Tải bản đầy đủ

Trình tự cụ thể của công tác GPMB cho một dự án

Trình tự cụ thể của công tác GPMB cho một dự án.
TRÌNH TỰ

Bước 1
Thông báo thu hồi
đất

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện:

+ Đơn vị trình:

- Trên phương tiện thông tin đại chúng của

Phòng TNMT Quận

địa phương


THỜI GIAN THỰC HIỆN

Đồng thời với việc ban hành đầu tư hoặc giao nhiệm vụ

Quyết định thành
lập hội đồng bồi
thường, hỗ trợ & tái
định cư và tổ công
tác giúp việc hội

29-

Điều

số

49-QĐ

108/2009/QĐ

UBND Quận

GPMB
Bước 2

Điều

văn bản giới thiệu địa điểm 69/2009/NĐ-CP

+Đơn vị ký ban hành:

- Niêm yết công khai trong suốt thời gian

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-UBND

ngày 29/09/2009

Chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao nhiệm Đơn vị trình: Ban BT- Trong thời hạn 7 ngày làm - Điểm b, khoản 3 Điều
vụ GPMB có trách nhiệm gửi văn bản đến GPMB Quận
UBND Quận đề nghị thành lập Hội đồng
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời
gửi ban chỉ đạo GPMB Thành phố để theo
dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện.

việc

Đơn vị kí ban hành (Kể từ khi nhận được văn
quyết

định:

UBND bản đề nghị thành lập Hội

Quận

29

đồng bồi thường,

định

69/2009/NĐ-CP

số
ngày

13/8/2009

đồng và tổ công tác kèm theo bộ hồ sơ đầy đủ)

Nghị

Điều

50-QĐ

108/2009/QĐ-UBND
ngày 29/9/2009

HT & TĐC
Bước 3
Họp Hội đồng BT,
HT &TĐC công
khai Dự án

Ban bồi thường GPMB có trách nhiệm Đơn vị chủ trì hướng Theo lịch làm việc của lãnh Điều

50/QĐ

hướng dẫn chủ đầu tư chuẩn bị tài liệu và dẫn thực hiện: Ban đạo UBND Quận

108/2009/QĐ-

UBND

các nội dung cần báo cáo trong cuộc họp; BT GPMB Quận

ngày 29/9/2009

dự thảo kế hoạch tiến độ chi tiết công tác
GPMB

Đơn vị chuẩn bị: chủ

1


đầu tư
Sở Tài nguyên và môi trường kết hợp cùng Đơn vị thực hiện: chủ Trong thời hạn 2 ngày làm Điều
Bước 4
Bàn giao móc giới
tại hiện trường

công ty khảo sát đo đạc bàn giao móc giới đầu tư
cho chủ đầu tư tại hiện trường có sự chứng
kiến của tổ công tác

Đơn

việc (dự kiến)
vị

phối

50;

62-QĐ

108/2009/QĐ-UBND
ngày 29/9/2009

hợp:

Công ty KSĐĐ, Sở
TN & MT, tổ công tác

Ban BT-GPMB Quận chủ trì phối hợp với:
Bước 5
Lập và trình kế

1. Chủ đầu tư
2. UBND Phường nơi có dự án đầu tư

Đơn vị lập: Chủ đầu Trong thời hạn 5 ngày làm - Điều 29 Nghị định số

Đơn vị hướng dẫn:

hoạch tiến độ chi

Ban BT-GPMB Quận

tiết GPMB

Đơn vị trình: Ban BT-

việc ( từ khi có quyết định 69/2009/NĐ-CP

ngày

thành lập Hội đồng BT, HT 13/8/2009
& TĐC)

-

Điều

52/QĐ

108/2009/QĐ-

UBND

ngày 20/9/2009

GPMB Quận

UBND Quận ký Quyết định phê duyệt kế Đơn vị trình: Ban BT- Trong thời hạn 3 ngày làm - Điều 29 Nghị định số
Bước 6

hoạch tiến độ chi tiết GPMB

GPMB Quận

việc ( từ ngày nhận được tờ 69/2009/NĐ-CP
trình của Ban BT-GPMB)

Quyết định phê
duyệt kế hoạch tiến

13/8/2009
-

độ chi tiết GPMB

ngày

Điều

52/QĐ

108/2009/QĐ-

UBND

ngày 20/9/2009
Bước 7

Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách Đơn vị trình: Phòng Trong thời hạn 5 ngày làm - Điều 29 Nghị định số
nhiệm:

Tài chính- Kế hoạch việc (từ ngày nhận được 69/2009/NĐ-CP

2

ngày


Thẩm tra và trình

1. Thẩm tra dự toán chi phí phục vụ công Quận

dự toán chi phí phục tác BT, HT & TĐC
vụ công tác bồi
thường, hỗ trợ và
TĐC

Đơn vị kí phê duyệt:

2. Trình UBND Quận phê duyệt dự toán UBND Quận
chi phí phục vụ công tác BT, HT & TĐC

Quyết định phê duyệt kế 13/8/2009
hoạch tiến độ chi tiết GPMB
và dự toán chi phí phục vụ
công tác |BT, HT & TĐC của
chủ đầu tư)

-

Điều

52/QĐ

108/2009/QĐ-

UBND

ngày 20/9/2009

UBND Quận duyệt dự toán kinh phí tổ chứ Đơn vị trình : Phòng Trong thời hạn 3 ngày làm -Điều 26, 29 Nghị định
Bước 8
Phê duyệt dự toán

BT, HT & TĐC theo trình tự, thủ tục và Tài chính-Kế hoạch việc (từ ngày nhận được tờ số 69/2009/NĐ-CP ngày
không vượt quá 2% tổng kinh phí bồi Quận

trình của phòng Tài chính-kế 13/8/2009

thường HT & TĐC

hoạch)

chi phí và trích

Đơn vị ký phê duyệt:

chuyển kinh phí

UBND Quận

-

Điều

51,52-QĐ

108/2009/QĐ-UBND

phục vụ công tác

ngày 29/9/2009

BT, HT & TĐC

- Thông tư 57/2010/TTBTC

Bước 9
Họp Công khai Dự
án;
Niêm yết công khai
Dự án & phát tờ tự
kê khai theo mẫu

Chủ tịch UBND Phường, tổ công tác và Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn 7 ngày (từ -- Khoản 1 Điều 53 QĐ
Chủ đầu tư cùng thực hiện

hiện: UBND phường
Đơn vị chuẩn bị và

ngày thành lập Hội đồng BT, 108/2009/QĐ-UBND
HT & TĐC và tổ công tác)

ngày 20/9/2009

thực hiện: Chủ đầu tư
Đơn vị phối hợp thực
hiện: Tổ công tác

quy định

3


Người bị thu hồi nhà đất có trách nhiệm kê Tổ chức, cá nhân, hộ Trong thời hạn 5 ngày làm - Điều 30 Nghị định
khai theo mẫu tờ khai; nộp tờ khai cho tổ gia đình có đất và tài việc (đối với hộ gia đình, cá 69/2009/NĐ-CP
Bước 10
Nộp tờ tự kê khai

ngày

công tác hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo sản thuộc phạm vi Dự nhân); trong thời hạn 10 13/8/2009
cơ chế 1 cửa của UBND phường nơi có đất án

ngày làm việc (đối với tổ

thuộc phạm vi Dự án.

chức)

- Khoản 1 Điều 53 QĐ
108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

Tổ công tác phối hợp với UBND phường: Đơn vị chủ trì thực Sau khi hết thời gian tự kê - Điều 30 Nghị định
Bước 11
Tổ chức điều tra
hiện trạng, xác minh
nội dung kê khai

Tổ chức lập biên bản điều tra; xác minh hiện: Tổ công tác
các số liệu theo qui định; thu, nhận các
giấy tờ liên quan đến đất, tài sản trên đất
và nhân, hộ khẩu

khai.

Đơn vị phối hợp thực Thời tổ chức điều tra hiện
& Chủ đầu tư

Điều

53khai tuỳ thuộc vào khối 108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

UBND phường xác định nhà, đất trong Đơn vị chịu trách Trong thời hạn 10 ngày làm - Điều 30 Nghị định
phạm vi thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Xác nhận các vấn đề

nhiệm

xác

UBND phường

liên quan đến đất và

nhận: việc (từ ngày hoàn thành việc 69/2009/NĐ-CP

ngày

điều tra xác minh nội dung 13/8/2009
kê khai)

công trình gắn liền

-

Điều

53108/2009/QĐ-UBND

với đất
Bước 13

ngày

13/8/2009

hiện: UBND phường trạng, xác minh nội dung kê lượng công việc.

Bước 12

69/2009/NĐ-CP

ngày 20/9/2009
1. Công an phường có văn bản xác minh về Đơn vị chịu trách Trong thời hạn 10 ngày làm - Điều 30 Nghị định
hộ khẩu, nhân khẩu

nhiệm xác nhận: Các việc (từ ngày hoàn thành việc 69/2009/NĐ-CP

4

ngày


Xác nhận những
vẫn đề liên quan
khác

2. Chi cục thuế có văn bản xác nhận thu cơ quan hữu quan.

điều tra, xác minh nội dung 13/8/2009

nhập sau thuế

kê khai)

-

Điều

533. Phòng LĐ-TB&XH có văn bản xác nhận

108/2009/QĐ-UBND

về đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ

ngày 20/9/2009

theo quy định.
4. Cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước
theo phân cấp có văn bản xác nhận về
nguồn, cơ cấu vốn có nguồn gốc ngân sách
nhà nước đối với đất, tài sản nằm trong chỉ
giới GPMB của tổ chức.

Bước 14

Sau khi UBND phường xác nhận các nội Đơn vị chịu trách Trong thời gian 5 ngày làm Văn bản số 633/UBNDdung liên quan, chuyển toàn bộ hồ sơ lên nhiệm

Thẩm tra xác nhận

thẩm

tra: việc ( tạm tính, tuỳ thuộc vào TNMT ngày 26/7/2011

phòng TN-MT Quận để ra văn bản thẩm Phòng TN&MT Quận

khối lượng công việc)

của UBND Quận

các vấn đề liên quan tra lần cuối trước khi chuyển chủ đầu tư để
đến đất
làm căn cứ lập phương án BT, HT& TĐC
Bước 15
Lập và thẩm định
phương án BT,
HT&TĐC Dự thảo

1.Chủ đầu tư căn cứ vào biên bản điều tra Đơn vị lập phương án Trong thời gian 7 ngày làm - Điều 30 Nghị định
hiện trạng và xác nhận nguồn gốc đất để dự thào: Chủ đầu tư

việc ( tạm tính, tuỳ thuộc vào 69/2009/NĐ-CP

lập phương án dự thảo BT, HT& TĐC chi

khối lượng công việc)

tiết cho từng tố chức, hộ gia đình, cá nhân
có nhà, đất trong phạm vi dự án.

Đơn vị hướng dẫn:
Ban BT GPMB quận
Đơn vị thẩm định:

ngày

13/8/2009
- Khoản 1 Điều 54 QĐ
108/2009/QĐ-UBND

5


2.Họp tổ công tác thẩm định phương án Ban BT GPMB, tổ
BT, HT&TĐC dự thảo
Bước 16
Niêm yết công khai
lấy ý kiến về
phương án BT,
HT& TĐC chi tiết

ngày 20/9/2009

công tác

- Việc niêm yết công khai có thể kết thúc Đơn vị chủ trì thực Niêm yết ít nhất 20 ngày (kể - Điều 30 Nghị định
sớm nếu tất cả người có đất bị thu hồi kí hiện: UBND phường.
xác nhận đồng ý với phương án bồi thường
hỗ trợ và tái định cư chi tiết (dự thảo) đã
công khai.

từ ngày đưa ra niêm yết)

đầu tư.

hiện:

Niêm yết quy chế

ngày

13/8/2009

Đơn vị thực hiện: Chủ

-

Điều

54108/2009/QĐ-UBND

Đơn vị phối hợp thực

dự thảo;

69/2009/NĐ-CP

ngày 20/9/2009

UB-MTTQ

phường và HTX

bắt thăm căn hộ, lô
đất TĐC (nếu có)
Phòng TN&MT Quận chuẩn bị hồ sơ thu Đơn vị trình: Phòng Trong thời hạn 17 ngày làm - Khoản 4 Điều 30;

Bước 17

hồi đất trình UBND Quận ra quyết định TN& MT Quận

việc (từ ngày nhận được văn khoản 1 Điều 31 Nghị

thu hồi đất đối với từng thửa đất

bản của Sở TN&MT, phòng định

69/2009/NĐ-CP

TN&MT có trách nhiệm ngày 13/8/2009
Quyết định thu hồi
đất (đối với từng
thửa đất)

trình UBND Quận ký quyết
định thu hồi đất

- Khoản 2 Điều 8 Quyết
định

số

02/2010/QĐ-

UBND ngày 18/01/2010

Bước 18

Ban BT-GPMB Quận có trách nhiệm Đơn vị thực hiện: Chủ Trong thời hạn 7 ngày làm - Khoản 3 Điều 30 Nghị

6


hướng dẫn Chủ đầu tư điều chỉnh lại các đầu tư
Hoàn chỉnh phương
án BT, HT & TĐC

phương án BT, HT& TĐC (nếu có), trình
Hội đồng BT, HT& TĐC thẩm định.

chi tiết

việc

Đơn vị hướng dẫn: Từ thời điểm hết thời hạn
Ban BT- GPMB Quận

niêm yết công khai

định

69/2009/NĐ-CP

ngày 13/8/2009
- Khoản 1 Điều 55 QĐ
108/2009/QĐ-UBND

Đơn vị trình: Ban BT-

ngày 20/9/2009

GPMB Quận

- Tiến hành họp Hội đồng BT, HT& TĐC Đơn vị trình: Ban BT- Trong thời hạn 7 ngày làm - Khoản 3 Điều 30 Nghị
Bước 19

để thẩm định và lập biên bản thẩm định.

GPMB Quận

việc (từ khi nhận được định
phương án |BT, HT&TĐC

69/2009/NĐ-CP

ngày 13/8/2009

Thẩm định phương

- Nếu phương án |BT, HT&TĐC chi tiết Đơn vị thẩm định:

án BT, HT& TĐC

cần phải tiếp tục hoàn chỉnh lại thì Ban Hội đồng BT, HT&

-

BT-GPMB Quận phối hợp với Chủ đầu tư TĐC Quận

108/2009/QĐ-UBND

hoàn thiện.

ngày 20/9/2009

chi tiết

Chủ đầu tư nộp bộ hồ sơ theo quy định đến Đơn vị trình : Sở Trong thời hạn 20 ngày làm Bước 20
Quyết định thu hồi
đất, giao đất, cho
thuê tổng thể khu

Sở TN&MT để trình UBND Thành phố Hà TN& MT
Nội ra quyết định thu hồi đất, giao đất cho
thuê tổng thể khu đất để thực hiện đầu tư

Đơn
quyết

vị

Điều

55

Điều7,8-QĐ

việc từ khi nhận đủ hồ sơ 02/2010/QĐ-UBND
ban

định:

hành
UBND

thành phố

theo quy định, không kể thời ngày 18/01/2009
gian xét duyệt và hoàn thiện
dự thảo quyết định

-

bản

số

2553/UBND-TNMT
ngày

đất

Văn

08/4/2011

của

UBND Thành phố Hà
Nội

Bước 21

Sau khi có Quyết định thu hồi đất, giao đất, Đơn

vị

trình

ký: Trong thời hạn 05 ngày làm Điều

55,56-

7
cho thuê đất tổng thể khu đất, Hội đồng BT,HT&TĐC quận

việc. (Từ ngày ra quyết định 108/2009/QĐ-UBND

BT,HT&TĐC quận có trách nhiệm trình

thu hồi đất, giao đất hoặc cho ngáy 29/09/2009

Quyết định phê

phương án BT,HT&TĐC chi tiết đã hoàn

duyệt phương án

thiện lên Phó CT UBND quận – Chủ tịch

BT, HT&TĐC chi

Hội đòng BT, HT&TĐC (theo uỷ quyền) ký

tiết

quyết định phê duyệt.

Thẩm quyền ký ban
hành Quyết định: Phó

thuê đất)

Quyết định số 2326/QĐ-

chủ tịch – Chủ tịch

UBND ngày 12/07/2011

Hội Đồng.

của UBND Quận

Phó CT UBND quận – CT Hội đồng BT,
HT&TĐC ký quyết địnhphê duyệt.
Bước 22
Niêm yết côngkhai
& giao quyết định
phê duyệt cùng
phương án BT,

- UBND phường phối hợp với tổ công tác Đơn vị chủ trì thực Thơi hạn 03 ngày (Kể từ khi - Khoản 4, Điều 30;
và chủ đầu tư tổ chức niêm yết công khai hiện: UBND phường, có QĐ phê duyệt phương án khoản 1.2 Điều 31 Nghị
tại trụ sở UBND phường và địa điểm sinh tổ công tác
hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

- Đơn vị thực hiện:

BT, HT&TĐC chi tiết)

định

69/2009/NĐ-CP

ngày 13/8/2009

- Đồng thời tổ chức giao quyêtd định phê Chủ đầu tư

-Điều56-QĐ

HT&TĐC đã phê

duyệt kềm theo phương án BT, HT&TĐC

108/2009/QĐ-UBND

duyệt

chi tiết đã phê duyệt đến từng tổ chức, hộ

ngày 20/9/2009

gia đình, cá nhân có nhà, đất bị thu hồi.
- Việc niêm yết công khai và giao quyết
định nêu trên được lập biên bản có xác
nhận của UBND phường, tổ trưởng dân
phố hoặc trưởng thôn và đại diện nguêoì bị

8


thu hồi đất.
- Kết thức thời gian công khai: Chủ đàu tư
phối hợp với tổ côngtác, đại diện người có
đất bị thu hồi lập biên bản kết thúc
côngkhai; Thu thập ý kiến đóng góp của
các hộ dân, lập biên bản tổng hợp báo cáo
Hội đòng.
Chủ đầu tư phối hợp với UBND Phường - Đơn vị thực hiện: Theo thời gian đã niêm yết khoản 3 Điều 31 Nghị
nơi có đất bị thu hồi và Tổ công tác để tở Chủ đầu tư
cjức chi tra tiềnbồi thường, hõ trợ theo
thời gian và địa điểm đã niêm yết thông
Bước 23

báo đồng thời yêu cầu người nhận tiền bàn

Chi trả tiền BT,

giao bản chính “Giấy chúng nhận QSD đất

HT&TĐC

và tài sản gắn liền trên đất” hoặc giấy tờ

thông báo

Đơn vị chủ trì thực

định

69/2009/NĐ-CP

ngày 13/8/2009

hiện: UBND phường,

-Điều57-QĐ

tổ công tác

108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

liên quan đến nhà, đất bị thu hồi để chỉnh
lý hoặc thu hồi theo quy định và ký vào
biên bản cam kết thời gian bàn gaio mặt
bằng.
Buớc 24
Bố trí tái định cư

- Tổ chức bắt thăm bố trí TĐC, sau đó lập Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn 05 ngày làm khoản 3 Điều 31 Nghị
thành biên bản có xác nhận của CT UBND hiện: Ban BT– GPMB việc

định

69/2009/NĐ-CP

phường, Chủ tịch MTTQ phường và người quận

ngày 13/8/2009

bị thu hồi đất được bố trí TĐC hoặc người

9


được uỷ quyền theo quy định của pháp Đơn vị phối hợp thực

-Điều57-QĐ

luật.

hiện: UBND phường

108/2009/QĐ-UBND

và Chủ đầu tư

ngày 20/9/2009

Căn cứ biên bản kết quả tổ chức bắt thăm Đơn vị trình: Ban Trong thời hạn 05 ngày làm Khoản 3 điều 31 Nghị
Bước 25

bố trí TĐC, Ban BT – GPMB quận trình BT– GPMB quận

việc

UBND quận phê duyệt kết qủ bắt thăm căn

Định số 69/2009/NĐ-CP
ngày 13/8/2009

Lập tờ trình kết quả hộ, lô đất TĐC cụ thể cho từng hộ GĐ., cá

-Điều57-QĐ

bắt thăm bố trí TĐC nhân.

108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

UBND quận ký quyết định phê duyệt kết Đơn vị trình: Ban Trong thời hạn 02 ngày làm Khoản 3 điều 31 Nghị
Bước 26

quả bắt thăm bố trí TĐC

BT– GPMB quận

việc

Định số 69/2009/NĐ-CP
ngày 13/8/2009

Ký quyết địnhphê
duyệt kết quả bắt

-Điều57-QĐ

thăm bố trí TĐC

108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

Bước 27
Lập hồ sơ, tổ chức
bàn giao đất, bán
nhà TĐC

Ban BT– GPMB quận chủ trì phối hợp với Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn 05 ngày làm Khoản 3 điều 31 Nghị
tổ chức được UBND Thành phố giao quản hiện: Ban BT– GPMB việc

Định số 69/2009/NĐ-CP

lý quỹ nhà, quỹ đất TĐC để lập hồ sơ giao quận

ngày 13/8/2009

đất, bná nhà TĐC và tổ chức bàn giao đất,
nhà TĐC theo luật định.

-Điều57-QĐ
108/2009/QĐ-UBND

10


ngày 20/9/2009
Người coá đất bị thu hồi phải bàn giao đất Tổ chức được giao Trong thời hạn 05 ngày làm Khoản 4,5 điều 31 Nghị
Bước 28

cho

Tổ

chức

được

giao

nhiệm

vụ nhiệm vụ bồi thường việc

BT_GPMB theo luật định.

GPMB

Định số 69/2009/NĐ-CP
ngày 13/8/2009

Bàn giao đất bị thu

-Điều58,59-QĐ

hồi

108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

Bước 29
Quyết định cưỡng
chế

UBND quận ra QĐ cưỡng chế theo quy Đơn vị phối hợp thực Sau 30 ngày (Kể từ thời điểm Điều 32 Nghị Định số
định đối với những người có đất bị thu hồi hiện báo cáo: Ban BT phải bàn giaop đất theo QĐ 69/2009/NĐ-CP
không chấp hành việc bàn giao đát đã bị –

Ban

BT-GPMB, thu hồi đất của UBND Quận 13/8/2009

thu hồi cho nhà nước và giao trực tiếp Chủ đàu tư, UBND mà người có đất bị thu hồi
quyết định đến người bị cưỡng chế.

phường

không bàn giao mặt bằng)

Đơn vị trình:Thanh

-Điều70-QĐ
108/2009/QĐ-UBND
ngày 20/9/2009

tra XD Quận
Thẩm quyền ký phê
duyệt

QĐ:

UBND

Quận.
Bước 30
Cưỡng chế thi hành
quyết định thu hồi

ngày

- Người bị cưỡng chế không bàn giao đất Đơn vị chỉ đạo thực Sau 15 ngày (Kể từ ngày giao
thì UBND quận chỉ đạo, tổ chức lực lượng hiện: UBND Quận

trực tiếp quyết định cưỡng

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của

chế hoặc ngày niêm yết công

11


đất, GPMB

pháp luật;
- Bàn giao đất đã được thu hồi theo quyết
định cưỡng chế cho tổ chức làm nhiệm vụ

Đơn vị phối hợp thực khai QĐ cưỡng chế)
hiện: Thanh tra XD
Quận, UBND Phường

BT - GPMB

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×