Tải bản đầy đủ

KTHK2 4 THB

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TIN HỌC LỚP 4
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 25 phút

ĐỀ THỰC HÀNH
Em hãy thực hiện bài nhạc dưới đây bằng chương trình Encore.
Lưu bài tại H:\LOP, đặt tên tệp theo cú pháp Lop-STT-HoVaTen.enc (VD: 41-01NguyenVanA.enc)

Hết


Đáp án
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Khai báo đúng bài nhạc (1đ)
Tạo được tựa đề bài hát (1đ)
Kí âm đầy đủ bài nhạc (1đ)
Ghi lời bài hát đầy đủ (1đ)
Thực hiện được dấu luyến (0.5đ)
Kí âm có dấu chấm dôi (0,5)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×