Tải bản đầy đủ

AM NHAC LOP 2 TUAN 1 30

Tuần 01

Thứ sáu

ngày 24.tháng 8 năm 2011

Ôn tập các bài hát lớp 1
Nghe Quốc ca
Âm nhạc
Tiết:1
I/ Mc tiờu:
- K tờn c mt vi bi hỏt ó hc lp 1.
- Bit hỏt theo giai diu v li ca ca mt s bi hỏt ó hc lp 1.
- Bit khi cho c cú hỏt Quc ca phi ng nghiờm trang.
* Bit hỏt ỳng giai iu v thuc li ca.
II/ dựng dy hc:
- Tp hỏt cỏc bi ca lp 1.
- Bng nhc
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5)
2/ Dy bi mi: ( 30)


Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò

Hot ng 1: ễn tp cỏc bi hỏt lp 1.
Hỏt li cỏc bi hỏt lp 1, kt hp v tay theo
phỏch, theo nhp, theo tit tu li ca.
Chn bi hỏt cho hc sinh biu din trc lp
- Quờ hng ti p
- Lớ cõy xanh
- Sp n tt ri
- Bu tri xanh
- Qu
- Hũa bỡnh cho bộ
Hỏt kt hp mỳa n gin
Hot ng 2: Nghe Quc ca
- Cho hc sinh nghe bng nhc trỡnh by bi
Quc ca
- t cõu hi hc sinh tr li
+ Quc ca c hỏt khi no?
+ Khi cho c cỏc em phi ng nh th no?
- Tp ng cho c, nghe hỏt Quc ca.

HTB

C lp hỏt v tay
Nhúm 4 em

Cỏ nhõn nhúm
Nghe
Khi cho c
ng nghiờm trang, khụng
ci ựa.
ng nghiờm trang nghe
Quc ca

3/ Cng c, dn dũ: (2 )
Khi cho c, nghe Quc ca ng nghiờm trang. Thc hin
1

KK HS TB, Y


Tuần 02

Thứ sáu

ngày 31.tháng 8 năm 2011

Âm nhạc

hay

Học bài hát: Thật là

Tiết:2
I/ Mc tiờu:
- Bit hỏt theo giai diu v li ca
- Bit hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo bi hỏt
* Bit gừ m theo phỏch
II/ dựng dy hc:
GV:- Hỏt thuc, ỳng nhc, ỳng li bi hỏt.
- Mỏy nghe, bng nhc
HS:- Tp bi hỏt lp 2
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5)
2/ Dy bi mi: ( 30)

Hoạt động của thầy
Hot ng 1: Dy bi hỏt Tht l hay
-Gii thiu bi: nhiu loi chim cú ging hút
rt hay. Chỳng thi nhau hút. Ting hút hũa
quyn vui tai. Bi hỏt Tht l hay ca Hong
Lõn k v iu ú.
-Cho hc sinh nghe bng
-c li ca cho hc sinh c theo.
-Dy hỏt tng cõu.
-Nhc nh cỏc em ngi ngay ngn, khụng tỡ
ngc vo bn, phỏt õm rừ rng,khụng ờ a,
ging hỏt ờm, nh.
Hot ng 2: Hỏt v tay theo tit tu li ca
-Hỏt v tay theo phỏch
2 Nghe vộo von trong vũm cõy ha mi vi
chim oanh
4 x
x
x
x
x

Hoạt động của trò

Hc sinh nghe
Nghe bng C lp hỏt tng cõu
Nghe thc hin
C lp
C lp
V tay
2

HTB


x
3/ Cng c, dn dũ: (2 )
Hỏt c bi mt ln
Tp hỏt nh thuc, ỳng.

Tuần 03

Thứ sáu

ngày 09 tháng 9 năm 2011

Âm nhạc

là hay

On tap: Bài hát: Thật

Tiết:3
I / Mc tiờu
- Hỏt thuc, din cm v lm ng tỏc ph ha theo ni dung ca bi.
- Trũ chi Dựng nhc m
- Tp biu din.
II/ dựng dy hc
III/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hot ng 1: ễn tp bi hỏt Tht l hay
Gv bt ging cho hc sinh hỏt
Ln 1: Va phi
Ln 2: Nhanh hn
Hot ng 2:
Hng dn hc sinh ỏnh nhp 2: mt phỏch
mnh, mt phỏch nh
Cho hc sinh tp ỏnh nhp
Cho hc sinh va hỏt va ỏnh nhp
Ln lt gi hc sinh lờn iu khin cho c lp
hỏt.
Hot ng 3:
Tng nhúm 4 hc sinh s dng nhc c gừ

C lp hỏt
C lp hỏt theo
Hc sinh ỏnh nhp
Tp dỏnh nhp
Hc sinh va hỏt va ỏnh nhp
Tng hc sinh
Nhúm 4
Tng hc sinh th hin
Tp biu din tng nhúm

Dn dũ:
- ễn li bi hỏt
- Tp dựng nhc c khi hỏt.
3

HTB


Tuần 04

Thứ sáu

ngày 16 tháng 9 năm 2011

Học hát: Bài hát: Xòe

Âm nhạc

hoa
Tiết:4

A/ Mc tiờu
- Bit Xũe hoa l mt bi dõn ca ca ng bo Thỏi Tõy bc.
- Hỏt ỳng giai iu v li ca.
- Hc sinh bit gừ m theo phỏch, theo nhp, theo tit tu li ca.
B/ dựng dy hc
- Hỏt chun xỏc bi Xũe hoa.
- Nhc c
- Tranh nh v dõn tc Thỏi.
C/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
a.Hoạt động 1: ( 15)

Hoạt động của
trò

Dạy lời hát
Xoè hoa

- GV treo tranh và giới thiệu : Xoè hoa là một Chú ý lắng nghe giới
trong những bài dân ca hay của đồng bào thiệu bài
Thái
( theo tiếng Thái : Xoè là múa, Xoè hoa là múa
hoa )

- Nghe giai điệu bài hát

- GV cho HS nghe băng đĩa

TL:

? giai điệu bài hát nhanh? chậm? vui tơi
4

HTB


sôi nổi hay nhẹ nhàng ?

- Đọc lời ca theo tiết tấu

- Cho HS đọc lời ca từng câu theo tiết tấu

từng câu

- GV hát mẫu cho HS tập hát từng câu

- Tập hát từng câu

( bài chia làm 4 câu)
C1

:

Bùng

bong.................................................va
ng
C2

:

Nghe

tiếng
................................................ràng
C3

:

- Hát nối tiếp theo tổ

Theo

tiếng

- Cá nhân thể hiện

................................................lừng
C4
nắm

:

Tay

.................................................. Quan sát cách gõ mẫu

hoa
- Cho HS hát nối tiếp theo tổ ( chia làm 4 tổ
mỗi tổ
hát một câu)
- Mời cá nhân thể hiện
b.Hoạt động 2 : (15)

Hát kết hợp gõ

đệm theo phách, theo nhịp

- Hát và gõ đệm từng
câu
- Thực hiện

- GV hớng dẫn hát và gõ đệm theo phách
VD :

Bùng bong bính bong
x

x

- Quan sát cách gõ mẫu

x

ngân nga tiếng cồng vang
vang
x

x

x

x

- GV gõ mẫu cho HS hát, gõ đệm từng câu
- Mời 1 số cá nhân thực hiện
- GV hớng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp
VD :
Bùng bong bính bong
x

x
5

- Hát và gõ đệm từng
câu
Thực hiện theo nhóm
- Chọn nhóm biểu diễn


ngân nga tiếng cồng vang - Hát và gõ phách
vang

- Học lời ca, sáng tác
x

x

- GV hớng dẫn hát và gõ đệm từng câu
- Cho HS thực hiện theo nhóm
- Tơng tự cho HS biểu diễn theo nhóm mỗi
nhóm khoảng 4HS
c. Củng cố, Dặn dò : ( 2)
- Cho HS hát nối tiếp và gõ đệm theo phách
-Về nhà học thuộc lời ca và sáng tạo động tác
đơn giản

Tuần 05
ngày 25 tháng 9 năm 2009

Âm nhạc
Tiết:5

Thứ sáu

ÔnBài hát: Xòe hoa

I. Mục tiêu :
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu bài hát
- Biết gõ đệm theo phách , nhịp, biểu diễn một số động tác đơn giản
- Biết thực hiện trò chơi theo bài hát
6


II. Chuẩn bị :
- Đĩa, bảng phụ, một số động tác phụ hoạ
- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, trống nhỏ

III. Các hoạt động Dạy và Học :
1. KT bài :
2. Bài mới :

Hát và gõ đệm theo phách bài hát Xoè hoa ( 3)

Hoạt động của thầy
a.Hoạt động 1: ( 12)

Hoạt động của trò

Ôn bài hát

Xoè hoa

- Chú ý lắng nghe tiết tấu

- GV gõ tiết tấu 2 câu đầu bài hát

- TL :

? Tên bài hát ? tác giả?
- GV hớng dẫn HS hát và phụ hoạ một số
động tác đơn giản
Câu1 và câu 2 :

Quan sát các động tác
Nhún chân sang

trái, phải đầu nghiêng, một tay giả nh
đang cầm cồng chiêng, tay kia cầm dùi
để đánh
Câu 3 và câu 4 : Tay đa trớc miệng - Thực hiện các động tác
nh thổi sáo, kèn, làm động tác xoè hoa
- Chia nhóm, cá nhân biểu diễn

- Hát và vận động phụ hoạ

b.Hoạt động 2 : ( 18) Hát kết hợp
trò chơi theo bài Xoè hoa
- GV hớng dẫn trò chơi

- Nghe phổ biến cách chơi

* Trò chơi 1 : Nghe tiết tấu đoán câu
hát trong bài

- Nghe tiết tấu đoán câu hát

- GV gõ bất cứ tiết tấu một câu nào
trong bài hát để HS đoán

TL :

? Tiết tấu vừa các em nghe là câu nào - Đoán tiết tấu các câu hát
?
- GV tiếp tục gõ tiết tấu câu khác
( nếu tổ, nhóm, nào đoán nhanh, - Chia nhóm tổ chức trò chơi
đúng nhóm đấy thắng )
- Cho HS thi các nhóm (chia làm 4 - Nghe hớng dẫn cách chơi
nhóm )
7

HTB


Nhóm nào trả lời đợc nhiều câu đúng - Nhắc lại các kí hiệu
hơn nhóm đấy thắng cuộc
* Trò chơi 2 : Hát giai điệu theo các
nguyên âm ( A, O, U, I )
- GV dùng các ngón tay làm kí hiệu để - Tổ chức trò chơi theo yêu
diễn tả các nguyên âm

cầu của GV

+ GV giơ ngón trỏ là âm ( I )
+

GV

giơ

ngón

giữaâm - Chia dãy thi hát theo âm

( U) ................

nhanh

- GV cho HS thay đổi với nhiều nguyên
âm ở câu 1 là âm ( I ) thì câu 2 là - Hát và vận động theo nhạc
- Chơi trò chơi theo hình thức
âm ( A )
khác
câu 3 và 4 thay đổi nhanh hơn
- Cho HS chia làm 2 dãy để thi nhóm
nào chậm hơn hoặc hát nhầm nguyên
âm thì nhóm đấy thua
c. Củng cố, Dặn dò : ( 2 )
- Cho HS hát và vận động phụ hoạ theo
nhạc
-Về nhà tổ chức trò chơi theo nhiều
hình thức khác

8


Tuần 06

Thứ sáu

ngày 03 tháng 10 năm 2014

Học hát: Múa Vui

Âm nhạc
Tiết:

6
Nhạc và lời :

Lu Hữu Phớc

I. Mc tiờu :
Bit hỏt theo giai iu v li ca
Bit hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo bi hỏt.

II. Chun b :
- Tranh minh ho tr em ang mỳa hỏt
- Nhc c gừ m : song loan, thanh phỏch

III. Cỏc hot ng Dy v Hc :
1. KT bi :

Hỏt v gừ m theo nhp bi hỏt Xoố hoa ( 3)

2. Bi mi :

Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ

a.Hot ng 1: ( 15) Dy bi hỏt
Mỳa vui
- GV treo tranh minh ho v gii thiu :

- Quan sỏt tranh v nghe gii thiu v

Nhc s Lu Hu Phc ( 1921- 1989) l tỏc gi nhc s
vit nhiu bi hỏt ni ting dnh cho thiu nhi :
Reo vang bỡnh minh, Thiu nhi th gii liờn
hoan........

- Nghe gii thiu ni dung bi

- Bi hỏt : Mỳa vui cú tit tu vui ti nhn nhp
nh bc tranh miờu t cỏc bn HS ang vui mỳa
ca hỏt di bu tri trong xanh vi nhng cỏnh
chim ang bay ln
- GV cho HS nghe bng a

- Nghe giai iu bi hỏt

- GV cho HS c tng cõu theo tit tu (chia 4 - c li ca theo tit tu tng cõu
cõu)
C1 : Cựng nhau ..................................vui
C2 : Cựng nhau................................. u
C3 : Nm tay .....................................vui
9

HTB


C4 : Nắm tay......................................đều
- GV hướng dẫn HS hát từng câu trong đó có 2 - Hát từng câu
câu đầu, 2 câu sau có tiết tấu giống nhau
- Cho HS hát theo cách đối đáp

- Hát đối đáp theo dãy

b.Hoạt động 2 : ( 15’) Hát và gõ đệm theo
phách, theo nhịp
* GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo phách :
VD :

Quan sát cách gõ mẫu

Cùng nhau múa xung quanh vòng
x

x

x

x

Cùng nhau múa cùng vui
x

x

x

- GV gõ mẫu 2 câu đầu - HS tập gõ đệm từng câu - Hát, gõ đệm từng câu
đến hết bài
* GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp :
VD :

Quan sát cách gõ mẫu

Cùng nhau múa xung quanh vòng
x

x

Cùng nhau múa cùng vui
x

x

- GV gõ mẫu 2 câu đầu - HS gõ đệm từng câu

- Hát và gõ đệm từng câu

- Cho HS biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân

- Biểu diễn

c. Củng cố, Dặn dò : (2’)
- Cho cả lớp hát và gõ đệm theo phách
- Về nhà ôn bài hát và sáng tạo động tác phụ hoạ
đơn giản

- Hát và gõ đệm
- Sáng tạo phụ hoạ

10


Tuần 07

Thứ sáu

ngày 10 tháng 10 năm 2014

Ôn bài hát: Múa Vui

Âm nhạc
Tiết: 7

Nhạc và lời :

Lu Hữu Phớc

I. Mc tiờu :
Bit hỏt theo giai iu v thuc li ca.
Bit hỏt kt hp mt vi ng tỏc ph ha n gin.
II. Chun b :
- Nhc c gừ m : song loan, thanh phỏch

III. Cỏc hot ng Dy v Hc :
1. KT bi :

Hỏt v gừ m theo phỏch bi hỏt Mỳa vui ( 3)

2. Bi mi :

Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ

a.Hot ng 1: ( 15) ễn bi hỏt
Mỳa vui
TL :

Tờn bi hỏt ? tỏc gi?
- Cho Hs hỏt v gừ m theo phỏch

- Hát và gõ đệm theo

- Cho HS hỏt v gừ dm theo nhp

phách

* GV hng dn HS hỏt v gừ m theo tit tu li ca : - Hát và gõ đệm theo
nhịp
Cựng nhau mỳa xung quanh vũng
x

x

x

x

x

x

Cựng nhau mỳa cựng vui
x

x

x

x

Quan sát cách gõ mẫu

x

- GV hng dn HS hỏt v gừ m 2 cỏch trong bi hỏt
on 1 :

Cựng nhau............................u

+ Gừ m theo phỏch

- Hát và gõ đệm tiết tấu

on 2 :

lời ca

Nm tay...............................u

+ Gừ m theo nhp
11

HTB


Nghe híng dÉn

- Cho HS thực hiện
- Cho HS hát và gõ đệm theo 2 cách theo nhóm, tổ, cá

- §o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm

nhân

ph¸ch
b.Hoạt động 2 : ( 15’) Hát và kết hợp vận động phụ
hoạ đơn giản

- §o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm

- GV hướng dẫn một số động tác đơn giản

theo nhÞp

* Câu1 và câu 2 : Bước chân sang phải, trái, tay vỗ - GhÐp c¶ bµi
- H¸t, gâ ®Öm theo 2

nghiêng mình theo bước chân
* Câu 3 và câu 4 :

Bước chân tiếp tục hai tay đưa c¸ch

ngang giả như động tác đang nắm tay các bạn và
nghiêng đầu, nhịp 3, 4 vừa xoay, nhảy lò cò một vòng
tại chỗ, hai tay đưa lên cao uốn các ngón tay theo nhịp
- Quan sát các động tác mẫu

- Cho HS thể hiện theo nhóm
Nhóm 1 và 3 :Gõ đệm thanh phách, song loan
Nhóm 2 và 4 : Hát và vận động phụ hoạ
- Cá nhân biểu diễn
c. Củng cố, Dặn dò : (2’)
- Cho cả lớp hát và gõ đệm theo nhịp, vận động theo
nhạc
- Về nhà ôn bài hát đã học để chuẩn bị cho tiết sau

- Hát và vận động phụ hoạ
Từng nhóm thực hiện
- Cá nhân thể hiện
- Hát và gõ nhịp kết hợp vận
động phụ hoạ theo nhạc
- Ôn bài hát đã học

12


Tuần 08

Thứ t ngày

17 tháng 10 năm 2014

Ôn 3 bài hát: Thật là hay, Xòe
hoa,Múa vui
Tiết: 8
Âm nhạc

I. MC TIấU :

- Bit hỏt theo giai iu v thuc li ca ca 3 bi hỏt.
- Bit v tay theo bi hỏt
- Bit hỏt kt hp vn ng ph ha n gin.
II. CHUN B :

- Nhc c gừ m : song loan, thanh phỏch
III. CC HOT NG DY V HC :

1. Kim tra bi c:
2. Dy bi mi:

Hỏt v gừ m theo nhp bi hỏt Mỳa vui ( 3phỳt)

Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ

a.Hot ng 1: ( 18phỳt) ễn 3 bi hỏt
Tht l hay, Xoố hoa, Mỳa vui
1.ễn bi hỏt: Tht l hay
Tờn bi hỏt ? tỏc gi ?

Tr li

- Cho HS hỏt v gừ m theo phỏch, tit tu li - Hỏt,gừ m theo phỏch, tit tu
ca
- Mi 1 s cỏ nhõn hỏt v vn ụng ph ho - Biu din cỏ nhõn
em no cú ng tỏc hay thỡ cho c lp cựng
13

HTB


thực hiện
2. Ôn bài hát: Xoè hoa
- GV gõ tiết tấu 2 câu đầu bài hát

- Chú ý lắng nghe tiết tấu

? Tên bài hát ? tác giả?

- Trả lời

- Cho HS hát và gõ đệm theo phách

- Hát và gõ theo phách

- Cho HS hát và gõ đệm theo nhịp

- Hát và gõ đệm theo nhịp
- Hát và vận động phụ hoạ

3.Ôn bài hát: Múa vui
Tên bài hát ? tác giả?

Trả lời

- Cho Hs hát và gõ đệm theo phách

- Hát và gõ đệm theo phách

-

- Hát và gõ đệm tiết tấu lời ca

- GVcho HS hát và gõ đệm 2 cách trong bài Nghe hướng dẫn
hát
Đoạn 1 :

- Đoạn 1 hát và gõ đệm phách
Cùng nhau............................đều

+ Gõ đệm theo phách
Đoạn 2 :

- Đoạn 2 hát và gõ đệm theo tiét tấu
- Thực hiện

Nắm tay...............................đều

+ Gõ đệm theo tiết tấu
c. Củng cố, Dặn dò : (2phút)

- Ôn các bài hát đã học

- Về nhà ôn các bài hát đã học

14


Tuần 11

Thứ t ngày

03 tháng 11 năm 2010

Âm nhạc

Học hát bài: Cộc Cách Tùng

Cheng
Tiết:

11

(Nhc v li : Phan

Trn Bng)
I/Mc tiờu:
Bit tờn mt s nhc c gừ dõn tc: sờnh, thanh la, mừ, trng.
Bit hỏt theo giai iu v li ca.
Bit gừ m theo tit tu li ca.
Tham gia trũ chi.
II/Chun b ca giỏo viờn:
- Nhc c m.
- Bng nghe mu.
- Hỏt chun xỏc bi hỏt.
III/Hot ng dy hc ch yu:
- n nh t chc lp, nhc hc sinh sa t th ngi ngay ngn.
- Kim tra bi c: Gi 2 n 3 em lờn bng hỏt li bi hỏt ó hc.
-

Bi mi:
15


Hoạt Động Của Giáo Viên
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Cộng Cách Tùng Cheng
- Giới thiệu bài hát.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài
hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến
3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức.

HĐ CỦA HS

- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS nhận xét.
điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS chú ý.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp - HS thực hiện.
của bài .
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
+ Bài :Cộc Cách
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu Tùng Cheng
của bài
+ Nhạc sĩ : Phan
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do nhạc sĩ Trần Bảng.
nào viết.

- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- HS thực hiện
- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài
hát.
- HS chú ý.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi
kết thúc tiết học.
-HS ghi nhớ.
16

HTĐB


- Khen nhng em hỏt tt, biu din tt trong gi hc,
nhc nh nhng em hỏt cha tt, cha chỳ ý trong gi
hc cn chỳ ý hn.
- Dn hc sinh v nh ụn li bi hỏt ó hc.

Tuần 12

Thứ t ngày

13 tháng 10 năm 2010

Âm nhạc

Ôn hát bài: Cộc Cách Tùng

Cheng
Tiết:

12

(Nhc v

li : Phan Trn Bng)
I/Mc tiờu:
- Hỏt thuc li ca v ỳng giai iu ca bi hỏt.
- Bit hỏt v kt hp ng tỏc ph ho n gin.
II/Chun b ca giỏo viờn:
- Nhc c m.
- Bng nghe mu.
- Hỏt chun xỏc bi hỏt.
III/Hot ng dy hc ch yu:
- n nh t chc lp, nhc hc sinh sa t th ngi ngay ngn.
- Kim tra bi c: Gi 2 n 3 em lờn bng hỏt li bi hỏt ó hc.
-

Bi mi:
17


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HĐCỦAHS

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Cộc Cách Tùng
Cheng.
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới
nhiều hình thức.

HTĐB

- HS thực hiện.
Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét..
- HS trả lời:

- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do + Bài :Cộc
nhạc sĩ nào viết?
Cách tùng
Cheng
+ Nhạc sĩ: Phan
- Cho học sinh tự nhận xét:
Trần Bảng.
- Giáo viên nhận xét:
- HS nhận xét.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và
giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo - HS thực hiện.
nhịp của bài .

- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết
tấu của bài
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- HS thực hiện.
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học,
nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong
giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
18

HS khá ,giỏi
biểu diễn
trước lớp


Tuần 13
17 tháng 11 năm 2010

Âm nhạc

Thứ t ngày

Học hát: Chiến sĩ tí hon

Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh
I. Mục tiêu :

- Biết hát theo giai iu và lời ca
* Biết hát kết hợp vố tay hoặc gõ đệm theo bài hát
II. Chuẩn bị :

- Đàn, đĩa, tranh ảnh minh hoạ
- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, trống nhỏ
19


III. Các hoạt động Dạy và Học :

1. KT bài :
( 3)
2. Bài mới :

Nghe giai điệu và đoán tên bài hát Cộc cách tùng cheng

Hoạt động của thầy
a.Hoạt động 1: ( 17) Dạy
hát bài
Chiến sĩ
tí hon
- GV Gii thiu bi hỏt:
- Cho h/s nghe bng hỏt mu.
- Hng dn h/s c li ca theo tit
tu.
- H/d h/s hỏt tng cõu, chỳ ý õy l bi
hỏt cú 6 cõu hỏt mi cõu chia lm 2
cõu nh cn h/d h/s hỏt cho ỳng.
Mi cõu hỏt 2-3 ln cho thuc.
- Sau khi hc xong cho h/s hỏt li
nhiu ln cho thuc li v giai iu bi
hỏt.
- Sa sai cho h/s v nhn xột.
b.*Hot ng 2: ( 13) Hỏt kt hp
trũ chi.
- Gv Hng dn h/s chi trũ chi
- Chia lp lm 4 nhúm, mi nhúm
tng trung cho mt nhc c trong bi
hỏt. Cỏc nhúm hỏt ni tip theo tờn
nhc c nhúm mỡnh n cõu hỏt th 5
c lp cựng vo.
- Cho h/s chi trũ chi
- Nhn xột.
c. Củng cố - Dặn dò : (2)
- Cho h/s ng lờn hỏt li bi hỏt kt
hp vi gừ m theo tit tu.

Hoạt động của trò
- Chỳ ý lng nghe.
- Chỳ ý lng nghe v ghi nh.
- Thc hin theo h/d.
- Chỳ ý hỏt ỳng tit tu v giai
iu.
- Hỏt theo nhúm, t
- Chỳ ý lng nghe.
- Chỳ ý lng nghe v chi trũ chi
theo h/d

- Tổ chức trò chơi
- Chỳ ý lng nghe
- Thực hiện

- Nhắc lại. Ôn bài

20

HTB


- Hi h/s nhc li ni dung bi va
hc, nhn xột, dn h/s v nh hc bi.

Tuần 14

Thứ t ngày

24 tháng 11 năm 2010

Âm nhạc

Ôn bài hát: Chiến sĩ tí

hon
21


Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh
I. Mục tiêu :

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
II. Chuẩn bị :

- Máy, đĩa, bảng phụ
- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, trống nhỏ
III. Các hoạt động Dạy và Học :

1. KT bài :

Hát và gõ đệm theo phách

2. Bài mới :

Hoạt động của thầy

Hoạt động 1: ( 17) Ôn hát
bài
- GV Treo tranh minh ha hinh nh cỏc
chỳ b i duyt binh trong ngy l kt
hp cho h/s
- GV đánh đàn giai iu bai
hát .
- Hi h/s tờn bi hỏt, tỏc gi bi hỏt?
- H/d h/s ụn bi hỏt bng nhiu hỡnh
thc.
- Hỏt theo nhúm, t, cỏ nhõn.
- H/d h/s hỏt kt hp s dng nhc c gừ
m theo nhp, tit tu li ca.
- H/d h/s hỏt kt hp vn ng theo bi
hỏt.
- H/d h/s chi trũ chi Ban nhc tớ hon.
Da trờn bi hỏt g/v thay li ca bng õm
thanh tng hỡnh tng trung cho ting
kốn, trng, n
b.Hot ng 2: (12)
Tp c th

Chiến sĩ tí hon ( 3)

Hoạt động của trò
Chỳ ý quan sỏt, lng nghe v tr li
cõu hi l bi Chin s tớ hon, nhc
inh Nhu li Vit Anh
- ễn bi hỏt theo nhúm, t.
- Thc hin gừ m theo h/d
- Chỳ ý lng nghe v thc hin vn
ng theo bi hỏt
- Thc hin theo h/d

- Chỳ ý quan sỏt v tp c theo g/v.

- c th theo tit tu theo h/d
22

HTB


theo tiết tấu
- Trước khi cho h/s đọc thơ theo tiết
tấu.G/v cho h/s gõ âm hình tiết tấu.
Đơn-đen đơn đơn- đen
- Sau khi gõ thuần thục h/d h/s đọc thơ - Thùc hiÖn
theo tiết tấu.
Vd bài Đi học- lời Bùi Đình Thảo-Minh - Nh¾c l¹i. ¤n bµi
Châu,…
- Nhận xét
c. Cñng cè - DÆn dß : (2’)
- H/s nhắc lại nội dung tiết học,mời cả
lớp đứng lên biểu diễn bài hát.
- Nhận xét,dặn h/s về nhà học bài.

23


Tn 15

Thø t ngµy

01 th¸ng 12 n¨m 2010

¤n bµi h¸t: Chóc mõng sinh nhËt, Céc
tïng
cheng, ChiÕn sÜ tÝ hon

¢m nh¹c

c¸ch

I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản
- Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.
- Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
- Bài mới

Ho¹t ®éng cđa thÇy

Ho¹t ®éng cđa
trß

* HäĐ1Ôn tập bài hát: Chúc
- HS thực hiện.
Mừng Sinh Nhật
- Giáo viên cho học sinh hát lại bài + Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
hát dưới nhiều hình thức.
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS trả lời:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát Bài :Chúc Mừng
có tên là gì? Nhạc của nước nào? Sinh Nhật
+ Nhạc Anh
- HS nhận xét
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát - HS thực hiện.
chuẩn xác lời ca và giai điệu của
bài hát.
* HĐ2: Ôn tập bài hát: Cộc Cách + Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
Tùng Cheng.
- Giáo viên cho học sinh hát lại bài + Hát cá nhân.
24

HTĐB


hát dưới nhiều hình thức.

- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS trả lời:
- Giáo viên nhận xét:
+ Bài :Cộc Cách
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát tùng Cheng
có tên là gì? Do nhạc só nào viết? + Nhạc só: Phan Trần
Bảng.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS nhận xét.
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát - HS thực hiện.
chuẩn xác lời ca và giai điệu của
bài hát.
* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: + Hát đồng thanh
Chiến Só Tí Hon
+ Hát theo dãy
- Giáo viên cho học sinh hát lại bài + Hát cá nhân.
hát dưới nhiều hình thức.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS trả lời.
- Giáo viên nhận xét:
+ Bài :Chiến Só Tí
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát Hon
có tên là gì?Do ai sáng tác?
+ Nhạc : ĐÌnh Nhu;
Lời : Việt Anh.
- HS nhận xét.

- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS thực hiện.
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát
chuẩn xác lời ca và giai điệu
của bài hát.
* Củng cố, dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát - HS chú ý.
Chiến Só Tí Hon một lần trước khi
kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu -HS ghi nhớ.
diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở
những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài
hát đã học.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×