Tải bản đầy đủ

TỨ VỰNG 6 TẶNG BẢN FULL

LÊ CÔNG ĐỨC

TỪ VỰNG

6

TIẾNG ANH

DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |1


06


TỪ VỰNG

TIẾNG ANH

DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM

Rach Gia City, Province of Kien Giang
Starting date: 14.11.2017

Downloadable
Audio

2|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


LỜI NÓI ĐẦU
Từ vựng luôn là một trở ngại của các học viên Tiếng Anh bởi sự phong phú và
đa dạng về mặt ngữ nghĩa và các hình thức biến thể của từ. Một số học viên gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm ngữ nghĩa thích hợp cho một từ mới, hoặc từ phát sinh của từ
trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số sau khi đã tìm được ngữ nghĩa và các dạng
thức của từ, nhưng sau đó lại gặp một khó khăn tiếp theo là không biết làm thế nào để
đọc cho đúng từ đó. Xuất phát từ những khó khăn và những trở ngại đó, tác giả đã cố
gắng biên soạn cuốn từ vựng này để phục vụ các bạn để giúp các bạn thuận lợi hơn
trong việc học từ vựng.
Từ vựng được tập hợp từ mỗi đơn vị bài trong sách giáo khoa để các bạn dễ tra
cứu. Mỗi từ nếu có các dạng phát sinh khác cũng đã được trình bày đầy đủ nhằm giúp
học viên mở rộng vốn từ hơn. Nhằm giúp các bạn ghi nhớ và ôn luyện tốt hơn, tác giả
cũng đã thu âm cách đọc của từng từ một để các bạn tiện nghe và thực hành từ vựng để
dễ ghi nhớ hơn và làm quen với cách phát âm của các từ một cách thực tiễn hơn. Bên
cạnh đó, tác giả cũng đã cố gắng hết sức để soạn ra các câu ngắn để các bạn dùng những
từ đã học vào ngữ cảnh thích hợp nhằm giúp các bạn học vui hơn và nhớ sâu hơn.
Trong quá trình thực hiện, với kiến thức còn hạn hẹp khó lòng tránh khỏi các sai
sót, câu cú còn chưa mượt mà, mong các bạn và các bậc đi trước, anh chị đồng nghiệp,
các bạn đọc học thức uyên bác bỏ qua và đóng góp cho những sai sót đó nhằm giúp
quyển sách từ vựng nhỏ này ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm!
Mọi thư từ đóng góp và liên hệ, xin gửi về địa chỉ email: duc.congle.89@gmail.com
Facebook: Anh Ngữ Lê Đức - Điện thoại: 0947959619
Tác giả
Lê Công Đức
Tác giả là ai? Mình là một
giáo viên Tiếng Anh đang làm
việc và sinh sống ở Rạch Giá,
Kiên Giang và yêu thích viết sách
để đóng góp sức lực nhỏ bé của
mình cho việc học Tiếng Anh của
mọi người trở nên tiện lợi và hiệu
quả hơn!
Mong chút kiến thức này giúp được các bạn đạt
được nhiều kết quả trong học tập! Các bạn có thể tin cậy
quyển sách này và mình tin rằng các bạn sẽ ngày càng
tiến bộ và có nhiều thành công hơn!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |3


UNIT 1 MY NEW SCHOOL
TRƯỜNG HỌC MỚI CỦA MÌNH

English 06 Pearson

TỪ VỰNG 1Unit 1  My New School
1. knock (at the door)
2. early # late
3. have (breakfast/ lunch)
= eat (breakfast/ lunch)
4. excited (about sth)
5. I see.
6. Just a minute.
7. look + adjective
- look heavy
- look smart
8. a calculator
calculation
9. (wear) a new uniform
10. put on (a shirt)
11. my calculator = mine

v
adj
v

gõ (cửa)
sớm # muộn (trễ)
ăn (sáng/ ăn trưa)

adj

(cảm thấy)náo nức, nôn
nao (về cgđ)
sen Mình hiểu rồi.
phr. Tí nữa thôi.
v
trông + tính từ
- trông nặng thế
- trông đỉnh đạc
n
máy tính
n
sự tính toán
n
(bận) đồng phục mới
v
bận (cái áo sơ mi) vô
pro (máy tính) của mình

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. After brushing my teeth and having a shower, I ___________ my uniform and look
at myself in the mirror. I really love this uniform.
2. There must be a lot of books and notebooks in your school bag. It looks
___________.
3. Duy: Are you ready to go to school, Phong?
Phong: Yes, _______________. Please, wait.
4. I ______________ with rice, omelette, and drink orange juice every morning.
5. It’s seven o’clock already. You’re ___________ for school.
6. When you wear this new uniform, you look very ___________. I’m really proud of
you.
7. A: I couldn’t sleep well last night. I’m really excited about going to school today.
B: ______________. Now, let’s go.
8. Truc: I left my calculator at home. Can you lend me your calculator?
Tuan: Yes, of course. You can borrow ___________.
9. Today is my son’s first day at school. He looks very ___________ about this.
10. Someone is ___________ at the door. Open it, Trung.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ
Today is my son’s first day at school. I am preparing
breakfast for Đăng, my son, I hear that someone
___________(11) at the door. I open it. Trung and Hoa, my
son’s friends, also go to school today. They look very
___________(12) in their new uniforms. Đăng is also
___________ (13) his new uniform. After that, they leave home for school. But Đăng
left his ___________(14) at home. I have to call them back and give it to Đăng. I am
really happy when watching them going to school very happily together.
4|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 2Unit 1  My New School
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

forget – forgot – forgot
start # finish
on their way (to school)
(write) a poem
compass
a textbook
a rubber = an eraser
(do) judo
(have) lessons
vocabulary

v
v
pre
n
n
n
n
n
n
n

quên cái gì đó (cgđ)
bắt đầu # kết thúc
đang trên đường (tới trường)
(viết) một bài thơ
cây com pa
sách giáo khoa
cục tẩy
(tập) võ judo
(có) các tiết học
từ vựng

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Today is Tuesday and we have five ___________: math, literature, science, music
and art.
2. I usually get up quite early every morning to check if I bring enough ___________
for my lessons at school and finish all of my homework before school.
3. Some of my friends usually ___________ to do their homework before school. I
think this is a bad habit; they need to change for the better.
4. After school, my friends – Trung, Tony, and I like going to martial art classes to
do___________.
5. This is my favorite ___________ because it is very lovely and moreover, it helps
me to clean any mistakes easily.
6. There is a lot of new ___________ in our English lesson today.
7. ___________ is used to draw a circle. Do you know which word to complete in this
gap? It’s easy, right?
8. Hi everyone! This is my first day at school and I am _____________ to my school. I
am really excited about meeting new teachers and friends!
9. In Vietnam, classes usually ___________ at 7 a.m. and ___________ at 11:15 a.m.
10. I can’t believe that my teacher asked me to write ___________ on my first lesson in
English? How can I do that?
Điền vào chỗ trống với từ thịch hợp
This morning is my second day at school. I am also very
excited about going to school with my friends. I get up very
early to take all __________(11) for today’s lessons. I take
my __________ (12) to use in math as well as
__________(13) to remove any pencil mistakes from my notebooks. I quite like
English, but we have to learn lots of new __________(14) in this subject. Today, we
__________(15) our lessons with literature by learning a __________(16) of Trần Đăng
Khoa. It’s so interesting. We __________(17) school at 11:15. I usually do
__________(18) with my friends in Lạc Hồng Park. I really enjoy my daily activities.
What about you?

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |5


TỪ VỰNG 3Unit 1  My New School
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

(open) a library
a school team
the school canteen
a month
monthly
a (large) playground
teach somebody
teaching
a teacher
at break time
walk to school
ride (my) bicycle

10. tired

n
n
n
n
adj
n
v
n
n
pre
v
v

(mở) thư viện
đội tuyển trường
căn tin trường
một tháng
hàng tháng
sân chơi (rất lớn)
dạy ai đó học
việc dạy học
giáo viên
vào giờ giải lao
đi bộ tới trường
chạy xe đạp (của
mình)
adj mệt

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. My house is next to my school, so I ___________ to it. My friends living far away
from school have to ride their bicycles to school.
2. My English teacher gives us tests ___________ to help us revise our English better.
3. Who ___________ you English, Tina? Mr. Trung is my ___________.
4. My friends say that they don’t like ___________ because they think that this is a
hard and difficult work. To me, working as a teacher is great job.
5. My school___________ offers a lot of good foods and drinks. My favorite drink is
sugar cane juice.
6. Phúc is very tall. He plays volleyball and basketball in our ___________.
7. I have just spent three hours learning English, now I am a little ___________. I
want to listen to some music and do something to relax.
8. The thing I like best about my school is that it has a ________________ for us to
play at break time. We can play soccer, volleyball, and basketball too.
9. Kiên Giang ___________ is going to be open next month. I really like reading
books in the library. I think it will be my favorite place.
10. There are twelve (12) ___________ in a year.
11. Students usually go to their school canteen to buy foods and drink ___________.
12. Trung, my best friend, doesn’t want his parents to take him to school. He likes
riding his ___________ to school himself.
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp
Let me introduce something about my school. My school is in
Rạch Giá City. I don’t live far from the school, so I usually ride
my __________(13) or sometimes __________(14) to school. It
is a big school with more than 2,000 students. There is a
__________(15) for all of students to enjoy outdoor activities.
My friends and I usually play soccer, basketball, or badminton
__________(16) . We like going to school and enjoy learning
with our great __________(17). They really love us and
__________(18) us good things every day. I really love my school and teachers!
6|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 4Unit 1  My New School
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

skip (rope)
a lot of = lots of sth/sb
subjects
only (on Mondays)
read (books)
do sports
the same (subjects)
pocket money
hungry # full
go shopping

v
det
n
adv
v
v
adj
n
adj
v

nhảy (dây)
nhiều (cgđ/ ai đó)
môn học
chỉ (vào thứ hai thôi)
đọc (sách)
chơi thể thao
(môn học) giống hệt
tiền xài vặt
đói # no
đi mua sắm

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Thanh: How much ___________ does your mother give you every week, Tuấn?
Tuấn: Not much. Just 70,000 dong. What about you?
2. Students in Vietnam have to wear their uniforms from Monday to Saturday.
However, high-school students wear uniforms ___________ on Mondays in some
schools.
3. I am interested in ___________ books, newspapers, and magazines a lot. I think
it’s a good habit for us.
4. Although we study in two different schools, we have ___________ subjects at
school. Moreover, we have the same hobby, playing badminton, too.
5. He hasn’t eaten anything yet. He must be very ___________. I’ll take something
for him to eat.
6. I want to ____________ on the weekend in the supermarket to buy vegetables,
food, and other necessary things.
7. A: What ___________ do you have today, Tân?
B: I have math, English, and physical education.
8. Boys usually like doing ___________ such as badminton, basketball, or soccer.
9. Girl students usually ___________ ropes at break time.
10. I have ___________ new friends this year and they study very hard and well.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
Good morning, guys! I am Tony. My mother is Vietnamese and my
father is American. I’m a student in class 6A1 in Nguyễn Du School in
Rạch Giá City. Here, we don’t wear uniform _________ (11) on
Mondays, but we wear it all weekdays. I really love my uniform because
it makes me look smarter. I am always _________(12) with the breakfast
made by my beloved mother every morning. Our lessons start at 7 and at 8:30 we have a
break. At that time, some girls like _________(13) ropes, some boys go to the school
canteen to buy food and drink. I don’t usually go to the canteen because I want to save
my _________(14) to buy some more books. My hobby is _________ (15)books. We
have 12 subjects in grade 6. What about you? Do you have _________ (16)subjects as
me? Please share your days at school.
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |7


TỪ VỰNG 5Unit 1  My New School
1. remember sth
2. share (sth with sb)
your shares
3. help sb do sth
help sb to do sth
your helps
4. a piece of (paper)
5. classmates
6. keep quiet/ silent
7. take turn to do sth
8. interview (others)
an interview
an interviewer
9. present sth
a presentation
10. tell sb sth

v
v
n
v
v
n
n
n
v
v
v
n
n
v
n
v

nhớ cái gì đó
chia sẻ cgđ với ai đó
những sự chia sẻ của bạn
giúp ai đó làm cgđ
sự giúp đỡ của bạn
một miếng (giấy)
các bạn cùng lớp
giữ yên lặng/ trật tự
thay phiên nhau làm cgđ
phỏng vấn (người khác)
buổi phỏng vấn
người phỏng vấn
trình bày cgđ
bài thuyết trình
nói cho ai nghe cgđ

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. My teacher always says: “Students, ___________ to do your homework and learn
all of the new words by heart, please.”
2. Work in your group of four and practice the ___________ by asking and
answering the questionnaire at page 11 in the book.
3. Now, I would like you to ___________ your feelings of studying English with the
other classmates. Be confident to talk about it. Don’t be shy.
4. My mother is always happy with my ___________ when she is busy.
5. There are several ___________ paper on the table. Help me to put them away,
Tony. Thank you, my dear.
6. Please keep silent. Your friend, Nam, is ___________ and sharing his ideas of
studying English well.
7. My students usually ___________ me to keep quiet when I teach them new
lessons. Thanks a lot for your help, students.
8. Please ___________ to interview the others in your groups with the provided
questionnaire. Now, you have 5 minutes to practice.
9. My ___________ are very good and they study very hard. They also help me a lot
with the things I don’t understand very well.
10. Your ___________ of your new days at school is very good and interesting. Well
done! Thank you very much, Trinh.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ cho sẵn ở mỗi câu
11. OK, now you are the __________________ (interview), and I will answer your
questions. Are you ready to begin?
12. Smith always ________ (help) me with English homework. He’s very good at it.
13. Susan is ________________ (present) how much she loves her class.
14. My English teacher is _____________ (interview) some students about their class.
15. The ___________ (present) is very great and attractive. Thank you!
8|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 6Unit 1  My New School
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a boarding school
kindergarten
from all over Vietnam
overseas
= foreign (countries)
physics
Kiên Giang Province
(be) surrounded
green fields
= green paddy fields
international (school)
(modern) equipment

n
n
pre
adj

trường nội trú
lớp mẫu giáo
từ khắp nước Việt Nam
nước ngoài

n
n
v
n

môn Vật lý
Tỉnh Kiên Giang
được bao quanh (bởi cgđ)
cánh đồng lúa xanh ngát

adj (trường) quốc tế
n
thiết bị (hiện đại)

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. My school has new, big facilities and modern ___________ for us to study like:
computer rooms, laboratories, and language lab, too.
2. My school is one of the most popular schools in Rạch Giá City, in Kiên Giang
___________.
3. PLC Sydney school, a boarding school, in Australia has students _____________
Australia and overseas. It is a good school for international students to attend.
4. Although my school is located in a big city, it is ____________ by lots of green
trees and flower gardens in front of and behind the school. I really love it.
5. English is my favorite subject. However, ___________, math, and music are also
subjects I am really interested in.
6. I teach in a remote school in the suburb. The school is surrounded by
______________ with a very beautiful view.
7. I study in Võ Văn Kiệt School. It’s a _____________ where I study and live there
until the weekend.
8. VinaBrita School is an ___________ school for students from year 1 to year 12.
9. ___________ is a class or school to prepare children aged five for school.
10. I have some Vietnamese friends ___________. They live in Australia, America, or
France. They help me with my English a lot.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
Võ Văn Kiệt School is ________________(11) for students
from year 6 to year 12. Students can register to be a dayboarding or boarding student. It is located in Phú Cường Zone
and it isn’t _____________(12) by a green paddy field, but it
has a fantastic view of the sea in front of it. It has a big playground and a spacious
multipurpose building for students to do sports and play at the break time. The school
has modern facilities and _____________(13) like laboratory to conduct experiments,
language lab for students to study English, interactive TVs to have interesting lessons,
etc. They often organize sports and creative activities to develop students’ physical
health and potentials. It will be a great school for local students!
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |9


TỪ VỰNG 7Unit 1  My New School
1. do drawings
do paintings
2. creative (students)
3. an art club
an artist
4. reasons
5. an hour (=60’)
6. capital letters
7. sentences
8. comma
9. separate (long sentences)
10. (write) an introduction

v
v
adj
n
n
n
n
n
n
n
v
n

vẽ tranh (bằng chì)
vẽ tranh (bằng cọ)
(học sinh) sáng tạo
câu lạc bộ mỹ thuậthọa sỹ
họa sỹ
lý do
một tiếng đồng hồ
chữ cái viết hoa
câu
dấu phẩy
tách (câu dài ra)
(viết) phần giới thiệu

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. You need to use ___________ when starting a sentence, a proper name, a city, a
country, days, and months.
2. I usually spend three ___________ learning and practicing English every day.
3. We use a comma when we want to ___________ long sentences and lists of
things.
4. Some students who love art join the school art club to do ___________ and
___________. This helps them to be more creative and develop their artistic
abilities.
5. My English teacher asks us to write a short ___________about our class and
school. It’s quite difficult for me, but I always try my best to finish the task.
6. “Love drawing” is an _____________ for those who love art and creative
activities in Rạch Giá City. Do you want to join the club? Register today!
7. Do you like learning English? If yes, please tell me the ___________ why you
love learning this language.
8. Minh, my best friend, wants to become a(n) ___________ in the future.
9. I can’t read this text because it has a lot of long _____________ and new words
to understand. Could you please help me, teacher?
10. A full stop is used to finish a sentence, and a comma is used to ___________
long sentences in a passage.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
1I love _____________ (11) and that is the _____________(12) why I join this
art club to practice my drawing and painting. After art lessons at school and time of
practice in the club, I also spend two _____________(13) drawing and painting at
home. I think art helps us to relax and make this life more beautiful.
2Now write a(n) _____________(14) about your class and school. There must
be at least five _____________ (15). You should use _____________(16) to separate
long sentences and lists of things. And remember this, always use _____________ (17)
when writing a proper name, city, day and month. Please hand in on next Monday.
Please on time!
10|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 8Unit 1  My New School
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

full stop (.)
question mark (?)
exclamation mark (!)
the centre (of the village)
(work on) a project
fixed (things)
happen
imagine sth
imagination
9. a dream school
10. a green house

n
n
n
n
n
adj
v
v
n
n
n

dấu chấm câu
dấu hỏi
dấu chấm than
trung tâm (của làng)
(thực hiện) một dự án
(những thứ) cố định
xảy ra
tưởng tượng cái gì đó
sự tưởng tượng
ngôi trường mơ ước
nhà kính

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. My ___________ school is that it has international students and has all of the latest
facilities and equipment from all over the world. Our teachers are friendly and love
us like their own children.
2. We are working very hard on a ___________ of helping other students how to
study English well and better in the future.
3. Doing drawing and painting needs a lot of ___________. This really improves our
imaginative skills. That’s the reason why I love arts.
4. When finishing a sentence, you must use a(n) ___________ at the end.
5. We use the present continuous tense to talk about actions that are ___________
now. And the present simple is used to talk about fixed actions.
6. A(n) ________________ is put at the end of a sentence when expressing you are
surprised and have strong feelings.
7. In the school yard, there is a(n) ___________ for us to grow plants in.
8. Tuấn lives in a house in the ___________ of the city. He travels to school by bus
with his friends every day.
9. ___________ things are those that rarely change over the time.
10. The ___________ is used at the end of a sentence when you want to ask somebody
for some information.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
1I live in the _____________(11) of Rạch Giá City. I am a secondary student in
Lê Quý Đôn School. I have English three times a week on Modays, Wednesdays, and
Fridays. You know, I really love this language. I am learning how to use sentence
marks like _________(12) (,),____________ (.) (13) , and _______________ (!) (14).
2 My group is working on an exercise to talk about two tenses – the present
continuous and the present simple. As we know, the present continuous is used to talk
about what is _____________(15) now, but the present simple is used to describe
_____________ (16) things, which means those things don’t change over the time.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |11


UNIT 2 MY HOME
NHÀ CỦA MÌNH
TỪ VỰNG 1Unit 2  My Home
1. in a city
2. on the table
# under the table
3. in front of the house
# behind the house
4. next to my school
near the city
5. a pillow
6. (on) the wall
7. a mouse
8. attic
9. guess something
10. (work) in pairs
(work) in a group of 4

pre
pre
pre
pre
n
n
n
n
v
n
n

ở thành phố
ở trên bàn
# dưới bàn
ở đằng trước nhà
# ở sau nhà
sát bên trường tôi
gần thành phố
cái gối
(trên) tường
con chuột / chuột máy tính
gác
đoán cái gì đó
(làm việc) theo cặp
(làm việc) theo nhóm 4

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
12|

There are five ___________ in my house. They are two living rooms, a living
room, a kitchen, and a toilet.
My parents hang a lot of beautiful pictures and paintings on ___________ of the
living room for decoration. It looks very nice and comfortable.
I like sitting on the sofa, hugging the ___________, drinking a little coffee and
watching TV.
I mean the ___________ of the computer, not the one that a cat likes eating.
We use our ___________ as a warehouse to store everything in the house in it.
Now, students, work in ___________ and practice the conversation of the two
friends – Trung and Hoa, then take turn to role play the speakers in it.
There is a colorful flower garden ___________ of my house. And there are a
lot of tall trees behind my house.
If you don’t know the meanings of a word, you can ___________ its meaning in
the text. If not, you can look it up in a dictionary.
To practice this conversation, we need four members, so work _____________ of
four right now. You’ll have five minutes to do it.
My house is ___________ my school, so I always walk to school every day.
My cat and my dog are fighting against each other. The cat is on the table, and
the dog is ___________ the table barking.
I love living ___________ the city because it has a lot of interesting things to do
like going shopping in the shopping malls, going to the movies on the weekend,
and playing outdoor sports with my friends in the park.
___________ my house, there is a vegetable garden. We have fresh vegetables to
eat every day. In front of my house, we plant beautiful flowers.
There is a supermarket ___________ my house, but it’s not next to my house.

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 2Unit 2  My Home
1. a living room
2. (sit) on the sofa
3. look + adjective
- look nice
- look happy
- look so big
4. a town house
a country house
5. near (the city center)
6. move (to an apartment)
7. cousin
8. rooms
9. next to sth
10. I’d better go
(‘d better = had better)
11. See you soon.

n
n
v

n
n
pre
v
n
n
pre
v
sen

phòng khách
(ngồi trên) ghế sofa
trông + như thế nào
- trông đẹp quá
- trông hạnh phúc ghê
- trông lớn thiệt đó
nhà ở thị trấn
nhà ở quê
gần (trung tâm thành phố)
di chuyển (tới căn hộ)
anh, chị, em họ
phòng
sát bên cái gì đó
Tôi phải đi đây.
(phải, nên)
Gặp lại bạn sớm thôi.

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu

There are five ___________ in my house. They are two living rooms, a
bedroom, a kitchen, and a bathroom.
2. Wow! Your house looks very ___________ with those pictures on the walls.
3. My aunt lives next to my house, so I usually go to her house and play games with
my ___________, Tony and Katy.
4. Nam lives in a ___________ house in Hồ Chí Minh City. It looks so big with big
front and back yards. There is a big playground, too.
5. I _______________ go right now. See you later.
6. There is a big TV, three armchairs, a nice sofa, and a bookcase in my
_________________. I like watching TV with my parents here.
7. Next week, we are ___________ to a new apartment. That apartment is next to
my school, so I will walk to school every day.
8. My friend, Bích, lives in a town house. It’s ___________ the city center and it’s
very noisy. She travels to school by bus every day.
9. My house is ___________ to Nam’s house. I usually go to his house to do
homework and play sports with him in weekdays and on the weekend.
10. A: I’d better go now. Bye, _______________. ---B: See you!
1.

Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
Hi, today I am going to tell you something about my house. I live in a
____________(11) in the city center. It is quite ____________(12) my school, so I
always ride my bicycle to school every day. In my house, I like spending most of my
time in the ____________ (13) with my young brother playing with his toys, and my
parents watching TV every evening. Trung’s house is ______________(14) my house.
It takes several steps to reach his house. We usually help each other to do homework.
Do you wanna tell me about your house? Please write soon! Now, bye,
_______________!(15)

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |13


TỪ VỰNG 3Unit 2  My Home
1.
2.
3.
4.

buy – bought – bought
(use) chopsticks
a department store
ceiling lights
ceiling fans
5. (flower) vases
6. a dish (of food)
7. (electric rice) cooker
8. stilt house
9. town (house)
city (house)
10. apartment

v
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

mua (cái gì đó)
(dùng) đũa
tiệm tạp hóa
đèn trần
quạt trần
bình (hoa)
món ăn
nồi cơm (điện)
nhà sàn
(nhà) ở phố
(nhà) ở thành phố
căn hộ (chung cư)

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu

I went to Central Highland in Vietnam last year. I had a chance to stay in a
___________. It is a house built to help people avoid wild animals like tigers.
2. My mother is extremely interested in collecting flower_________. She has a
great collection from different countries such as China, Korea, Vietnam, etc.
3. My father has just ___________ a flat LG TV to watch international soccer
matches and his favorite news programs.
4. My cousin, Tony, cannot use ___________ to get food because he never uses
them in the USA.
5. I don’t like to use _________________ because they look quite dangerous.
6. In the past people cooked rice by using woods, but now modern people cook
their rice by __________________. It saves a lot of time.
7. I can get everything from a __________________ next to my house. It is like
a mini supermarket.
8. There are a lot of ___________ on the table at dinner, but the one I like best is
Vietnamese sour soup with fish. It’s so delicious.
9. Wow, your house is really big and nice. We don’t live in a house, but live in
___________ in the city. It’s not as large as your house is here.
10. My best classmate, Minh, lives in ___________ in Rạch Giá City.
1.

Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
I am Tony. I am visiting a country in Asia, Vietnam, and
right now I am the Central Highland to experience the local
people’s everyday life here. I am sitting in a __________(11) .
There are not many rooms in this kind of house. On the ceiling,
there are no __________ (12) or __________ (13) lights because
it’s not very hot in the house. In Vietnam, people don’t use forks or knives to eat like
us, but they use __________ (14) to get the food they eat. It’s very difficult for us to
use them, but I really like the _____________ (15) of this area. We are enjoying a
food called ‘rice’. They do not cook it with a(n) _____________________ (16).
They cook it in open fire with woods collected in the forest. The taste is very great!
Vietnam is a fantastic country to visit.
14|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 4Unit 2  My Home
1. sink
2. predict something
a prediction
3. design something
a designer
a design
4. a topic= subject = theme
5. create (a new room)
6. all year round
7. (lots of) tourists
tourism
8. (a strange) shape
9. describe (describing) sth
a description
10. fireplace

n
v
n
v
n
n
n
v
n
n
n
n
v
n
n

bồn rửa chén
đoán cái gì đó
sự tuyên đoán
thiết kế cái gì đó
nhà thiết kế
bảng thiết kế
chủ đề
tạo ra (một phòng mới)
suốt cả năm, quanh năm
khách du lịch
ngành du lịch
hình dạng (lạ lẫm)
miêu tả cái gì đó
sự miêu tả
lò sưởi

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

My teacher asked us to ___________ our house and the room we like best in the
house. It’s really interesting.
___________ what happens in the passage will help you make reading easy.
The ___________ of this unit is ‘my home’, so there are a lot of new words
describing things in our house such as chest of drawers, wardrobes, etc.
Look at the ___________ of the house. It’s really nice, right?
The friend sitting next to me wants to become a ___________ in the future. She
hopes to design many beautiful houses for all of people in the world.
You look very cold. Come here and sit next to the ___________ to get warmer.
My English teacher asked all groups in our class to _________ a new room with
our own designs.
There are a lot of ___________ coming to Đà Lạt in summer time.
The weather in this place is fantastic and wonderful. It’s cool ___________.
Can you see the ___________ next to the dish rack? Please put all dirty dishes
there. Thanks a lot for your help, John.
Read the __________ of Trung’s living room and answer the questions below.
The ___________ in Kiên Giang Province is developing very well and fast.
Tell me your ___________ when looking at the pictures in the book.

Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
When I look at the pictures in the book page 22,
I__________(14) that the __________ (15) of this part is “talking
about our homes” because there are a lot of photos of houses.
There are some houses with very strange __________ (16) which
are very different from our normal houses. I think the weather here
is really fine and it will be very cool _____________ (17). Then, I read the short
__________ (18) of the house. It tells that there are a lot of __________ (19) coming
here every year. After that, we answer all of the questions. Finally, the teacher asks us to
__________ (20) a new design of a house and __________ (21) it to the other groups in
the class. It’s quite hard, however, it’s very interesting!
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |15


TỪ VỰNG 5Unit 2  My Home
1.
2.
3.
4.
5.
6.

begin – began – begun
write – wrote – written
(write) briefly
paragraph
the subject (of an email)
conclude sth
conclusion of sth
7. identify (the subject)
8. prepositions
9. greet (your teacher)
greetings
10. brainstorm (your ideas)

v
v
adv
n
n
v
n
v
n
v
n
v

bắt đầu cái gì đó
viết cái gì đó
viết ngắn gọn
đoạn văn
tiêu đề (của thư email)
kết luận cgđ
sự kết luận
xác định chủ đề
giới từ (on, at, with, …)
chào (thầy, cô của bạn)
sự chào hỏi
viết nhanh (các ý tưởng)

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Students, write ___________ about yourself like your name, nationality, age and
your hobbies. You’ll have five minutes to do this.
2. Look at the model email and ___________ the sections: the subject, greeting,
introduction, body and conclusion of the email.
3. Look at the reading in page 22 in the student book, there are three main
___________ - the introduction, the body and the conclusion.
4. A sentence always ___________ with a capital letter and ends with a full stop.
5. In the ___________ of an email, write briefly the main content of the email or
things you think are important.
6. After this lesson, I would like all of you to ___________ an email to your friend to
describe things in your bedroom.
7. When you see any teachers in this school, you should ___________ them politely.
8. The words like in, on, at, under … are called ___________.
9. We usually use the closing remarks such as saying goodbye, asking your friend to
write back, sending your regards to his (her) family, etc. to ___________ a letter.
10. There are some useful words and phrases of ___________ for you to begin your
email like Dear Phương, Hi, Hello, etc.
11. The last paragraph is the ___________ of an email. The two previous ones are the
introduction and the body.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
In Unit 2 of this English textbook, we learn how to use
___________(12) like at, under, between, … to describe the
positions of things in our house. We can name types of rooms in
the house such as the living room, bedroom, and others. After
that, we will read a model email and learn how to
___________(13) it. First, the teacher introduces the email form. Usually, there are
three parts – the introduction, the body, and the ___________(14). In this
___________(15), we conclude the closing remarks like See you soon, best wishes, or
hope to hear from you soon. Then, the teacher asks us to ___________(16) our ideas in
a draft paper. After that, we will write an email to Nick to tell him our favorite room in
the house. It’s rather difficult, but interesting!
16|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 6Unit 2  My Home
1. fridge
= refrigerator
2. bedroom
3. bathroom
bathtub
4. toilet
5. cupboard
6. chest of drawers
7. microwave
8. wardrobe
9. attic
10. dishwasher

n

tủ lạnh

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

phòng ngủ
phòng tắm
bồn tắm
bồn cầu
tủ chén
tủ đứng có hộc tủ
lò vi sóng
tủ quần ào
gác
máy rửa chén

Điền vào chỗ trống với chữ thích hợp
1

3

2

_______________
5

__________________

4

______________

6

____________________
_________________
8
7

____________________
_________________
___________________________________
9

11

10

__________________ ___________________________________ ____________________
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |17


UNIT 3 MY FRIENDS
NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH
TỪ VỰNG 1Unit 3  My Friends
1. (go on) a picnic
2. a friend
friendly (people)
friendliness
friendship
3. pass (me) the biscuits

n
n
adj
n
n
v

4.
5.
6.
7.

n
v
sen
n
n
v
v
v
n

(have) long black hair
come over
It’s time to (go home).
grandmother=grandma
grandfather=grandpa
8. play outside/ outdoors
9. turn on (the lights)
turn off (the lights)
10. (adjectives of) personality

đi dã ngoại
một người bạn
(những người) thân thiện
sự thân thiện
tình bạn
chuyền (đưa) giùm (mình)
mấy cái bánh quy
(có) mái tóc đen dài
ghé qua chơi
Đến lúc về nhà rồi.
bà nội (ngoại)
ông nội (ngoại)
chơi ngoài trời
mở, bật (đèn) lên
tắt (đèn) đi
(các tính từ) tính cách

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Teacher: Can you tell me some adjectives of ___________, please? OK,
Xuyên, please?
Xuyên: Yes, teacher. They are kind, clever, intelligent, …
2. I don’t like palying computer games in my room all the time. I want to play
___________ with my friends like playing soccer, badminton or swimming.
3. I have just made friend with two students next door. This morning, I invited
them to my house, and they are ______________.
4. Please ___________ the lights when you don’t use them. Thank you very much!
5. Phú: Can you ___________ me the bottle of orange juice, please?
Quốc: Yes, sure. Here you are.
6. Thái is really ___________, so he has a lot of ___________ at school.
7. It’s very dark in this room. Please ___________ the lights!
8. This weekend, we are going to _____________ in Bãi Dương Park? Would you
like to join us, Mary?
9. It’s 5:00 p.m. ____________ to go home now! Let’s go!
10. Look at this picture. The woman on the left is my ___________ and next to her
is my ___________. I love them very much.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
This is my cousin, Thúy. She is in class 6/1 in Phan Huy Chú
School. She’s good looking and has ___________(11) hair. It looks
so beautiful. At school, she has many good ___________(12)
because she always helps her friends when they need her. Her best friends are Nhi and
Khanh. And this afternoon, they are ___________(13) to do an English-speaking
project for their group. They like playing ___________(14), so on the weekend they
usually go on ___________(15) in Phú Cường Park to relax. Tell me about your
cousin or best friend. Please write to share our great friends!
18|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 2Unit 3  My Friends
1. talkative (friend)
2. chat (to a friend)
3. create something
creative (student)
creativity
4. look for (clues)
5. confident (person)
confidently
confidence
6. compare something
7. invite somebody
invitation
8. hard-working=diligent
9. funny
10. clever = smart

adj
v
v
adj
n
v
adj
adv
n
v
v
n
adj
adj
adj

(người bạn) nói nhiều
trò chuyện (phiếm) với bạn
tạo ra cái gì đó (cgđ)
(học sinh) sáng tạo
sự sáng tạo
tìm kiếm (dữ kiện)
(người) tự tin
một cách tự tin
sự tự tin
so sánh cgđ
mời ai đó
sự mời mọc
siêng năng, chăm chỉ
hài hước
thông minh, khéo léo

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Tony, Tuấn, and Tring are ___________students. They always get good grades
at all subjects at school.
2. After learning English for three years, Thịnh can speak English very
_________. He practices it with his friends after school every day.
3. He’s really ___________. He always makes us laugh a lot.
4. I am going to ___________ all of my classmates to my birthday party next week.
5. Students who love art are usually very ___________. They can create lots of
unique things from their creativity.
6. Nhi usually spends thirty (30) minutes ___________ to foreign friends online to
improve her English.
7. __________ clues provided to fill in the blanks with the right words from the box.
8. I don’t like to share anything important with her because she’s very ___________.
9. You can record your voice and then ___________ it with the native speaker’s.
10. He can answer any questions from our teachers. He’s extremely ___________.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
My class has thirty-six students. Some of them are very
___________ (11). They draw very well and have very
great ideas for class activities. Among the good students,
Hoa, Tú, and Minh are the most ___________ (12) ones.
They always get highest grades in the class. Others are
quite ___________ (13). If you share some bad things with them today, tomorrow
everyone in the class will know these things. I don’t usually ___________ (14) these
friends. Thoa, Trung, and Phát are very good at English. They speak English
___________ (15) as they speak Vietnamese. There are also some students who are
very___________ (16). You may laugh a lot when they tell jokes. This weekend, I will
___________ (17) all of them to have a picnic in my house’s back garden. I can’t wait
for it! It will be fantastic I guess.
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |19


TỪ VỰNG 3Unit 3  My Friends Tên bộ phận cơ thể người
head
face
tongue
stomach

eyes
cheeks
hands
legs

hair
mouth
arms
knees

ears
lips
fingers
fur

nose
tooth  teeth
toes
tail

nostrils
neck
chest
elbow

Hãy điền tên bộ phận vào bên dưới hình

2

1

3

_____________

4

_____________

5

_________________

_______________ _______________________________
6

7

8

9
_________________

_______________
10

_______________ _______________
11

19
_________________

12

13

_________________
_______________

_______________ _______________

14

16
_________________

18

17

_______________ ___________

20|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

_________________

15
_________________

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 4Unit 3  My Friends
1. kind (woman)
2. discuss (a problem)
a discussion
3. appearance
4. hair
5. patient
patience
6. make sb laugh
laughter
7. straight # curly (hair)
8. present continuous
9. refer to (future plans)

adj
v
n
n
n
adj
n
v
n
adj
n
v

10. take a test

v

(người phụ nữ) tốt bụng
thảo luận (một vấn đề)
sự thảo luận
ngoại hình
tóc
nhẫn nại; kiên nhẫn
sự nhẫn nại; sự kiên nhẫn
làm ai đó cười
tiếng cười
(tóc) thẳng # xoăn
thì hiện tại tiếp diễn
đề cập đến (kế hoạch trong
tương lai)
làm kiểm tra

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. The present continuous tense is used to ___________ the actions happening now.
Do you understand it?
2. My mother is very ___________. She never gets angry easily with my mistakes.
3. She is a ___________ woman; she always helps other poor people in the
neighborhood. She often gives them food, money and clothing.
4. A happy house is a house with lots of ___________ of every member in it.
5. Lan’s hair is very ___________, but her younger brother’s hair is very
___________. He looks like a foreign kid.
6. Tomorrow, I will ___________ an English test. I am a little worried about it.
7. We are ___________ how to make a new design for our living room.
8. Describe your friend’s ___________ and personality. Then, go to the board to tell
your classmates about this person.
9. On your head, there is a lot of ___________.
10. Tom is really funny. He always makes us ___________ a lot with his jokes.
11. Teaching kids needs a lot of ___________. That means we must know how to
control our emotions when working with young children.
12. The ___________ lasts seven minutes. After that, you’ll tell us about your project.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
I have a best friend. His name is Hoàng. I usually come over his
house to study and play games with him. His mother is a
___________(13) woman, she often cooks us very delicious meals and
great food. Hoàng’s ___________(14) is good looking and he’s very
intelligent, too. Especially, he’s very good at English. He has short
___________(15) hair, not straight like me. Now, he is helping me
with the _________________(16) tense because we will have a 45-minute
___________ (17) tomorrow. He says that this tense refers to the actions happening at
the moment and future ___________ (18). Thanks to him, I’ve understood this tense
already. Write and tell me your best friend, please! Goodbye!
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |21


TỪ VỰNG 5Unit 3  My Friends
1. a cooking class
2. (have) a barbecue
3. plan to do something
a plan (of doing sth)
4. prepare for (a project)
make a preparation for
5. choir /ˈkwaɪə(r)/
6. compete against sb
competition
competitor
7. firework (competition)
8. free (time)
free (person)
freedom
9. responsible (person)
responsibility
10. volunteer (to do sth)
a volunteer

n
n
v
n
v
n
n
v
n
n
n
adj
adj
n
adj
n
v
n

lớp học nấu ăn
(có) tiệc thịt nướng
lên kế hoạch làm cgđ
một kế hoạch (làm cgđ)
chuẩn bị (một dự án)
chuẩn bị cho cgđ
dàn đồng ca
thi đấu với ai đó
cuộc thi
người dự thi
cuộc thi (pháo hoa)
(thời gian) rảnh
(người) tự do
sự tự do
(người) có trách nhiệm
trách nhiệm
tình nguyện làm cgđ
tình nguyện viên

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. He always tries to finish all of his homework before school. He’s a ___________
student in my class. Every teacher likes him a lot.
2. Tom likes singing, so he joins the ___________ club in the local music band.
3. Nam often helps his teachers by ___________ to answer their questions.
4. Ngọc always gets up early every morning to ___________ her new lessons,do
personal hygines and have breakfast before school.
5. What do you usually do in your ___________ time, Tina?
6. We have a ___________ of going on a picnic in An Hòa Park this weekend.
Would you, guys, like to join it?
7. Last summer, he worked as a ___________ in a poor village in the countryside.
8. Lan wants to help her mother in the kitchen, so she registers to go to a
___________ in the evening.
9. My sister has just got 10 marks in her test, so my parents will have ___________
for all family members in the garden this Sunday.
10. I am watching a ________________________ on TV now. The firework is so
beautiful in the sky. Are you watching it, Bob?
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ (danh từ, tính từ, động từ, …)
11. We are ___________ (compete) against other competitors in a running race.
12. She is ___________ (plan) the objects like TV, sofas, chairs, tables, pictures … to
design the living room.
13. I like playing outsides to enjoy the ___________ (free) of the outdoors.
14. We are making a ___________ (prepare) for our group’s project.
15. Our school is organizing an English-speaking ___________ (compete) for
students in grade 6.
22|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 6Unit 3  My Friends
1. independent (country)
independence
2. reliable (friend)
reliability
3. curious (baby)
curiosity
4. greyhound racing
5. (watch the concert) live
6. a fire station
fire (trucks)
firefighters
7. intelligent (rabbit)
intelligence
8. sensitive (girl)
9. last (for ten days)
10. attach (a pho in the mail)

adj
n
adj
n
adj
n
n
adj
n
n
n
adj
n
adj
v
v

(quốc gia) độc lập
sự độc lập
(người bạn) uy tín
sự uy tín
(em bé) tò mò
sự tò mò
đua chó săn (thỏ)
(xem đại nhạc hội) trực tiếp
trạm cứu hỏa
(xe tải) cứu hỏa
lính cứu hỏa
(chú thỏ) thông minh
trí thông minh
(cô bé) nhạy cảm
kéo dài (mười ngày)
đính kèm (tấm hình trong thư)

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Tomorrow, my class has two tests. Each test ___________ forty-five (45) minutes.
2. He never tells us lies and always keeps promises. He is a truly __________ friend.
3. Vietnam declared its ___________ in 1945.
4. Mai doesn’t talk much, but she’s very ___________ to other classmates’ feelings.
5. Nam is a ___________ student.
6. My friends and I are visiting the ___________ in our neighborhood. The
firefighters are talking with us and introducing us different fire trucks.
7. They boy is ___________ to know what it is in the wrapped present.
8. Mai doesn’t like watching concerts on TV, but she wants to go to the concert
and watch it ___________.
9. Although Tom is quite young, eight years old. However, he’s very
___________. He arranges his own time to study and prepare for everything.
10. Please ___________ your group’s photo in the mail and send to my address this
Friday. Don’t be late, students!
11. Everybody in my class admires Phat’s ___________. He can learn and remember
things very quickly.
12. This Sunday, my parents are taking me to London to see the ______________.
You know this? It is a race for greyhound dogs.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ (danh từ, tính từ, động từ, …)
13. In Tom and Jerry, Jerry is an ___________ (intelligence) mouse.
14. My son opened his birthday presents with great ___________ (curiously).
15. Vietnam became an ___________ (independence) country in 1975.
16. Everyone in my class believes in Minh because of his ___________ (reliable).
17. Cuba gained ___________ (independently) from Spain in 1898.
18. Tom is very ___________ (curiously) boy and always asks questions about things
around him.
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |23


TỪ VỰNG 7Unit 3  My Friends
1. chubby (cheeks)
2. (have) a campfire
3. tell – told – told
tell (a ghost story)
4. (fill in) the schedule
5. take part in (a workshop)
=participate in ~
6. (take – took - taken)
a public speaking class
7. traditions
traditional (games)
8. go hiking
go skiing
9. do a treasure hunt
10. improve (your skills)
improvement

n
v
v
n
v

(đôi má) mũm mĩm
đốt lửa trại
kể, nói, bảo ai đó cgđ
kể (câu chuyện ma)
(điền vào) lịch làm việc
tham gia (buổi tập huấn)

n

(tham gia) lớp nói chuyện
trước công chúng
n
truyền thống
adj (trò chơi) truyền thống
v
đi bộ
v
đi trượt tuyết
v
chơi trò tìm kho báu
v
cải thiện (kỹ năng của bạn)
n
sự cải thiện

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

In the winter, I love going ___________ in the mountains to enjoy the outdoors.
Last night my father told me ___________. It was really scary. I couldn’t sleep at all.
Look at the baby! He has ___________ and I just want to kiss on them!
My English teacher suggests that we should listen to more English conversations
on Youtube to ___________ our English speaking and listening skills.
There are lots of ___________ games for Vietnamese kids to enjoy like Bắt Kim
Thang, Ô ăn Quan, Bịt mắt bắt dê, etc.
Bình really likes English, so he _____________ the school English-speaking club
to practice the language and improve his skills as well as meet more new friends.
Last year, I participated in a game called ‘_______________’. In this game, you
had to work hard with your group members to find out the treasure.
We usually sing songs together around the ___________ at night. We always
have a lot of fun with other campers.
I am taking ________________ to improve my skills of speaking in front of lots
of people. This usually makes me very nervous.
By ___________, children play tricks on 1st April.
Please fill in the _____________ of what you have to do every day.

Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
Next week, my friends and I are going camping in An Hòa
Park. Here is the___________(12) of what we plan to do. In the
first day, we play some ___________(13) like playing marbles,
war of tug, and doing ___________(14) to find out the treasure in the forest. The second
day, we ___________(15) in an art workshop where you can share your interest with
other students having the same hobby. On the third day, we take ___________(16) to
improve our English speaking skills in public in the morning, and in the afternoon, we
enjoy ___________(17) around the park. Finally, on that night, we have
___________(18) and sing together around the warm fire. I can’t wait for it!
24|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 8Unit 3  My Friends
1. suggest (ways to do sth)
suggestions
2. write sth out
3. lines (of poetry)
4. rhyme /raɪm/
5. syllables
6. a sheet (of paper)
7. special (personality)
8. (interesting) facts
9. decorate (the page)
decoration
10. would like to do sth
=want to do sth

v
n
v
n
n
n
n
n
n
v
n
v

đề ra (cách để làm cgđ)
sự đề nghị
viết cái gì đó ra
dòng (thơ)
sự gieo vần
âm tiết
một tờ (giấy)
(tính cách) đặc biệt
những thông tin (thú vị)
trang trí (trang đó)
sự trang trí
muốn làm cgđ

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Please ___________ your personal information ___________ in the form.
2. There are two ___________ in the word ‘summer’. You say ‘sum-mer’.
3. Haiku coming from Japan is a poem with three ___________ to describe
yourself. Open your book at page 34 to read about it.
4. There aren’t any _____________ left on the table. Can you fill the tray with some
more? Thank you in advance!
5. Write a short description of the person you like best, stick his (her) photo on a
large sheet of paper, ___________ it and bring it to class to make our class
yearbook.
6. I ___________ to buy some English vocabulary books to improve my vocabulary.
7. Do you have any ___________ for my study of English?
8. In the three-line Haiku poem, the middle line has seven (7) syllables and the
lines don’t need ___________.
9. The ___________ in your page is really attractive!
10. My best friend has a very _______________. She never gossips and always helps
anyone that needs her help.
11. In your paragraph, you should include your friend’s most ______________,
hobbies, favorite teachers, appearance and personality.
Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
English is a very interesting subject at school. Every day, I
learn new things and interesting ___________(12) around the
world. Now, I am learning Haiku, a Japanese type of poetry with
three ___________(13). However, the lines don’t need
___________(14). My English teacher always ___________(15)
us with good ways to ___________(16) our language skills. Here are some of her
___________(17) – (1) doing as much homework as we can, (2) listening to videos in
English, (3) practice speaking it with friends after school. In this lesson, she asks us to
make a class yearbook. We need to write about our favorite friend, stick his (her) photos
on a ___________(18) of paper, decorate and bring it to class in the next lesson!
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×