Tải bản đầy đủ

Mau quyet dinh tam giu tang vat vi pham theo thu tuc hanh chinh

……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./ -----------
….., ngày … tháng … năm …..
QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
- Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995.
- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …
- Tôi: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………….....
Đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………...
QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ tang vật, phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) vi phạm hành chính.
Họ tên người (hay tổ chức vi phạm): …………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi cơ quan công tác): …………………………………………...
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch: …………………………………………………………………....
CMND (hộ chiếu) số: ………………… Ngày cấp: ……………………………………………………………………....
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ gồm có: (số lượng, trọng lượng) từng loại tang vật: ……....
………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
- Tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm (có biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện kèm theo).

Giao cho Ông (Bà): ………………………………….. có trách nhiệm bảo quản tại: ………………………………....
Hạn Ông (Bà) đến ngày …………………………… để giải quyết.
Quyết định này được thành lập thành 2 bản giao cho (cá nhân hoặc đại diện tổ chức) sử dụng tang vật,
phương tiện 1 bản.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×