Tải bản đầy đủ

MON Ke chuyen LOP 2

Tuần 01
tháng 8 năm 2009

Kể chuyện

ngày nên kim

Thứ ba ngày 25

Có công mài sắt, có

Tiết 03
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Da vo trớ nh, tranh minh ha v gi ý di mi tranh k li tng on cõu chuyn
- Bit k t nhiờn, phi hp li k vi iu b, nột mt; bit thay i ging k cho phự hp vi ni dung
Hc sinh khỏ, gii bit k li ton b cõu chuyn
2Rốn k nng nghe:
- Cú kh nng tp trung theo dừi bn k chuyn.
- Bit ỏnh giỏ, nhn xột li k ca bn; k tip c li k ca bn.
II/ dựng dy hc

- 4 tranh minh ha truyn trong SGK
III/ Hot ng dy hc
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I/ M u: GV gii thiu cỏc tit k chuyn trong
sỏch Ting Vit 2
Yờu cu cỏc em k li cõu chuyn ó hc trong 2
tit Tp c.
Cỏc cõu chuyn u c k li ton b hoc
phõn vai dng li nh mt v kch.
II/ Bi mi
H1.Gii thiu bi: Nờu MYC ca tit hc
H2. Hng dn k chuyn
2.1/ K tng on cõu chuyn theo tranh

GV v HS nhn xột
- V ni dung
- Cỏch din t
- Cỏch th hin
2.2/ K ton b cõu chuyn

HS nghe nm c cỏch k chuyn.

HS nghe
1 HS c yờu cu ca bi
K chuyn trong nhúm
+ Quan sỏt tng tranh, c thm li gi ý
di mi tranh.
+ Ni tip nhau k tng on cõu chuyn
trc nhúm
HSTB, Y
+ K trc lp

* HS khỏ gii c ch nh k li ton b
cõu chuyn
C lp nhn xột
C lp bỡnh chn HS k hay nht

3. Cng c, dn dũ
GV nhn xột tit hc, khen ngi nhng u im
ca lp, cỏ nhõn; nờu nhng im cha tt cn
iu chnh.
- Khuyn khớch HS v nh k li chuyn cho
ngi thõn nghe v nh lm theo li khuyờn b

1


ớch ca cõu chuyn.

Tuần 2
9 năm 2009

Kể chuyện

Thứ ba ngày 01 tháng

Phần thởng

Tiết 12
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Da vo trớ nh, tranh minh ha v gi ý trong SGK k li c tng on cõu chuyn .
*HS khỏ, gii k li c ton b ni dung cõu chuyn Phn thng
- Bit k chuyn t nhiờn, phi h li k vi iu b, nột mt;bit thay i ging k cho phự hp vi ni
dung.
2. Rốn k nng nghe:
- Cú kh nng tp trung theo dừi bn k chuyn.
- Bit nhn xột ỏnh giỏ li k ca bn; k tip c li k ca bn.
II/ dựng dy hc:
- Cỏc tranh minh ha cõu chuyn
- Bng ph vit sn li gi ý ni dung tng tranh
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )3 hs nụi tip nhau k li cõu chuyn Cú cụng mi sỏt, cú ngy nờn kim
Gv v hs nhn xột, cho im tng hc sinh.
2/ Dy bi mi ( 30' )

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi : GV nờu M,YC ca tit
hc.
H1/ Hng dn k chuyn
1.1. K tng on theo tranh
GV treo tranh

GV v HS nhn xột
1.2. K ton b cõu chuyn

Hoạt động của trò

HTB

- HS nghe
- 1 HS c yờu cu ca bi.
- K chuyn trong nhúm:
+ Quan sỏt tng tranh minh ha, c thm
gi ý mi on.
HS TB, Y
+ Ni tip nhau k tng on ca cõu
chuyn
- K chuyn trc lp:
* i din nhúm thi k chuyn trc lp
- Mi HS k mt on, em khỏc k ni tip.
- C lp nờu nhn xột
* HS khỏ, gii xung phong thi k chuyn

2


H2: Thi k chuyn
3. Cng c, dn dũ
GV nhn xột tit hc; dn HS v nh k li
cõu chuyn cho ngi thõn nghe.

Tuần 03
tháng 9 năm 2010

Kể chuyện

Thứ ba ngày 07

Bạn của Nai Nhỏ

Tiết 12
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Da vo tranh v gi ý di mi tranh, nhc li c li k ca Nai nh v bn mỡnh (BT1); nhc li li ca cha
Nai Nh sau mi ln nghe con k v bn.(BT2)
- Bit k ni tip c tng on ca cõu chuyn da theo tranh minh ha bi tp 1
* Bc u bit dng li cõu chuyn theo vai (ngi dn chuyn, Nai Nh, cha Nai Nh) ging k t nhiờn, phự
hp vi ni dung.
2. Rốn k nng nghe:
- Bit lng nghe bn k chuyn, bit nhn xột ỏnh giỏ li k ca bn.
II/ dựng dy hc
-Tranh minh ha trong SGK phúng to
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c
3 hs ni tip nhau k li 3 on ca cõu chuyn Phn thng
2/ Dy bi mi
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1.Gii thiu bi
Yờu cu 1 HS nhc li tờn cõu chuyn ó c
bi tp c trc
GV nờu M, YC ca tit hc.
H1. Hng dn k chuyn
1.1 Da theo tranh nhc li li k ca Nai Nh
v bn
- Yờu cu HS quan sỏt k 3 tranh minh ha
trong SGK, nh li tng li k ca Nai Nh
c din t bng hỡnh nh

1.2 Nhc li li ca cha Nai Nh sau mi ln
nghe con k v bn
- GV v HS nhn xột, bỡnh chn HS núi tụt
nht.
H2. K li ton b cõu chuyn

1 HS
- Nghe, thc hin
- 1 HS c yờu cu ca bi
* 1 HS khỏ hoc gii
Nhc li li k ln 1v bn ca Nai Nh.
- HS tp k theo nhúm
- Tng HS ln lt nhc li li k theo 1 tranh
- i din nhúm thi núi li li k ca Nai Nh
- HS nhỡn li tranh, núi
- HS nhỡn tranh, nh v nhc li ca cha Nai
Nh
- Cỏc nhúm c i din nhc tng li ca cha
Nai Nh núi vi con
* 3 HS khỏ, gii phõn vai dng li cõu chuyn

3

HSTB,Y


Phõn vai dng li cõu chuyn
- Cỏc nhúm thi dng li cõu chuyn
3. Cng c, dn dũ
- GV nhn xột tit hc.
- Yờu cu HS v nh tp k li cõu chuyn ó
hc cho bn bố, ngi thõn nghe.

- Nghe, rỳt kinh nghim
- Cỏ nhõn thc hnh

Tuần 04

Thứ ba ngày 15

tháng 9 năm 2009

Bím tóc đuôi

Kể chuyện

sam

Tiết 21
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:

- Da vo trớ nh v tranh minh ha, k c ni dung on 1, 2 ca cõu chuyn (BT1)
- Bc u k li c ni dung on 3 bng li ca mỡnh (BT2)
- K ni tip c tng on ca cõu chuyn.
* HS khỏ, gii bit phõn vai dng li cõu chuyn (BT3)
2. Rốn k nng nghe:
Lng nghe bn k chuyn; bit nhn xột, ỏnh giỏ li k ca bn
II/ dựng dy hc
- 2 tranh minh ha trong SGK phúng to
- Nhng mnh bỡa ghi tờn nhõn vt H, Tun, thy giỏo, ngi dn chuyn thc hin bi tp k
chuyn theo vai
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: 3 hs k li cõu chuyn Bn ca Nai Nh theo li phõn vai
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi: GV nờu M,YC ca tit hc.
H1.Hng dn k chuyn
2.1.K li on 1, 2 ( theo 2 tranh minh ha )
Yờu cu HS quan sỏt tng tranh trong SGK,
nh li ni dung on 1,2 ca cõu chuyn
k li.
2.2.K li on 3
-Gvgiải thích cách kể
*. Phõn vai, dng li cõu chuyn

Hoạt động của trò

HTB

HS nghe, thc hin
Quan sỏt tranh
HSTB,Y
- 2-3 HS k on 1 theo tranh 1
- 2-3 HS k on 2 theo tranh 2
C lp v HS nhn xột, ng viờn nhng
HS k hay.
1 HS c yc (K li cuc gp g gia
bn H v thy giỏo bng li ca em)
-HS tp k trong nhúm.
-i din nhúm thi k li on 3
-C lp v GV nhn xột.
3 HS thc hin
4


.Cho 4 HS k li cõu chuyn theo 4 vai

4 HS k
2 nhúm thi k chuyn theo vai
Nghe rỳt kinh nghim

GV v HS c lp nhn xột, bỡnh chn nhúm
k hay nht.
Tuyờn dng nhng hs k tt
3. Cng c, dn dũ
Nhn xột tit hc, dn HS v nh k li
chuyn cho ng thõn nghe.

Tuần 05

Thứ ba ngày 22

tháng 9 năm 2009

Chiếc bút mực

Kể chuyện
Tiết 5
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:

Dựa theo tranh kể lại đợc từng đoạn câu chuyện Chiếc bút mực
* HS khá giỏi bớc đầu kể lại đợc toàn bộ câu chuyện ( BT2 )
2. Rốn k nng nghe:
Lng nghe bn k chuyn; bit nhn xột, ỏnh giỏ li k ca bn
II/ dựng dy hc
- 2 tranh minh ha trong SGK phúng to
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: 3 hs k li cõu chuyn Bím tóc đuôi sam theo li phõn vai
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy
II/ Bi mi:
H 1/ Gii thiu bi: GV nờu MDYC tit hc
H 2/ Hng dn k chuyn
2.1K tng on theo tranh
- GV nờu yờu cu ca bi

Hoạt động của trò
Hs nghe
HS quan sỏt tng tranh trong SGK
phõn bit cỏc nhõn vt (Mai, Lan,
Cụ giỏo)
HS núi túm tt ni dung mi tranh
Tranh 1:Cụ gi Lan lờn bn cụ ly
mc
Tranh 2; Lan khúc vỡ quờn bỳt nh
Tranh 3: Mai a bỳt cho Lan
mn.
Tranh 4: Cụ giỏo cho Mai vit bỳt
mc. Cụ a bỳt ca mỡnh cho Mai
mn.
-K chuyn trong nhúm:HS ni tip

5

HTB


nhau kể từng đoạn câu chuyện
Kể chuyện trước lớp:
Đại diện nhóm thi kể chuyện trước
2.2 Kể tồn bộ câu chuyện
lớp.
3/ Củng cố, dặn dò:
Cả lớp và giáo viên nhận xét về nội
Nhắc nhở hs noi gương theo bạn Mai; khuyến
dung, cách diễn đạt, cách thể hiện,
khích hs về nhà kể lại câu chuyện cho người thân giọng kể.
nghe
3.SH thi kể lại tồn bộ câu chuyện
Cả lớp nhận xét
Cả lớp bình chọn cá nhân, nhóm kể
chuyện hay nhất

Tn 06

Thø ba ngµy 22

th¸ng 9 n¨m 2009

MÈu giÊy vơn

KĨ chun
TiÕt 6
I/ Mục tiêu

1.Rèn kĩ năng nói:
Dùa theo tranh kĨ l¹i ®ỵc tõng ®o¹n c©u chun MÈu giÊy vơn
2. Rèn kĩ năng nghe:
Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn
II/Đồ dùng dạy học
- 2 tranh minh họa trong SGK phóng to
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: 3 hs kể lại câu chuyện ChiÕc bót mùc theo lối phân vai
2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cđa thÇy
b) Hướng dẫn kể chuyện :
H§ 1 : Kể trong nhóm
- Yêu cầu lớp chia thành các
nhóm, dựa vào tranh minh họa
để kể lại từng đoạn truyện
trong nhóm mình .
H§ 2 : Kể trước lớp
- Yêu cầu các nhóm cử đại
diện lên kể trước lớp .
- Yêu cầu nhận xét sau mỗi
lần bạn kể .
Tranh 1
-Cô giáo đang chỉ cho học sinh
thấy cái gì?
- Mẩu giấy vụn nằm ở đâu ?
- Sau đó cô nói gì với học
sinh ?

Ho¹t ®éng cđa trß
- Lớp chia thành các nhóm

- Mỗi nhóm 4 em quan sát tranh
và lần lượt kể theo đoạn qua
bức tranh 1.

- Các nhóm cử đại diện kể
Nội dung, cách diễn đạt, cách
thể hiện .

6

HTĐB


- Cô yêu cầu cả lớp làm gì ?
Tranh 2
-Cả lớp có nghe mẩu giấy
nói gì không?
- Bạn trai đứng lên làm gì ?
-Ngheý kiến củabạn trai cả
lớp thế nào?
Tranh 3và 4
- Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Tại sao cả lớp lại cười ?
H§ 3: Kể lại toàn bộ câu
chuyện :
- Yêu cầu kể lại câu chuyện
theo hình thức phân vai

-Thực hành kể lại cả câu
chuyện theo từng vai.
- Bình chọn bạn đóng vai hay
nhất .
-Về nhà tập kể lại nhiều lần .

- Hướng dẫn lớp bình chọn bạn
kể hay nhất .3) Củng cố
dặn dò
- Giáo viên nhận xét đánh
giá .

Tn 07

Thø ba ngµy 22

th¸ng 9 n¨m 2009

Ngêi thÇy cò

KĨ chun
TiÕt 7
I/ Mục tiêu

1.Rèn kĩ năng nói:
- Xác định được 3 nhân vật trong câu chuyện: chú bộ đội, thầy giáo và Dũng ( BT1 )
- Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện ( BT2)
* HS khá, giỏi biết kể lại tồn bộ câu chuyện; Phân vai dựng lại đoạn 2 của câu chuyện ( BT3 )
2. Rèn kĩ năng nghe:
Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn
II/Đồ dùng dạy học
- Chuẩn bị một số đồ vật ( mũ bộ đội, kính đeo mắt, cra- vát ) để dựng lại câu chuyện theo vai.
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: 3 hs kể lại câu chuyện ChiÕc bót mùc theo lối phân vai
2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cđa thÇy

Ho¹t ®éng cđa trß

H§1) Hướng dẫn kể từng
- Bức tranh vẽ 3 người đang
đoạn :
Hỏi: -Bức tranh vẽ cảnh gì ? đứng nói chuyện trước
cửa lớp .
Ở đâu ?
- Dũng , chú bộ đội tên
-Câu chuyện người thầy cũ Khánh và thầy giáo .
7

HTĐB


có những nhân vật nào?
- Ai là nhân vật chính ?
-Chú bộ đội xuất hiện trong
hoàn cảnh nào ?
- Chú bộ đội là ai , đến lớp
làm gì ?
- Gọi một đến 3 em kể lại
đoạn 1 , để cho các em kể
theo lời của mình .
Hỏi:
- Khi gặp thầy giáo
chú bộ đội đã làm gì để
thể hiện sự kính trọng với
thầy ?
- Chú đã giới thiệu mình với
thầy giáo thế nào ?
-Thái độ của thầy giáo ra
sao khi gặp lại người trò cũ
năm xưa ?
- Thầy đã nói gì với bố
Dũng ?

- Chú bộ đội
- Giữa cảnh nhộn nhòp của
sân trường trong giờ ra
chơi .
-Là bố Dũng chú đến để
tìm gặp thầy giáo .
- Ba em kể lại đoạn 1 .
- Bỏ mũ , lễ phép chào
thầy .
- Thưa thầy , em tên là
Khánh , đứa học trò năm
nào leo cửa sổ lớp bò
thầy phạt đấy ạ!
- Lúc đầu ngạc nhiên sau
thì cười vui vẻ .

- À Khánh . Thầy nhớ ra
rồi . Nhưng hình như hôm ấy
thầy có phạt em đâu !
-Vâng thầy không phạt
nhưng thầy buồn . Lúc ấy
thầy bảo :“ Trước khi làm
- Nghe thầy nói vậy chú bộ việc gì , cần phải nghó chứ
đội đã trả lời thầy ra sao ?
! Thôi em về đi thầy không
phạt em đâu ! “
-Ba em kể lại đoạn 2 câu
-Gọi 3 - 5 em kể lại đoạn 2 .
chuyện .
Hỏi: - Tình cảm của Dũng - Rất xúc động .
như thế nào khi bố ra về ?
- Em Dũng đã nghó gì ?
-Bố cũng có lần mắc lỗi
…. . Nhớ để không bao giờ
mắc lại nữa .
H§2)Kể lại toàn bộ câu
chuyện :
- Ba em tiếp nối nhau mỗi
- Yêu cầu
3 em tiếp nối em kể một đoạn .
nhaukể lại câu chuyện mỗi
em một đoạn .
- Hai em kể lại toàn bộ câu
- Yêu cầu một hoặc hai em chuyện .
kể lại toàn bộ câu chuyện
- Nhận xét các bạn bình
- Hướng dẫn lớp bình chọn chọn bạn kể hay nhất .
8


bạn kể hay nhất .
3) Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh -Về nhà tập kể lại nhiều
giá .
lần .
- Dặn về nhà kể lại cho
nhiều người cùng nghe

Tn 08

Thø ba ngµy 29

th¸ng 9 n¨m 2009

Ngêi mĐ hiỊn

KĨ chun
TiÕt 8
I/ Mục tiêu
1.Rèn kĩ năng nói:

Dựa theo tranh minh họa , kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền
HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2)

2. Rèn kĩ năng nghe:
Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn

II/Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .

III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: - 2học sinh kể lại câu chuyện: Người thầy cũ.

2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cđa thÇy

Ho¹t ®éng cđa trß

a, Giới thiệu bài mới :

9

HTĐB


- Ghi u bi:
b, HD K chuyn:
* Da vo tranh v, k li tng on ca cõu
chuyn.
- Treo tranh.
? Hai nhõn vt trong tranh l ai.
? Hai cu trũ chuyn vi nhau iu gỡ.
- YC k bng li k ca mỡnh.

- YC k tip on 2,3,4.
- Gi cỏc nhúm k.

* K li ton b cõu chuyn.
- Nhn xột- ỏnh giỏ.
+hc sinh khỏ,gii bit phõn vai dng li
cõu chuyn (BT2)

4, Cng c, dn dũ:
- Gi nhúm 5 em lờn phõn vai k kt hp
ng tỏc, iu b.
- Qua chuyn con cm nhn c iu gỡ?
- V nh tp k li cõu chuyn.
- Nhn xột tit hc.

- Ngi m hin.
Quan sỏt tranh, c li nhõn vt trong tranh nh n/d
tng on cõu chuyn.
- 1,2 hc sinh k mu on 1
+ Hai nhõn vt trong tranh l Minh v Nam,
+ Minh thỡ thm bo Nam: Ngoi ph cú gỏnh xic
v r Nam trn hc i xem. Nam rt tũ mũ mun i
nhng cng trng khoỏ. Minh bo cu ta bit cú mt
ch tng thng, hai a cú th trn ra.
- Nhn xột b sung.
- Luyn k theo nhúm 5.
- i din cỏc nhúm thi k trc lp.
- Nhn xột- Bỡnh chn nhúm k hay nht.
Ln 1 nhỡn sỏch, ln 2 t k theo li ca mỡnh.
- 3 t c i din lờn k ton b cõu chuyn trc lp.
- Nhn xột v n/d, cỏch th hin
+ Ln 1: GV l ngi dn chuyn.
1 hc sinh vai Nam.
1 hc sinh vai Minh.
1 hc sinh vai bỏc bo v.
1 hc sinh vai cụ giỏo.
+ Ln 2: hc sinh t phõn vai k.
- Nhn xột- bỡnh chn.
- 1 hc sinh k ton b cõu chuyn
- Tỡnh thng yờu ca cụ giỏo i vi hc

Tuần 10

Thứ ba ngày 27 tháng 10

năm 2009

Kể chuyện :

Sáng kiến của

bé Hà
Tiết: 10
I/ Mc tiờu
1. Rốn k nng núi:
Da vo cỏc ý cho trc, k li c cõu chuyn Sỏng kin ca bộ
* HS khỏ gii bit k li ton b cõu chuyn (BT2)
2. Rốn k nng nghe: Cú kh nng tp trung nghe bn k chuyn; nhn xột, ỏnh giỏ ỳng.
II/ dựng dy hc
Bng ph vit sn ý chớnh ca tng on.
10


III/ Cỏc hot ng dy hc

Hoạt động của thầy
H1/ Gii thiu bi: GV nờu mc tiờu
ca bi hc.
H2/ Hng dn k chuyn
2.1. K tng on cõu chuyn da vo cỏc
ý chớnh
GV m bng ph ó vit sn nhng ý
chớnh:
a. Chn ngy l;
b. Bớ mt ca hai b con;
c. Nim vui ca ụng b.
Nu hc sinh lỳng tỳng GV nờu cõu hi
gi ý hc sinh k tip
* K ton b cõu chuyn
2. Cng c, dn dũ
Nhn xột tit hc, dn hc sinh v nh
tp k chuyn cho gia ỡnh nghe.

Tuần 11
11 năm 2009

Kể chuyện

Hoạt động của trò

HTB

1 hc sinh c yờu cu bi
1 hc sinh k mu on 1

K trong nhúm
-CN k ni tip tng on.
-K chuyn trc lp
i din nhúm thi k li ton b cõu
chuyn trc lp.
Mi nhúm c 3 hc sinh k ni tip 3
on ca cõu chuyn

Thứ ba ngày 03 tháng

Bà cháu

Tiết 11
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:

Da theo tranh minh ha , k li c tng on ca cõu chuyn B chỏu
HS khỏ, gii bit k li ton b cõu chuyn (BT2)
2. Rốn k nng nghe:

Lng nghe bn k chuyn; bit nhn xột, ỏnh giỏ li k ca bn
11


II/ dựng dy hc

- Tranh minh ho thit b dy hc
III/ Hot ng dy hc:

1/ Kim tra bi c: - 2hc sinh k li cõu chuyn: Sỏng kin ca Bộ H
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy
1.Gii thiu bi: GV nờu mc tiờu ca bi.
Hng dn k chuyn
2.1.K tng on theo tranh
GVhng dn k mu on 1 theo tranh 1.
Cho hc sinh quan sỏt tranh 1 tr li ln
lt cỏc cõu hi.
Trong tranh cú nhng nhõn vt no?
Ba b chỏu sng vi nhau nh th no?
Cụ tiờn núi gỡ?

*2/K ton b cõu chuyn
Cho 4 hc sinh xung phong k li ton b
cõu chuyn
3.Cng c, dn dũ
Nhn xột tit hc
Dn hc sinh v nh k li cõu chuyn cho
gia ỡnh nghe.

Tuần 12
11 năm 2009

Kể chuyện

sữa

Hoạt động của trò

HTB

1 hc sinh c yờu cu ca bi.
Quan sỏt tranh tr li cõu hi.
Ba b chỏu v cụ tiờn. Cụ tiờn a ht
o cho cu bộ.
Ba b chỏu sng rt vt v, rau chỏo
nuụi nhau nhng rt thng yờu
nhau, cnh nh lỳc no cng m m.
Khi b mt giao ht o ny lờn m,
cỏc chỏu s giu sang sung sng.
+ K tng on trong nhúm
+ K chuyn trc lp
i din nhúm thi k chuyn trc
lp
Nhn xột
4 hc sinh k
Nhn xột chn ngi k hay nht

Thứ ba ngày 10 tháng

Sự tích cây vú

Tiết 12
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
Da theo tranh minh ha , k li c tng on ca cõu chuyn S tớch cõy vỳ sa
12


* HS khỏ, gii nờu c kt thỳc cõu chuyn theo ý riờng (BT3)
2. Rốn k nng nghe:
Lng nghe bn k chuyn; bit nhn xột, ỏnh giỏ li k ca bn
II/ dựng dy hc
- Tranh minh ho thit b dy hc
Bng ph ghi cỏc ý túm tt BT2 hd hc sinh tp k.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: - 3hc sinh k li cõu chuyn: B chỏu
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Gii thiu bi: GV nờu mc tiờu ca tit
hc
2.Hng dn k chuyn
2.1.K li on 1 bng li ca em
Hdn hc sinh: K ỳng ý trong chuyn, cú
th thay i, thờm bt t ng, tng tng
thờm chi tit.
GV nhn xột, ch dn thờm cỏch k
2.2.K phn chớnh cõu chuynda theo tng
ý túm tt.

* 2.3.K on kt cõu chuyn theo mong
mun.
GV nờu yờu cu 3.

HTB

2 3 hc sinh k li on 1 bng li
ca mỡnh.
K theo nhúm
i din nhúm thi k trc lp
C lp bỡnh chon hc sinh k tt
nht

Hc sinh k theo nhúm
* Hc sinh thi k trc lp.

3.Cng c, dn dũ
Khen nhng hc sinh k tt; nhng hc sinh
chm chỳ nghe bn k nhn xột chớnh xỏc.
Dn hc sinh v nh k li cho gia ỡnh nghe.

Tuần 13

Thứ ba ngày 17 tháng 11

năm 2009

Kể chuyện :

Bông hoa Niềm

Vui
13


Tiết: 13
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Bit k on m u cõu chuyn theo hai cỏch theo trỡnh t v thay i trỡnh t cõu chuyn
(BT1)
- Da theo tranh, k li c ni dung on 2, 3 (BT2); k c on cui cõu chuyn (BT3)
2.Rốn k nng nghe; lng nghe bn k chuyn; bit nhn xột, ỏnh giỏ ỳng li k ca bn.
II/ dựng dy hc
Tranh minh ha trong SGK.
3 bụng hoa cỳc bng giy mu xanh úng hot cnh
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: - 2hc sinh k li cõu chuyn: S tớch cõy vỳ sa
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

HTB

1.Gii thiu bi: GV nờu mc tiờu ca tit
hc.
2.Hng dn k chuyn
2.1.K on m u theo 2 cỏch
Cỏch 1: K ỳng th t cỏc chi tit trong
cõu chuyn
Cỏch 2: o v trớ cỏc ý ca on
Hc sinh k cỏ nhõn.
2.2.Da vo tranh, nờu ý chớnh c din Hc sinh quan sỏt 2 tranh
t trong tng tranh
Tranh1:Chi vo vn hoa ca trng
tỡm nhng bụng hoa Nim Vui
Tranh2:Cụ cho phộp Chi hỏi 3 bụng hoa.
Hc sinh tp k trong nhúm
i din 3 nhúm thi k trc lp
GV nhn xột, gúp ý.
2.3.K li on cui, tng tng thờm
li cm n ca b Chi.
Nhiu hc sinh ni tip nhau k on
cui
Hs chn ngi k theo tng tng hay
nht.
3.Cng c, dn dũ
Nhn xột tit hc. Dn hc sinh v nh k li
chuyn cho ngi thõn nghe.

Tuần 14

Thứ ba ngày 24 tháng 11

năm 2009
14


KÓ chuyÖn :

C©u chuyÖn bã

®òa
TiÕt: 14
I/ Mục tiêu
-1.Rèn kĩ năng nói:
- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện
* HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2)
2.Rèn kĩ năng nghe:
Lắng nghe bạn kể chuyện: nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn.
II/Đồ dùng dạy học
5 tranh minh họa nội dung truyện phóng to.
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: - 2học sinh nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: Bông hoa Niềm Vui
2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cña thÇy
1.Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài
học
2. Hướng dẫn kể chuyện
2.1.Kể từng đoạn theo tranh

* .Phân vai dựng lại câu chuyện

3.Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học; nhắc học sinh ghi nhớ
lời khuyên của câu chuyện: yêu thương,
sống hòa thuận với anh, chị em.

Ho¹t ®éng cña trß

1học sinh đọc yêu cầu của bài.
Cả lớp quan sát 5 tranh
1học sinh giỏi nói vắn tắt từng tranh
1học sinh kể mẫu theo tranh 1
Kể chuyện trong nhóm:
Học sinh quan sát tranh nối tiếp nhau kể
từng đoạn trong nhóm.
Kể chuyện trước lớp:
Đại diện nhóm thi kể
Nhận xét đánh giá
* HS khá, giỏi tự phân vai kể lại câu
chuyện
( Người đóng vai ông cụ nói lời của ông
cụ, 4 người con cùng nói lời của các con,
những câu khác do người dẫn chuyện kể
Cả lớp nêu nhận xét
Bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay
nhất.

15

HTĐB


Khuyn khớch hc sinh v nh tp k li
chuyn cho ngi thõn nghe.

Tuần 15

Thứ ba ngày 01 tháng 12

năm 2009

Kể chuyện :
Tiết: 15

Hai anh em

I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- K li c tng phn cõu chuyn theo gi ý (BT1); núi li c ý ngh ca hai anh em khi gp
nhau trờn ng (BT2)
* HS khỏ, gii bit k li ton b cõu chuyn (BT3)
2.Rốn k nng nghe: Cú kh nng tp trung theo dừi bn k. Bit nhn xột, ỏnh giỏ li k ca
bn.
II/ dựng dy hc
Bng ph vit cỏc gi ý a, b, c, d ( din bin ca cõu chuyn )
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: - 2hc sinh ni tip nhau k li cõu chuyn: Cõu chuyn bú a
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Gii thiu bi: GV nờu y/c ca tit hc.
2. Hng dn k chuyn
2.1K tng phn cõu chuyn theo gi ý
Gv m bng ph vit sn cỏc gi ý

1h/s c yờu cu v cỏc gi ý a, b, c, d.
Hc sinh k tng on cõu chuyn
din nhúm thi k tng on trc

2.2.Núi ý ngh ca hai anh em khi gp nhau
trờn ng.
GV gii thớch:Truyn ch núi hai anh em gp
nhau trờn ng, hiu ra mi chuyn, xỳc
ng ụm chm ly nhau, khụng núi h ngh
gỡ lỳc y. Nhim v ca cỏc em oỏn núi ý
ngh ca hai anh em lỳc ú.
GV khen nhng hc sinh tng tng ỳng
ý ngh ca nhõn vt.
* .K ton b cõu chuyn

1 hc sinh c yờu cu 2
1 hc sinh c li on 4 cõu chuyn.
Hc sinh phỏt biu ý kin
C lp nhn xột
*Tng hc sinh xung phong k li ton
b cõu chuyn.
Hc sinh nhn xột chn cỏ nhõn, nhúm
k hay nht.
16

HTB


3.Cng c, dn dũ
Nhn xột tit hc
Dn hc sinh v nh k li cõu chuyn cho
ngi thõn nghe.

Tuần 16

Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm

2009

Kể chuyện :

Con chó nhà

hàng xóm
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Da theo tranh, k li c ý tng on cõu chuyn.
* HS khỏ, gii bit k li ton b cõu chuyn (BT2)
2.Rốn k nng nghe:
Cú kh nng theo dừi bn k; bit nhn xột, ỏnh giỏ li k ca bn.
II/ dựng dy hc
Tranh minh ha truyntong SGK phúng to.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: - 2hc sinh ni tip nhau k li cõu chuyn: Hai anh em
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Gii thiu bi: GV nờu yờu cu ca tit
hc.
2.Hng dn k chuyn
2.1.K li tng on cõu chuyn theo tranh. 1 hc sinh c yờu cu 1
GV hng dn hc sinh nờu vn tt ni
dung tng tranh.
Tranh1/ Bộ cựng Cỳn chy tung tng.
Tranh2/ Bộ b thng. Cỳn chy i tỡm
ngi giỳp.
Tranh3/ Bn bố n thm Bộ.
Tranh4/ Cỳn Bụng lm Bộ vui trong
nhng ngy Bộ b bú bt.
Tranh5/ Bộ khi au li vui ựa vi
Cỳn Bụng.
+ K chuyn trong nhúm
Hc sinh quan sỏt tranh minh ha
5 hc sinh trong nhúm k ni tip.
+ K chuyn trc lp
i din cỏc nhúm thi k tng on
trc lp.
17

HTB


GV nhn xột
*.K li ton b cõu chuyn
GV nờu yờu cu ca bi
3.Cng c, dn dũ
1 hc sinh nờu li ý ngha cõu chuyn
Nhn xột tit hc; yc hc sinh v nh k li
Nhc cỏc em i x thõn ỏi vi cỏc con vt
nuụi

Nhn xột
*3 hc sinh thi k li chuyn
Nhn xột, chn ngi k hay nht

Tuần 17

Thứ ba ngày 23 tháng 12

năm 2008

Kể chuyện :

Tìm ngọc

I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi: Da vo tranh minh ha k li c tng on cõu chuyn Tỡm ngc mt cỏch
t nhiờn, kt hp vi iu b, nột mt.
* HS khỏ, gii bit k li c ton b cõu chuyn (BT2)
2.Rốn k nng nghe: Chm chỳ theo dừi bn k chuyn, bit ỏnh giỏ li k ca bn.
II/ dựng dy hc
Tranh minh ha truyn Tỡm ngc trong SGK.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: - 2hc sinh ni tip nhau k li cõu chuyn: Con chú nh hng xúm v tr li
cõu hi v ni dung cõu chuyn.
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy
1.Gii thiu bi: GV nờu mc tiờu ca bi
hc.
2.Hng dn k chuyn
2.1.K tng on cõu chuyn theo tranh.

*.K li ton b cõu chuyn

Hoạt động của trò

HTB

1 hc sinh c yờu cu
Hc sinh quan sỏt 6 tranh nh li ni
dung tng on
HS TB,Y
K li tng on chuyn trong nhúm
i din nhúm thi k tng on trc k
lp.
*i din nhúm thi k li ton b cõu
chuyn trc lp.
Tng hc sinh khỏ, gii k li cõu chuyn
Nhn xột bỡnh chn cỏ nhõn, nhúm k
hay nht.

3.Cng c, dn dũ
18


Nhn xột tit hc tuyờn dng nhng hc
sinh nh chuyn, k t nhiờn; nhng hc
sinh chm chỳ theo dừi bn k v nhn xột
chớnh xỏc.
Nhc hc sinh i x thõn ỏi vi cỏc con
vt nuụi trong nh; dn hc sinh v nh k
li cõu chuyn cho ngi thõn nghe.

Tuần 19

Thứ ba ngày 12

tháng 01

năm 2010

Kể chuyện :

Chuyện bốn

mùa
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi: Da theo tranh v gi ý di mi tranh, k li c on 1 (BT1), bit k ni tip
tng on ca cõu chuyn (BT2)
*HS khỏ, gii thc hin c BT3.
2.Rốn k nng nghe: Chm chỳ theo dừi bn k chuyn, bit ỏnh giỏ li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.

II/ dựng dy hc:
- GV: 4 tranh minh ha on 1. Mt vi trang phc n gin cho HS úng vai cỏc vai nhõn vt
dng li cõu chuyn.
- HS: SGK.

III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

a. Gii thiu: (1)

Trong gi k chuyn hụm nay, cỏc em s k li Nghe
Chuyn 4 mựa theo 3 cỏch:
- Cỏch 1: Da vo tranh v gi ý di tranh,
k li on 1 ca cõu chuyn.
- Cỏch 2: K li ton b cõu chuyn.
- Cỏch 3: Khú v thỳ v hn dng li cõu
chuyn theo vai: Ngi dn chuyn. Xuõn,
H, Thu, ụng v b t. Chỳng ta s xem
bn no, nhúm no t danh hiu cỏ nhõn v
nhúm k chuyn hay nht trong tit hc hụm

19

HTB


nay.

b. Hướng dẫn kể chuyện.
 Hướng dẫn kể lại đoạn 1 theo tranh.
- GV hướng dẫn HS quan sát 4 tranh trong
SGK, đọc lời bắt đầu đoạn dưới mỗi tranh;
nhận ra từng nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông
qua y phục và cảnh làm nền trong từng
tranh.
Kể lại toàn bộ câu chuyện
- GV mời đại diện các nhóm thi kể toàn bộ
câu chuyện.
GV nhận xét.
 Dựng lại câu chuyện theo vai.
GV mời 1 HS nhắc lại thế nào là dựng lại câu
chuyện theo vai.
GV cùng 2 HS thực hành dựng lại nội dung 4 dòng
đầu.
GV nhập vai người kể.
GV công bố số điểm kết luận nhóm kể hay nhất.
3. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Ông Mạnh thắng Thần Gió.

1 HS đọc yêu cầu.
- 2, 3 HS kể đoạn 1 câu chuyện trước
lớp. Bạn nhận xét.
- Từng HS kể đoạn 1 trong nhóm
Từng HS lần lượt kể đoạn 2 trong
nhóm.
-Đại diện nhóm thi kể lại toàn bộ câu
chuyện
HS trả lời
- 1 em là Đông, em kia là Xuân
- Từng nhóm HS phân vai thi kể chuyện
trước lớp

20

HS TB, Y
tham gia
kể


Tuần 20

Thứ ba ngày 19

tháng 01

năm 2010

Kể chuyện :

Ông Mạnh thắng

Thần Gió
Tiết:
I/ Mc tiờu
- 1.Rốn k nng núi: Bit sp xp li th t cỏc tranh theo ỳng trỡnh t ni dung truyn (BT1).
-

K li c tng on cõu chuyn theo tranh ỳng trỡnh t .

* HS KG: K li c ton b cõu chuyn vi ging k t nhiờn. t c tờn khỏc phự hp vi ni dung
cõu chuyn.

2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.

II/ dựng dy hc:
- GV: 4 tranh minh ha cõu chuyn trong sgk (phúng to nu cú th).
- HS: SGK

III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
-

Gi 6 HS lờn bng, phõn vai cho HS v yờu cu cỏc em dng li cõu chuyn Chuyn bn mựa
Nhn xột v cho im HS.

21


2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Giới thiệu bài
Ghi đề bài lên bảng
Hướng dẫn kể chuyện
a) Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo đúng nội dung
câu chuyện
Gọi 1 hs đọc yêu cầu bài tập 1
Cho hs quan sát tranh
Bức tranh 1 vẽ cảnh gì?
Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
Bức tranh 2 vẽ cảnh gì?
Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?

Quan sát 2 bức tranh còn lại và cho biết bức tranh nào
minh họa nội dung thứ nhất của chuyện? Nội dung đó là
gì?
Hãy nêu nội dung của tranh thứ 3

Hãy sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung câu
chuyện
b) Kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện
Chia nhóm 4 tập kể chuyện trong nhóm theo từng đoạn
Chia nhóm 3 tập kể chuyện phân vai
Tổ chức cho các nhóm thi kể chuyện
Nhận xét tuyên dương các nhóm kể tốt
Đặt tên khác cho câu chuyện
Các nhóm thảo luận đưa ra tên gọi mình chọn

22

-

Theo dõi và mở sgk trang 15.

- Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh
theo đúng nội dung câu chuyện
Oâng Mạnh thắng Thần Gió.
- Quan sát tranh.
- Bức tranh 1 vẽ cảnh Thần Gió
và ông Mạnh đang uống rượu với
nhau rất thân thiện.
- Đây là nội dung cuối cùng của
câu chuyện.
- Bức tranh 2 vẽ cảnh ông Mạnh
đang vác cây, khiêng đá để dựng
nhà.
- Đây là nội dung thứ hai của
câu chuyện.
- Bức tranh 4 minh họa nội dung
thứ nhất của chuyện. Đó là Thần
Gió xô ông Mạnh ngã lăn quay.
- Thần Gió ra sức tìm cách để
xô đổ ngôi nhà của ông Mạnh
nhưng phải bó tay, ngôi nhà
của ông Mạnh vẫn đứng vững
trong khi cây cối xung quanh
bị đổ rạp.
- 1 HS lên bảng sắp xếp lại thứ
tự các bức tranh: 4, 2, 3, 1.
-

HS tập kể lại toàn bộ câu
chuyện trong nhóm.

Các nhóm thi kể theo hai hình
thức trên.
-HS nối tiếp nhau phát biểu ý
kiến. Ví dụ: Con người đã thắng
gió ntn? / Oâng Mạnh và Thần
Gió / Oâng Mạnh và Thần Gió đã
kết bạn với nhau ntn? / Bạn của
ông Mạnh / Chuyện Thần Gió và
ngôi nhà của ông Mạnh…

HTĐB


Nhn xột cỏc tờn gi hc sinh a ra. Cho hs gii
thớch vỡ sao chn tờn ú
3/ Cng c, dn dũ:
Nhn xột tit hc
Dn hs v nh tp k li chuyn cho ngi thõn nghe
Chun b bi sau: Chim sn ca v bụng cỳc trỏng

Tuần 21

Thứ ba ngày

tháng

2010

Chim sơn ca và
bông cúc trắng
Kể chuyện :
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
Da theo gi ý, k li c tng on ca cõu chuyn.
* HS khỏ gii bit k li c ton b cõu chuyn (BT2)

2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.

II/ dựng dy hc:
23

năm


Bng gi ý túm tt ca tng on cõu chuyn .
H; sgk

III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
-Gi 2 em lờn bng ni tip nhau k li cõu chuyn ễng Mnh thng thn Giú.
- Nhn xột ghi im hc sinh .

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

HTB

Gii thiu bi:
1.Da vo cỏc gi ý di õy, k li tng H k theo nhúm 4, theo gi ý
on cõu chuyn: Chim sn ca v bụng cỳc
trng.
2. K li ton b ni dung cõu chuyn .
- Mi H k li ton b cõu chuyn
- Gv nhn xột tuyờn dng nhng nhúm k
Dnh cho H khỏ gii
tt .
3) Cng c dn dũ:
-Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ .
- Dn v nh k li cho nhiu ngi cựng
nghe .

-V nh tp k li nhiu ln cho ngi khỏc
nghe .
-Hc bi v xem trc bi mi .

Tuần 22

Thứ ba ngày

tháng

2010

Một trí khôn hơn
trăm trí khôn
Kể chuyện :
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
24

năm


- Biết đặt tên cho từng đoạn truyện (BT1)
Kể lại được từng đoạn của câu chuyện (BT2)
* HS khá, giỏi biết kể lại tồn bộ câu chuyện (BT3)

2.Rèn kĩ năng nghe: - Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
- Ham thích môn học. Kể lại được cho người thân nghe.

II/Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh SGK

III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
4 HS lên bảng kể chuyện Chim sơn ca và bơng cúc trắng
2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cđa thÇy

Ho¹t ®éng cđa trß

a.Giới thiệu:
b. Hướng dẫn kể chuyện
+ Đặt tên cho từng đoạn chuyện
- Gọi 1 HS đọc u cầu của bài 1.
- Bài cho ta mẫu ntn?
- Bạn nào có thể cho biết, vì sao tác giả sgk lại
đặt tên cho đoạn 1 của truyện là Chú Chồn kiêu
ngạo?

HS đọc u cầu bài
- Hs nêu
- Vì đoạn truyện này kể về sự kiêu ngạo,
hợm hĩnh của Chồn. Nó nói với Gà
Rừng là nó có một trăm trí khơn,
- Tên của từng đoạn truyện phải thể hiện
được nội dung của đoạn truyện đó.
- HS suy nghĩ và trả lời. Ví dụ: Chú
Chồn hợm hĩnh/ Gà Rừng khiêm tốn
gặp Chồn kiêu ngạo/
- Vậy theo em, tên của từng đoạn truyện phải thể - Chồn có bao nhiêu trí khơn?/ Một trí
hiện được điều gì?
khơn gặp một trăm trí khơn.
- HS làm việc theo nhóm nhỏ.
- HS nêu tên cho từng đoạn truyện.
- Hãy suy nghĩ và đặt tên khác cho đoạn 1 mà vẫn
thể hiện được nội dung của đoạn truyện này.
- u cầu HS chia thành nhóm. Mỗi nhóm 4 HS, - Mỗi nhóm 4 HS cùng nhau kể lại một
cùng đọc lại truyện và thảo luận với nhau để đặt đoạn của câu chuyện. Khi 1 HS kể các
tên cho các đoạn tiếp theo của truyện.
HS khác lắng nghe để nhận xét, bổ sung
cho bạn.
- Gọi các nhóm trình bày ý kiến. Sau mỗi lần HS Các nhóm trình bày, nhận xét.
phát biểu ý kiến, GV cho cả lớp nhận xét và đánh
giá xem tên gọi đó đã phù hợp chưa.
+ Kể lại từng đoạn truyện
Bước 1: Kể trong nhóm
- GV chia nhóm 4 HS và u cầu HS kể lại nội
dung từng đoạn truyện trong nhóm.

25

HTĐB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×