Tải bản đầy đủ

MON KE CHUYEN HOC KI 2 LOP 2

Tuần 19

Thứ ba ngày 04

tháng 01

năm 2011

Kể chuyện :

Chuyện bốn

mùa
Tiết: 19
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
-Da theo tranh v gi ý di mi tranh, k li c on 1 ( BT1); bit k ni tip tng on ca cõu
chuyn (BT2)
*HS K-G thc hin c BT3.
-GDBVMT: Mi mựa Xuõn, H, Thu ụng u cú nhng v p riờng nhng u gn bú vi con ngi.
Chỳng ta cn cú ý thc gi gỡn v bo v MT thiờn nhiờn cuc sng ca con ngi ngy cng thờm p

.
2.Rốn k nng nghe:
- Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
II/ dựng dy hc:
. -Tranh nh minh ha.
Bng ph vit li gi ý túm tt cõu chuyn .
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

a) Gii thiu:
Tit k chuyn hụm nay chỳng ta s quan sỏt tranh v 1 em nhc bi.
k li cõu chuyn Chuyn bn mựa.
b) Hng dn k chuyn
Hot ng 1 Hng dn k tng on :
Trc quan :4 bc tranh
-Quan sỏt.
-Phn 1 yờu cu gỡ ?
-1 em nờu yờu cu : K li on 1 cõu
chuyn ó hc theo tranh.
-Hot ng nhúm : Chia nhúm.
-GV yờu cu chia nhúm
-4 em trong nhúm k :ln lt tng
-GV : Mi gi ý ng vi on 1 ca truyn.
em k on 1trc nhúm. Cỏc bn
trong nhúm nghe chnh sa.
-i din cỏc nhúm lờn k. Mi em
k 1 on.
-Nhn xột.
-Giỏo viờn theo dừi, t cõu hi gi ý khi thy HS -Lp theo dừi, nhn xột.
lỳng tỳng :
-ụng cm tay Xuõn bo...
-Tranh 1 : Tranh 1 v ai?

1

HTB


-Tranh 2 : Tranh 2 vẽ ai?
-Tranh 3 : Tranh 3 vẽ ai?
--Tranh 4 : Tranh 4 vẽ ai?
-GV nhận xét.
 Hoạt động 2:Kể lại toàn bộ câu chuyện :
-BT yêu cầu gì ?
-Gợi ý HS kể chuyện theo đoạn.
-Cho HS suy nghĩ, kể trong nhóm.
-Cho đại diện các nhóm kể trước lớp.
Kể toàn bộ câu chuyện.

-Xuân dịu dàng nói...
-Hạ tinh nghịch nói...
-Thu đặt tay lên vai Đông...

1 HS nêu yêu cầu bài
Kể lại toàn bộ câu chuyện.
Theo dõi.
Kể trong nhóm
Hs xung phong kể

 Hoạt động 3: HS khá, giỏi dựng lại câu chuyện
theo các vai.
-BT yêu cầu gì ?
Dựng lại câu chuyện…
-Dựng lại chuyện theo vai là kể lại câu chuyện bằng
cách để mỗi nhân vật tự nói lời của mình.
Theo dõi
-HD phân vai, kể trong nhóm.
Phân vai kể trong nhóm
- Từng nhóm HS phân vai thi kể trước lớp.
Từng nhóm kể trước lớp.
Cùng HS nhận xét.
-Cùng HS nhận xét.
3) Củng cố dặn dò:
-Câu chuyện cho ta biết điều gì?
-Nhận xét tiết học
-Kể lại câu chuyện . Chuẩn bị bài sau

Bốn mùa đều có một vẻ đẹp …
Nghe.

2


Tuần 20

Thứ ba ngày 11

tháng 01

năm 2011

Ông Mạnh thắng

Kể chuyện :

Thần Gió
Tiết:
I/ Mc tiờu
- 1.Rốn k nng núi: Bit sp xp li th t cỏc tranh theo ỳng trỡnh t ni dung truyn (BT1).
-

K li c tng on cõu chuyn theo tranh ỳng trỡnh t .

* HS KG: K li c ton b cõu chuyn vi ging k t nhiờn. t c tờn khỏc phự hp vi ni dung
cõu chuyn.

2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.

II/ dựng dy hc:
- GV: 4 tranh minh ha cõu chuyn trong sgk (phúng to nu cú th).
- HS: SGK

III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
-

Gi 6 HS lờn bng, phõn vai cho HS v yờu cu cỏc em dng li cõu chuyn Chuyn bn mựa
Nhn xột v cho im HS.

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gii thiu bi
Ghi bi lờn bng
Hng dn k chuyn
a) Sp xp li th t cỏc bc tranh theo ỳng ni dung
cõu chuyn
Gi 1 hs c yờu cu bi tp 1
Cho hs quan sỏt tranh
Bc tranh 1 v cnh gỡ?

3

-

Theo dừi v m sgk trang 15.

- Sp xp li th t cỏc bc tranh
theo ỳng ni dung cõu chuyn
Oõng Mnh thng Thn Giú.
- Quan sỏt tranh.
- Bc tranh 1 v cnh Thn Giú
v ụng Mnh ang ung ru vi

HTB


Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
Bức tranh 2 vẽ cảnh gì?
Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?

Quan sát 2 bức tranh còn lại và cho biết bức tranh nào
minh họa nội dung thứ nhất của chuyện? Nội dung đó là
gì?
Hãy nêu nội dung của tranh thứ 3

Hãy sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung câu
chuyện
b) Kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện
Chia nhóm 4 tập kể chuyện trong nhóm theo từng đoạn
Chia nhóm 3 tập kể chuyện phân vai
Tổ chức cho các nhóm thi kể chuyện
Nhận xét tuyên dương các nhóm kể tốt
Đặt tên khác cho câu chuyện
Các nhóm thảo luận đưa ra tên gọi mình chọn

Nhận xét các tên gọi học sinh đưa ra. Cho hs giải
thích vì sao chọn tên đó
3/ Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn hs về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe
Chuẩn bị bài sau: Chim sơn ca và bông cúc tráng

4

nhau rất thân thiện.
- Đây là nội dung cuối cùng của
câu chuyện.
- Bức tranh 2 vẽ cảnh ông Mạnh
đang vác cây, khiêng đá để dựng
nhà.
- Đây là nội dung thứ hai của
câu chuyện.
- Bức tranh 4 minh họa nội dung
thứ nhất của chuyện. Đó là Thần
Gió xô ông Mạnh ngã lăn quay.
- Thần Gió ra sức tìm cách để
xô đổ ngôi nhà của ông Mạnh
nhưng phải bó tay, ngôi nhà
của ông Mạnh vẫn đứng vững
trong khi cây cối xung quanh
bị đổ rạp.
- 1 HS lên bảng sắp xếp lại thứ
tự các bức tranh: 4, 2, 3, 1.
-

HS tập kể lại toàn bộ câu
chuyện trong nhóm.

Các nhóm thi kể theo hai hình
thức trên.
-HS nối tiếp nhau phát biểu ý
kiến. Ví dụ: Con người đã thắng
gió ntn? / Ông Mạnh và Thần Gió
/ Ông Mạnh và Thần Gió đã kết
bạn với nhau ntn? / Bạn của ông
Mạnh / Chuyện Thần Gió và ngôi
nhà của ông Mạnh…


Tuần 21

Thứ ba ngày 18 tháng 01

năm 2011

Chim sơn ca và
bông cúc trắng
Kể chuyện :
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
Da theo gi ý, k li c tng on ca cõu chuyn.
* HS khỏ gii bit k li c ton b cõu chuyn (BT2)

2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.

II/ dựng dy hc:
Bng gi ý túm tt ca tng on cõu chuyn .
H; sgk

III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
-Gi 2 em lờn bng ni tip nhau k li cõu chuyn ễng Mnh thng Thn Giú.
- Nhn xột ghi im hc sinh .

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gii thiu bi:
1.Da vo cỏc gi ý di õy, k li tng H k theo nhúm 4, theo gi ý
on cõu chuyn: Chim sn ca v bụng cỳc
trng.

5

HTB


2. Kể lại tồn bộ nội dung câu chuyện .
- Mời H kể lại tồn bộ câu chuyện
- Gv nhận xét tun dương những nhóm kể Dành cho H khá giỏi
tốt .
3) Củng cố dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng
nghe .

-Về nhà tập kể lại nhiều lần cho người khác
nghe .
-Học bài và xem trước bài mới .

Tn 22

Thø ba ngµy 25 th¸ng 01

n¨m 2011

Mét trÝ kh«n h¬n
tr¨m trÝ kh«n
KĨ chun :
TiÕt:
I/ Mục tiêu
1.Rèn kĩ năng nói:
- Biết đặt tên cho từng đoạn truyện (BT1)
Kể lại được từng đoạn của câu chuyện (BT2)
* HS khá, giỏi biết kể lại tồn bộ câu chuyện (BT3)

2.Rèn kĩ năng nghe: - Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
- Ham thích môn học. Kể lại được cho người thân nghe.

II/Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh SGK

III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
4 HS lên bảng kể chuyện Chim sơn ca và bơng cúc trắng
2/ Dạy bài mới
6


Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

a.Giới thiệu:
b. Hướng dẫn kể chuyện
+ Đặt tên cho từng đoạn chuyện
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 1.
- Bài cho ta mẫu ntn?
- Bạn nào có thể cho biết, vì sao tác giả sgk lại
đặt tên cho đoạn 1 của truyện là Chú Chồn kiêu
ngạo?

HS đọc yêu cầu bài
- Hs nêu
- Vì đoạn truyện này kể về sự kiêu ngạo,
hợm hĩnh của Chồn. Nó nói với Gà
Rừng là nó có một trăm trí khôn,
- Tên của từng đoạn truyện phải thể hiện
được nội dung của đoạn truyện đó.
- HS suy nghĩ và trả lời. Ví dụ: Chú
Chồn hợm hĩnh/ Gà Rừng khiêm tốn
gặp Chồn kiêu ngạo/
- Vậy theo em, tên của từng đoạn truyện phải thể - Chồn có bao nhiêu trí khôn?/ Một trí
hiện được điều gì?
khôn gặp một trăm trí khôn.
- HS làm việc theo nhóm nhỏ.
- HS nêu tên cho từng đoạn truyện.
- Hãy suy nghĩ và đặt tên khác cho đoạn 1 mà vẫn
thể hiện được nội dung của đoạn truyện này.
- Yêu cầu HS chia thành nhóm. Mỗi nhóm 4 HS, - Mỗi nhóm 4 HS cùng nhau kể lại một
cùng đọc lại truyện và thảo luận với nhau để đặt đoạn của câu chuyện. Khi 1 HS kể các
tên cho các đoạn tiếp theo của truyện.
HS khác lắng nghe để nhận xét, bổ sung
cho bạn.
- Gọi các nhóm trình bày ý kiến. Sau mỗi lần HS Các nhóm trình bày, nhận xét.
phát biểu ý kiến, GV cho cả lớp nhận xét và đánh
giá xem tên gọi đó đã phù hợp chưa.
+ Kể lại từng đoạn truyện
Bước 1: Kể trong nhóm
- GV chia nhóm 4 HS và yêu cầu HS kể lại nội
dung từng đoạn truyện trong nhóm.
Bước 2: Kể trước lớp
- Gọi mỗi nhóm kể lại nội dung từng đoạn và các
nhóm khác nhận xét, bổ sung nội dung nếu thấy
nhóm bạn kể thiếu.
Đoạn 1
- Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn
có tính xấu gì?
- Chồn tỏ ý coi thường bạn ntn?

Đoạn 2
- Chuyện gì đã xảy ra với đôi bạn?

- Chồn luôn ngầm coi thường bạn.
- Hỏi Gà Rừng: “Cậu có bao nhiêu trí
khôn?” khi Gà Rừng nói “Mình chỉ có
một trí khôn” thì Chồn kiêu ngạo nói:
“Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.”
- Đôi bạn gặp một người thợ săn, chúng

7

HTĐB


- Ngi th sn ó lm gỡ?
- G Rng núi gỡ vi Chn?
- Lỳc ú Chn ntn?
on 3
- G Rng núi gỡ vi Chn?
- G ó ngh ra mo gỡ?

on 4
- Sau khi thoỏt nn thỏi ca Chn ra sao?
- Chn núi gỡ vi G Rng?

vi np vo mt cỏi hang.
- Reo lờn v ly gy chc vo lng.
- Cu cú trm trớ khụn, ngh k gỡ i.
- Chn s hói, bun bó nờn chng cũn
mt trớ khụn no trong u.
- Mỡnh s lm nh th, cũn cu c th
nhộ!
- Nú gi v cht. Ngi th sn tng
g cht tht lin qung nú xung ỏm
c. Nú bng vựng chy, ụng ta ui
theo, to thi c cho Chn chy bin
vo rng.
- Khiờm tn.
- Mt trớ khụn ca cu cũn hn c trm
trớ khụn ca mỡnh.

+ HS k li ton b cõu chuyn* Dnh cho HS
khỏ, gii
- GV cho HS lờn liờn tip k li ni dung cõu - 4 HS k ni tip
chuyn
3. Cng c dn dũ:
- Theo em cõu chuyn khuyờn em iu gỡ?
- Dn HS v nh k chuyn cho ngi thõn nghe
v chun b bi sau.

Tuần 23

Thứ ba ngày 08 tháng 02

năm 2011

Bác sĩ Sói

Kể chuyện :
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Da theo tranh k li c tng on ca cõu chuyn

- HS khỏ, gii bit phõn vai dng li cõu chuyn (BT2)
2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
II/ dựng dy hc:
- GV: Tranh SGK
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
3 HS lờn bng k chuyn Mt trớ khụn hn trm trớ khụn
2/ Dy bi mi
8


Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

HTB

a/ Gii thiu bi : Bỏc s súi
*Hot ng 1: Hng dn k chuyn
*Y/C hs k li c tng on cõu chuyn
Hs nờu yờu cu.
theo tranh
-Trao i nhúm ụi.
-i din k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
*Hot ng 2 : K ton b cõu chuyn
-Y/C k ton b cõu chuyn. K li cõu
-Nờu yờu cu.
chuyn theo vai.
-Hs khỏ gii xung phong k.
-Thi k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
-Cỏc nhúm phõn vai thi k li cõu
-Nhn xột tuyờn dng.
chuyn.
3/ Cng c : (5 phỳt)
-Y/C hs nờu ý ngha ca cõu chuyn?
Nhn xột K li chuyn cho ngi thõn
nghe.

( Súi gian ngoan nh dựng mu k nh
la nga n tht, khụng ng b Nga
thụng minh dựng mo tr li)

Tuần 24

Thứ ba ngày 15 tháng 02

năm 2011

Kể chuyện :
Tiết:

Quả tim khỉ

I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Da theo tranh k li c tng on ca cõu chuyn
- HS khỏ, gii bit phõn vai dng li cõu chuyn (BT2)
2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
-Giỏo dc hc sinh bit dựng trớ thong minh gii quyt nhng khú khn..
II/ dựng dy hc:
- GV: Tranh SGK
III/ Hot ng dy hc:
9


1/ Kim tra bi c:
3 HS lờn bng k chuyn Bỏc s Súi
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

HTB

a/ Gii thiu bi : Qu tim kh
Hot ng 1: Hng dn k chuyn
Y/C hs k li c tng on cõu chuyn theo
Hs nờu yờu cu.
tranh
-Trao i nhúm ụi.
-i din k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
*Hot ng 2 : K ton b cõu chuyn
-Y/C k ton b cõu chuyn. K li cõu
-Nờu yờu cu.
chuyn theo vai.
-Hs khỏ gii xung phong k.
-Thi k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
-Cỏc nhúm phõn vai thi k li cõu
-Nhn xột tuyờn dng.
chuyn.
3/ Cng c : (5 phỳt)
-Y/C hs nờu ý ngha ca cõu chuyn
-Nhn xột K li chuyn cho ngi than
nghe.

( Nhng k bi bc, di trỏ nh cỏ Su
khụng bao gi cú bn)

Tuần 25

Thứ ba ngày 22 tháng 02

năm 2011

Kể chuyện :

Sơn Tinh, Thủy

Tinh
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Xp ỳng th t cỏc tranh theo ni dung cõu chuyn (BT1) da theo tranh k li c tng on
cõu chuyn (BT2)
- HS khỏ, gii bit bit k li ton b cõu chuyn (BT3)
2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
10


- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
-Giỏo dc hc sinh cú thc phũng chng ma bóo
II/ dựng dy hc:
- GV: Tranh SGK
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
3 HS lờn bng k chuyn Qu tim kh
2/ Dy bi mi

Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ

HTB

a/ Gii thiu bi : Sn Tinh, Thu Tinh
Hot ng 1: Hng dn k chuyn
Y/C hs k li c tng on cõu chuyn sau
-Hs nờu yờu cu.
khi sp xp li th t cỏc tranh.
-Trao i nhúm ụi.
-i din k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
*Hot ng 2 : K ton b cõu chuyn
-Y/C k ton b cõu chuyn.

-Nờu yờu cu.
-Hs khỏ gii xung phong k.
-i din nhúm thi k trc lp.
-Nhn xột li bn k.

-Nhn xột tuyờn dng : Li k, din t ca
hc sinh.
3/ Cng c : (5 phỳt)
-Truyn Sn Tinh, Thu Tinh núi lờn iu gỡ cú
( Nhõn dõn ta chin u chng l
tht?
lut rt kiờn cng t nhiu nm
-Nhn xột K li cõu chuyn cho ngi thõn
nay.)
nghe.

Tuần 26

Thứ ba ngày 01 tháng 03 năm

2011

Kể chuyện :

Tôm Càng và Cá

Con
Tiết:
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
11


- Da theo tranh k li c tng on ca cõu chuyn
- HS khỏ, gii bit bit phõn vai dng li ton b cõu chuyn (BT2)
2.Rốn k nng nghe: - Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
-Giỏo dc hc sinh bit on kt gii quyt nhng khú khn.
II/ dựng dy hc:
- GV: Tranh SGK
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
3 HS lờn bng k chuyn Sn Tinh, Thy Tinh
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

HTB

a/ Gii thiu bi : Tụm cng v cỏ con
*Hot ng 1: Hng dn k chuyn
*Y/C hs k li c tng on cõu chuyn
-Hs nờu yờu cu.
theo tranh
-Trao i nhúm ụi.
-i din k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
*Hot ng 2 : K ton b cõu chuyn
-Y/C k ton b cõu chuyn. K li cõu
chuyn theo vai.

-Nhn xột tuyờn dng : Nhúm k tt.
3/ Cng c : (5 phỳt)
-Y/C hs nờu ý ngha ca cõu chuyn?
-Nhn xột K li chuyn cho ngi thõn
nghe.

-Nờu yờu cu.
-Hs khỏ gii xung phong k.
-Thi k trc lp.
-Nhn xột li bn k.
-Cỏc nhúm phõn vai thi k li cõu
chuyn trc lp
( Tụm cng v Cỏ con u cú ti
riờng, nh tỡnh bn tt m Tụm cng
cu c Cỏ con)

Tuần 28

Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm

2011

Kho báu

Kể chuyện :
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
12


- Da vo gi ý cho trc, k li c tng on ca cõu chuyn. (BT 1)
- HS khỏ, gii bit k li ton b cõu chuyn (BT 2)
2.Rốn k nng nghe:
- Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
II/ dựng dy hc:
Bng ghi sn cỏc cõu gi ý.

III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hot ng 1: Hng dn k chuyn
a) K li tng on truyn theo gi ý
Bc 1: K trong nhúm
- Cho HS c thm yờu cu v gi ý trờn bng ph.
- Chia nhúm, ycu mi HS k mt on theo gi ý.
Bc 2: K trc lp
- Yờu cu cỏc nhúm c i din lờn k.
- T chc cho HS k 2 vũng.
- Yờu cu cỏc nhúm nhn xột, b sung khi bn k.
- Tuyờn dng cỏc nhúm HS k tt.
- Khi HS lỳng tỳng GV cú th gi ý tng on.
on 1
- Ni dung on 1 núi gỡ?
- Hai v chng thc khuya dy sm nh thờ no?

- K li trong nhúm. Khi HS k c lp
theo dừi, lng nghe, nhn xột, b sung
- Mi HS trỡnh by 1 on.
- 6 HS tham gia k.
- Nh xột theo cỏc tiờu chớ ó nờu tun 1.

HTB

- Hai v chng chm ch.
- H thng ra ng lỳc g gỏy sỏng v tr
v khi ó ln mt tri.
- Hai v chng ó lm vic khụng lỳc no ngi tay - Hai v chng cn cự lm vic, chm ch
nh th no
khụng lỳc no ngi tay. n v lỳa h cy
lỳa ri trng khoai, trng c, khụng cho
t ngh.
- Qu tt p m hai v chng t c?
- Nh lm lng chuyờn cn, h ógõy dng
c mt c ngi ng hong.
- Tng t on 2, 3.
- HS thc hin theo yờu cu
b) K li ton b cõu chuyn: (HS K-G)
- HS k tn b cõu chuyn
HS nghe.
3/ Cng c, dn dũ
HS v nh tp k li chuyn
- Chun b bi sau: Nhng qu o.
- Nhn xột gi hc.
- Nghe nhn xột tit hc

Tuần 29

Thứ ba ngày 29 tháng 03 năm

2011

Kể chuyện :

Những quả đào

Tiết:
13


I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Bc u bit túm tt ni dung mt on chuyn bng 1 cm t hoc mt cõu ( BT1).
- K li c tng on cõu chuyn da vo li túm tt ( BT2)
- HS khỏ, gii bit phõn vai dng li cõu chuyn (BT3)
2.Rốn k nng nghe:
- Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.

II/ dựng dy hc:
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
- 3 HS k li chuyn kho bỏu
- HS tr li
- Qua cõu chuyn em hc c gỡ?
- Nhn xột ỏnh giỏ ghi im

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy
1. Gii thiu bi
2. HD k chuyn
a, Túm tt ni dung tng on ca truyn
- Gi HS c yờu cu c mu
- Da vo ni dung túm tt on 1, 2 hóy túm tt
tng on bng li ca mỡnh
- GV cht li cỏc tờn ỳng v vit b sung tờn
ỳng lờn bng
b, K li tng on cõu chuyn da vo ni dung
túm tt bi tp 1
- Chia lp thnh nhúm 4 HS v tp k trong nhúm
- Gi i din cỏc nhúm thi k
- Nhn xột ỏnh giỏ tuyờn dng

c, Phõn vai dng li cõu chuờn
- T chc cho HS t phõn vai dng li cõu chuyn
- GV cựng HS nhn xột chm im thi ua
- Gi i din cỏc nhúm phõn vai dng li chuyn
- Nhn xột ỏnh giỏ tuyờn dng
3. Cng c dn dũ
- Qua cõu chuyn nhc nh em iu gỡ?

Hoạt động của trò

HTB

1 HS c yờu cu c mu
- HS lm v nhỏp v tip ni phỏt
biu ý kin
- HS nhn xột
-Vi HS nờu

- HS v tp k trong nhúm 4
- i din cỏc nhúm thi k
- Nhn xột li k ca HS
- HS tp k trong nhúm 5 theo vai
3-4 Nhúm HS lờn tp k theo vai
- Nhn xột cỏch úng vai th hin
theo vai ca tng HS trong nhúm
- T trng ti nhn xột
- Cn phi cú tm lũng nhõn hu

Tuần 30

Thứ ba ngày 05 tháng 4 năm

2011
14


KÓ chuyÖn :

Ai ngoan sÏ ®îc th-

ëng
TiÕt: 30
I/ Mục tiêu
1.Rèn kĩ năng nói:
- Dựa theo tranh kể lại được từng đoạn câu chuyện.
- HS khá, giỏi biết kể lại được câu chuyện (BT2) ; kể lại được đoạn cuối theo lời của bạn Tộ (BT3)
2.Rèn kĩ năng nghe:
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
- Ham thích môn học. Kể lại được cho người thân nghe.

II/Đồ dùng dạy học:
GV: Tranh minh hoạ trong SGK (phóng to, nếu có thể). Bảng ghi sẵn gợi ý của từng đoạn.
HS: SGK.

III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
- 5 HS phân vai kể lại chuyện Những quả đào (người dẫn chuyện, ông, Xuân, Vân, Việt).
- Nhận xét đánh giá ghi điểm

2/ Dạy bài mới

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Giới thiệu:
Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện
a) Kể lại từng đoạn truyện theo tranh
Bước 1: Kể trong nhóm
- GV chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm kể lại nội
HS kể trong nhóm. Khi HS kể, các em khác
dung của một bức tranh trong nhóm.
lắng nghe để nhận xét, góp ý và bổ sung cho
bạn.
- Mỗi nhóm 1 HS lên kể.
Nhận xét bạn kể sau khi câu chuyện được kể
lần 1 (3 HS).
Bước 2: Kể trước lớp
- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày
trước lớp.
Yêu cầu HS nhận xét.
Nếu khi kể, HS còn lúng túng GV có thể đưa ra
các câu hỏi gợi ý cụ thể như sau:
Tranh 1
- Bức tranh thể hiện cảnh gì?
- Bác Hồ tay dắt hai cháu thiếu nhi.
- Bác cùng các em thiếu nhi đi đâu?
- Bác cùng thiếu nhi đi thăm phòng ngủ,
phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa…

15

HTĐB


- Thái độ của các em nhỏ ra sao?

- Các em rất vui vẻ quây quanh Bác, ai cũng
muốn nhìn Bác cho thật rõ.

Tranh 2
- Bức tranh vẽ cảnh ở đâu?

- Bức tranh vẽ cảnh Bác, cô giáo và các cháu
thiếu nhi ở trong phòng họp.
- Ơ trong phòng họp, Bác và các cháu thiếu nhi - Bác hỏi các cháu chơi có vui không, ăn có
đã nói chuyện gì?
no không, các cô có mắng phạt các cháu
không, các cháu có thích ăn kẹo không?
- Một bạn thiếu nhi đã có ý kiến gì với Bác?
- Bạn có ý kiến ai ngoan thì được ăn kẹo, ai
không ngoan thì không được ạ.
Tranh 3
- Tranh vẽ Bác Hồ đang làm gì?
- Bác xoa đầu và chia kẹo cho Tộ.
- Vì sao cả lớp và cô giáo đều vui vẻ khi Bác chia - Vì Tộ đã dũng cảm, thật thà nhận lỗi.
kẹo cho Tộ?
- Mỗi lượt 3 HS thi kể, mỗi em kể 1 đoạn.
b) Kể lại toàn bộ truyện
- Yêu cầu HS tham gia thi kể.
2 HS khá kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Gọi HS lên kể toàn bộ câu chuyện.
HS suy nghĩ trong 3 phút.
Nhận xét, cho điểm HS.
c) Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời của Tộ
Đóng vai Tộ, các em hãy kể lại đoạn cuối của câu
chuyện. Vì mượn lời bạn Tộ để kể nên phải xưng
là “tôi”.
Gọi 1 HS khá kể mẫu.
Đứng nhìn Bác chia kẹo cho các bạn, tôi thấy
buồn lắm vì hôm nay tôi không ngoan. Khi
Bác đưa kẹo cho tôi, tôi không dám nhận chỉ
lí nhí nói: “Thưa Bác, hôm nay cháu không
vâng lời cô. Cháu tự thấy mình chưa ngoan
nên không được ăn kẹo”. Thật ngạc nhiên,
Bác xoa đầu tôi, trìu mến nói: “Cháu biết
nhận lỗi như thế là ngoan lắm! Cháu vẫn
được nhận phần kẹo như các bạn khác”. Tôi
vô cùng sung sướng. Đó là giây phút trong
đời tôi nhớ mãi.
3 đến 5 HS được kể.
Nhận xét, cho điểm từng HS.
3/ Củng cố – Dặn dò :
-Qua câu chuyện em học tập bạn Tộ đức tính gì? Thật thà, dũng cảm.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà kể lại chuyện cho người thân
nghe
-Chuẩn bị bài sau: Chiếc rễ đa tròn.

16


Tuần 31

Thứ ba ngày 12 tháng 04 năm

2011

Kể chuyện :

Chiếc rễ đa

tròn
Tiết: 31
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Sp xp ỳng trt t cỏc tranh theo ni dung cõu chuyn v k li c tng on cõu chuyn (BT1;
BT2)
* HS khỏ, gii bit k li ton b cõu chuyn (BT3)
2.Rốn k nng nghe:
- Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
II/ dựng dy hc:
- Tranh minh ho.
- Bng vit sn ni dung gi ý tng on.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c:
+ Gi 4 HS lờn bng k chuyn Ai ngoan s c thng.
+ 3 HS k ni tip, mi HS k 1 on; 1 HS k ton chuyn.

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gii thiu bi : GV ghi bi
Nhc li bi
H1/ Hng dn k truyn theo gi ý:
a/ Sp xp li cỏc tranh theo trt t
+ Gn cỏc tranh khụng theo th t
+ Yờu cu HS nờu ni dung tng bc tranh.
+ Quan sỏt cỏc bc tranh.
+ Yờu cu HS suy ngh v sp xp li th t cỏc bc Tranh 1: Bỏc H ang hng dn chỳ
tranh theo trỡnh t cõu chuyn.
cn v cỏch trng r da.
Tranh 2: Cỏc bn thiu nhi thớch thỳ
chui qua vũng trũn, xanh tt ca cõy
a non.
Tranh 3: Bỏc H ch vo chic r a
nh nm trờn mt t v bo chỳ cn
v em trng
+ Gi 1 HS lờn dỏn li cỏc bc tranh theo ỳng th t
+ ỏp ỏn : 3 2 1 .
b/ K tng on chuyn
Bc 1: K trong nhúm

17

HTB


+ Chia nhóm và yêu cầu kể lại nội dung từng đoạn trong
nhóm
Bước 2 : Kể trước lớp
+ Gọi đại diện mỗi nhóm kể lại từng đoạn, các nhóm
khác nhận xétĐoạn 1:
+ Bác Hồ thấy gì trên mặt đất?
+ Nhìn thấy chiếc rễ đa Bác nói gì với chú cần vụ ?
Đoạn 2 :
+ Chú cần vụ trồng cái rễ đa như thế nào?

+ Mỗi nhóm cùng nhau kể lại, mỗi
HS kể về 1 đoạn .
+ Các nhóm trình và nhận xét.
+ Bác nhìn thấy một chiếc rễ đa nhỏ,
dài .
+ Bác bảo chú cần vụ cuốn rễ lại rồi
trồng cho nó mọc tiếp .
+ Chú cần vụ xới đất rồi vùi chiếc rễ
xuống.
+ cuốn chiếc rễ thành một vòng tròn
rồi bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào 2
cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ
xuống đất.

+ Theo Bác thì phải trồng chiếc rễ đa ntn?

Đoạn 3 :
+ Kết quả việc trồng rễ đa của Bác ntn?

+ Chiếc rễ đa thành một cây đa có
vòng lá tròn
+ Mọi người hiểu Bác cho trồng chiếc rễ đa thành vòng + Bác trồng rễ đa như vậy để làm
tròn để làm gì?
chỗ vui chơi mát mẻ và đẹp cho các
cháu thiếu nhi.
c/ Hướng dẫn kể lại toàn bộ câu chuyện
+ Gọi 3 HS xung phong lên kể lại chuyện
+ Mỗi HS kể một đoạn.
+ Chia HS thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3 HS và yêu + Thực hành kể , mỗi nhóm 3 HS, sau
cầu kể trong nhóm và kể trước lớp theo phân vai .
đó nhận xét
+ Yêu cầu nhận xét lời bạn kể
+ Nhận xét bạn kể.
+ Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
3/ Củng cố - dặn dò:
- Qua câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?
+ HS nêu và nhận xét
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện và chuẩn bị tiết sau.
GV nhận xét tiết học.

18


sTuần 20

Thứ ba ngày 11

tháng 01 năm

2011

Kể chuyện :

Ông Mạnh thắng

Thần Gió
Tiết: 20
I/ Mc tiờu
1.Rốn k nng núi:
- Sp xp li c th t cỏc bc tranh theo ỳng trỡnh t cõu chuyn ễng Mnh thng Thn Giú.
- Da vo tranh minh ha, k li c tng on v ton b cõu chuyn vi ging k t nhiờn, bit kt
hp li k vi iu b, c ch, nột mt cho phự hp.
- t c tờn khỏc phự hp vi ni dung cõu chuyn.
2.Rốn k nng nghe:
- Bit nghe v nhn xột li k ca bn.
- Ham thớch mụn hc. K li c cho ngi thõn nghe.
II/ dựng dy hc:
GV: 4 tranh minh ha cõu chuyn trong sgk (phúng to nu cú th).
- HS: SGK.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: Chuyn bn mựa.
- Gi 6 HS lờn bng, phõn vai cho HS v yờu cu HS dng li cõu chuyn Chuyn bn mựa
- Nhn xột v cho im HS.

2/ Dy bi mi

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

a/ Gii thiu bi
Hot ng 1: Hng dn k chuyn
a) Sp xp li th t cỏc bc tranh theo ỳng
ni dung cõu chuyn

19

HTB


Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo
đúng nội dung câu chuyện Ông Mạnh
- Treo tranh và cho HS quan sát tranh.
thắng Thần Gió.
- Hỏi: Bức tranh 1 vẽ cảnh gì?
- Quan sát tranh.
- Bức tranh 1 vẽ cảnh Thần Gió và
ông Mạnh đang uống rượu với
- Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
nhau rất thân thiện.
- Đây là nội dung cuối cùng của
- Hỏi: Bức tranh 2 vẽ cảnh gì?
câu chuyện.
- Bức tranh 2 vẽ cảnh ông Mạnh
đang vác cây, khiêng đá để dựng
- Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
nhà.
- Đây là nội dung thứ hai của câu
- Quan sát 2 bức tranh còn lại và cho biết bức
chuyện.
tranh nào minh họa nội dung thứ nhất của
- Bức tranh 4 minh họa nội dung
chuyện. Nội dung đó là gì?
thứ nhất của chuyện. Đó là Thần
- Hãy nêu nội dung của bức tranh thứ 3.
Gió xô ông Mạnh ngã lăn quay.
- Thần Gió ra sức tìm cách để xô
đổ ngôi nhà của ông Mạnh
nhưng phải bó tay, ngôi nhà của
ông Mạnh vẫn đứng vững trong
khi cây cối xung quanh bị đổ
- Hãy sắp lại thứ tự cho các bức tranh theo
rạp.
đúng nội dung câu chuyện.
- 1 HS lên bảng sắp xếp lại thứ tự
các bức tranh: 4, 2, 3, 1.
b) Kể lại toàn bộ nội dung truyện
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ. Một số
- HS tập kể lại toàn bộ câu chuyện
nhóm có 4 em, một số nhóm có 3 em và giao
trong nhóm.
nhiệm vụ cho các em tập kể lại chuyện trong
nhóm:
+ Các nhóm có 4 em kể chuyện theo hình thức
nối tiếp nhau. Mỗi em kể một đoạn truyện tương
ứng với nội dung của mỗi bức tranh.
+ Các nhóm có 3 em kể theo hình thức phân vai:
người dẫn chuyện, ông Mạnh, Thần Gió.
- Các nhóm thi kể theo hai hình
- Tổ chức cho các nhóm thi kể.
thức trên.
- Nhận xét và tuyên dương các nhóm kể tốt.
 Hoạt động 2: Đặt tên khác cho câu chuyện
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra các tên

20


gọi mà mình chọn.

- Nhận xét các tên gọi mà HS đưa ra. Nêu cho
HS giải thích vì sao con lại đặt tên đó cho
câu chuyện?
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà kể lại truyện cho người
thân nghe và chuẩn bị bài sau.
Chuẩn bị: Chim sơn ca và bông cúc trắng.

21

Ví dụ: Con người đã thắng gió
ntn? / Ông Mạnh và Thần Gió /
Ông Mạnh và Thần Gió đã kết bạn
với nhau ntn? / Bạn của ông Mạnh /
Chuyện Thần Gió và ngôi nhà của
ông Mạnh…


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×