Tải bản đầy đủ

Giáo án Công nghệ 8 Tuần 1

Giáo án môn: Công nghệ 8
Tuần 1
Tiết 1

Nămhọc 2018-2019

Ngày soạn: 18/8/2017
Ngày dạy: 22/8/2017
Bài 1:

VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của bản vẽ kĩ thuật, kể được
các ứng dụng của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng, liên hệ được với thực tế.
3. Thái độ:
- Có nhận thức đúng với việc học tập môn vẽ kĩ thuật.

- Tạo niềm say mê học tập bộ môn.
4. Năng lực hướng tới:
- Bước đầu hiểu biết về bản vẽ kĩ thuật
- Hình thành ý tưởng công nghệ.
B. Chuẩn bị
1. Của thầy:
- Các tranh vẽ hình1.1, 1.2, 1.3SGK.
- Tranh ảnh hoặc mô hình các sản phẩm cơ khí, các công trình kiến trúc xây
dựng...
2. Của trò: Các vật mẫu như: hộp thuốc lá, bút chì 6 cạnh...
3. Phương pháp giảng dạy.
- Nêu và giải quyết vấn đề.
- Trực quan.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra
3. Bài mới
Vào bài: Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là sản phẩm do bàn tay khối óc
của con người sáng tạo ra, từ chiếc đinh vít đến chiếc ô tô hay con tàu vũ trụ từ
ngôi nhà đến các công trình kiến trúc, xây dựng.Vậy những sản phẩm đó được
làm ra như thế nào ? Đó là nội dung của bài học hôm nay.
I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật
GV cho HS quan sát hình 1.1 trong SGK.
HS quan sát hình.
? Trong giao tiếp hàng ngày, con người
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

1

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

thường dùng các phương tiện gì ?
HS trả lời: tiếng nói, cử chỉ, chữ viết, hìnhLà bản vẽ trình bày các thông tin kĩ
vẽ...
thuật của sản phẩm dưới dạng các


? Vậy lĩnh vực kĩ thuật người ta sẽ dung hìnhhình vẽ và các kí hiệu theo các quy
tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ
thức nào ?
lệ.
HS suy nghĩ trả lời.
BVKT được chia làm 2 loại:
GV chốt lại và đưa ra kn về BVKT
- Bản vẽ cơ khí thuộc lĩnh vực chế
? Bản vẽ kĩ thuật được chia làm mấy loại ? tạo máy và thiết bị.
- Bản vẽ xây dựng thuộc lĩnh vực
HS nghiên cứu SGK trả lời.
các công trình cơ sở hạ tầng
GV chốt.
* Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ
chung dùng trong kĩ thuật.
II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản
GV cho HS quan sát hình 1.2 SGK
xuất.
HS quan sát hình 1.2
- Thống nhất yêu cầu trong thiết
? Em hãy cho biết các hình 1.2a,b,c liên kế, chế tạo các sản phẩm thông
quan như thế nào đến bản vẽ kĩ thuật ?
qua bản vẽ kĩ thuật.
HS trả lời.
III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời
GV nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kĩsống.
thuật và kết luận.
- Nhằm sử dụng hiệu quả, an toàn
GV cho HS quan sát hình 1.3 SGK
thiết bị kĩ thuật.
HS quan sát hình 1.3 SGK
? Em hãy cho biết ý nghĩa của các hình 1.3a
và 1.3b ?
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời.
IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh
GV lấy ví dụ cụ thể.
vực kĩ thuật.
GV cho HS quan sát hình 1.4 SGK
- Cơ khí
HS quan sát hình 1.4 SGK
- Xây dựng
? Bản vẽ được dùng trong lĩnh vực nào ? - Giao thông
Hãy nêu một số lĩnh vực mà em biết.
- Nông nghiệp
HS làm việc cá nhân – trả lời
* Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào
GV kết luận.
sản xuất, đời sống và tạo điều kiện
Các lĩnh vực kĩ thuật đều gắn liền với bản vẽhọc tốt các môn khoa học – kĩ thuật
kĩ thuật và mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có bản vẽkhác.
riêng của ngành mình.
D. Củng cố:
- GV cùng HS hệ thống lại toàn bài.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

2

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

? Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật.
? Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?
E. Hướng dẫn.
- Học bài theo vở
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Xem trước bài 2 “hình chiếu”

Tuần 1
Tiết 2

Ngày soạn: 18/8/2017
Ngày dạy: 24/8/2017
Bài 2:

HÌNH CHIẾU

A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu được thế nào là hình chiếu.
- Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được hình chiếu của vật thể đơn giản
3. Thái độ:
- Tạo niềm say mê học tập bộ môn.
4. Năng lực hướng tới:
- Bước đầu vẽ được hình chiếu của một số vật thể đơn giản trong thực tế.
- Sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật.
- Sử dụng công nghệ cụ thể.
- Triển khai công nghệ.
B. Chuẩn bị
1. Của thầy:
- Các tranh vẽ hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 SGK.
- Vật mẫu: bao diêm. bao thuốc lá...
- Bìa cứng gấp thành ba mặt phẳng chiếu.
- Đèn pin hoặc nến và máy nửa, diêm.
2. Của trò: Đồ dùng học tập.
3. Phương pháp giảng dạy.
- Nêu và giải quyết vấn đề
- Trực quan.
- Làm việc theo nhóm.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

3

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

? Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật.
? Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?
? Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kĩ thuật.
3. Bài mới
Vào bài: Hình chiếu là hình biểu diễn một mặt nhìn thấy của vật thể đối với
người quan sát đứng trước vật thể. Phần khuất được thể hiện bằng nét đứt. Vậy
có các phép chiếu nào? Tên gọi hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào ? Chúng ta
cùng nghiên cứu bài...
GV nêu hiện tượng tự nhiên ánh sáng chiếu đồI. Khái niệm về hình chiếu
vật lên mặt đất, mặt tường tạo thành bóng các
đồ vật gọi là hình chiếu vật thể.
- Cho HS quan sát H2.1
* Một vật thể được chiếu lên mặt
? Em hiểu thế nào là hình chiếu ?
phẳng. Hình nhận được trên mặt
? Cách vẽ hình chiếu một điểm của vật thểphẳng đó gọi là hình chiếu của vật
như thế nào ?
thể.
GV cho HS quan sát H2.2
II. Các phép chiếu
? Hãy quan sát và nêu nhận xét về đặc điểm+ Đặc điểm của các tia chiếu khác
của các tia chiếu trong các hình 2.2(a.b.c) nhau, cho ta phép chiếu khác
HS quan sát hình 2.2(a.b.c) và thảo luận - đạinhau.
diện trả lời.
Hình 2.2a: phép chiếu xuyên tâm.
GV kết luận.
Hình 2.2b: phép chiếu song song
? Các em hãy cho ví dụ về các phép chiếuHình 2.2c: phép chiếu vuông góc.
này trong tự nhiên ?
- Tia chiếu các tia sáng của một ngọn đèn.
- Tia chiếu các tia sáng của một ngọn nến.
- Tia sáng của mặt trời.
GV cho HS quan sát tranh vẽ các mặt phằngIII. Các hình chiếu vuông góc.
chiếu và mô hình 3 mặt phẳng chiếu, nêu rõ vị1. Các mặt phẳng chiếu.
ttrí của các mặt phẳng chiếu, tên gọi của chúng- Mặt chính diện gọi là mặt phẳng
và tên gọi các hình chiếu tương ứng.
chiếu đứng, hình chiếu tương ứng
HS quan sát và thảo luận - đại diện trả lời.
là hình chiếu đứng.
- Mặt nằm ngang là mặt phẳng
chiếu bằng, hình chiếu tương ứng
là hình chiếu bằng.
- Mặt cạnh bên phải gọi là mặt
? Hãy nêu vị trí của các mặt phẳng chiếu đốiphẳng chiếu cạnh, hình chiếu
tương ứng gọi là hình chiếu đứng.
với vật thể.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

4

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

HS thảo luận - trả lời.

- Mặt phẳng bằng ở dưới vật thể
- Mặt phẳng đứng ở sau vật thể
- Mặt phẳng cạnh ở bên phải vật
? Các hình chiếu có hướng chiếu như thếthể
nào ?
2. Các hình chiếu
HS làm việc cá nhân và dựa vào SGK để trả- Hình chiếu đứng có hướng chiếu
lời.
từ trước tới.
- Hình chiếu bằng có hướng chiếu
từ trên xuống.
- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu
từ trái sang.
GV cho HS quan sát mô hình 3 mặt phẳngIII. Vị trí các hình chiếu.
chiếu và cách mở mặt chiếu để có hình vị trí- Các hình chiếu vẽ trên cùng 1
bản vẽ kĩ thuật.
các hình chiếu ?
? Các mặt phẳng chiếu được đặt như thế nào- Mặt phẳng chiếu bằng mớ xuống
dưới trùng với mặt phẳng chiếu
đối với người quan sát.
? Vật thể được đặt như thế nào đối với các mặtđứng.
- Mặt phẳng chiếu cạnh mở sang
phẳng chiếu.
bên phải trùng với mặt phẳng
GV cho HS đọc phần chú ý SGK
chiếu đứng
* Chú ý : SGK.
D. Củng cố:
- GV cùng HS hệ thống lại toàn bài.
? Thế nào là hính chiếu của vật thể..
? Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào.
? Các mặt phẳng chiếu được thể hiện như thế nào ?
E. Hướng dẫn.
- Học bài theo vở
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Bài tập: a) A-2; B- 3; C-1
- Làm các bài tập còn lại.

Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

5

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Tuần 2
Tiết 3

Nămhọc 2018-2019

Ngày soạn: 25/8/2017
Ngày dạy: 29/9/2017
Bài 4:

Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

6

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình
lăng trụ đều, hình chóp đều.
- Hiểu rõ sự tương quan giữa hình chiếu trên bản vẽ và vật thể.
2. Kĩ năng:
- Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và
hình chóp đều.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ đẹp, vẽ chính xác các khối đa diện và hình chiếu của
nó.
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn vẽ kĩ thuật.
4. Năng lực hướng tới:
- Vẽ hình chiếu, vật thể đơn giản áp dụng trong thực tế để chế tạo, lắp ghép.
- Sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật.
- Sử dụng công nghệ cụ thể.
- Triển khai công nghệ.
B. Chuẩn bị
1. Của thầy:
- Tranh vẽ các hình bài 4 SGK
- Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
- Mô hình các khối đa diện: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình
chóp đều…
2. Của trò: Các vật mẫu như: hộp thuốc lá, bút chì 6 cạnh...
3. Phương pháp giảng dạy.
- Làm việc nhóm
- Nêu và giải quyết vấn đề
- Trực quan.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra:
- Thế nào là hình chiếu của vật thể ?
- Làm bài tập Trang 10 – SGK.
3. Bài mới:
Vào bài: Khối đa diện là 1 khối được bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận
dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều,
hình chóp đều; đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ
đều, hình chóp đều chúng ta cùng nghiên cứu bài...
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

7

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

GV cho HS quan sát tranh, mô hình các khối đa diện.
HS quan sát tranh và mô hình.
? Các khối hình học đó được bao bởi các hình gì ?
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.
GV cho HS quan sát tranh, mô hình hình hộp chữ nhật.
HS quan sát tranh và mô hình.
? Hình hộp chữ nhật được giới hạn bởi các hình gì
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.
GV cho HS đọc bản vẽ hình chiếu của hình chữ nhật (H4.3)
? Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì ?
? Chúng có hình dạng như thế nào ?
? Chúng thể hiện kích thước nào của hình chữ nhật
HS thảo luận – tự điền vào bảng 4.1
GV kết luận.
GV cho HS quan sát tranh, mô hình hình lăng trụ đều
HS quan sát tranh và mô hình.
? Hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.
GV cho HS đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ đều (H4.5)
? Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì ?
? Chúng có hình dạng như thế nào ?
? Chúng thể hiện kích thước nào của hình lăng trụ đều.
HS thảo luận – tự điền vào bảng 4.2
GV kết luận.
GV cho HS quan sát tranh, mô hình hình chóp đều
HS quan sát tranh và mô hình.
? Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.6 SGK được tạo bởi các hình gì ?
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.
GV cho HS đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều (H4.6)
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

8

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

? Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì ?
? Chúng có hình dạng như thế nào ?
? Chúng thể hiện kích thước nào của chóp đều
HS thảo luận – tự điền vào bảng 4.3
GV kết luận.

- Được bao bởi các hình đa giác phẳng
II. Hình hộp chữ nhật.
1. Thế nào là hình hộp chữ nhật ?
- Được bao bởi 6 hình chữ nhật phẳng.
2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật.
Hình
Hình chiếu
Hình dạng
Kích thước
1
Đứng
CN
a,h
2
D. Củng cố: 2’
- GV cùng HS hệ thống lại toàn bài.
- HS đọc phần ghi nhớ SGK
? Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song với mặt
phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì ? (tam giác đều)
E. Hướng dẫn. 2’
- Học bài theo vở + SGK + làm bài tập
- Đọc trước bài 5 và chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết là bài tập khối đa
diện.
Bài tập: a) Hình chóp cụt đáy là hình vuông.
Bảng 4.4 (SGK)
Vật thểA
B
C
Bản vẽ
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

9

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

1
2
3

Nămhọc 2018-2019

x
x
x

- Xem trước bài 3
Ngày soạn: 25/8/2017
Ngày dạy: 31/8/2016

Tuần 2
Tiết 4

Bài 3:

TH: HÌNH CHIẾU VẬT THỂ

A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Vẽ được các hình chiếu của các vật thể đúng vị trí của chúng
- Vẽ được hình chiếu của một số vật thể đơn giản.
2. Kĩ năng:
- Hình thành kĩ năng đọc, vẽ các hình chiếu và phát huy trí tưởng tượng
không gian.
- Hình thành từng bước kĩ năng đọc bản vẽ.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc khi học bài và vẽ hình chiếu.
4. Năng lực hướng tới:
- Khả năng tư duy thiết kế, đọc các bản vẽ kĩ thuật.
B. Chuẩn bị
1. Của thầy:
- Mô hình vật thể cái nêm, chữ L (GV tự làm)
2. Của trò:
- Thước, êke, compa…
- Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, bút chì, tẩy…
- Vở bài tập, giấy nháp…
3. Phương pháp giảng dạy.
- Trực quan.
- Thực hành
- Luyện tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra
- Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song với mặt phẳng
chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ?
- Nếu mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông song song với mặt phẳng
chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ?.
3. Bài mới: 36’
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

10

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
GV cho HS đọc kĩ nội dung để hiểu đầu bài.
HS làm việc các nhân, tự hoàn thành bài tập vào vở của mình.
GV hướng dẫn thường xuyên.
GV nêu cách trình bày bài làm trên khổ giấy A4.
HS làm việc cá nhân theo sự chỉ dẫn của GV, GV đi từng bàn hướng dẫn cách
vẽ, cách sử dụng dụng cụ.

Hướng chiếu
Hình chiếu
A
B
C
1
D. Tổng kết và đánh giá:
+ Sự chuẩn bị của HS.
+ Thực hiện quy trình
+ Thái độ học tập
GV thu bài về nhà chấm, giờ học tới trả bài, nhận xét và đánh giá kết quả.
E. Hướng dẫn.
- Vẽ lại bài tập ở lớp.
- Đọc thêm phần có thể em chưa biết.
- Xem trước bài 5“Bản vẽ các khối tròn xoay”

Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

11

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

Ngày soạn: 31/8/2017
Ngày dạy:07/9/2017

Tuần 3
Tiết 5

Bài 5:

TH: ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN

A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Vẽ được các hình chiếu của các vật thể đúng vị trí của chúng
- Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện.
2. Kĩ năng:

Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

12

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

- Hình thành kĩ năng đọc, vẽ các khối đa diện và phát huy trí tưởng tượng
không gian.
- Hình thành từng bước kĩ năng đọc bản vẽ.
3. Thái độ:
- Có ý thức trong học tập bộ môn.
4. Năng lực hướng tới:
- Khả năng tư duy thiết kế, đọc các bản vẽ kĩ thuật.
- Năng lực vận dụng thiết kế, vẽ các hình chiếu của vật thể.
- Năng lực sáng chế, chế tạo các thiết bị cơ khí đơn giản trên cơ sở kiến
thức đã có để giải quyết một bài toán cụ thể.
B. Chuẩn bị
1. Của thầy:
- Mô hình các vật thể A, B, C, D
- Vẽ phóng to hình 5.1 trên giấy A1 hoặc A4
2. Của trò:
- Thước, êke, compa…
- Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, bút chì, tẩy…
- Vở bài tập, giấy nháp…
3. Phương pháp giảng dạy.
- Trực quan.
- Thực hành
- Luyện tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra
3. Bài mới
Vào bài: Để đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện.
Từ đó hình thành kĩ năng đọc bản vẽ các khối đa diện và phát huy trí tưởng
tượng không gian, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài…
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
GV cho HS đọc kĩ nội dung để hiểu đầu bài.
HS làm việc các nhân, tự hoàn thành bài tập vào vở của mình.
GV hướng dẫn thường xuyên.
GV nêu cách trình bày bài làm trên khổ giấy A4.
HS làm việc cá nhân theo sự chỉ dẫn của GV, GV đi từng bàn hướng dẫn cách
vẽ, cách sử dụng dụng cụ.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

13

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

Vật thể
Bản vẽ
A
B
C
D
1
D. Củng cố:
- GV cùng HS hệ thống lại toàn bài
- Gọi 2 HS lên vẽ lại các hình chiếu của bài và đặt đúng vị trí
E. Hướng dẫn.
- Vẽ tiếp hình chiếu của các vật thể còn lại. Làm các mô hình bằng vật
liệu mềm.
- Đọc thêm phần có thể em chưa biết.
- Xem trước bài 6 “Bản vẽ các khối tròn xoay”
Tuần 3
Tiết 6

Ngày soạn: 31/8/2017
Ngày dạy:08/9/2017
Bài 6:

BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nhận dạng được những khối tròn xoay thường gặp: hình trụ, hình nón,
hình cầu.
- Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng vẽ các vật thể và các hình chiếu của hình trụ, hình nón,
hình cầu.
3. Thái độ: Có ý thức trong học tập bộ môn.
4. Năng lực hướng tới:
- Có trí óc tưởng tượng và tư duy không gian, kĩ năng vẽ hình học, thể hiện
đúng tiêu chuẩn về vẽ kĩ thuật.
- Năng lực sáng chế, chế tạo các thiết bị cơ khí đơn giản trên cơ sở kiến
thức đã có để giải quyết một bài toán cụ thể.
B. Chuẩn bị
1. Của thầy:
- Tranh vẽ các hình bài 6 SGK
- Mô hình các khối tròn xoay: Hình trụ, hình nón, hình cầu.
2. Của trò: Các vật mẫu như: vỏ hộp sữa, cái nón, quả bóng...
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

14

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

3. Phương pháp giảng dạy.
- Nêu và giải quyết vấn đề.
- Trực quan.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Tổ chức
2. Kiểm tra
Trả bài tiết trước
3. Bài mới
Vào bài: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình
phẳng quanh một đường cố định của hình. Để nhận dạng được các loại hình
chúng ta nghiên cứu bài ...
GV cho HS quan sát tranh, mô hình các khối tròn xoay
HS quan sát tranh và mô hình.
? Các khối tròn xoay có tên gọi là gì ?Chúng được tạo thành như thế nào ?
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.

GV cho HS quan sát tranh, mô hình hình trụ và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc.
HS quan sát tranh và mô hình.
? Em hãy nêu tên gọi các hình chiếu, hình chiếu có dạng hình gì ? Nó thể hiện kích thướ
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.

GV cho HS quan sát tranh, mô hình hình nón và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc.
HS quan sát tranh và mô hình.
? Em hãy nêu tên gọi các hình chiếu, hình chiếu có dạng hình gì ? Nó thể hiện kích thướ
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.

Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

15

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

GV cho HS quan sát tranh, mô hình hình cầu và chỉ rõ các phương chiếu vuông góc.
HS quan sát tranh và mô hình.
? Em hãy nêu tên gọi các hình chiếu, hình chiếu có dạng hình gì ? Nó thể hiện kích thướ
HS thảo luận nhóm - đại diện trả lời
GV kết luận.
a. Một hình chữ nhật
b. Một tam giác vuông
c. Một nửa hình tròn
- Hình trụ, hình cầu, hình nón được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh một
đường cố định.
VD: cái nón, quả bóng
II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu.
1. Hình trụ

Hình chiếu
Hình dạng
Kích thước
Đứng
CN
d,h
Bằng
Tròn
d
D. Củng cố:
- GV cùng HS hệ thống lại toàn bài.
- HS đọc phần ghi nhớ SGK
- Làm bài tập 1 SGK.
- GV nhận xét giờ học
E. Hướng dẫn.
- Học bài theo vở + SGK + làm bài tập
Bài tập: a) 1- Biểu diễn hình chóm cầu
2 - Biểu diễn nửa hình trụ
Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

16

Trường THCS Mạc Thị Bưởi


Giáo án môn: Công nghệ 8

Nămhọc 2018-2019

3 - Biểu diễn hình đới cầu
4 - Biểu diễn hình nón cụt
- Xem trước bài 7

Giáo viên: Nguyễn Thị Thập

17

Trường THCS Mạc Thị BưởiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×