Tải bản đầy đủ

UB so sánh điều kiện thi tuyển big4

Tài liệu của UB Academy

So sánh Điều kiện thi tuyển Big4
Phân nhóm

BIDV

Vietcombank

Vietinbank

Agribank

2 nhóm

4 nhóm

4 nhóm

Không phân nhóm. Hoàn
toàn ứng tuyển ở bất kỳ chi


Chi nhánh

nhánh nào.
Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Chấp nhận tốt nghiệp Đại

- Chấp nhận tốt nghiệp ĐH

- Ứng viên tốt nghiệp đại

(với vị trí Nhân viên)

học dân lập trong nước/các

dân lập.

học các chuyên ngành mô

- Điểm trung bình từ 6.5/10

trường Đại học Việt Nam

- Chấp nhận Ứng viên bằng

tả phía dưới.

hoặc 2.5/4 trở lên

liên kết với các trường Đại

Trung bình.

- Không nhận hồ sơ của

- Chấp nhận ĐH dân lập; ĐH

học nước ngoài/ Đại học

- Không chấp nhận ứng

những ứng viên học văn

chính quy Hệ liên thông.

nước ngoài tại Việt

viên Hệ liên thông, Tại

bằng hai, hệ liên thông.

- Chấp nhận tốt nghiệp ĐH

Nam/các trường Đại học

chức.

nước ngoài.

nước ngoài.
- Chấp nhận Ứng viên bằng

Chú ý:

Chú ý:

Trung bình (không xét

- Không chấp nhận tốt

- Bằng Trung bình, học Dân lập

điểm trung bình như BIDV)

nghiệp Cao đẳng.

hoàn toàn được chấp nhận.

- Không chấp nhận hệ liên

- Bằng Trung bình, học Dân

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoàn

thông, văn bằng 2, tại chức,

lập hoàn toàn được chấp

toàn đủ điều kiện ứng tuyển

vừa học vừa làm. Đào tạo

nhận.

Nhân viên

Thạc sỹ trở lên chỉ là ưu

- Không chấp nhận hệ liên

tiên.

thông, văn bằng 2, tại chức


Tài liệu của UB Academy

- Tốt nghiệp Hệ liên thông hoàn

Chú ý:

toàn đủ điều kiện.

- Không chấp nhận tốt
nghiệp Cao đẳng.
- Bằng Trung bình, học Dân
lập hoàn toàn được chấp
nhận.
- Không chấp nhận hệ liên
thông, văn bằng 2, tại chức

Chuyên ngành

- Tài chính Ngân hàng

- Tài chính-Ngân hàng,

- Tài chính Doanh nghiệp

- Kinh tế đầu tư,

- Quản trị Kinh doanh

- Kinh tế quốc tế,

- Kế toán Kiểm toán

- Kế toán-kiểm toán,

- Tài chính-Ngân hàng,

- Kinh tế,

- Kinh tế,

- Tài chính ngân hàng,

- Kế toán-kiểm toán,
- Quản trị kinh doanh,

- Kế toán, Kiểm toán,
- Kinh tế quốc tế/Kinh tế

- Kinh tế đối ngoại

- Quản trị kinh doanh,

- Kinh doanh quốc tế

- Marketing,

- Marketing,

- Quản trị Kinh doanh,

- Kinh tế Phát triển

- Chứng khoán hoặc các

- Chứng khoán

- Luật,

- Định giá tài sản Bất động sản

chuyên ngành có liên quan

- Kinh tế đầu tư

đối ngoại,

- Công nghệ thông tin
Chú ý: Vietinbank không

và chuyên ngành phù hợp
với vị trí cần tuyển.

- Kinh doanh chứng khoán

Chú ý: Vietcombank không

quá cứng nhắc về vấn đề

- Bảo hiểm

quy định rõ ràng về chuyên

chuyên ngành, dù thông báo

- Thương mại Quốc tế

ngành, ứng viên có thể linh

tuyển dụng giới hạn như

Chú ý: Agribank hiện

hoạt.

trên. Vì vậy, ứng viên thuộc

không quy định rõ ràng về


Tài liệu của UB Academy

- Toán Tài chính

các Chuyên ngành khác, với

chuyên ngành, ứng viên có

- Tiếng Anh tài chính

Hồ sơ cá nhân phù hợp,

thể linh hoạt.

hoàn toàn đủ điều kiện.
Chú ý: Các chuyên ngành khác
không thuộc tiêu chí, vẫn hoàn
toàn được chấp nhận nếu hồ sơ
Ứng viên có nhiều thành tích
phù hợp về Học tập & Kinh
nghiệm công việc.
Sinh viên năm 4,

- Chấp nhận cho nợ bằng Tốt

Ứng viên có giấy chứng

Đối với ứng viên chưa được Không

chưa có bằng có

nghiệp tại thời điểm Ứng tuyển.

nhận tốt nghiệp đại học

cấp bằng tốt nghiệp, yêu cầu

được thi

- Chấp nhận ứng viên (i) đã có

được thực hiện nộp hồ

phải có Bảng điểm đến thời

kết quả học tập năm cuối nhưng

sơ. (VCB không lựa chọn

điểm hiện tại có xác nhận

chưa thi hoặc chưa bảo vệ tốt

các ứng viên chưa có giấy

của trường Đại học và bản

nghiệp (ii) đã được cấp Giấy

chứng nhận tốt nghiệp đại

cam kết theo mẫu của

chứng nhận tốt nghiệp Đại học

học tính đến thời điểm nộp

VietinBank.

nhưng chưa có Bằng tốt nghiệp

hồ sơ).

Đại học (có thư giới thiệu của
Khoa chủ quản), ứng viên cam

Chú ý: Trong một số đợt

kết nếu trúng tuyển sẽ bổ sung

tuyển giữa năm,
Vietcombank cho phép Ứng


Tài liệu của UB Academy

Bằng tốt nghiệp khi ký hợp

viên nộp hồ sơ, miễn phải

đồng chính thức.

có Giấy chứng nhận Tốt

- Ứng viên viết Bản cam kết

nghiệm tạm thời.

điểm TBC tốt nghiệp chính thức
không thấp hơn điểm TBC đã
khai báo trong hồ sơ dự tuyển
(đối với sinh viên năm cuối
đang chờ lấy bằng). Trường hợp
thấp hơn thì kết quả thi tuyển
của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Chứng chỉ TA

- Tiếng Anh trình độ B, hoặc:

- Chứng chỉ C trở lên. Nếu

- B1 Châu Âu

các bạn có các chứng chỉ

- IELTS 3.5

quốc tế khác, hãy đảm bảo

Chú ý:

tối thiểu IELTS 4.5,

- TOEIC 420

các chứng chỉ quốc tế này

- Chứng chỉ C có thể “xử

TOEFL ITP 450, TOEFL

đạt tối thiểu các mức điểm

lý” linh hoạt. Với các chứng

iBT 45, TOEIC 450.

Chú ý:

sau (để tương đương với

chỉ quốc tế có điểm thi thấp

- Các chứng chỉ tiếng Anh

Với các điểm thi TOEIC thấp

chứng chỉ C trở lên):

hơn/đã hết hạn, Vietinbank

trên phải do các đơn vị sau

hơn hoặc đã hết hạn, BIDV cân

TOEFL-PBT 550 điểm trở

vẫn chấp nhận với các Ứng

cấp: Viện khảo thí giáo dục

nhắc theo từng trường hợp, phụ

lên, TOEFL-CBT 213 điểm

viên có hồ sơ Thành tích

Hoa kỳ (Educational

thuộc chủ yếu vào điểm nổi trội

trở lên, TOEFL-IBT 80

phù hợp.

Testing Service); Hội đồng

của Thông tin Ứng viên.

- Trình độ C trở lên;

- Ứng viên tuyển dụng phải
có có chứng chỉ tiếng Anh

Anh (British Council);


Tài liệu của UB Academy

điểm trở lên, IELTS 6.0 trở

International Development

lên, TOEIC 650 trở lên.

Program (IDP); Hội Đồng
Khảo Thí Tiếng Anh

Chú ý:

Trường Đại Học

- Chứng chỉ C có thể “xử

Cambridge (Cambridge

lý” linh hoạt. Với các chứng

ESOL) và tính đến thời

chỉ quốc tế có điểm thi thấp

điểm nộp hồ sơ tuyển dụng

hơn/đã hết hạn,

đảm bảo còn thời hạn hiệu

Vietcombank vẫn chấp nhận

lực.

với các Ứng viên có hồ sơ
Thành tích phù hợp.
- Riêng vị trí Ngân quỹ,
không cần Chứng chỉ Tin
học & Tiếng Anh.
Trình độ B

Chứng chỉ Tin học

Linh hoạt, không quy định cụ
thể

Linh hoạt, không quy định

Có chứng chỉ ứng dụng

cụ thể

CNTT cơ bản (gồm đủ 6
module cơ bản) theo quy
định của Bộ Thông tin và
Truyền thông tại Thông tư
số 03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/3/2014 quy định


Tài liệu của UB Academy

về tổ chức thi và cấp chứng
chỉ ứng dụng công nghệ
thông tin quy định tại
Thông tư liên tịch số 17
/2016/TTLT-BGDĐTBTTTT ngày 21/6/2016.
Các chứng chỉ tin học ứng
dụng A, B, C đã cấp trước
ngày 10/8/2016 có giá trị
sử dụng tương đương với
chứng chỉ ứng dụng CNTT
cơ bản.
Chú ý: Chấp nhận cho ứng
viên thiếu chứng chỉ ngoại
ngữ, tin học được tham gia
dự thi, nếu trúng tuyển phải
cam kết hoàn thiện trong
thời gian 12 tháng kể từ
ngày giao kết hợp đồng lao
động.


Tài liệu của UB Academy

Dưới 35 tuổi

Độ tuổi ứng tuyển
Chiều cao

Quy trình tuyển
dụng

Dưới 35 tuổi

Dưới 35 tuổi

Dưới 30 tuổi

- Nữ cao 1.58m trở lên

- Nữ cao 1.58m trở lên

- Nữ cao 1.58m trở lên

- Nam cao 1,65m trở lên,

- Nam cao 1.65m trở lên

- Nam cao 1.65m trở lên

- Nam cao 1.65m trở lên

- Nữ cao 1,55 m trở lên.

- B1: Lọc hồ sơ

- B1: Lọc hồ sơ

- B1: Lọc hồ sơ

- B1: Lọc hồ sơ

- B2: Thi Nghiệp vụ Trắc

- B2: Thi Trắc nghiệm gồm

- B2: Phỏng vấn tập trung

- B2: Thi Nghiệp vụ Tự

nghiệm 70 câu, trong đó 50%

2 phần: Nghiệp vụ (50

- B3: Phỏng vấn tại Chi

luận tập trung

điểm là Bài tập lớn (Khó)

câu/60p) & Tiếng Anh (60

nhánh

- B3: Phỏng vấn Hội đồng

- B3: Phỏng vấn bốc thăm 3 giỏ

câu/60p) (Khó)

câu hỏi

- B3: Phỏng vấn Hội đồng
Đã bỏ quy định này từ giữa

Quy định Hạn chế
Ứng viên ứng tuyển

Không quy định

Đã bỏ quy định này

năm 2017

Không quy định

trong 6T gần nhất

(1)

Em có điều kiện này, điều kiện kia thì có thể nộp ở BIDV/Vietcombank Chi nhánh A được không?

Việc ứng tuyển phải phụ thuộc vào việc Chi nhánh A thuộc nhóm nào? Nếu ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của nhóm đó thì hoàn
toàn OK.
Ví dụ tham khảo: http://tuyendungadmin.bidv.com.vn/Portals/0/users/host/102017/2.CV%20QLKH.pdf
(2)

Bằng Liên thông thì thi tuyển được Ngân hàng nào?

Duy nhất tại BIDV


Tài liệu của UB Academy

(3)

Em tốt nghiệp Cao đẳng có thể thi tuyển vào Big4 hay không?

Duy nhất tại BIDV

(4)

Bằng Trung bình có thể thi tuyển Big4 được không?

Hoàn toàn được với BIDV, Vietcombank & Vietinbank.

(5)

Bằng Dân lập có thể thi tuyển Big4 được không?

Được, tất cả 4 Ngân hàng

(6)

Em học Chuyên ngành Hải quan/ Chuyên ngành A thì có thi được Big4 hay không?

Hiện tại, phần lớn Big4 ưu tiên các chuyên ngành sau:
- Tài chính Ngân hàng
- Tài chính Doanh nghiệp
- Quản trị Kinh doanh
- Kế toán Kiểm toán
- Kinh tế đối ngoại
- Kinh doanh quốc tế
- Kinh tế Phát triển
- Định giá tài sản Bất động sản
- Kinh tế đầu tư
- Kinh doanh chứng khoán


Tài liệu của UB Academy

- Bảo hiểm
- Thương mại Quốc tế
- Toán Tài chính
- Tiếng Anh tài chính

Tuy nhiên, Ứng viên tốt nghiệp các Chuyên ngành khác đều được xem xét nếu Hồ sơ thông tin Ứng viên phù hợp với vị trí Công việc.

(7)

Sinh viên năm 4, chưa có Bằng tốt nghiệp thì có được thi hay không?

TH1: Đã xong xuôi, chỉ chờ lấy bằng, hiện đang có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Tạm thời
BIDV, Vietcombank, Vietinbank đều OK.
TH2: Đã thi hết các môn, nhưng chưa Bảo vệ tốt nghiệp
Duy nhất là BIDV (nhưng tùy từng thời điểm)
TH3: Em có thi được Agribank hay không?
Không.

(8)

Em không có Chứng chỉ C – Tiếng Anh theo điều kiện thì có được nộp không?

Được, với điều kiện Ngân hàng ghi rõ trong thông tin tuyển dụng là “Cho Bổ sung sau”. Hiện tại, duy nhất Agribank đồng ý.
Tốt nhất là nên đi mua bên ngoài, bán nhiều.


Tài liệu của UB Academy

(9)

Điểm TOEIC của em chưa đủ điểm yêu cầu/ Chứng chỉ TOEIC đã hết hạn có được nộp hay không?

Với TOEIC đã hết hạn & đạt điểm yêu cầu => Cứ nộp.
Với TOEIC chưa đạt điểm yêu cầu => Nên mua chứng chỉ C.
Nếu không đủ thời gian mua chứng chỉ C thay thế => Cứ nộp điểm TOEIC hiện tại.
HĐTD sẽ ưu tiên linh hoạt nếu Hồ sơ Ứng viên phù hợp.
(10) Về chứng chỉ TOEIC, khi em đi thi xong thì được cấp 1 cái phiếu điểm Score report, em không biết là dùng cái score
report này để nộp có được chấp nhận hay không vì giờ em đăng kí cấp chứng chỉ cũng không kịp thời gian?
=> Quy chế Tuyển dụng không nói kỹ về vấn đề này, vì vậy, bạn hoàn toàn sử dụng Score Report có tính chất tương đương với Chứng
chỉ.
(11) Em không có chứng chỉ Tin học thì có nộp được không?
Ngân hàng hiện chỉ có Tin học trình độ B => Có thể “xử lý” mua bên ngoài.
(12) Trên 30 tuổi liệu có thi được Big4 hay không?
Hoàn toàn được, <35 tuổi đủ điều kiện thi tuyển.
Tuy nhiên, cần check lại chính sách theo từng giai đoạn, không áp dụng máy móc.
(13) Cao < 1m58 thì có thi được Big4 hay không?
Agribank quy định >1m55 là ok.
Với BIDV, Vietcombank & Vietinbank, chấp nhận ứng viên < 1m58 nếu hồ sơ Ứng viên đủ yêu cầu.


Tài liệu của UB Academy

(14) Em không mạnh về Nghiệp vụ, muốn làm ở Big4 thì em nên lựa chọn Ngân hàng nào?
Vietinbank không thi tuyển Test Nghiệp vụ, chỉ Phỏng vấn 2 vòng => Tránh được vòng Thi tuyển.
Nên lựa chọn Vietinbank nếu kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt.
Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy
VP Hà Nội: Tầng 7, số 273 Đội Cấn, Ba Đình
VP HCM: Tầng 3, số 22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình
Website: www.ub.edu.vn
Fanpage: Vietnam Banking Careers (Vietnam Bankers cũ)
Hotline: 024.3999.2518; 028.38.808.858; 097.5151.777Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×