Tải bản đầy đủ

Đề thi vào THPT Hà Tỉnh 2009-2010

sở gd & ĐT hà tĩnh
Đề chính thức đề thi vào lớp 10 thpt năm học 2009 - 2010
môn toán
Ngày thi: 25 - 06 - 2009
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1: 1) Giải phơng trình: x
2
+ x 6 = 0
2) Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết đờng thẳng y = ax 2 đi qua điểm M(2; -1)
Tìm hệ số a.
Bài 2: Cho biểu thức:
P =
2
1
. 2
1
x x x
x x x x x


với x > 0 và x

1
1) Rút gọn biểu thức P
2) Tìm giá trị của x để P = 0.
Bài 3: Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 10 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì một xe
phải điều đi làm công việc khác, nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn
hàng so với dự định. Hỏi đoàn xe lúc đầu có bao nhiêu chiếc. ( Biết rằng khối l-
ợng hàng mỗi xe chở là nh nhau).
Bài 4: Cho đờng tròn tâm O có các đờng kính MN, PQ (PQ không trùng với MN).
1) Chứng minh tứ giác MPNQ là hình chữ nhật.
2) Các tia NP, NQ cắt tiếp tuyến tại M của đờng tròn (O) theo thứ tự ở E, F.
a) Chứng minh 4 điểm E, F , P, Q cùng thuộc một đờng tròn.
b) Khi MN cố định, PQ thay đổi. Tìm vị trí của E và F khi diện tích tam
giác NEF đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 5: Các số a, b, c

[-2; 5] thỏa mãn điều kiện a + 2b + 3c

2. Chứng minh bất
đẳng thức: a
2
+ 2b
2
+ 3c
2


66.
Đẳng thức xảy ra khi nào?
..................................................Hết.....................................................
Họ và tên thí sinh: ................................................................................
Số báo danh:..........................................................................................
Mã 01

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×