Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

diography, 6th Edition 2005

20


DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG VNTMNT

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007

21


VNTMNT BÁN CẤP & CẤP
CẤP

BÁN CẤP

Thời gian triệu chứng khởi phát đến
khi chẩn đoán: 1 tuần

Thời gian triệu chứng khởi phát

đến khi chẩn đoán: 4 tuần

Suy kiệt cấp, nặng

Sụt cân

Sốt có thể cao

Sốt vừa hoặc không sốt

Tăng bạch cầu

Bạch cầu máu có thể bình
thường hoặc giảm

Gamma globulins bình thường

Gamma globulins tăng

Clin Infect Dis. 2001 Jul 15;33(2):203–9.

22


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

2.
3.
4.

Topol, Eric J. Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007
Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine,
8th ed 2007
Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008
Gilbert Habib et al. The Task Force on the prevention, Diagnosis and
Treatment of infective Endocarditis of the European Society of
Cardiology (ESC) 2009

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×