Tải bản đầy đủ

Ôn tập toán cuối năm lớp 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 69 423 – 42 895

b. 45 932 + 26 904

c. 6 309 x 9

d. 95 356 : 8

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức
a. 14 523 – 24 964 : 4

b. (20 354 – 9 638) x 6

Bài 3: Tìm x
a. 9 x X = 86 346

b. 75 357 – x = 31 654

Bài 4: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92 500 đồng. Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả
bao nhiêu tiền?

Bài 5: Một cửa hàng có 1 245 cái áo, cửa hàng đã bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại
bao nhiêu cái áo?
Bài 6: Nam mua một bộ quần áo hết 65 200 đồng. Nam đưa cho cô bán hàng 1 tờ giấy bạc
loại
50 000 đồng và 1 tờ giấy bạc loại 20 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Nam bao
nhiêu tiền?
Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và
diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 8: Một hình vuông có chu vi 32m. Tính diện tích hình vuông đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×