Tải bản đầy đủ

2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC

CẦN THƠ

2018 – 2019

TRƯỜNG THPT AN KHÁNH

Môn: TOÁN HỌC-Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Cho số phức thoả Gọi , lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Tổng
bằng
A. 3.
B.
C.
D.
Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của , biết rằng số phức thoả mãn điều kiện
A. .

B.
C. 2.
D. .
Câu 3. Gọi và là hai nghiệm phức của phương trình Tìm số phức là số phức liên hợp
của số phức
A.
B.
C.
D. .
Câu 4. Gọi , , , là bốn nghiệm phức của phương trình Tổng bằng
A.
B.
C.


D.
Câu 5. Tập nghiệm của phương trình là
A.
B.
C.
D.
Câu 6. Cho số phức thoả Môđun của là
A.
B.
C.
D.
Câu 7. Cho số phức Tìm số phức liên hợp của
A.
B.
C.
D.
Câu 8. Nghiệm của phương trình là
A.
B.
C.
D.
Câu 9. Gọi và là hai nghiệm phức của phương trình Giá trị của biểu thức là
A.
B.
C.


D.
Câu 10. Gọi và là hai nghiệm phức của phương trình Giá trị của

A.
B.
C. .
D. .
Câu 11. Cho số phức Tìm phần thực và phần ảo của số phức
A. Phần thực bằng , phần ảo bằng.
B. Phần thực bằng , phần ảo bằng .
C. Phần thực bằng , phần ảo bằng
D. Phần thực bằng , phần ảo bằng
Câu 12. Số phức được biểu diễn trong mặt phẳng bởi điểm có toạ độ là
A.
B.
C. .
D.
Câu 13. Số phức có môđun bằng
A. .
B.
C.
D.
Câu 14. Tìm số phức là số phức liên hợp của số phức
A.
B.


C.
D.
Câu 15. Cho số phức và Tìm môđun của số phức
A.
B.
C.
D.
Câu 16. Cho hai số phức và Tính môđun của số phức
A.
B.
C.
D.
Câu 17. Trong mặt phẳng phức với hệ toạ độ , tập hợp các điểm biểu diễn số phức thoả
mãn điều kiện là
A. Một đường thẳng.
B. Một đoạn thẳng.
C. Một đường tròn.
D. Một hình vuông.
Câu 18. Tìm số phức biết và có phần ảo bằng hai lần phần thực.
A. hoặc
B. hoặc
C. hoặc
D. hoặc
Câu 19. Cho hai số phức và
. Tìm giá trị của , sao cho
A.


B.
C.
D.
Câu 20. Điểm là điểm biểu diễn của số phức trong mặt phẳng Tìm số phức
A.
B.
C.
D.
Câu 21. Cho số phức Tính môđun của số phức
A.
B.
C.
D.
Câu 22. Tìm phần thực, phần ảo của số phức
A. Phần thực bằng 1, phần ảo bằng
B. Phần thực bằng 1, phần ảo bằng
C. Phần thực bằng 1, phần ảo bằng
D. Phần thực bằng phần ảo bằng 3.
Câu 23. Tìm số phức liên hợp của số phức
A.
B.
C.
D.
Câu 24. Cho hai số phức và Xác định phần ảo của số phức


A.
B. .
C. .
D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×