Tải bản đầy đủ

GIAO AN SINH HOAT LOP 2

Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
Tuần 1

Thứ sáu ngày 23 tháng 8

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:

NHN XẫT CUI TUN 1

I/ Mc tiờu:
- Giỏo dc hs t ho v truyn thng nh trng
- Nhn xột cụng tỏc tun 1
- Ph bin cụng tỏc tun 2
II/ HDH:
Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ
1/ GV núi cho H bit v truyn thng Hs nghe
ca trng
-Trng chun quc gia
-Trng mang tờn ngi anh hựng
nh tui Kim ng
-Luụn dn u trong mi hat ng
-c BGD Th tng chớnh ph
tng bng khen
-Trng c Ch tch nc tng
Huõn chng Lao ng hng 3.
-Hc sinh chm ngoan hc gii.
2/ Nhn xột cụng tỏc trong tun
u im:
-n nh n np ra vo lp
-Bu c ban cỏn s lp
-Thng nht cỏc loi sỏch v DHT
-iu tra c lớ lch hs
Tn ti:
-Cũn mt s em bao v nhng cha T trng theo dừi nhn
cú nhón tờn: t, Thng, Vy
xột tng mt
-Mt s em cha sỏch, v DHT
Thnh, Lam, Thanh
-Trt t lp: Cũn rt n, sp hng
cha thng
3/ Cụng vic tun 2:
HS nghe, thc hin
Thu h cỏc khon tin: ng phc,
bo him, v bi tp
Trang trớ lp hc:
-Phõn cụng hs lau bn gh

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
-Mang theo cõy xanh trang trớ
Kt thỳc: C lp hỏt ng thanh

Tuần 2

C lp hỏt tp th
Thứ sáu ngày 30 tháng 8

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:

NHN XẫT CUI TUN 2

I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 2
- Ph bin cụng tỏc tun 3
- Trũ chi
II/ HDH:
Hot ng ca thy
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 2
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung

Hot ng ca trũ
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

2/ Ph bin cụng vic tun 3:
-Khai ging
-Kho sỏt cht lng u nm
-Hp ph huynh
3/ T chc trũ chi:
-GV hng dn trũ chi ốn xanh,
ốn
-T chc cho cỏc em chi vi ln
giỳp cỏc em nm c lut giao
thụng.
4/ Sinh hot vn ngh cng ng
GV hng dn
-Hc hỏt bi Nhi ng ca v Li
ha Nhi ng
-ễn cỏc bi hỏt ó hc

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
Nghe, thc hin

Nghe hng dn
C lp tham gia chi
Lp phú vn th m iu
khin sinh hot tp th

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
- Nhn xột tuyờn dng

Tuần 3

Thứ sáu ngày 7 tháng 9

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:

NHN XẫT CUI TUN 3

I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 3
- Ph bin cụng tỏc tun 4
- Sinh hot vn ngh
II/ HDH:
Hot ng ca thy
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 3
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung

Hot ng ca trũ
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

2/ Ph bin cụng vic tun 4:
-Bt u hc 2 bui/ngy, li bỏn
trỳ
-Phỏt ng ng h truyn Kim ng
3/ Sinh hot vn ngh
-Cho cỏc t ng kớ tit mc vn
ngh
-C ban giỏm kho
-Cho cỏc t thi hỏt

HTB

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
Nghe, thc hin

T trng ng kớ
Tng t thi hỏt
Ban giỏm kho cho im
Tng kt im
C v
Chn t xut sc


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
-Trao phn thng
- Nhn xột tuyờn dng

Tuần 4

Thứ sáu ngày 13 tháng 9

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 4
- Ph bin cụng tỏc tun 5
- Hng dn trũ chi dõn gian
II/ HDH:
Hot ng ca thy
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 4
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-Tng kt ng h truyn Kim ng
tun u phỏt ng
-GV kt lun chung
2/ Ph bin cụng vic tun 5:
-Dn v sinh mụi trng lp hc
-Tip tc ng h truyn Kim ng
-T chc vui trung thu
3/ Hng dn trũ chi Rng rn lờn

NHN XẫT CUI TUN 4

Hot ng ca trũ
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

t 1: Np 61 quyn
Np nhiu nht: M
Duyờn, Quang Minh
Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
Nghe, thc hin

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
mõy
-Ra sõn
GV hng dn cỏch chi

Nghe hng dn
Chia mi t 1 i chi

- Nhn xột tuyờn dng

Tuần 5

Thứ sáu ngày 20 tháng 9

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:

NHN XẫT CUI TUN 5

I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 5
- Ph bin cụng tỏc tun 6
- Hng dn trũ chi dõn gian
II/ HDH:
Hot ng ca thy
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 5
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung

Hot ng ca trũ
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

2/ Ph bin cụng vic tun 6:
-Luyn, tham gia thi vit ch p
-Tip tc ng h truyn Kim ng
-Tip tc thu np tin n thỏng 9
3/ Hng dn trũ chi Kộo co

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
Nghe, thc hin

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
-Ra sõn
GV hng dn cỏch chi
- Nhn xột tuyờn dng

Tuần 6

Nghe hng dn
Chia mi t 1 i chi

Thứ sáu ngày 20 tháng 9

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 6
- Ph bin cụng tỏc tun 7
II/ HDH:
Hot ng ca thy
n nh t chc
Bt hỏt bi Nhi ng ca
Cho c li ha Nhi ng
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 6
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung
2/ Ph bin cụng vic tun 7:

NHN XẫT CUI TUN 6

Hot ng ca trũ
C lp
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
Nghe, thc hin

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
-Hc bi v lm bi trc khi n lp
-Chun b dựng hc tp
-Nghiờm tỳc trong gi th dc
-Chỳ ý gi v sinh cỏ nhõn
-Cú ý thc Bo v ca cụng, chm
súc cõy xanh trc lp
-Khụng núi tc chi th
3/ Hng dn thc hin phong
troMỏi trng xanh, sch, p
GV tp cho cỏc em hỏt bi hỏt
T quc VN xanh ngỏt, cú sch p
mói c khụng, iu ú tựy thuc
hnh ng ca bn, ch thuc vo
bn m thụi
-Dn dũ: Khụng nhng trng m
nh, nhng ni cụng cng cỏc em
u phi bit gi v sinh mụi trng.

Tuần 7

Nghe hng dn
Hỏt tng cõu
Hỏt c bi
Cỏ nhõn xung phong hỏt
Nghe, nhc nhau thc
hin.
Thứ sáu ngày 4 tháng 10

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 7
- Ph bin cụng tỏc tun 8
II/ HDH:
Hot ng ca thy
n nh t chc
Bt hỏt bi M ca em trng
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 7
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung

NHN XẫT CUI TUN 7

Hot ng ca trũ
C lp
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột
Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
2/ Ph bin cụng vic tun 8:
Nghe, thc hin
-Phỏt ng thi ua Hoa im 10
-Cú ý thc Bo v ca cụng, chm
súc cõy xanh trc lp
3/ Hng dn thc hin phong
troMỏi trng xanh, sch, p
GV cho cỏc em hỏt bi hỏt
ễn li bi hỏt
T quc VN xanh ngỏt, cú sch p
mói c khụng, iu ú tựy thuc
hnh ng ca bn, ch thuc vo
bn m thụi
-Dn dũ: Khụng nhng trng m
nh, nhng ni cụng cng cỏc em
u phi bit gi v sinh mụi trng.

Tuần 8

Thứ sáu ngày 11 tháng 10

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 8
- Ph bin cụng tỏc tun 9
II/ HDH:
Hot ng ca thy
n nh t chc
Bt hỏt bi M ca em trng
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 8
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp

NHN XẫT CUI TUN 8

Hot ng ca trũ
C lp
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun

Tuyờn dng gng Ngi tt, vic
tt
-Bỡnh Minh nht c 5000 tr li
V tay tuyờn dng
cho bn
-Quang Minh Cho bn mn
dựng hc tp
2/ Ph bin cụng vic tun 9:
Nghe, thc hin
-Tip tc thi ua Hoa im 10
-ễn tp thi Gia kỡ 1 t kt qu tt
14 15: Thi phn c ting
16
: Thi Ting Vit
17
: Thi Toỏn
- Chun bi y dựng khi n
lp
-C i biu d i hi Liờn i
Bỡnh Minh, Quang Minh
.

Tuần 9

Thứ sáu ngày 18 tháng 10

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 9
- Ph bin cụng tỏc tun 10
- Sinh hot vn ngh
II/ HDH:
Hot ng ca thy
n nh t chc
Bt hỏt bi M ca em trng
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 9

NHN XẫT CUI TUN 9

Hot ng ca trũ
C lp

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung
Tun 9 hc 1 bui vỡ bóo nhng n
np vn m bo tt, cn tip tc
phỏt huy
-Thi GKI t kt qu tt

Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun

Tuyờn dng gng Ngi tt, vic
tt
V tay tuyờn dng
-Hong My nht c m bo him
tr li cho bn
M Duyờn ging bi giỳp bn Thng
2/ Ph bin cụng vic tun 10:
Nghe, thc hin
-Tun 10 tip tc hc 1 bui
- Chun bi y dựng khi n
lp
3/ Sinh hot vn ngh cng ng
Lp phú vn th m
hng dn ụn li cỏc bi
.
mỳa hỏt sõn trng

Tuần 10

Thứ sáu ngày 25 tháng 10

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 10
- Ph bin cụng tỏc tun 11
II/ HDH:
Hot ng ca thy
n nh t chc

NHN XẫT CUI TUN 10

Hot ng ca trũ

HTB


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
Bt hỏt bi Cc cỏch tựng cheng
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 10
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung
Tun 10 hc 1 bui vỡ bóo nhng n
np vn m bo tt, cn tip tc
phỏt huy
-Tuyờn dng gng Ngi tt,
vic tt
2/ Ph bin cụng vic tun 11:
-Tun 11 hc 2 bui/ngy, n li
bỏn trỳ
- Chun bi y dựng khi n
lp
-Np tin n thỏng 10
3/ Sinh hot vn ngh cng ng
.

Tuần 11

C lp
Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
V tay tuyờn dng

Nghe, thc hin

Lp phú vn th m
hng dn ụn li cỏc bi
mỳa hỏt sõn trng

Thứ sáu ngày 01 tháng 11

năm 2013

Sinh hoạt tập thể:
I/ Mc tiờu:
- Nhn xột cụng tỏc tun 11
- Ph bin cụng tỏc tun 12

NHN XẫT CUI TUN 11


Buõi Thừ Caỏnh Sinh Lỳỏp 2/4 Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng
- Thi vui hc
II/ HDH:
Hot ng ca thy
n nh t chc
1/ Nhn xột cụng tỏc tun 11
GV ghi bng hng dn hs nhn xột
cỏc mt hot ng trong tun.
-Chuyờn cn
-Hc tp
-N np tỏc phong
-Th dc v sinh
-GV kt lun chung
Tun 11 mi n np m bo tt, cn
tip tc phỏt huy
-Tng kt thi ua Hoa im 10
2/ Ph bin cụng vic tun 11:
-Tun 11 hc 2 bui/ngy, n li
bỏn trỳ
-Gv phỏt thng

Hot ng ca trũ

HTB

Cỏc t trng nhn xột
cỏc mt h trong t
C lp nhn xột

Chn cỏ nhõn xut sc
trong tun
Bỡnh Minh 23 im 10
Quang Minh20 im 10
H Mi 20 im 10
V tay tuyờn dng

3/ Hng dn vui hc
Nghe, thc hin
GV chun b sn cõu hi
Chia 3 i, mi i 10 ngi
cho tng i ln lt bc thm tr li
cõu hi, nu khụng tr li c i
bn tr li c cng im
Mi cõu tr li ỳng c 10 im
.Tng kt im tng i
Chn i xut sc
GV phỏt thng
-Nhn xột, tuyờn dng

Tuần 12
năm 2013

Thứ sáu ngày 08 tháng 11


Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Sinh ho¹t tËp thÓ:
I/ Mục tiêu:
- Nhận xét công tác tuàn 12
- Phổ biến công tác tuần 13
II/ HĐDH:
Hoạt động của thầy
Ổn định tổ chức
1/ Nhận xét công tác tuàn 11
GV ghi bảng hướng dẫn hs nhận xét
các mặt hoạt động trong tuần.
-Chuyên cần
-Học tập
-Nề nếp – tác phong
-Thể dục – vệ sinh
-GV kết luận chung
Tuần 11 mọi nề nếp đảm bảo tốt, cần
tiếp tục phát huy
-Tổng kết thi đua “Hoa điểm 10”
2/ Phổ biến công việc tuần 11:
-Tuần 11 học 2 buổi/ngày, ăn ở lại
bán trú
-Gv phát thưởng

NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 12

Hoạt động của trò

Các tổ trưởng nhận xét
các mặt hđ trong tổ
Cả lớp nhận xét

Chọn cá nhân xuất sắc
trong tuần
Bình Minh 23 điểm 10
Quang Minh20 điểm 10
Hà Mi 20 điểm 10
Vỗ tay tuyên dương

3/ Hướng dẫn “Đố vui để học”
Nghe, thực hiện
GV chuẩn bị sẵn câu hỏi
Chia 3 đội, mỗi đội 10 người
cho từng đội lần lượt bốc thăm trả lời
câu hỏi, nếu không trả lời được đội
bạn trả lời để được cộng điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm
.Tổng kết điểm từng đội
Chọn đội xuất sắc
GV phát thường
-Nhận xét, tuyên dương

HTĐB


Buâi Thõ Caánh Sinh – Lúáp 2/4 – Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×