Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn thi pháp luật




!
"#!
$
%!
&$'!'()&!*$'!&'+
(
'!'!!
+"*(
*(
,*(
)'*('*(!
)'))())(!
#!!
-,(.//&0+
)'.!!

1!(.!
1!

1!(.!
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
233345364473#8962:53;
;<
=>'?@.AB
<A<C4@'D<
?EF2?
<G<H7
I;,&(JK?G<
A<H!L<<!M
4@'D<2KA?'
)(JK#N?OG
II;,&(!2K?G<
A<H!L<<!M
4@'D<2P>Q?
''G<E!2K
III;,&(?C?G
,&(!<R..SH
?C<!M4@'D<
2P>Q?''G
?C;
I);,&(TE?G<
A<H!B7UR
.4R'NVCA<!M
4@'D<#O2'57W
4OQX'
YE4OYE?
7D;
Z+@
[\]?<G<A
<H!?7D.4N;
[<G<A<H
?4]!<B^Q_
.]<!M4@'D<2
`P>Q?''G
<E;
[\]aM4CbN
<!MB^Q?''
G<E4cW<
!MH>2B<E4@


'D<2P><.4Q
Lb'?Gd47e
?''GGE;
Z<
,&(JK ,&(!2K ,&(?C ,&(TE
B^<
!M
,L< ,L< R..SH?
C
,B7UR
.VCA
B^#N<
!M
<2#N?O
G5fP
<2P>
'G
,5gP
<2P>'
G?C5
fP
&7W4OQ

,Ch &5X i5X
R
j2G<.k
.SHB?7D
SOGJ
K
)GYE
4O
,JK<
!M
l!MJK
7<
,JKL
<
,JK?C (?JK?
C
)C!M><E'A
C24G
'AG4]AEe
7W4mh.@N)A&
47eUG.@N)A&
\]f'AV<E.@N
Bn5mP
)A&o?7W
6.@N7WFG
)A&\]g'Ap
.@NB7?
5o#N7D.@
N)A&`#NB#q
.d4NE.@N
)A&\] rs
[tu><A?
K7W74BP'N
?5
[v7DWG<
G2KK==@
S;
[w7WQX?
<"4Wh
\G<'E6QxKy
;;z7WO)BJ
k;
;*A<E
<A?J>
<HB.AVmOVh
A!7DK<4O4]Y
B.G<E4Q
<#5.AQ
.]B^'?y'M<
HE47e?7D#S
4SKA#a<#A
<<!MdMP
>'?Q^#aS#A<
7{d;
,?|}B^
B.A<E
}&O!B.A<E
}<^B.A<
E
[B^?p<2P
>QS=U?<
#5*(;Q4<
.]B^'?y'M<
H5RU.GE
[&O!#c.]'?
y'MVhAU<<2
P>5RR.G(
<<2q>4QU
?B^B*(
[<^p<N'E
h'?|'?<NVmO
<?<2P>
@4G47eaqm
<eC|BJ
'?<.AE'?
KA.]B^'?y
'MH;
,?S?<^.
A<E'].]Up;
)C!M~?BUpOV
<;\2?O.A<
E!2K'].]Up;
,4QB^Q.]B
Up?~LB^Q
y'M?hS<B^
<;•<€?B^.]'?
B^y'M4]7DD
??SeC'EhV
<?B^Q.]7D
D<4O'?@Q
47e.A<
E'].]Up;
";h?'G<E
#c`<.`
B.B^'?<^'
G<E;
}t`<.B'G
<E?#^A#5?
B'G<E#c
?'<<EAG
']'Eh|@.
A2.Sp?'<
<E'?AG
}t`B.B'G
<E?zB7W'
G<E;(zQ^?
1(z@HKdB^'
Gh7DE.S?'•
@4]4QVS
1(z@<dB^h
7DE.S6
@4^`QVS
1(z'6H'J.<KB^
hE.S7U4]4Q
6VmQ^=
`47e;
1(z'6H!_SB^'
G4m6Jh7D
E.S?JQ^2;
}B^B'G<E
Q^?<<2P>
Q=K<A<H;
}<^B'G<
E?p.AVmO
447e<E#S'A
7G#N?''G
<EV2G4d;
&pd@h?'G
<EQ547e?‚
5><G'G
<E'?<d4O<
A<HM^;
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Tên đơn vị:;;;;;;;
Số: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
HỢ P Đ Ồ N G LA O Đ Ộ NG
F6O#5?ƒ„-? *@N
>'M
\G!A \AG
\NY
)?O#5?ƒ„-? *@N
?;;;;<;;;;=;;;;G;
&]A 
\NY7WF
@t,&h?;;;;„;;;;„;;;;;G
@P4OdQ;;;;;;;;;;;;;;;;h?;;;;„;;;;„;;;;G
,qEHde4c4O'?d?4Fp4]S42
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
1(e4c4O"
1,b?s;<s;=;;;;4d?;;;;<s;=ss;;
1,…'Ab?s;<s;=;;;;4d?;;;;<s;=ss;;
1\N4^?'A$
1>!56 >'MdQ
16'AS?%
Điều 2: Chế độ làm việc
1,WW?'Af
1\7eh<p!MM?'Ac
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
17RA4G?'A†
1t>7RC`]6g
1J>S7R
1Mhcr
1\7eS7R'?<? ?<;
1,]7U
1d4O27R
1\7e#N#SO4Oc
1d4OYRY?|w=ud;;;
1-S^VmO'?#S^d‡
1d4O4?G
&pqE< 
2. Nghĩa vụ:
1??p6'A4mde4c4O;
1h?A4]?SVh1!O.TE4O?4O;;;
1-c7W'G'?'Eh"
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
1-S4S'A?'?KA4|4Bp4]4mde4c4O;
1,<4|4B4FWG<d4O'?.]e7W4Oe4c4O
q7D4OE^dQ;
2. Quyền hạn:
1\]?7W4O??6'Ae4c#@C4]^Gb'Aˆ
1,Gmh!>e4c4OTE7W4O.4NB<Eq7D
4OE^dQ'?O.4OB!A;
Điều 5: Điều khoản thi hành
1&p'h4]']4O6e4c4O?J<!M.4NBq7DE
^7We7Qq7DE^J<!M.4NB<E4O;
1e4c4O47e??‡ #SQ<Nz#5pO#S'?QAKb
?;;;;<s;=s;;#5HdMMe4c4OJO!BMMe
4c4O‰Q<N7<O!B#Se4c4O?;
e4c??G;;;;?;;;;<;;;;=;;;;;
Người lao động
H5
+‚X'?,5
Người sử dụng lao động
H54Q!h
+‚X'?,5
Đề thi hết môn PLDC
\]@
Câu I(2d)Khoanh vào đáp án đúng nhất cho các câu sau đây:
1.Bản chất của nhà nước là j?.
~Ch;
#;tCVmO;
ŠtCh'?VmO;
!;tCh'?VmO7Ch?Bd;
2.Luật Hành chính điều chỉnh quan hệ nào trong các quan hệ dưới đây?
;tX.A.SH;
#;.A.SHd
;.A.SH?7D;
!;Q4<<4F;
3.Theo quy định của Luật hình sự 1999 thì độ tưởi nào phải bị truy cứu tránh nhiệm Hình sự
về mọi loại tội phạm?
;,b4BfPU5;
#;b4B%PU5;
;b4B†PU5;
!;b4BgPU5;
4.Vi phạm PL là hành vi không thực hiện đúng những quy định của PL do chủ thể có năng lực
pháp lý thực hiện dưới dạng:
;?4O;
#;6?4O;
;?4O`6?4O;
!;6Q4<<4F;
Câu II (3d)&5#@'C!M5.4d$?E2M;JK;(4O;62'?4J;4^
><E)IA&C24G;2CC24GB$'C!M?~N'b
5ˆ
,K)U5QS;
Câu III(2d):,J#?K<p<A<HTE'D<A<H?Cˆ
‹54m?
Câu IV(3d):Bài tập tình huống?
&= ‡‡‡&Œ'=~(5'=?tN7Rv?E6<Ap
G ?'5~Q%‡?Q ‡‡7RQ‡‡
&= ‡‡~d6vv7R&
,.FJ@ 'ec~'?&4mvG!K47eO@?S
? ‡‡;= ‡‡f~47e-@4n6?QN<f%‡;
,<$„ ‡‡†;#d~#N7-@'eB~4m5~5E!F4^G?#O?
S&4^x~dJ&LQ?S4^6;~64cH'Ja|S
y5;
,<%„ ‡‡†-@'e~4!Gd~E!F4^G?#O?Sv7R
&J6•h!>.A'D~4cW5|&'? 7W4nB~'?&
']?6@'DH!~67R&'? 4><OB6KL
)J^-@'e'?e#@'e•?E7V4]?6Q5~#OSE!F
4FHAB#@'e;
,< „ ‡‡†&u'=~d;
-apd><H4mX~NmbdJ@^5;-d
d~Qp7W2
'e-@o4n Of<O #<O 'D&5'D7W
<ƒ#?O6#?G;#@o'e; 'e; #<!2;6#N7D.]bd'?b@
E!ShS4]L@GW4^Ubd;

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×