Tải bản đầy đủ

TAP VIET t 10 t 18 LOP 2

Tuần 03

Thứ năm ngày 09 tháng 9

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa

B

1. Nm c cu to v cỏch vit ch hoa B- Vit ỳng ch hoa B 1 dũng c va, 1 dũng
c nh chv cõu ng dng; Bn ( 1 dũng c va, 1 dũng c nh ) Bn bố sum hp( 3 ln
)
2.Rốn k nng vit p
3. Rốn cho HS tớnh cn thn, úc thm m.
II. dựng dy - hc
- GV: Ch mu, bng ph vit ch v cõu ng dng
- HS ; V Tp vit, bng, phn,
III. Cỏc hot ng dy - hc ch yu.

1/ Kim tra bi c:( 5' )
- 2 hs lờn bng vit, c lp vit bng con , , n
2/ Dy bi mi: ( 30' )
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò HTB
Gii thiu bi
H1/ Hng dn vit ch hoa
Gii thiu ch mu
- Quan sỏt, nhn xột v
- Nờu li cỏc nột.
chiu cao, cu to.
- Ch dn cỏch vit trờn ch mu.
- Vit búng.
- Vit mu + Hng dn cỏch vit
- Vit bng con
+ Hng dn HS vit cõu ng dng:
- Gii thiu cõu ng dng
Bn bố sum hp
Vit mu+ HD cỏch vit ch ng
dng.

Bn

+ Hng dn HS vit vo v T.V
- Nờu yờu cu vit
+ Chm, cha bi.
3/ Cng c, dn dũ:
- Nhn xột tit hc

- 1 HS c.
- Nờu ý ngha.
- Quan sỏt, nhn xột cõu ng
dng v cao cỏc con ch,
khong cỏch.
- Quan sỏt.
Vit bng con
Vit bi
V luyn vit tip trong v
TV


Tuần 10

Thứ năm ngày 09 tháng 9

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa H Hai
1. Nm c cu to v cỏch vit ch hoa H Vit ỳng ch hoa H 1 dũng c va, 1 dũng c
nh chv cõu ng dng; Hai ( 1 dũng c va, 1 dũng c nh )Hai suong mot nang ( 3
ln )
2.Rốn k nng vit p
3. Rốn cho HS tớnh cn thn, úc thm m.
II. dựng dy - hc
- GV: Ch mu, bng ph vit ch v cõu ng dng
- HS ; V Tp vit, bng, phn,
III. Cỏc hot ng dy - hc ch yu.
1/ Kim tra bi c:( 5' )
- 2 hs lờn bng vit, c lp vit bng con G Gúp
2/ Dy bi mi: ( 30' )

Hoạt động của thầy
a, GT bi:
b. HD vit ch hoa:
- Quan sỏt mu:
- Ch hoa H gm my nột? L nhng nột
no?
Nhn xột gỡ v cao cỏc nột?
- Vit mu ch hoa H, nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
c. HD vit cõu ng dng
- M bng ph vit cõu ng dng
- Yờu cu hs c cõu;
- Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Hai trờn dũng k
- HD vit ch Hai vo bng con.
- Nhn xột- sa sai.
d. HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
. Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3. Cng c- Dn dũ: (2)

Hoạt động của trò
Nhc ố bi
* Quan sỏt ch mu.
- Cao 5 li.(6 dũng k)
- Quan sỏt cỏch vit
- Vit bng con 2 ln.
- Hai sng mt nng.
- 2, 3 HS c cõu ng dng
- Núi v s vt v, c tớnh chu khú,
chm ch ca ngi lao ng .
- Quan sỏt TL:
- Ch cỏi: a, ụ, , , n, i. cao 1 li.
- Ch cỏi: g , h cao 2,5 li.
- Ch cỏi: s cao 1,25 li.
- Du sc t trờn ch nng, du
nng di ụ.
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

2

HTB


- HD bi v nh. - Nhn xột tit hc.

Tuần 11

Thứ năm ngày 04 tháng 11

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa I
A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa I ( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng :ch ( 1 dũng c
va , 1 dũng c nh ) ch nc li nh .
3. Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch I
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c:
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: H Hai
2/ Dy bi mi:

Hoạt động của thầy
GT bi:
Hot ng 1: HD vit ch hoa:
* Quan sỏt mu:
Ch hoa J gm my nột? L nhng nột
no?
Em cú nhn xột gỡ v cao cỏc nột?
- Vit mu ch hoa I - nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con

Hoạt động của trò
- Nhc li bai
Quan sỏt ch mu.
Tr li cõu hi
- Vit bng con 2 ln.
- ớch nc li nh.

- Nhn xột sa sai.
Hot ng 2: HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Yờu cu hs c cõu;
- Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch ớch trờn dũng k
.- HD vit ch ớch vo bng con.
Hot ng 3: HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
Hot ng 4: Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)

- 2, 3 hs c cõu ng dng
- a ra li khuyờn nờn lm
nhng vic tt cho gia ỡnh cho
t nc.
- Quan sỏt TL:
- Quan sỏt.

- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo
ỳng mu ch ó qui nh.

3

HTB


- HD bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

Tuần 11

Thứ năm ngày 11 tháng 11

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa K
Tit:
A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa K ( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : K ( 1 dũng c
va , 1 dũng c nh ) K vai sỏt cỏnh ( 3 ln )
3. Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch K
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: I, ch
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
GT bi:
Hot ng 1:. HD vit ch hoa:
ớnh ch mu:
Ch hoa H gm nột? L nột no?
Nhn xột gỡ v cao cỏc nột?
- Vit mu ch hoa K va vit va
nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
Hot ng 2:HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng
dng
- Yờu cu hs c cõu;
- Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch k
* HD vit ch K"vo bng con
- Nhn xột- sa sai.
Hot ng 3:HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
Hot ng 4:Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.

Hoạt động của trò
Nhc li.
Quan sỏt ch mu.

- Vit bng con 2 ln.
- K vai sỏt cỏnh.
- 2, 3 hs c cõu ng dng
- Ch s on kt bờn nhau gỏnh vỏc
mt cụng vic.
- Quan sỏt TL:
- Quan sỏt.

- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

4

HTB


- Nhn xột bi vit.
3. Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

Tuần 13

Thứ năm ngày 18 tháng 11

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa L
A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa L ( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : lỏ ( 1 dũng c
va , 1 dũng c nh ) Lỏ lnh ựm lỏ rỏch ( 3 ln
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch L
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: K K
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
GT bi
Hot ng 1:HD vit ch hoa:
* Quan sỏt mu:
? Ch hoa Lgm my nột? L nhng nột
no?
Nhn xột gỡ v cao .
- Vit mu ch hoa L, nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
Hot ng 2: HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Yờu cu hs c cõu;
- Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
Quan sỏt ch mu :
Nờu cao ca cỏc ch cỏi
V trớ du thanh t nh th no ?
Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Lỏ
-HD vit ch Lỏ bng con
- Nhn xột- sa sai.
Hot ng 3:HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
Hot ng 4: Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.

Hoạt động của trò
Nhc li. bi
* Quan sỏt ch mu.

Vit bng con 2 ln.
- Lỏ lnh ựm lỏ rỏch.
- 2, 3 hs c cõu ng dng
- ựm bc cu mang , giỳp ln
nhau trong lỳc khú khn, trong cn
hon nn.
- Quan sỏt TL:

- Vit bng con 2 ln.
Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

5

HTB


- Nhn xột bi vit.
3.Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

Tuần 14

Thứ năm ngày 25 tháng 11

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa M
A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa M( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Ming ( 1
dũng c va , 1 dũng c nh ) Ming núi tay lm ( 3 ln
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch M
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: L Lỏ
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
GT bi: Hụm nay cụ hng dn cỏc em tp
vit ch hoa M v cõu ng dng.
HDD/ HD vit ch hoa:Quan sỏt mu:M
Ch hoa M gm my nột? L nh nột no?
Nhn xột gỡ v cao .
- Vit mu ch hoa M va vit va nờu cỏch
vit.
- Y/C vit bng con - Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Yờu cu hs c cõu;
- Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Ming
- HD vit ch Ming bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:

Hoạt động của trò
- Nhc li.

Quan sỏt ch mu.
- Ch hoa M gm 4 nột: Nột múc
ngc phi, nột thng ng, nột xiờn
phi, nột múc xuụi phi.
- Cao 2,5 n v, rng 3 n v
- Vit bng con 2 ln.
- Ming núi tay lm.
2, 3 hs c cõu /d.
- Núi i ụi vi lm.
- Quan sỏt tr li
- Ch cỏi cú cao 2,5 li: M, g, l, y.
- Ch cỏi cú cao 1,5 li : t
- Ch cỏi cú cao 1 li: i. ờ, a, o, u, m.
- Du sc t trờn o ch núi, , du
huyn t trờn a ch lm, du nng
di ờ trong ting ming.
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng

6

HTB


- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

mu ch ó qui nh.

Tuần 15

Thứ năm ngày 2 tháng 12

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa N

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa N( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Ngh( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Ngh trc ngh sau( 3 ln
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch N
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: M Ming
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
GT bi:
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Ch hoa N gm my nột? L nột no?
-Nhn xột v cao .
-Vit mu ch hoa N v nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Yờu cu hs c cõu;
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
-Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Ngh
HD vit ch Ngh bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
-H4/ Chm cha bi:

Hoạt động của trò
- Nghe, nhc li.
Quan sỏt ch mu.
- Ch hoa N gm 3 nột: Nột múc
ngc phi, nột thng ng, nột xiờn
phi.
- Cao 2,5 n v, rng 3 n v
- Vit bng con 2 ln.
- Ngh trc ngh sau.
- 2, 3 hs c cõu /d.
- Phi suy ngh cho chớn chn trc
khi lm bt c vic gỡ.
- Quan sỏt TL:
- Ch cỏi cú cao 2,5 li: N, g, h.
- Ch cỏi cú cao 1,5 li : t
- Ch cỏi cú cao 1 li: i, , , c, a,
- Du ngó t trờn i ch ngh, du
sct trờn ch trc.
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng

7

HTB


- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

mu ch ó qui nh.

Tuần 16

Thứ năm ngày 9 tháng 12

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa O
A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa O( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Ong( 1 dũng c
va , 1 dũng c nh ) Ong bay bm ln( 3 ln
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch o
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: N Ngh trc ngh sau
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
H1/ Hng dn vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
- Ch hoa O gm my nột? L nhng
nột no?
Con cú nhn xột gỡ v cao .
- Vit mu ch hoa O va vit va nờu
cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Yờu cu hs c cõu;
- Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
-Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Ong
HD vit ch Ong bng con
- Yờu cu vit bng con.
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:

Hoạt động của trò
Quan sỏt ch mu.
- Ch hoa O gm 1 nột cong khộp
kớn, chiu ngang 1 n v, chiu
cao
- Cao 2,5 n v, rng 1 n v
- Vit bng con 2 ln. Ong

- 2, 3 hs c cõu ng dng
- T cnh ong bm bay ln tỡm
hoa, hỳt nhu.
- Quan sỏt TL:
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:O, g, b, l
- Ch cỏi cú cao 1 li: n, , , a,
- Du sc t trờn ch bm,
du nng t di ch ln.
-Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo

8

HTB


- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh.- Nhn xột tit hc.

ỳng mu ch ó qui nh.

Tuần 17

Thứ năm ngày 16 tháng 12

Tập viết

năm 2010

Chữ hoa O O On

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa ụ, ( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : n( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) n sõu ngha nng( 3 ln
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu , bng ph vit ch ễ,
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: O Ong bay bm ln
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Ch hoa ễ gm ? nột L nh nột no?
Con cú nhn xột gỡ v cao .

Vit mu ch hoa ễ, nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- n sõu ngha nng.
- Yờu cu hs c cõu;
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch n
-HD vit ch n bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:

Hoạt động của trò
Quan sỏt ch mu.
- Ch hoa ễ gm 1 nột cong khộp kớn
v du ph. chiu ngang 1 n v,
chiu cao; Ch hoa gm 1 nột cong
khộp kớn v du ph.
- Cao 2,5 n v, rng 1 n v
Vit bng con 2 ln.

- 2, 3 hs c cõu ng dng
- Cú tỡnh cú ngha sõu nng vi nhau.
- Quan sỏt TL:
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:, g, h
- Ch cỏi cú cao 1 li: n, u, , , i.
- Du ngó t trờn i ch ngha, du
nng t di ch nng.
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng

9

HTB


- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

mu ch ó qui nh.

Tuần 19
01 năm 2011
Tập viết

Thứ năm ngày 06 tháng

Chữ hoa P

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa P( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Phong( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Phong cnh hp dn( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu P , bng ph vit ch Phong cnh hp dn
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: n
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTĐB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa P gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa P gm 2 nột. Nột 1 ging
nột 1 ca ch B, nột 2 l nột cong trờn
cú hai u un vo trong khụng u
nhau;
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v, rng 1 n v
Vit mu ch hoa P nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Phong cnh hp dn
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Phong cnh p lm mi ngi
mun n thm.
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:P h, g.
- Ch cỏi cú cao 1 li: o. n. a, õ,
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Du hi t trờn a ch cnh, du
sc, du ngó t trờn ch õ
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Vit mu ch Phong
- Quan sỏt.
-HD vit ch Phong bng con
- Vit bng con 2 ln.

10


- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh. - Nhn xột tit hc.

- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 20
01 năm 2011
Tập viết

Thứ năm ngày 13 tháng

Chữ hoa Q

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa Q( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Quờ( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Quờ hng ti p( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu Q , bng ph vit ch Quờ hng ti p
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Phong
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa Q gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa Q gm 2 nột. Nột 1 ging
ch O, nột 2 l nột ln ngang nh
du ngó ln
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v
Vit mu ch hoa Q nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Quờ hng ti p
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Ca ngi v p quờ hng
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:Q, h, g.
- Ch cỏi cú cao 1 li: u, ờ, , , n,
I, e;
- Ch cú cao 2 li: , p
- Ch cú cao 1.5: t
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Du nng t di õm e
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Vit mu ch Quờ
- Quan sỏt.

11


-HD vit ch Quờ bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD bi v nh. - Nhn xột tit hc.

- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 21
01 năm 2011
Tập viết

Thứ năm ngày 20 tháng

Chữ hoa R

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa R( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Rớu( 1 dũng c
va , 1 dũng c nh ) Rớu rớt chim ca ( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu R, bng ph vit ch Rớu rớt chim ca
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Quờ
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Ch hoa R gm ? nột L nh nột no?

Em cú nhn xột gỡ v cao?
Vit mu ch hoa R nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Rớu rớt chim ca
- Yờu cu hs c cõu;
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Quan sỏt ch mu :
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?

Hoạt động của trò
Quan sỏt ch mu.
- Ch hoa R gm 2 nột. Nột 1 ging ch B,
nột 2 l nột kt hp ca 2 nột c bn: nột
cong trờn v nột múc ngc phi ni vo
nhau to vũng xon gia thõn ch.
- Cao 2,5 n v
Vit bng con 2 ln.

- 2, 3 hs c cõu ng dng
- T ting chim hút rt trong tro v vui v,
ni lin nhau khụng dt
- Quan sỏt TL:
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:R, h
- Ch cỏi cú cao 1 li: I, u, m, c, a.
- Ch cú cao 1.5: t
- Du sc t trờn u õm i
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.

12

HTB


- Vit mu ch Rớu
-HD vit ch Rớu bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD vit bi v nh. - Nhn xột tit hc.

- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit

Tuần 22
năm 2011
Tập viết

Thứ năm ngày

Chữ hoa S

tháng

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa S( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Sỏo ( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Sỏo tm thỡ ma ( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu S , bng ph vit cõu ng dng: Sỏo tm thỡ ma
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Rớu
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa S gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa S gm 1 nột vit lin, l kt
hp ca 2 nột c bn, cong di v
múc ngc trỏi ni lin nhau, to
vũng xon to u ch, cui nột múc
ln vo trong.
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v
Vit mu ch hoa S nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Sỏo tm thỡ ma
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- h sỏo tm l sp cú ma
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:S, h
- Ch cỏi cú cao 1 li:a, o, , m, I,
- Ch cú cao 1.5: t
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Du sc t trờn u õm a,

13


- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Sỏo
-HD vit ch Sỏo bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD vit bi v nh. - Nhn xột tit hc.

- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 23
năm 2011
Tập viết

Thứ năm ngày

Chữ hoa T

tháng

.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa T( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Thng ( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Thng nh rut nga ( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu T, bng ph vit cõu ng dng: Thng nh rut nga
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Sỏo
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa T gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa T gm 1 nột vit lin, l kt
hp ca 3 nột c bn, 2 nột cong trỏi
v 1 nột ln ngang.
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v
Vit mu ch hoa T nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Thng nh rut nga
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Thng thn khụng ng iu gỡ l núi
ngay
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:T, h, g
- Ch cỏi cú cao 1 li:, , u, , n,ụ,a
- Ch cú cao 1.5: t
- V trớ du thanh t nh th no ?
- Du hi t trờn u õm ; du nng

14


- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Thng
-HD vit ch Thng bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD vit bi v nh. - Nhn xột tit hc.

t di õm ụ v õm
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 24
năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày

Chữ hoa U, Ư

tháng 0

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa U, ( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : m ( 1
dũng c va , 1 dũng c nh ) m cõy gõy rng( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu U, bng ph vit cõu ng dng: m cõy gõy rng
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Thng
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa T gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa T gm 2 nột múc 2 u v
nột múc ngc trỏi
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v
Vit mu ch hoa U, nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- m cõy gõy rng
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Nhng vic cn lm thng xuyờn
phỏt trin rng, chng l lt, hn
hỏn, bo v cnh quang mụi trng.
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:, y, g
- Ch cỏi cú cao 1 li:, m, c, õ,,n
- Du huyn t trờn u õm

15


- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch m
-HD vit ch m bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD vit bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 25
03 năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày 11

Chữ hoa V

tháng

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa V( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Vt ( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Vt sui bng rng( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu V bng ph vit cõu ng dng: Vt sui bng rng
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Vt
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa V gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa V gm 3 nột: nột 1 l kt
hp ca nột cong trỏi v nột ln
ngang; nột 2 l nột ln dc; nột 3 l
nột múc xuụi phi
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v
Vit mu ch hoa V nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Vt sui bng rng
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Vt qua nhiu on ng, khụng
qun ngi khú khn, gian kh.
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:V, b, g

16


- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Vt
-HD vit ch Vt bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD vit bi v nh. - Nhn xột tit hc.

- Ch cỏi cú cao 1 li:, , u, ụ, i,,
- Du huyn t trờn õm ; du nng
t di õm ; du sc t di õm ụ
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 26
03 năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày 18

Chữ hoa X

tháng

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
2. Vit ỳng ch hoa X( 1 dũng c va , 1 dũng c nh ) , ch v cõu ng dng : Xuụi ( 1 dũng
c va , 1 dũng c nh ) Xuụi chốo mỏt mỏi ( 3 ln )
3.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
- GV : Ch mu X bng ph vit cõu ng dng:Xuụi chốo mỏt mỏi
- HS : Bng, phn, gi lau, v Tp vit
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Xuụi
2/ Dy bi mi:(32phut)
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
H1/ HD vit ch hoa:
Quan sỏt mu:
Quan sỏt ch mu.
Ch hoa X gm ? nột L nh nột no?
- Ch hoa X gm 1 nột vit lin, l
kt hp ca 3 nột c bn: 2 nột múc 2
uvaf 1 nột xiờn
Em cú nhn xột gỡ v cao?
- Cao 2,5 n v
Vit mu ch hoa X nờu cỏch vit.
- Yờu cu vit bng con
Vit bng con 2 ln.
- Nhn xột sa sai.
H2/ HD vit cõu ng dng
- M phn bng ph vit cõu ng dng
- Xuụi chốo mỏt mỏi
- Yờu cu hs c cõu;
- 2, 3 hs c cõu ng dng
-Em hiu gỡ v ngha ca cõu ny?
- Gp nhiu thun li
- Quan sỏt ch mu :
- Quan sỏt TL:
- Nờu cao ca cỏc ch cỏi?
- Ch cỏi cú cao 2,5 li:X, h
- Ch cỏi cú cao 1 li:u, ụ, i, e, o, a

17


- V trớ du thanh t nh th no ?
- Khong cỏch cỏc ch nh th no ?
- Vit mu ch Xuụi
-HD vit ch Xuụi bng con
- Nhn xột- sa sai.
H3/ HD vit v tp vit:
- Quan sỏt un nn.
H4/ Chm cha bi:
- Thu 5 - 7 v chm bi.
- Nhn xột bi vit.
3/ Cng c- Dn dũ: (2)
- HD vit bi v nh.
- Nhn xột tit hc.

- Du huyn t trờn õm e; du c t
trờn a
- Cỏc ch cỏch nhau mt con ch o.
- Quan sỏt.
- Vit bng con 2 ln.
- Vit bi trong v tp vit theo ỳng
mu ch ó qui nh.

Tuần 28
04 năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày 01 tháng

Chữ hoa Y

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
Vit ỳng ch hoa Y (1 dũng c va, 1 dũng c nh); ch v cõu ng dng: Yờu (1 dũng c va,
1 dũng c nh), Yờu ly tre lng (3 ln)
2.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
Ch mu Y . Bng ph vit ch c nh.
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Xuụi
2/ Dy bi mi:(32phut)
Hot ng ca thy
Hot ng ca trũ
HT
B
Hot ng 1: Hng dn vit ch cỏi hoa
HS quan sỏt ch mu
1. Hng dn HS quan sỏt v nhn xột.
- Gn mu ch Y
- Chửừ Y cao my li?
- Vit bi my nột?
- Ch vo ch Y v miờu t:
- GV vit bng lp.
- GV hng dn cỏch vit:
- GV vit mu kt hp nhc li cỏch vit.
2. HS vit bng con.
- 3 HS vit bng lp. C lp vit bng
- GV yờu cu HS vit 2, 3 lt.
con.
- GV nhn xột un nn.
Hot ng 2: Hng dn vit cõu ng dng.
* Treo bng ph

18


1. Giới thiệu câu:
làng.

Y

– Yêu luỹ tre - HS quan sát

2. Quan sát và nhận xét:
- Nêu độ cao các chữ cái.
- Cách đặt dấu thanh ở các chữ.
- Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?
- GV viết mẫu chữ: Yêu lưu ý nối nét
Y và êu.
3. HS viết bảng con
* Viết: : Y
- GV nhận xét và uốn nắn.
Hoạt động 3: Viết vở
* Viết chữ hoa Y: 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ
nhỏ.
+ Viết ứng dụng: 1 dòng chữ u cỡ nhỏ, 1
dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.
+ u luỹ tre làng (3 lần)
- Mỗi đội 3 HS thi đua viết chữ đẹp
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
- Chấm, chữa bài.
trên bảng lớp.
- GV nhận xét chung.
4. Củng cố : -GV cho 2 dãy thi đua viết chữ
đẹp
- Chuẩn bị: Chữ hoa A ( kiểu 2).
- GV nhận xét tiết học.

19


Tuần 29
04 năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày 08 tháng

Chữ hoa A( Kiu 2)

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
- Vit ỳng ch hoa A kiu 2 ( 1 dũng c va, 1 dũng c nh ), ch v cõu ng dng: Ao ( 1 dũng
c va, 1 dũng c nh ) Ao lin rung c (3ln).
2.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
Ch mu A . Bng ph vit ch c nh.
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Yờu
2/ Dy bi mi:(32phut)

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi.

Hoạt động của trò

HTB

- HS nhc li tờn bi hc.

H1/HD vit ch hoa
a) HD HS q sỏt v nhn xột ch A hoa kiu 2

- Quan sỏt v nhn xột.

- GV treo ch mu yờu cu HS quan sỏt
- Gii thiu ch A kiu 2.
- Ch A hoa cao my li? gm my nột?

- Cao 5 li gm 2 nột: nột cong khộp Quan sỏt,

- GV HD cỏch vit ch trờn bỡa ch mu

kớn v nột múc ngc phi.

- GV vit mu lờn bng ....................

- HS theo dừi.

b) HD HS vit bng con

20

tr li


- Yêu cầu HS viết bảng con 2 lần

- HS thực hiện 2 vào bảng con

- GV nhận xét uốn nắn
HĐ2/HD HS viết cụm từ ứng dụng.
a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng:
Ao liền ruộng cả.
- Gọi HS đọc cụm từ

- HS đọc cụm từ

- Em hiểu cụm từ trên là như thế nào?

- Ao liền ruộng cả ý nói sự giàu
sang của một vùng quê.

b)HD HS quan sát và nhận xét
- Em hãy nêu về độ cao các con chữ trong - HS nêu độ cao của các con chữ.
cụm từ?
- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng ntn?

- Cách nhau một con chữ o

- Cách đánh dấu thanh và nối nét như thế nào? - HS nêu
c) GV HD HS viết chữ Ao vào bảng con

- HS viết bảng con chữ Ao.

- GV sửa chữa uốn nắn cho HS
HĐ3/ Viết bài vào vở
- HD tư thế ngồi viết
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi

- nghe

- GV HD HS cách viết bài vào vở.

- HS viết bài theo yêu cầu của GV.

- GV theo dõi chung.
HĐ4/Chấm chữa bài
- GV chấm 7 bài và nhận xét
3/ Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về viết bài.

21


Tuần 30
04 năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày 15 tháng

Chữ hoa M( Kiu 2)

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
-Vit ỳng ch hoa M kiu 2 (1 dũng c va, 1 dũng c nh); ch v cõu ng dng: Mt (1 dũng
c va, 1 dũng c nh), Mt sỏng nh sao (3 ln)
2.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
Ch mu M . Bng ph vit ch c nh. V tp vit lp 2 , tp hai.
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Ao
2/ Dy bi mi:(32phut)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò HTB
Gii thiu bi
H1HD vit ch hoa M
-Ycu HS quan sỏt s nột , quy trỡnh vit
- HS quan sỏt v nhn xột
+ Ch M hoa cao my li ?
-Cao 5 li .
Quan sỏt,
+Ch M hoa gm my nột? L nhng nột no ? -Gm 3 nột . L nột múc 2 u bờn tr li
trỏi ln vo trong, nột cong múc
xuụi trỏi; nột ln ngang kt hp vi
* Hng dn cỏch vit :
nột cong trỏi
- GV vit mu lờn bng v nhc li cỏch vit
- H nhc li cỏch vit.
- HS vit vo bng con ch M
hoa .

22


* Hng dn vit cm t ng dng :
- Gii thiu cm t Mt sỏng nh sao
-Ging: v p ca ụi mt to v sỏng.
+Cm t ng dng cú my ch ?lch no?
+ Khong cỏch gia cỏc ch nh th no ?
- GV vit mu lờn bng v phõn tớch tng ch .
-GV theo dừi va sa sai .
* Hng dn vit vo v tp vit :
-GV nờu yờu cu .
- Theo dừi un nn cho HS yu .
- Thu mt s v bi tp chm .
3 . Cng c ,dn dũ
+ Nờu quy trỡnh vit ch M hoa kiu 2 ?
- Tr v nhn xột sa sai bi vit cho HS
-VN luyn vit li bi v chun b bi sau

- HS c : Mt sỏng nh sao
-Cú 4 ch
- Bng khong cỏch vit ch o .

- HS vit ch Mt vo bng con .
- HS vit bi vo v.

-H nờu.

Tuần 30
năm 2010
Tập viết

Thứ năm ngày 22 tháng 04

Chữ hoa N( Kiu 2)

A.Mc tiờu
1. Rốn k nng vit, quan sỏt
-Vit ỳng ch hoa N kiu 2 (1 dũng c va, 1 dũng c nh); ch v cõu ng dng: Ngi (1
dũng c va, 1 dũng c nh), Ngi ta l hoa t (3 ln)
2.Thỏi : GD hs cú ý thc kiờn chỡ, cn thn, chớnh xỏc trong vic rốn ch.
B. dựng dy v hc :
Ch mu N . Bng ph vit ch c nh. V tp vit lp 2 , tp hai.
C. Cỏc hot ng dy - hc :
1/ Kim tra bi c( 3- 5phut)
- 2 hs lờn bng vit.- c lp vit bng con: Mt
2/ Dy bi mi:(32phut)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò HTB
Gii thiu bi
H1HD vit ch hoa M
-Ycu HS quan sỏt s nột , quy trỡnh vit
+ Ch N hoa cao my li ?
+Ch N hoa gm my nột? L nhng nột no
Va ging quy trỡnh va tụ trong khung ch.

- HS quan sỏt v nhn xột
Quan
-Cao 5 li .
-Gm 2 nột . L nột múc 2 u sỏt, tr
bờn trỏi ln vo trong v mt nột li
kt hp ca nột ln ngang v
cong trỏi
HS quan sỏt, theo dừi
- H nhc li cỏch vit.

* Hng dn cỏch vit :
- GV vit mu lờn bng v nhc li cỏch vit
- HS vit vo bng con ch N hoa

23


.
* Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng :
- Giới thiệu cụm từ “Người ta là hoa đất”
-Giảng: Ca ngợi vẻ đẹp của con người. Con người - HS đọc : Người ta là hoa đất
rất đáng quý, đáng trọng vì con người là tinh hoa
của đất trời.
-Có 5 chữ
+Cụm từ ứng dụng có mấy chữ ?làchữ nào?
- Bằng khoảng cách viết chữ o .
+ Khoảng cách giữa các chữ như thế nào ?
- GV viết mẫu lên bảng và phân tích từng chữ .
- HS viết chữ Người vào bảng
con .
- HS viết bài vào vở.

-GV theo dõi va sửa sai .
* Hướng dẫn viết vào vở tập viết :
- Theo dõi uốn nắn cho HS yếu .
- Thu một số vở bài tập để chấm .
3 . Củng cố ,dặn dò
+ Nêu quy trình viết chữ N hoa kiểu 2 ?
- Trả vở nhận xét sửa sai bài viết cho HS
-VN luyện viết lại bài và chuẩn bị bài sau

-H nêu.

24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×