Tải bản đầy đủ

Phan phoi chuong trinh k3,4,5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3
Năm học 2017-2018
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Sách giáo khoa: Hướng dẫn học tin học lớp 3
Tuần

Tiết
CT

Tên bài dạy
Học kì I
Chủ đề 1: Làm quen với máy tính

1
2
3

4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bài 1: Người bạn mới của em
Bài 1: Người bạn mới của em
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
Bài 3: Chuột máy tính
Bài 3: Chuột máy tính
Bài 4: Bàn phím máy tính
Bài 4: Bàn phím máy tính
Bài 5: Tập gõ bàng phím
Bài 5: Tập gõ bàng phím
Bài 7: Thư mục
Bài 6: Thư mục
Bài 7: Làm quen với Internet
Bài 7: Làm quen với Internet
Bài 8: Trò chơi Blocks
Bài 9: Ôn tập
Chủ đề 2: Em tập vẽ

9
10
11

17
18
19
20
21
22

Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.Chọn độ dày, màu nét vẽ
Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn.Chọn độ dày, màu nét vẽ
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong

1
-1-


Tuần
12
13
14
15
16
17
18

Tiết
CT
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tên bài dạy
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Bài 6: Tô màu hoàn thiện tranh vẽ
Bài 7: Thực hành tổng hợp
Bài 7: Thực hành tổng hợp
Bài 8: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint
Bài 8: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint
Ôn tập học kỳ I
Ôn tập học kỳ I
Kiểm Tra học Kì I
Kiểm Tra học Kì I
Học kì II
Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản
Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản
Bài 2: Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư
Bài 2: Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư
Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản
Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
Bài 8: Thực hành: Bổ xung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản
Bài 8: Thực hành: Bổ xung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản

53

Bài 9: Luyện gõ với phần mềm tux typing

54

Bài 9: Luyện gõ với phần mềm tux typing
Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu

55
56

2
-2-


Tuần
29
30
31
32
33
34
35

Tiết
CT
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Tên bài dạy
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình
Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình
Bài 6: Luyện toán với phần mềm Tux of math command
Bài 6: Luyện toán với phần mềm Tux of math command
Ôn tập học kỳ II
Ôn tập học kỳ II
Kiểm tra học kỳ II
Kiểm tra học kỳ II
Tứ Hạ, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Người lập kế hoạch
Tổ phó

Người duyệt kế hoạch
Tổ trưởng

Trần Như Huynh

Đặng Hữu Việt

3
-3-


PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 4
Năm học 2017-2018
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Sách giáo khoa: Hướng dẫn học tin học lớp 4
Tuần

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Tiết
CT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tên bài dạy
Học kỳ I
Chủ đề 1: Khám phá máy tính.
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Các thao tác với thư mục
Bài 2: Các thao tác với thư mục
Bài 3: Làm quen với tệp
Bài 3: Làm quen với tệp
Bài 4: Các thao tác với tệp
Bài 4: Các thao tác với tệp
Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
Bài 6: Tìm Kiếm thông tin từ Internet
Bài 6: Tìm Kiếm thông tin từ Internet
Chủ đề 2: Em tập vẽ
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
Bài 4: Sao chép màu
Bài 4: Sao chép màu
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art
Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản

4
-4-

Điều
chỉnh


Tuần
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26

27
28

Tiết
CT
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Tên bài dạy
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ
Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình vẽ
Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình ảnh và tranh ảnh
Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình ảnh và tranh ảnh
Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1
Kiểm tra học kì 1
Kiểm tra học kì 1
Học kì II:
Bài 6: Luyện tập tổng hợp
Bài 6: Luyện tập tổng hợp
Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Luyện khả năng quan sát với Phần mềm The Monkey Eyes
Luyện khả năng quan sát với Phần mềm The Monkey Eyes
Chủ đề 5: Thế giới Logo
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Bài 2: Các lệnh của Logo
Bài 2: Các lệnh của Logo

5
-5-

Điều
chỉnh


Tuần
29
30
31
32
33
34
35

Tiết
CT
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Điều
chỉnh

Tên bài dạy
Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán
Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán
Bài 4: Luyện tập
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
Bài 6: Luyện Tập
Bài 6: Luyện Tập
Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D
Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D
Ôn tập học Kỳ II
Ôn tập học Kỳ II
Kiểm tra học Kỳ II
Kiểm tra học Kỳ II
Tứ Hạ, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Người lập kế hoạch
Tổ phó

Người duyệt kế hoạch
Tổ trưởng

Trần Như Huynh

Đặng Hữu Việt

6
-6-


PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 5
Năm học 2017-2018
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Sách giáo khoa: Hướng dẫn học tin học lớp 5
Tuần

Tiết
CT

Tên bài dạy
Học kỳ I
Chủ đề 1: Khám phá mày tính

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bài 1: Khám phá Computer
Bài 1: Khám phá Computer
Bài 2: Luyện Tập
Bài 2: Luyện Tập
Bài 3: Thư diện tử (Email)
Bài 3: Thư diện tử (Email)
Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo)
Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo)
Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản:
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẳn một đoạn văn bản
Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẳn một đoạn văn bản
Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang trong văn bản
Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang trong văn bản
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Học và chơi cùng máy tính. XMind
Học và chơi cùng máy tính. XMind
Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu

7
-7-

Điều
chỉnh


Tuần
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27

28

Tiết
CT
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Tên bài dạy
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
Bài 4:Chèn đoạn Video vào bài trình chiếu
Bài 4:Chèn đoạn Video vào bài trình chiếu
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
Ôn tập học kỳ I
Ôn tập học kỳ I
Kiểm Tra Học kỳ I
Kiểm Tra Học kỳ I
Học kỳ II
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6
Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6
Chủ đề 4: Thế giới Logo của em
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau
Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau
Bài 3: Thủ tục trong Logo
Bài 3: Thủ tục trong Logo
Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)
Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)
Chủ đề 5: Em học nhạc
Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore
Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore

8
-8-

Điều
chỉnh


Tuần
29
30
31
32
33
34
35

Tiết
CT
57
58
59
60
61
62
60
61
62
63
64
65
66
67

Điều
chỉnh

Tên bài dạy
Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
Bài 3:Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp
Bài 3:Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp
Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc
Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc
Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc
Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc
Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano
Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano
Ôn tập học kì II
Ôn tập học kì II
Kiểm tra học kì II
Kiểm tra học kì II

Tứ Hạ, ngày 15 tháng 08 năm 2017
Người lập kế hoạch
Tổ phó

Người duyệt kế hoạch
Tổ trưởng

Trần Như Huynh

Đặng Hữu Việt

9
-9-


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

-

1/ Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 3, 4, 5 là 70 tiết, được dạy trải đều
trong 35 tuần của năm học, mỗi tuần 2 tiết.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành của từng chương và của cả năm
học.
- Các bài của Phần “Phần mềm học tập” không nhất thiết phải dạy liền nhau, có
thể dạy xen các bài này vào nội dung của phần khác.
- Cuối mỗi học kì, có 2 tiết ôn tập và 2 tiết kiểm tra học kì.
- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên căn cứ tình
hình giảng dạy, kết quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để
định ra nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập truyền đạt đủ kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu.
Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp câu hỏi, chữa bài tập (nếu còn) trong sách
giáo khoa. Nếu còn thời gian nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập
để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học
hay thực hành trên phòng máy...
- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo
nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.
- Trong khi thực hiện các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các
câu hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Các bài thuộc dạng lý thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lý thuyết chiếm
khoảng 1/2 thời gian của mỗi bài). Mặc dù không có tên là bài thực hành nhưng các bài
này tốt nhất nên được dạy học ở phòng máy. Để học các nội dung của phần này học
sinh phải thực hành trên máy vi tính.
- Để học lý thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ
đồ trực quan.
2/ Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi
ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của
Chương trình.
Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.
Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lý thuyết và thực hành và phải theo nội
dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành.
- Môn học Tin học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách
quan nên giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan
trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
10
- 10 -


-------------------

11
- 11 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×