp c thm li bn nh
" ễi! Quyn sỏch p quỏ! Con cm
n m! "

- Th hin s ngc nhiờn thớch thỳ
17

HTB


BT2: ( ming)
Li núi th hin s ngc nhiờn thớch thỳ

1 hs c yờu cu . C lp c thm
- ễ! Con c bin p quỏ, to quỏ!
Con cm n b! "
- Sao con c p th, l th! Con cm
n b ! "

BT3 (Vit)
- Cho 2 hs lm bi bng ph
- C lp lm bi vao VBT
- HD sa

-

HS lm bi
6g30 7g: ng dy tp th dc
7g 7g15: n sỏng
7g15 7g30: Mc qun ỏo
7g30 Ti trng d s kt
10g V nh sang thm ụng b

3/ Cng c - Dn dũ (5')
- Nhn xột tit hc
- Bi sau ụn tp cui kỡ 1

Tuần 19

Thứ sáu ngày

07

tháng 01 năm 2011

Tập làm văn

giới thiệu

Đáp lời chào, lời tự

Tiết:
A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit nghe v ỏp li li cho li t gii thiu phự hp vi tỡnh hung giao tip n gin
(BT1, BT2)
2-Rốn k nng vit:in ỳng li ỏp vo ụ trng trong on i thoi (BT3)
II/ dựng dy hc:
- Tranh minh ha 2 tỡnh hung trong SGK
- Bỳt d + 4 t phiu kh to vit ni dung BT3
- VBT
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- Kim tra VBT tp 2
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a.Gii thiu: (1)
18


HĐ1/ Hướng dẫn làm bài tập.
Bài tập 1 (miệng)
GV cho từng nhóm HS thực hành đối
đáp trước lớp theo 2 tranh. Gợi ý cho
HS cần nói lời đáp với thái độ lịch sự ,
vui vẻ. Sau mỗi nhóm làm bài thực
hành, cả lớp và GV nhận xét.-

1 HS đọc yêu cầu . cả lớp đọc thầm
lại, quan sát từng tranh, đọc lời của
chị phụ trách trong 2 tranh.
Nhóm
HT
HS TB,Y
thực
hành

Bình chọn nhóm biết đáp lời chào, lời
tự giới thiệu đúng nhất.
Bài tập 2 (miệng)
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

1 HS đọc lời chào của chị phụ trách
(trong tranh 1); lời tự giới thiệu của
GV nhắc HS suy nghĩ về tình huống chị (trong tranh 2).
Mỗi nhóm làm bài thực hành, bạn
bài tập nêu ra
nhận xét.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp
đọc thầm lại.
- 3, 4 cặp HS thực hành tự giới thiệu
– đáp lời tự giới thiệu theo 2 tình
huống.
GV khuyến khích HS có những lời
đáp đa dạng.
Cả lớp bình chọn những bạn xử sự
đúng và hay – vừa thể hiện được thái
độ lịch sự, có văn hoá vừa thông minh,
thận trọng.
HĐ2/ Thực hành.
Bài tập 3 (viết)
GV nêu yêu cầu (viết vào vở lời đáp - HS điền lời đáp của Nam vào vở
của Nam trong đoạn đối thoại); cho 1 hoặc Vở bài tập.
HS cùng mình thực hành đối đáp; gợi - Nhiều HS đọc bài viết.
ý cho HS cần đáp lại lời chào, lời tự
giới thiệu của mẹ bạn thể hiện thái độ
lịch sự, niềm nở, lễ độ GV nhận
xét, chọn những lời đáp đúng và hay.
3. Củng cố – Dặn dò (3’)
GV nhắc HS ghi nhớ thực hành đáp lại
lời chào hỏi, lời tự giới thiệu khi gặp
khách, gặp người quen để thể hiện
mình là một học trò ngoan, lịch sự.
19


Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Tả ngắn về bốn mùa.

Tn 20

Thø s¸u ngµy 14

th¸ng 01 n¨m 2011

TËp lµm v¨n

mïa

T¶ ng¾n vỊ bèn

TiÕt:
A/ Mục tiêu:
1-Rèn kĩ năng nghe và nói:
- Đọc và trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài văn ngắn (BT1)
2-Rèn kĩ năng viết:
- Dựa vào gợi ý, viết được đoạn văn ngắn từ 1 – 3 câu về mùa hè (BT2)
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Câu hỏi gợi ý bài tập 2 trên bảng phụ. Bài tập 1 viết
trên bảng lớp.
- HS: SGK. Vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5' )
20


-

Đáp lời chào, lời tự giới thiệu.
Gọi HS đóng vai xử lý các tình huống trong bài tập 2 sgk trang
12.
- Nhận xét, cho điểm HS.
ạy bài mới: (30')

21


aGiới thiệu: (1’)
HĐ1/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:

Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.
GV đọc đoạn văn lần 1.
- Theo dõi.
Gọi 3 – 5 HS đọc lại đoạn văn.
- Đọc.
- Bài văn miêu tả cảnh gì?
- Mùa xuân đến.
- Tìm những dấu hiệu cho con biết mùa - Mùi hoa hồng, hoa huệ thơm nức,
xuân đến?
không khí ấm áp. Trên các cành
cây đều lấm tấm lộc non. Xoan sắp
ra hoa, râm bụt cũng sắp có nụ.
- Nhiều HS nhắc lại.
- Trời ấm áp, hoa, cây cối xanh tốt
Mùa xuân đến, cảnh vật thay đổi ntn?
và tỏa ngát hương thơm.
- Nhìn và ngửi.
Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng cách
nào?
- HS đọc
Gọi 1 HS đọc lại đoạn văn.
Bài 2:
- GV hỏi để HS trả lời thành câu văn.
Mùa hè bắt đầu từ tháng 6 trong năm.
Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?
Mặt trời chiếu những ánh nắng vàng
Mặt trời mùa hè ntn?
rực rỡ.
- Cây cam chín vàng, cây xoài thơm
Khi mùa hè đến cây trái trong vườn ntn?
phức, mùi nhãn lồng ngọt lịm…
- Hoa phượng nở đỏ rực một góc
Mùa hè thường có hoa gì? Hoa đó đẹp ntn?
trời.
Em thường làm gì vào dịp nghỉ hè?
- Chúng em được nghỉ hè, được đi
Em có mong ước mùa hè đến không?
nghỉ mát, vui chơi…
Mùa hè em sẽ làm gì?
- Trả lời.
- Yêu cầu HS viết đoạn văn vào nháp.
- Trả lời.
- Gọi HS đọc và gọi HS nhận xét đoạn văn - Viết trong 5 đến 7 phút.
của bạn.
- Nhiều HS được đọc và chữa bài.
- GV chữa bài cho từng HS. Chú ý những lỗi về câu từ
3. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà viết đoạn văn vào Vở.
Chuẩn bị: Tả ngắn về loài chim.

22


Tuần 21
tháng

Thứ sáu

ngày

năm 20

Đáp lời cảm ơn Tả
ngắn về loài chim
Tập làm văn
Tiết:

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
Bit ỏp li cm n trong nhng tỡnh hung giao tip n gin. Thc hin c yờu cu ca bi
tp 3
2-Rốn k nng vit:
Bit vit t 2 n 3 cõu t ngn v loi chim .
Yờu thớch v bo v cỏc loi chim quý
II/ dựng dy hc:
Tranh minh ho bi tp 1
H: sgk, v
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
2 em lờn c bi vn vit v mựa hố .
- Lng nghe nhn xột bi bn .
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a/ Gii thiu bi: Tt
H1/Hng dn lm bi tp
*Bi 1 -Treo tranh minh ho v yờu cu mt Hai em thc hin úng vai din li
em c li ca cỏc nhõn vt trong tranh
tỡnh hung trong bi . Lp theo dừi
Khi c c gi cm n bn H ó núi gỡ?
.- Bn núi : Khụng cú gỡ !
- Theo em ti sao bn hc sinh li núi nh - Vỡ giỳp cỏc c gi qua ng ch
vy?
l vic nh m tt c chỳng ta ai
-Khi núi nh vy vi b c bn H ó th hin cng lm c . Núi nh vy
thỏi nh th no?
th hin thỏi khiờm tn v l
- Em no cú th tỡm c cõu núi khỏc cho - Cú gỡ õu h b , b v chỏu cựng
li ỏp li ca bn hc sinh?
qua ng s vui hn m .
*Bi 2 - Gi mt em nờu yờu cu .
H tho lun nhúm ụi.
Tho lun
- Yờu cu hai em ngi cnh nhau úng vai th -Tun i, mỡnh cú quyn truyn úng vai
hin li tng tỡnh hung trong bi
mi hay lm , cho cu mn ny .
- Cm n Nam, tun sau mỡnh s
tr
- Cú gỡ õu bn c c i ( hoc )
Mỡnh l bn bố cú gỡ õu m cm
23


- Tương tự với các tình huống còn lại .
*Bài 3 -Treo bảng phụ và yêu cầu một em đọc
đoạn văn “ Chim chích bông “
-Những câu văn nào tả hình dáng của chim
chích bông?
-Những câu văn nào tả hoạt động của chim
chích bông?

ơn .

Là một con chim bé xinh đẹp . hai
chân xinh xinh bằng hai chiếc
tăm...
Hai chân nhảy cứ liên liến . Cảnh
nhỏ mà xoái nhanh vun vút .....
- Gọi một em đọc yêu cầu c.
- Viết 2, 3 câu về loài chim em
Lưu ý học sinh một số điều trước khi viết
thích . .
-Con chim em định tả là chim gì?Trông nó - Thực hành viết đoạn văn vào vở .
thế nào? Em có biết một hoạt động nào của Một vài em đọc đoạn văn của
nó không
mình trước lớp .
3/ Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài -Hai em nhắc lại nội dung bài học .
học .Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Về nhà học bài chép đoạn văn tả
-Dặn về viết đoạn văn vào vở .
cảnh mùa hè vào vở và chuẩn bị
cho tiết sau.

24


Tuần 22
tháng

Thứ sáu

ngày

năm 20

Đáp lời xin lỗi Tả ngắn
về loài chim
Tập làm văn
Tiết:

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li xin li trong tỡnh hung giao tip n gin (BT1, BT2)
2-Rốn k nng vit:
- Tp sp xp cỏc cõu ó cho thnh on vn hp lớ (BT3)
II/ dựng dy hc:
GV: Cỏc tỡnh hung vit ra bng giy. Bi tp 3 chộp sn ra bng ph.
- HS: V
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- 5 HS c on vn vit v mt loi chim m em yờu thớch.
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

a.Gii thiu bi:
b. Hng dn lm bi tp
Bi 1
- Bc tranh minh ho iu gỡ?

HTB

Quan sỏt tranh.
- Mt bn ỏnh ri quyn sỏch ca
mt bn ngi bờn cnh.
- Khi ỏnh ri sỏch, bn HS ó núi gỡ?
- Bn núi: Xin li. T vụ ý quỏ!
2 hs trung
- Lỳc ú, bn cú sỏch b ri núi th no.
- Bn núi: Khụng sao.
bỡnh úng
- Gi 2 HS lờn bng úng vai th hin li - 2 HS úng vai.
vai
tỡnh hung ny.
- Theo em, bn cú sỏch b ri th hin thỏi - Bn rt lch s v thụng cm vi
gỡ khi nhn li xin li ca bn mỡnh?
bn.
- Khi ai ú lm phin mỡnh v xin li,
chỳng ta nờn b qua v thụng cm vi h.
Bi 2
- Nờu yờu cu bi
- Cho cỏc nhúm tho lun
- Cỏc nhúm thc hnh tho lun
- tng cp HS thc hnh ỏp li xin li
- Tng cp HS lờn thc hnh ỏp li
c. Hng dn HS sp xp c cỏc cõu xin li
ó cho thnh mt on vn.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×