Tải bản đầy đủ

Test IQ dap an

1

BÀI THI TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TỔNG HỢP
Môn thi: IQ
Thời gian làm bài: 20 câu/15 phút

Họ và tên: .............................................................................................................
Ngày sinh: ............................................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
Email: ...................................................................................................................
Ngày thi: ...............................................................................................................
Hướng dẫn:
1. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
2. Mỗi câu chỉ có MỘT đáp án đúng.
3. Trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án Anh/Chị cho là đúng ở Phiếu trả
lời trắc nghiệm.

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ2

1. Số nào tiếp theo sau dãy số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?:
a. 17
b. 18
c. 19
d. 20
2. Số nào khác với số còn lại: 9678, 4572, 5261, 5133, 3527, 6895, 7768:
a. 9678
b. 5261
c. 3527
d. 6895
3. Số còn thiếu trong dấu?:

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ


3

a.

A

b.

B

c.

C

d.

D

4.

Số nào trong dấu ?:

e.

2

f.

3

g.

4

h.

5

5. Số tiếp theo là số nào 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?:
a. 789
b. 889
c. 879
d. 888
Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ


4

6.

Số nào được điền vào dấu ?:

a.

0

b.

2

c.

3

d.

4

7. Số nào tiếp theo trong dãy số sau: 0, 4 ,2, 6, 3, 7, 3.5, ?:
a. 4.5
b. 5.5
c. 6.5
d. 7.5
8. Số nào tiếp theo dấu ?: 1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?:
a. 55
b. 56
c. 57
d. 58
9. Số nào tiếp theo dấu?: 15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33:
a. 27, 9, 12
b. 9,27, 12
c. 12, 9, 27
d. 27, 12, 9
10. Số nào trong dấu ?:

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ


5

a. 48
b. 49
c. 50
d. 51
11. Một con mèo vồ một con chuột trong 5 phút. Hỏi 5 con mèo vồ 5 con
chuột trong mấy phút:
a.

1

b.

2

c.

3

d.

5

12. Cầu thang có 13 bậc trong đó có 1 bậc bị hỏng mà mắt ko nhìn thấy
được. Bạn A nhảy lên bậc 1 rồi nhảy cách bậc lên đến bậc 13 cũng là đến
tầng trên. Bạn B nhảy 3 bậc liền rồi lùi lại 1 bậc rồi lại nhảy 3 bậc tiếp rồi lùi
1 bậc, cứ thế đến bậc cuối. Biết rằng 2 bạn ko ai bước vào bậc cầu thang
hỏng. Hỏi bậc hỏng là bậc thứ bao nhiêu:
a.

10

b.

11

c.

12

d.

13

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ


6

13. Có một bà vợ mang bầu thì chồng mất, chồng để lại di chúc chia tài sản,
nếu sinh con trai thì con trai được 1/2 tài sản, còn lại là của bà vợ. Nếu sinh
con gái thì con gái được 1/3 tài sản, còn lại là của bà vợ. Cuối cùng bà vợ
sinh đôi 1 trai 1 gái. Hỏi bà vợ được chia bao nhiêu theo di chúc của chồng:
a.1/5
b.2/5
c.1/2
d.1/3
14. Chữ cái nào tiếp theo: A, D, I, P, Y, CF, DI, FD, ?:
a. HA
b. HB
c. HD
d. HF
15. Số nào thay cho dấu ?:17, 4, 29, 13, 41, 22, 53, 31, ?
a.

62

b.

63

c.

64

d.

65

16. Phần trăm của hình tô màu xám là bao nhiêu?

e.

61.5

f.

62.5

g.

63.5

h.

64.5

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ


7

17. Hình nào khác với hình còn lại?

a.

A

b.

B

c.

C

d.

D

18. Hình nào kế tiếp?

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQ


8

a.

A

b.

B

c.

C

d.

D

e.

E

19. Khi hình dưới đây tạo thành hình hộp thì hình nào giống nhất

a.

A

d. D

b.

B

e. E

c.

C

20. Có 2 vòi nước A và B. Vòi A chảy 1/2 bể thì hết 3h, cả 2 vòi cùng chảy 1/2 bể
thì hết 1h. Hỏi mình vòi B chảy đầy bể trong thời gian bao lâu?
a. 1h
b. 2h
c. 2,4h
d. 3h
e. 6h

Đề thi thử vào ngân hàng vị trí Tổng hợp

Đề thi IQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×