Tải bản đầy đủ

Mau bien ban thanh tra GDTX

Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********
ÐOÀN THANH TRA TP Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm…
BIÊN BẢN THANH TRA
( Giáo dục thường xuyên )
- Ðơn vị được thanh tra :....................................................................
- Thời gian thanh tra :.........................................................................
- Thành phần Ðoàn thanh tra:
* *
* *
* *
- Thành phần đơn vị được thanh tra :
* *
* *
* *
I- Công tác chống mù chữ:
2000- 2001 2001- 2002 2002- 2003
Số người còn mù chữ
(%)
Số người biết chữ:

- Trong độ tuổi:
- Ngoài độ tuổi:
* Nhận xét ( % dân số trong độ tuổi và ngoài độ tuổi đã biết chữ- Hình thức huy động và tổ chức
các lớp học XMC trong địa bàn Huyện ).
II-Giáo dục thường xuyên:
2000 - 2001 2001- 2002 2002- 2003
- Tổng số học viên BT
BT.THCS
BT.THPT
- Tổng số HS phổ cập
PC Tiểu học
PC THCS
TS HV Ngoại ngữ
TS HV Tin học
TS HV nghề
TS HV khác
2/ Các hoạt động đa dạng hoá:
- Ngoại ngữ:
- Tin học:

- Chuyên đề:
- Trung tâm học tập cộng đồng:
* Nhận xét:
1/ Các biện pháp phát triển ngành học GDTX:
2/ Việc thực hiện kế hoạch phát triển:
2.1. Số lượng học viên:
2.2. Ðội ngũ CB- GV - CNV:
3/ Thực hiện quy định về chương trình nội dung giảng dạy:
II- Các biện pháp nâng cao chất lượng:
1/ Việc thực hiện phân phối chương trình:
2/ Cải tiến phương pháp GD, sử dụng ÐDDH:
3/ Thực hiện các biện pháp hỗ trợ Chuyên môn ( họp tổ nhóm, dự giờ, thao giảng, ngoại khoá,
phụ đạo . . . ):
4/ Giảng dạy môn Anh văn, GDCD:
5/ Trang thiết bị giảng dạy:
6/ Các chuyên đề kết hợp với nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương trong GDTX:
7/Chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện:
7.1- Kết quả tốt nghiệp BT.THCS và BT.THPT:
2000-2001 2001-2002 2002-2003
BT.THCS
BT.THPT
7.2- Kết quả xếp loại hạnh kiểm ( Học viên diên xếp loại HK ):
2000-2001 2001-2002 2002-2003
BT.THCS
BT.THPT
7.3 - Nề nếp trật tự kỹ luật:
7.4- Tinh thần thái độ học tập của học viên:
7.5- Tinh thần trách nhiệm của giáo viên:
* Nhận xét:
8/ Chất lượng giảng dạy của giáo viên qua thanh tra giờ dạy:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×