Tải bản đầy đủ

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán Quảng Trị 2009 2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2009 – 2010
Mơn: TỐN
ĐỀ CHÍNH THỨC Khóa ngày 7.7.2009
Thời gian làm bài: 120 phút (khơng kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) 8x
2
- 2x - 1 = 0 b)
2 3 3
5 6 12
x y
x y
+ =


− =

c) x
4
- 2x

2
- 3 = 0 d) 3x
2
- 2
6
x + 2 = 0
Câu 2: (2,5 điểm)
a)Tìm a của hàm số y = ax
2
qua điểm M(-2;2) Parabol tìm được là (P).
b)Vẽ đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = x + 4 trên cùng một hệ trục toạ độ.Tìm toạ
độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
c)Tìm a,b để y = ax + b tiếp xúc với (P) và đi qua điểm C(3;4)
Câu 3: (1,5 điểm)
a)Thu gọn các biểu thức sau:
A =
4 8 15
3 5 1 5 5
− +
+ +
b)Cho:
B =
2
1
. 2
1
x x x
x x x x x
 
 
− −
 ÷
 ÷
 ÷
− −
 
 
víi x > 0 vµ x

1
1) Rót gän biĨu thøc P
2) T×m gi¸ trÞ cđa x ®Ĩ P = 0.
Câu 4: (1,5 điểm) Cho phương trình x
2
- (5m - 1)x + 6m
2
- 2m -1 = 0 (m là tham số)
a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
b) Gọi x
1
, x
2
là nghiệm của phương trình. Tìm m để x
1
2
+ x
2
2
=1.
Câu 5: (1.50 điểm)
Cho đường tròn (O;R). Từ một điểm M ở ngồi (O;R) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB
(A, B là các tiếp điểm) . Lấy một điểm C trên cung nhỏ AB (C khác A và B). Gọi D,
E, F lần lượt là hình chiếu vng góc của C trên AB, AM, BM.
a) Chứng minh AECD là một tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh:
·
·
DC E CBA=
.
c) Vẽ cát tuyến MGH với đường tròn tâm O. Gọi L là trung điểm GH,chứng
minh MBLO nội tiếp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×