Tải bản đầy đủ

Tuyển vào 10 ĐHSP Hà Nội

Bộ giáo dục và đào tạo đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Trờng đại học s phạm hà nội hệ thpt chuyên năm 2006
môn: hóa học
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu1 (2,0 điểm)
1. Một khoáng chất có chứa 20,93 % nhôm; 21,7% silic và còn lại là oxi và hiđro (về khối lợng). H y xác định côngã
thức của khoáng chất này.
2. Cho sơ đồ biến hóa :
Biết rằng A + HCl

D + G + H
2
O . Tìm các chất ứng với các chữ cái A,Bvà viết các phơng trình hóa học.
Câu 2.(2,0 điểm)
1. Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lợng nớc d ta đợc dung dịch A. Để trung hòa 1/20 lợng dung dịch A cần dùng
40 ml dung dịch NaOH 0,1 M . Tìm công thức của oleum.
2. Chỉ đợc dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, h y trình bày phã ơng pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị
mất nh n NaHSOã
4
, Na
2

CO
3
, NaCl, BaCl
2
, Na
2
S.
Câu3 (2,0 điểm)
Hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận đợc m
1
gam muối khan . Cùng l-
ợng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thì nhận đợc m
2
gam muối khan.
Thiết lập biểu thức tính tổng số mol 2 kim loại kiềm theo m
1
.
Nếu m
2
= 1,1807 m
1
thì 2 kim loại kiềm kiềm kế tiếp nhau là nguyên tố nào ?
Với m
1
+ m
2
= 90,5. Tính khối lợng hỗn hợp đầu và lợng kết tủa tạo ra từ (m
1
+ m
2
) gam muối tác dụng với dung
dịch BaCl
2
d.
Câu 4 (2,0 điểm)
1. Đốt cháy hoàn toàn a gam rợu C
n
H
2n+1
OH bằng CuO, thu đợc 13,2 gam CO
2
, 7,2 gam H
2
O và b gam Cu. Tính
các giá trị a, b và tìm công thức phân tử của rợu.
2. Hoàn thành các phơng trình hóa học theo sơ đồ sau:
a)
Tinh bột A B D

NaOH
E G H
b) Bằng phơng pháp hóa học h y phân biệt 3 chất A,B,D (ở trên) đựng trong các lọ riêng rẽ.ã
Câu 5 (2,0 điểm)
Có một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ , cứ b gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M đ ợc
2 muối C
n
H
2n+1
COONa, C
p
H
2p+1
COONa và 1 rợu C
m
H
2m+1
OH. Lấy toàn bộ lợng rợu cho phản ứng hết với Na , thu đ-
ợc 1,68 lít H
2
. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần dùng vừa hết 3, 248 lít O
2
thu đợc 2,912 lít
CO
2.
Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, xác định công thức của các chất có trong hỗn hợp X.
Cho: H=1; C=12; O=16; Na=23; Al=27; Si=28 ; S=32; CL=35,5; K= 39; Cu=64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đáp án đề thi tuyển vào lớp 10 hệ THPT chuyên năm 2006
môn hóa học
Nội dung Điểm
Câu 1.
(1,0 đ)
1. Gọi công thức của khoáng chất là Al
x
Si
y
O
z
H
t
.
%m
O
= a, %m
H
= b.
Ta có : a + b = 100% - (20,93 21,7)% = 57,37% (I) 0,25
A
A Fe D G
A
+ X, t
o

+ Y, t
o
+ Z, t
o
+ B
+ E
+ H
2
O, dd axit, t
0
+ men rượu
men dấm
NaOH, CaO,t
0
Cl
2,
askt
Theo quy tắc hoá trị ta có : 3x + 4y + t = 2z

16
a
1
b
28
7,21
.4
27
93,20
.3
=++

=
b
8
a
7
7,21
9
93,20
+
=5,426 (II)
Giải hệ phơng trình (I) và (II) thu đợc : a = 55,82%, b = 1,55%
Mặt khác : x:y:z:t =
1
55,1
:
16
82,55
:
28
7,21
:
27
93,20
= 2:2:8:4
Công thức của khoáng chất : Al
2
Si
2
O
9
H
4
hay Al
2
O
3
.2SiO
2
.2H
2
O (Cao lanh)
0,25
0,25
0,25
(1,0 đ)
2. Vì A + HCl D + G + H
2
O và A bị khử thành Fe nên A là Fe
3
O
4
.
B là HCl, D là FeCl
2
, G là FeCl
3
.
Các chất khử X là H
2
, Y là CO, Z là C
Các phơng trình hoá học :
1. Fe
3
O
4
+ 4H
2


O
t
3Fe + 4H
2
O
2. Fe
3
O
4
+ 4CO

O
t
3Fe + 4CO
2
3. Fe
3
O
4
+ 2C

O
t
3Fe + 2CO
2
4. Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2

5. 2FeCl
2
+ 3Cl
2
2FeCl
3
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2
2,0 đ
1. Gọi công thức của oleum là H
2
SO
4
.nSO
3
, a mol trong 3,38 g
H
2
SO
4
. nSO
3
+ nH
2
O (n+1) H
2
SO
4
a (n+1)a
Phản ứng trung hòa
H
2
SO
4
+ 2NaOH Na
2
SO
4
+ 2H
2
O

20
)1n(
+
2
20
)1n(
+
a
2
20
)1n(
+
a = 0,04.0,1 = 0,004
(n+1)a = 0,04

na + a = 0,04 na = 0,03

n = 3
(98 + 80n).a =3,38 80na + 98a = 3,38 a = 0,01
Công thức oleum: H
2
SO
4
.3H
2
O.
0,25
0,25
0,25
0,25
2.Dùng Zn nhận ra NaHSO
4
do có bọt khí tạo thành
PTHH: Zn + NaHSO
4
ZnSO
4
+ Na
2
SO
4
+ H
2

Dùng NaHSO
4
để nhận ra BaCl
2
do tạo thành kết tủa trắng của BaSO
4
,
nhận ra Na
2
S do tạo thành khí có mùi trứng thối (H
2
S)
PTHH: 2NaHSO
4
+ BaCl
2

Na
2
SO
4
+ HCl + BaSO
4

2NaHSO
4
+ Na
2
S


2

Na
2
SO
4
+ H
2
S

Dùng BaCl
2
để nhận ra Na
2
CO
3
do tạo thành kết tủa trắng của BaCO
3
PTHH: BaCl
2
+ Na
2
CO
3


BaCO
3


+ 2NaCl
còn lại là dd NaCl.
(Hoặc HS có thể dùng quỳ tím , có thể dùng các cách khác nếu đúng vẫn
cho điểm tối đa)
0,25
0,50
0,25
Câu 3
2,0đ
Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M có khối lợng mol trung
bình là
M
số mol của 2 kim loại đó là a
0,50
2
M
+ 2HCl

2
M
Cl + H
2

a a
2
M
+

H
2
SO
4M
2
SO
4
+ H
2

a a/2
m
1
= (
M
+ 35,5) a

a =
5,35M
m
1
+

m
2
= (2
M
+ 96)
2
a
= (
M
+ 48)a
1
2
m
m
= (
M
+ 48)/ (
M
+ 35,5) = 1,1807

M
= 33,675

§ã lµ Na = 23 vµ K = 39
tõ m
2
= 1,1807 vµ m
1
+ m
2
= 90,5 tÝnh ®îc m
1
= 41,5 vµ m
2
= 49
Suy ra sè mol muèi = 0,3

lîng 2 kim lo¹i kiÒm = 49- 0,3.96 = 20,2
(gam)
Ba
2+
+ SO
4
2-

BaSO
4
lîng kÕt tña = 0,3x 233=69,9 gam
0,50
0,50
0,50
C©u 4
2,0 ®
1. Gäi x lµ sè mol cña rîu C
n
H
2n + 1
OH ; nCO
2
=
44
2,13
= 0,3 (mol)
nH
2
O =
18
2,7
=0,4 (mol)
C
n
H
2n + 1
OH + 3n CuO


nCO
2
+ (n+1)H
2
O + 3nCu
x nx (n+1)x 3nx
nx = 0,3 x =0,1
(n + 1)x = 0,4 n = 3 CT C
3
H
7
OH
a = 0,1. 60 = 6,0 (g)
b = 3.3.0,1= 5,76 (g)
2. T×m c¸c chÊt ®îc biÓu diÔn b»ng c¸c ch÷ c¸i vµ viÕt PTHH:
(C
6
H
10
O
5
)
n
+ nH
2
O
 →
0t,Axit
n C
6
H
12
O
6
(A)
C
6
H
12
O
6

 →
îu­r,men
2C
2
H
5
OH +2CO
2
(B)
C
2
H
5
OH + O
2
 →
mendam
CH
3
COOH + H
2
O
(D)
CH
3
COOH + NaOH

CH
3
COONa + H
2
O
(E)
CH
3
COONa + NaOH

CH
4


+ Na
2
CO
3

(G)
CH
4
+ Cl
2
 →
kt¸
CH
3
Cl + HCl
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
(H)
b) Dùng quỳ tím và dd Ag
2
O/NH
3
Dùng quỳ tím nhận ra CH
3
COOH do quỳ chuyển màu đỏ
Dùng Ag
2
O/NH
3
nhận ra C
6
H
12
O
6
do có phản ứng tráng bạc
C
6
H
12
O
6
+ Ag
2
O

3NH
C
6
H
12
O
7
+ 2Ag

0,25
Câu 5
2,0 đ
n NaOH = 0,25.1 = 0,25 (mol) , nH
2
= 1,68/ 22,4=0,075 (mol)
n O
2
=
4,22
248,3
=0,145(mol) ; nCO
2
=
44
912,2
=0,13(mol)
2C
m
H
2m+1
OH + 2Na

2 C
m
H
2m+1
ONa + H
2

2.0,075 = 0,15 0,075
Vậy n
axit
= 0,25 - 0,15 = 0,10 (mol), n
este
=0,15 (mol)
Gọi CTTQ của 2 chất hữu cơ 1 chất là este còn 1chất là axit
C
n
H
2n
COOC
m
H
2m+1
, C
p
H
2p+1
COOH. x là số mol C
n
H
2n
COOC
m
H
2m+1
y là số mol C
p
H
2p+1
COOH
Phản ứng đốt cháy ;
C
n
H
2n
COOC
m
H
2m+1
+
2
1)mn(3
++
O
2

(n+m+1) CO
2
+ ..H
2
O
x
2
1)mn(3
++
x (n+m+1)x
C
p
H
2p+1
COOH +
2
1p3
+
O
2


(p +1) CO
2
y
2
1p3
+
y (p +1)y
Theo đề bài ta có: (n+m+1).x + (p+1).y = 0,13 (1)

2
1)mn(3
++
.x +
2
1p3
+
.y = 0,145 (2)
Giải ra ta có x + y =0,05 (mol) mà tỉ lệ số mol của este / axit = x/y = 3/2
từ đó ta có x = 0,03 (mol), y = 0,02 (mol)
Từ (1) ta có (n+m+1).x + (p+1).y = 0,13
(n+m)x + py = 0,08
(n+m).0,03 + 0,02.p = 0,08

(n+m).3 + 2p = 8
Nếu n+m =2 thì p=1
n=0 , m = 2
Công thức Axit C
p
H
2p+1
COOH sẽ là CH
3
COOH
este C
n
H
2n
COOC
m
H
2m+1
sẽ là CH
3
COOC
2
H
5
Vậy 2 chất hữu cơ đó là axit CH
3
COOH và rợu; C
2
H
5
OH.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×