Tải bản đầy đủ

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở các trường trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

thiết


Câu 2. Thầy/cô cho biết ý kiến của mình về mức độ khả thi của các biện pháp quản lý
hoạt động dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN)
Mức độ khả thi
Các biện pháp

TT

Rất
khả
thi

1

2

3

4


5

6

7

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức
dạy học Mô hình trường học mới (VNEN)
Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên phù hợp
với Mô hình trường học mới (VNEN)
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo Mô hình trường
học mới (VNEN)
Chỉ đạo đánh giá học sinh theo Mô hình trường học mới
(VNEN)
Kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện hoạt động dạy học theo
Mô hình trường học mới (VNEN)
Tổ chức phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong hoạt
động dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN)
Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
dạy học theo Mô hình trường học mới

Xin chân thành cảm ơn!

Khả
thi

Ít
khả
thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×