Tải bản đầy đủ

5 5 nghiem thu vat lieu dau vao

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 1 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Thộp fi 6,8,10,16,18,20,22, thộp ly
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
a) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng

ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

07h30 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013
08h25 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:
a.Ti liu lm cn c nghim thu:
- Biờn bn nghim thu ni b vt liu u vo ca nh thu thi cụng xõy dng;
- Phiu yờu cu nghim thu ca nh thu thi cụng xõy dng;
- H s thit k k thut thi cụng v nhng thay i b sung ó c CT phờ duyt;
- Cỏc Tiờu chun, Quy phm thi cụng v nghim thu c ỏp dng;
- Cỏc chng ch, kt qu thớ nghim cht lng vt liu.
b. Cht lng cụng vic xõy dng:
+ Cht lng: t yờu cu thit k.
+ Chng loi, hỡnh dỏng kớch c: ỳng thit k.
d.Cỏc ý kin khỏc nu cú: - Khụng


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng


Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 2 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Cỏt vng, Cỏt mn, cỏt en
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
b) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h30 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013
09h20 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 3 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Xi mng PC30 Sụng Thao, xi mng trng
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
c)
i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h00 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013
09h20 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 4 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Si chn Sụng Lụ c 1x2, 2x4, 4x6 , ỏ Thanh Sn 1x2
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
d) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h30 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013
09h10 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 5 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Tm trn thch cao, khung sng thộp
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
e) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h31 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013
09h11 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 6 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Thộp fi 10,16 trn, Thộp L63x63x5, Kim thu sột L=0,5m, L=2m, ph kin khỏc
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
f) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h45 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013
09h35 , ngy 14 thỏng 7 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 30 thỏng 9 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 7 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Ca i, ca s g lim, vỏch kớnh k1, k2, ca nha lừi thộp tr cu thang, tay vn g ca
nha lừi thộp, ph kin ca
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
g) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :
Ti cụng trỡnh:

09h00 , ngy 30 thỏng 9 nm 2013
09h45 , ngy 30 thỏng 9 nm 2013


4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 4 thỏng 10 nm 2013

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 8 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Gch c 6,5x10,5x22cm
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
h) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h20 , ngy 4 thỏng 10 nm 2013
09h40 , ngy 4 thỏng 10 nm 2013

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 18 thỏng 4 nm 2014

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 9 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Hoa st ca s, ca ụ thoỏng thộp Vuụng 14x14 c
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
i) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h50 , ngy 18 thỏng 4 nm 2014
09h50 , ngy 18 thỏng 4 nm 2014

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 28 thỏng 4 nm 2014

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 10 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Khuụn ca i, ca s g lim
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
j) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h30 , ngy 28 thỏng 4 nm 2014
09h50 , ngy 28 thỏng 4 nm 2014

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 14 thỏng 5 nm 2014

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 11 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
ng cp, thoỏt nc, tộc nc1500 lớt, Xớ bt TOTO, tiu nam TOTO, Chu ra TOTO,
mỏy bm, ph kin khỏc,
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
k) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :
Ti cụng trỡnh:

08h10 , ngy 14 thỏng 5 nm 2014
09h20 , ngy 14 thỏng 5 nm 2014


4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 28 thỏng 5 nm 2014

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 12 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
X g C 120x50x4, tụn lp mỏi liờn doanh
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
l) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h40 , ngy 28 thỏng 5 nm 2014
09h50 , ngy 28 thỏng 5 nm 2014

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


5.Kt lun :
- Mu vt liu/thnh phm XD mụ t trờn õy phự hp vi thit k.
- ng ý a mu vt liu/thnh phm xõy dng mụ t trờn õy vo s dng cho
cụng trỡnh.
N V T VN GIM ST
(CB giỏm sỏt)

N V THI CễNG
(K thut thi cụng trc tip)

Nguyn Khỏnh Tng

Nguyn Tun Ngc

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
Phự Ninh, ngy 22 thỏng 6 nm 2014

Biên bản nghiệm thu
vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn
trớc khi đa vào sử dụng
S: 13 /NBVLV

Cụng trỡnh: Nh iu hnh trng tiu hc xó Phỳ Lc - huyn Phự Ninh
a im: xó Phỳ Lc, huyn Phự Ninh, tnh Phỳ Th
1. i tng nghim thu:
Bt b, Sn lút, Sn tng trn ni tht v ngoi tht
2. Thnh phn trc tip nghim thu:
m) i din n v t vn giỏm sỏt: Cụng ty TNHH xõy dng Chõu Phong
ễng: Nguyn Khỏnh Tng
Chc v: CB-T vn giỏm sỏt
ễng:
Chc v:
b) i din nh thu thi cụng: Cụng ty c phn t vn thit k u t v xõy dng
ụ th
ễng: Nguyn Tun Ngc
ễng:

Chc v: K thut thi cụng trc tip
Chc v:

3. Thi gian nghim thu :
Bt u :
Kt thỳc :

08h00 , ngy 22 thỏng 6 nm 2014
10h30 , ngy 22 thỏng 6 nm 2014

Ti cụng trỡnh:
4. ỏnh giỏ cụng vic xõy dng ó thc hin:


a.Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu đầu vào của nhà thầu thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và những thay đổi bổ sung đã đựơc CĐT phê duyệt;
- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công và nghiệm thu được áp dụng;
- Các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu.
b. Chất lượng công việc xây dựng:
+ Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế.
+ Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế.
d.Các ý kiến khác nếu có: - Không


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×