Tải bản đầy đủ

Quy trình GPMB của dự án – công ty sudico

QUY TRÌNH GPMB CỦA DỰ ÁN – CÔNG TY SUDICO
Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông đà là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp. Để
triển khai một dự án xây dựng thì cần phải có mặt bằng phù hợp với quy hoạch
chung, và để có được mặt bằng xây dựng thì phải trải qua rất nhiều các công đoạn
để có thể thực hiện được Dự án. Ban quản lý Dự án được giao nhiệm vụ trực tiếp
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án (sau khi đã xin được
chấp thuận đầu tư). Công tác tổ chức GPMB đây là một công tác đặc thù trong quá
trình thực hiện các dự án đầu tư nói chung và dự án đầu tư đô thị nói riêng, đây là
lĩnh vực liên quan đến rất nhiều những vấn đề xã hội nói chung và những vấn đề
liên quan đến chính sách của nhà nước trong quản lý đất đai và vấn đề ổn định kinh
tế, chính trị, xã hội của từng địa phương.
1. Quy trình GPMB bao gồm các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước như sau:
- Luật, các nghị định thông tư của chính phủ, các quyết định hướng dẫn thực
hiện công tác quản lý đất đai.
- Quy trình quản lý thực hiện công tác GPMB của UBND thành phố Hà Nội
- Đặc thù văn hoá xã hội, tình hình kinh tế và dân cư của từng địa phương nơi
thực hiện dự án (Quận, huyện, phường, xã)
2.Công tác GPMB được thực hiện theo trình tự như sau:
- Thực hiện các Quyết định của UBND Thành phố và Quận (huyện) về việc
GPMB, thu hồi đất để thực hiện các Dự án đầu tư mà công ty đang triển khai

theo chấp thuận của UBND Thành phố. Việc thu hồi đất có liên quan đến các
chính sách quản lý đất đai được ban hành theo đặc thù của thành phố. Xác định
các loại đất, tài sản của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức bị thu hồi nằm

1


trong ranh giới thực hiện dự án, các chính sách đền bù hỗ trợ và bồi thường cho
các hộ gia đình cá nhân và tổ chức có đất và tài sản bị thu hồi.
- Triển khai thực hiện công tác GPMB tại địa phương nơi thực hiện dự án như
Hội đồng GPMB (Quận, huyện), Tổ công tác trực tiếp thực hiện công tác
GPMB( Phường, xã). Thực hiện tìm hiểu đời sống dân cư địa phương và thực
hiện tuyên truyền các chính sách của nhà nước và thành phố liên quan đến công
tác đền bù hỗ trợ GPMB.
- Hội đồng và Tổ công tác chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công tác
GPMB từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, bao gồm đảm bảo tính chính xác về ranh
giới các loại đất tài sản và các chính sách đền bù mà Thành phố ban hành
Trình tự cụ thể công tác GPMB cho một dự án gồm 30 bước thực hiện
(xem file đính kèm) 15 trang.

Những bất cập trong công tác GPMB:
- Vấn đề quản lý đất đai của Thành phố nói chung và của từng địa phương nói
riêng. Nguyên nhân do luật đất đai mới ban hành vào năm 2003 chưa cập nhật
được các vấn đề về sử dụng và quản lý đất đai từ trước năm 1993. Tình hình
quản lý và sử dụng đất nông nghiệp được giao theo NĐ 64/CP tại từng địa
phương cụ thể cũng có nhiều vướng mắc (Phương án giao đất, việc thực tế về
sử dụng đất của người dân tại từng địa phương, những nguồn gốc đất không rõ
ràng khác ...Ví dụ: Dự án Đường 32 kéo dài từ năm 2000 - 2010; năm 2010 đến nay do các vấn đề về quản lý đất đai và chính sách đền bù không phù hợp.
- Chính sách đền bù của Chính phủ nói chung và Thành phố nói riêng chưa phù
hợp với tình hình kinh tế xã hội và dân cư, đặc biệt ở những khu vực có tính
chất đặc thù như tôn giáo. Việc thực hiện các chính sách nói trên của từng địa

2


phương cũng chưa nhất quán kéo dài gây khó khăn cho công tác đền bù. Các
văn bản ban hành chồng chéo chưa phù hợp với tình hình chung của Thành phố,
đồng thời việc thực hiện nhiều văn bản cùng một lúc gây khó khăn cho việc
thực hiện Dự án do thời gian kéo dài ( Ví dụ: Chính sách đền bù thay đổi liên
tục trong khi công tác GPMB chưa kịp triển khai dẫn đến có nhiều Dự án phải
thực hiện nhiều chính sách, các văn bản ban hành phục vụ cho công tác GPMB
cũng thay đổi với thời hạn ngắn không phù hợp với quá trình thực hiện công tác
GPMB
- Bản thân trình tự thủ tục công tác giải phóng mặt bằng gồm quá nhiều văn bản
giấy tờ, thủ tục pháp lý rườm rà dẫn đến sự kéo dài thời gian thực hiện gây bức
xúc cho nhân dân. Bên cạnh đó thường có quá nhiều các dự án trên từng địa
phương dẫn đến không đủ năng lực đáp ứng được các dự án theo tiến độ đề ra.
- Tình hình xã hội của từng địa phương, như điều kiện hoàn cảnh sống, môi
trường sống, vấn đề tôn giáo và các vấn đề về gia đình chính sách cũng như
những người có hoàn cảnh khó khăn của từng địa phương. Về cơ bản người dân
luôn thực hiện đúng chủ trương và chính sách đề ra của nhà nước và thành phố.
Tuy nhiên trong từng địa phương cụ thể vấn đề an sinh xã hội không phải lúc
nào cũng đảm bảo được yêu cầu của nhân dân dẫn đến những bức xúc của từng
hộ dân nói riêng và của từng cộng đồng nói chung. Đặc biệt tại những địa bàn
có đất thu hồi liên quan đến vấn đề tôn giáo tín ngưỡng thì những vấn đề này
thường được đẩy lên thành vấn đề mang đặc thù chính trị xã hội.
Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các Dự án trở nên tốt
hơn, cần cải thiện những vấn đề sau:
- Đối với các vấn đề về chính sách và quản lý đất đai cần có sự phối hợp của
các bộ ngành: Bộ Tài nguyên, Bộ Tài chính... đến từng địa phương, cần có sự
điều chỉnh phù hợp giữa các bộ ngành để thống nhất chính sách đền bù phù hợp
với tình hình chung của xã hội và từng địa bàn có tính đặc thù riêng. Cần có sự
3


tham khảo và lấy ý kiến của người dân khi soạn thảo và ban hành các chính
sách liên quan đến vấn đề quản lý đất đai và đền bù, thống nhất và đảm bảo việc
thực hiện các văn bản đã ban hành tại từng địa bàn cụ thể trên thành phố.
- Đối với quy trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành
phố Hà Nội cần có sự thống nhất của các quận huyện trên toàn thành phố. Đồng
thời giảm bớt các thủ tục không cần thiết nằm trong quy trình.
- Đối với tình hình dân cư và các vấn đề về xã hội nảy sinh trong quá trình giải
phóng mặt bằng cần có sự phối hợp của các cấp từ thành phố, quận, huyện,
phường xã và các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh, nhằm tránh những bức xúc của người dân có đất bị thu hồi.

Lĩnh vực kinh doanh về bất động sản cũng như Đầu tư xây dựng lá một môi trường
phức tạp với nhiều quy trình tác nghiệp phức tạp, Công tác GPMB trên chỉ là một
phần trong quy trình phức tạp đó.
Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh biến động
mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nhà quản trị. Các nhà Quản trị phải
lên kế hoạch hoạch định cho các hoạt động mà họ sẽ thực hiện, Quản trị hoạt động
mang lại một cách tổng quát để quản lý hoạt động sản xuất. Đối với kinh doanh
Bất động sản thì việc cho ra những sản phẩm với những dịch vụ tốt thì việc nhìn
nhận và đánh giá thị trường là hết sức quan trọng, nó liên quan đến luật, chính sách
của nhà nước. Tất cả những kiến thức trong Quản trị Tác nghiệp đều có thể được
áp dụng trong doanh nghiệp hoạt động Đầu tư đô thị và khu công nghiệp nhưng
một trong những nội dung quan trong của quản trị tác nghiệp là công tác dự báo,
với sự phát triển của kinh tế thị trường và đặc biệt trong thời kỳ hiện nay thị trường
đang trong giai đoạn kém ổn định thì công tác dự báo ngày càng đóng vai trò quan
trọng trong sự thành công của doanh nghiệp.

4


Nhà quản trị cần phải có một cái nhìn tổng quát cùng với nhũng phân tích khoa học
các dữ liệu thu thập được để đưa ra những đánh giá nhận định về thị trường trong
tương lai thì Dự báo ở đây là tiên đoán những gì xảy trong tương lai căn cứ vào
việc thu thập xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định được xu hướng
vận động trong tương lai. Với lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì dự báo về tiềm
năng hoạt động của nền kinh tế liên quan đến vấn đề tài chính (nguồn vốn) với
những chính sách của nhà nước về việc cho vay vốn kinh doanh bất động sản và
các chính sách liên quan khác của nhà nước vì vậy những lý thyết dự báo trong
Quản trị tác nghiệp có thể áp dụng trong hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh bất
động sản. Những dự báo tốt sẽ giúp nhà quản trị quyết định đầu tư vào các dự án
lớn cũng như tiếp tục vững vàng tiếp tục triển khai các dự án mới trong bối cảnh
mà nhà nước đang siêt chặt tín dụng cho vay bất động sản hiện nay; Hay những xu
hướng phát triển của đô thị dân cư với những qui hoạch phát triển đô thị của vùng
miền (VD: Qui hoạch phát triển 50 năm của Thành phố Hà Nội trong tương lai đất phía Tây thành phố Hà nội đã trở thành những khu đất VÀNG) đó là những dự
báo để nhà đầu tư có những định hướng, chiếm lược phát triển đầu tư theo khu vực
nào. Nhưng việc có được nhũng thông tin phục vụ cho công tác dự báo thì nhà
quản trị cần thu thập từ các chính khách, từ các chuyên gia phân tích và cả những
nhận định và sự hiểu biết của bản thân .. về xu hướng vận động của nền kinh tế và
sự phát triển chung của xã hội. Công tác dự báo là một bước cự kỳ quan trọng của
quá trình tác nghiệp và là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của
nhà đầu tư.

Hết

5


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×