Tải bản đầy đủ

Ôn tập cuối năm lớp 3

Họ và tên:………………………..

Thứ…………….., ngày….. tháng…..năm 20…

ÔN TẬP: TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
16324 + 49578
26900 – 13289

35034 : 2

35034 : 3

14321 x 3

39164 x 2

35034 : 4

35034 : 5Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a)

43162 : 2 – 13919 =

a)

90000 – 14289 x 3 =

Bài 3: Người
hình chữ nhật
mỗi viên gạch
chiều rộng 8cm.
tường được ốp thêm.

ta dùng 9 viên gạch men
để ốp 1 mảng tường. Biết
men có chiều dài 65cm và
Tính diện tích mảng
Bài giải:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×