Tải bản đầy đủ

Giúp HS lớp 6 nghe Tiếng Anh có hiệu quả

Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 nghe hiểu tiếng anh 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP giúp học sinh lớp 6
nghe hiểu tiếng anh có hiệu quả
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu:
+ Lý do về mặt lý luận:
Mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện con người về đạo đức,
trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng nghề nghiệp…nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và tiến bộ khoa học-công nghệ.
Mục tiêu trên không thể nào thực hiện được nếu môi trường, gia đình
và xã hội không lành mạnh, nếu kinh tế khoa học và công nghệ
không phát triển tới một trình độ nhất đònh nào đó. Chỉ có sự tham gia
trực tiếp và gián tiếp của gia đình và xã hội vào việc tạo ra môi
trường thuận lợi cho giáo dục, vào việc hoàn thiện nội dung giáo dục
và phương pháp giáo dục, cải tiến công tác quản lý giáo dục, thì giáo
dục mới có khả năng thực hiện được mục tiêu toàn diện nêu trên. Hội
nghò lần thứ 2 ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã khẳng
đònh: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của Nhà nước
và mỗi cộng đồng, của từng gia đình và mỗi công dân. Kết hợp tốt
giáo dục học đường và giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, xây dựng

môi trường giáo dục lành mạnh; người lớn làm gương cho con trẻ noi
theo. Phát động phong trào rộng khắp toàn dân học tập, người người
đi học, học ở trường, lớp và tự học suốt đời, người biết dạy người
chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít, mỗi người phải không
ngừng tự nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục
đa dạng hoá các hình thức giáo dục và các loại hình trường lớp phù
hợp với đòi hỏi của tình hình mới với nhu cầu học tập của tuổi trẻ và
toàn xã hội”.
+ Lý do về mặt thực tiễn
Tiếng Anh là một môn học mới đối với các em học sinh Tiểu học bắt
đầu vào lớp 6; việc học môn học này đòi hỏi các em phải được chuẩn
bò đầy đủ các điều kiện về tinh thần cũng như vật chất; đối với các
Nhơn An Trường - Vân Thuý Thò Nguyễn THCS
1
Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 nghe hiểu tiếng anh 
em môn tiếng Anh cũng giống như là môn học vần mà các em đã
được học từ lớp 1; do đó các em cần phải được rèn phát âm thật kỹ thì
mới có thể một phần nào đó giúp các em học có hiệu quả.
Thế nhưng phát âm tiếng Anh là một việc không dễ dàng gì mà một
sớm một chiều các em có thể thực hiện được và nghe phát âm tiếng
Anh quả thật là một việc vô cùng khó; do đó đối với học sinh trường
An Nhơn mà thành phần các dân tộc trong các em rất nhiều; cách
phát âm của các em rất nặng âm sắc đòa phương và để cho các em
nghe phát âm tiếng Anh chuẩn thì việc rèn luyện cho các em là một
việc không hề đơn giản.
Mục tiêu môn học tiếng anh trong nhà trường bậc trung học cơ sở là
hình thành cho học sinh kó năng sử dụng tiếng Anh như một công cụ
giao tiếp đơn giản , hình thành kó năng học tiếng và phát triển tư duy.
Các kó năng này sẽ giúp học sinh phát triển tiếng mẹ đẻ và góp phần
hình thành phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện cho học sinh. Toàn
bộ nội dung chng trình ở tất cả các khối lớp đều tập trung và tạo
điều kiện cho học sinh luyện tập bốn kó năng nghe, nói ,đọc,viết trên
những chủ điểm liên quan đến vui chơi, giải trí, các hoạt động trong
đòi sống cộng đồng...Trong thực tế, qua việc giảng dạy các lớp theo
chương trình sách giáo khoa mới ở các lớp 6,7,8 bản thân tôi nhận
thấy việc rèn các kó năng đặc biệt là kó năng nghe cho học sinh như
mục tiêu đã đề ra gặp rất nhiều khó khăn. Học sinh thường thấy việc
nghe hiểu ngôn ngữ là khó nhất trong các kó năng.Vậy, làm thế nào
để giúp học sinh nghe, hiểu dễ dàng hơn, tôi xin đưa ra “ Một số biện
pháp giúp học sinh lớp 6 nghe hiểu tiếng Anh có hiệu quả”.
2. Đối tượng nghiên cứu:
+ học sinh học tiếng Anh bậc THCS
3. Phạm vi nghiên cứu:
+ cách phát âm và nghe hiểu của học sinh THCS trường THCS An
Nhơn từ những năm 2003 đến nay.
4. Mục đích nghiên cứu:
+ để tìm các giải pháp hữu ích giúp các em học sinh thích thú học và
nghe cũng như phát âm tiếng Anh chuẫn hơn.
5. Kế hoạch nghiên cứu:
Nhơn An Trường - Vân Thuý Thò Nguyễn THCS
2
Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 nghe hiểu tiếng anh 
+ năm học 2002-2003 tìm hiểu nguyên nhân khiến các em không trả
lời được những câu giao tiếp thông thường trong lớp.
+ năm học 2003-2004: tiếp tục nghiên cứu và xây dựng kế hoạch
đồng thời dạy thử nghiệm để áp dụng một số giải pháp.
+ năm học 2004-2005: rút kinh nghiệm về các giải pháp đã thực hiện
và bổ sung các giải pháp phù hợp hơn.
+ năm học 2005-2006 tiếp tục nghiên cứu và bổ sung cho các giải
pháp đã có kết quả tốt.
PHẦN II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:
1. Cơ sở thực tiễn
Ở những năm trước,khi chương trình sách giáo khoa mới chưa ra
đời,học sinh học tiếng Anh nhưng khi gặp người bản xứ nói thì họ lại gặp
khó khăn trong giao tiếp.Vì sao vậy? Đó là do phương pháp giảng dạy mà
giới chuyên môn gọi là chú trọng đến “grammatical approach”. Phương
pháp này hàm ý ngôn ngữ chỉ bao gồm một số luật và chỉ cần thông hiểu
chúng là có thể sử dụng, có thể làm chủ ngôn ngữ mình đã được học. Điều
này chỉ đúng một phần.tuy nhiên, bạn chỉ sử dụng ngôn ngữ để viết, đọc
một cách chuẩn, chính xác, chứ không thể nghe hiểu và nói trôi chảy khi
giao tiếp được. Cơ sở của phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ là thính giác
và khả năng phát âm (tai, miệng). Nhưng trong quá trình làm chủđược một
ngôn ngữ, thính giác đi trước ghi nhận các âm, rồi sau đó miệng mới phát
ra các âm tương tự. Khi sinh ra, một em bé phải sử dụng thính giác trong
hai năm để ghi nhận tiếng nói của những người trong gia đình sau đó mới
bập bẹ nói. Việc học tiếng Anh cũng tương tự như thế, nghe hiểu(input)
trước, nói, viết (output) sau. Việc luyện nghe đóng vai trò rất quan trọng
trong việc học sinh ngữ để có thể giao tiếp tốt trong cộng đồng
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong thực tiễn giảng dạy, trong các lớp học, đa số học sinh thường
nói rằng học bài nghe là khó nhất, mặc dù trong bài nghe có nhiều từ đã
biết nhưng không thể nghe ra. Học sinh thường nghe, lặp lại đồng thời nhìn
sách, kết quả của bài kiểm tra nghe thường thấp hơn rất nhiều so với các kó
năng khác.Vì vậy,việc rèn kó năng nghe hiểu cho học sinh là một việc làm
Nhơn An Trường - Vân Thuý Thò Nguyễn THCS
3
Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 nghe hiểu tiếng anh 
cần thiết đối với những người trực tiếp làm công tác giảng dạy bộ môn
tiếng Anh.
II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
Để có kết quả đúng đắn trong vấn đề này, tôi đã tiến hành khảo sát
thực trạng khả năng nghe của học sinh và ghi lại những vướng mắc phổ
biến như sau:
- Học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc nhận ra cách phát âm của các từ
đã học như temple /’temple/, street / stri:t/………ect
- Học sinh không thể phán đoán ngữ nghóa của câu khi trong câu có một
số từ được đọc lướt hoặc đọc nhẹ theo kiểu không nhấn trọng âm.
Ví dụ: - I must slow down. - She goes to school at six.
- It’s a stop sign, I must stop. - You can park here.
- Học sinh không thể nghe được thông tin của một câu đơn giản nếu như
câu có một số từ bò động (passive) không cần chú trọng khi nghe.
- Học sinh mắc nhiều lỗi phát âm đặc biệt là khi nghe hiểu một số âm khó
như /„/, /str/, /spr/………ect.
- Đa số các em gặp khó khăn trong việc nhận diện các từ được đọc nối
trong câu, trong đoạn văn.
Ví dụ: Which grade are you in?
What time is it?
Stand up.
What are you doing?
It is a post-office.
Để nắm rõ mức độ nghe và những lỗi phổ biến học sinh thường mắc phải,
tôi tiến hành khảo sát trên 30 học sinh với các bài tập như sau:
KIỂU BÀI NỘI DUNG BÀI TẬP KẾT QUẢ
Listen - rewrite Which grade are you in?
Lan goes to school at six-
thirty.
They go to the post-
office on Sunday.
- 3,3 học sinh viết
đúngcác câu.
- Trên 70% học sinh
không nhận ra các từ
đọc nối,đọc lướt
- Số học sinh còn lại
viết sai chính tả.
Listen and tick Museum temple - 60% học sinh không
Nhơn An Trường - Vân Thuý Thò Nguyễn THCS
4
Một số biện pháp giúp học sinh khối 6 nghe hiểu tiếng anh 
stadium
Hotel house street
River lake tree
tick được các từ river,
street, temple.
- 40% Thực hiện tốt
Listen and match Ba playing soccer
Tuan playing soccer,
too
Nga doing math.
- 10% học sinh nối đúng
theo yêu cầu
- 10% học sinh nối đùng
hai hoạt động.
- 80% học sinh làm sai.
Listen- choose
pictures
1. There are trees behind
the house.
2. There are flowers
infront of the house.
3. There is a well to the
left of the house.
- 13,3 học sinh chọn
đúng tranh.
- 20% học sinh chọn
đúng tranh 1.
- Số còn lại chọn sai.
Listen- Answer
the questions
Have students listen to
dialogue 2 / p87
1.What is Ba doing?
2. Is he doing math?
3. What is Tuan doing?
- 3,3 học sinh trả lời
đúng.
- Số học sinh còn lại
thực hiện chưa hoàn
chỉnh.
III.CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC:
GIẢI PHÁP
1 Đối với thầy
-Đầu tư cho soạn giảng, nắm các kó thuật giảng dạy kó năng, cố gắng phối
hợp các kó nămg trong mỗi bài dạy để tạo cơ hội tối đa cho học sinh nghe.
Đối với các bài nghe thuần tuý, phải thực hiện tốt các bước, tạo hứng thú
cho học sinh trước khi nghe.
2 Đối với trò
Tích cực học tập, làm chủ ngôn ngữ , kiên nhẫn trong việc luyện nghe.
3 Biện pháp thực hiện trong quá trìng giảng dạy:
a) Luyện nề nếp tập trung chú ý khi nghe.
- Cho học sinh nghe từ, câu hay đoạn từ dễ đến khó tuỳ thuộc vào các
đối tượng học sinh, trình độ học sinh, gọi cá nhân học sinh lặp lại, gọi
Nhơn An Trường - Vân Thuý Thò Nguyễn THCS
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×