Tải bản đầy đủ

Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Môn: Quản lý chất lượng và cải tiến
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU

GVHD: Ngô Duy Anh Triết


STT

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM 7
Họ và tên
MSSV
Công việc

1

Trương Thị Mỹ Hà


2022150003

Phần 4

2

Phạm Thị Tuyết Hoa

2022150169

Phần 5,6

3

Nguyễn Thị Xuân Trang 2022150174

Phần 7

4

Phạm Thị Hoài Xinh

2022150117

Phần 8

5

Ngô Thị Kim Ngân

2022150

Phần 9,10


Mục 4: Bối cảnh ( 57 công việc)
Công việc

4.1 Hiểu tổ
chức và bối
cảnh của tổ
chức

Mức độ yêu Lưu hồ
cầu


1. Xác định các vấn đề bên trong có liên
quan đến mục đích

Bắt buộc

2. Xác định các vấn đề bên trong có liên
quan đến định hướng chiến lược

Bắt buộc

3. Xác định các vấn đề bên ngoài liên
quan đến mục đích

Bắt buộc

4. Xác định các vấn đề bên ngoài liên
quan đến định hướng chiến lược

Bắt buộc


Công việc
5. Xác định những vấn đề ảnh hưởng đến
khả năng của tổ chức
4.1 Hiểu tổ
chức và bối
cảnh của tổ
chức

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ
Bắt buộc

6. Theo dõi các vấn đề bên ngoài của tổ chức Bắt buộc
7. Theo dõi các vấn đề bên trong của tổ chức

Bắt buộc

8. Xem xét các vấn đề bên ngoài của tổ chức

Bắt buộc

9. Xem xét các vấn đề bên trongcủa tổ chức

Bắt buộc


Công việc
1. Xác định các bên quan tâm có liên
quan đến hệ thống quản lý chất lượng

Mức độ
yêu cầu
Bắt buộc

2. Xác định các yêu cầu của các bên quan Bắt buộc
tâm này liên quan đến hệ thống quản lý
chất lượng
4.2 Hiểu nhu cầu và 3. Theo dõi thông tin về các bên quan tâm Bắt buộc
mong đợi của các
bên quan tâm
4. Theo dõi các yêu cầu liên quan của họ Bắt buộc
5. Xem xét thông tin của các bên quan
tâm

Bắt buộc

6. Xem xét các yêu cầu liên quan của họ

Bắt buộc

Lưu hồ4.3 Xác định
phạm vi của
hệ thống
quản lý chất
lượng

Công việc

Mức độ
yêu cầu

1.Xác định các ranh giới của hệ thống quản lý
chất lượng để thiết lập phạm vi hệ thống của
tổ chức

Bắt buộc

2. Xác định khả năng áp dụng của hệ thống
quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi hệ
thống của tổ chức

Bắt buộc

3. Xem xét các vấn đề bên ngoài

Xem xét

4. Xem xét các vấn đề bên trong

Xem xét

Lưu
hồ sơ


Công việc
5. Xem xét các yêu cầu của các bên quan
tâm liên quan

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ
Xem xét

6. Xem xét các sản phẩm của tổ chức

Xem xét

7. Xem xét các dịch vụ của tổ chức

Xem xét

4.3 Xác định
phạm vi của hệ
8. Áp dụng tất cả các yêu cầu của Tiêu
thống quản lý
chuẩn quốc tế
chất lượng

Bắt buộc


Công việc
1. Thiết lập các quá trình cần thiết
2. Thực hiện các quá trình cần thiết
3. Duy trì các quá trình cần thiết
4.4 Hệ thống
quản lý chất
4. Cải tiến liên tục các quá trình cần thiết
lượng và các
quá trình của hệ
thống
5. Thiết lập sự tương tác của các quá trình
6. Thực hiện sự tương tác của các quá trình

Mức độ
yêu cầu
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Lưu
hồ sơ


Công việc

4.4 Hệ thống
quản lý chất
lượng và các
quá trình của
hệ thống

Mức độ yêu Lưu hồ sơ
cầu

7. Duy trì sự tương tác cùa các quá
trình

Bắt buộc

8. Cải thiện liên tục sự tương tác của
các quá trình

Bắt buộc

9. Xác định các quá trình cần thiết
của hệ thống quản lý chất lượng

Bắt buộc

10. Xác định việc áp dụng các quá
trình này trong toàn bộ tổ chức

Bắt buộc


Công việc

4.4 Hệ thống
quản lý chất
lượng và các
quá trình của
hệ thống

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ

11. Xác định các yếu tố đầu vào cần thiết

Bắt buộc

12. Xác định kết quả mong đợi từ các quá
trình
13. Xác định trình tự của các quá trình

Bắt buộc

14. Xác định mối tương tác của các quá trình

Bắt buộc

15. Xác định các tiêu chí cần thiết để đảm
bảo việc điều hành
16. Xác định các tiêu chí cần thiết để đảm
bảo việc kiểm soát

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc


Công việc

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ

17. Xác định phương pháp cần thiết để đảm
bảo việc điều hành

Bắt buộc

18. Xác định phương pháp cần thiết để đảm
bảo việc kiểm soát

Bắt buộc

21. Áp dụng các phương pháp cần thiết để
đảm bảo việc điều hành các quá trình này có
hiệu lực

Bắt buộc

4.4 Hệ thống
quản lý chất
19. Áp dụng các tiêu chí cần thiết để đảm bảo Bắt buộc
lượng và các quá việc điều hành các quá trình này có hiệu lực
trình của hệ
thống
20. Áp dụng các tiêu chí cần thiết để đảm bảo Bắt buộc
việc kiểm soát các quá trình này có hiệu lực


Công việc

4.4 Hệ thống
quản lý chất
lượng và các
quá trình của
hệ thống

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ
Bắt buộc


22. Áp dụng các phương pháp cần thiết để
đảm bảo việc kiểm soát các quá trình này có
hiệu lực
23. Xác định các nguồn lực cần thiết cho
Bắt buộc
quá trình
24. Xác định các nguồn lực cần thiết đảm
Bắt buộc
bảo tính sẵn có của các tổ chức
25. Phân công trách nhiệm cho các quá trình Bắt buộc


Công việc
4.4 Hệ
thống quản
lý chất
lượng và
các quá
4.4.1
trình của hệ
thống

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ
Bắt buộc

26. Phân công quyền hạn cho các quá
trình
27. Giải quyết các rủi ro được xác định Bắt buộc
theo các yêu cầu
28. Giải quyết các cơ hội được xác định Bắt buộc
theo các yêu cầu
29. Đánh giá các quá trình cần thiết
Bắt buộc


Công việc
4.4 Hệ
thống
quản lý
chất lượng
và các quá 4.4.1
trình của
hệ thống

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ

30. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết

Bắt buộc

31. Cải tiến các quá trình quản lý chất
lượng

Bắt buộc

32. Cải tiến các hệ thống quản lý chất
lượng

Bắt buộc


Công việc

4.4 Hệ thống
quản lý chất
lượng và các
quá trình của
hệ thống

33. Duy trì thông tin được lập văn bản
để hỗ trợ việc điều hành các quá trình
4.4.2 34. Lưu giữ thông tin được lập văn bản
để khẳng định rằng các quá trình đang
được tiến hành như hoạch định

Mức độ Lưu
yêu cầu hồ sơ
Bắt
buộcBắt
buộc
5. Sự lãnh đạo: gồm có 62công việc

1
2
3

• Sự lãnh đạo và cam kết

• Chính sách chất lượng

• Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.
Khái
quát:
(gồm
15
công
việc)

1. Chịu trách nhiệm về hiệu lực
HTQLCL
2. Chính sách chất lượng thiết lập phù
hợp với định hướng chiến lược
3. Mục tiêu chất lượng thiết lập phù
hợp với định hướng chiến lược
4. Chính sách chất lượng thiết lập phù
hợp với bối cảnh của tổ chức

Mức độ yêu
cầu
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.
Khái
quát

5. Mục tiêu chất lượng thiết lập phù hợp
với bối cảnh tổ chức
6. Tích hợp của các yêu cầu trog
HTQLCL vào các quá trình kinh
doanh
7. Thúc đẩy sử dụng cách tiếp cận quá
trình
8. Thúc đẩy việc sử dụng tư duy dựa
trên rủi ro
9. Đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần
thiết cho HTQLCL

Mức độ yêu
cầu
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc
10. Truyền đạt tầm quan trọng của
QLCL có hiệu lực với các yêu cầu
HTQLCL
11. Truyền đạt tầm quan trọng của
5.1.1.K QLCL phù hợp với các yêu cầu
hái
HTQLCL
quát
12. Đảm bảo HTQLCL đạt kết quả
mong đợi
13. Tham gia, chỉ đạo, hỗ trợ các cá
nhân đóng góp vào tính hiệu lực của
HTQLCL
14. Thúc đẩy sự cải tiến
15. Hỗ trợ vai rò quản lí khác có liên

Mức độ yêu
cầu
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.2.
Hướng
vào
khách
hàng:
(gồm 22
công
việc)

1. Xác định yêu cầu của khách hàng
2. Xác định luật định
3. Xác định chế định
4. Thấu hiểu yêu cầu của khách hàng
5. Thấu hiểu luật định
6. Thấu hiểu chế định
7. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng
8. Đáp ứng luật định
9. Đáp ứng chế định

Mức độ yêu
cầu
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.2.
Hướng
vào
khách
hàng

Mức độ yêu
cầu

10. Rủi ro ảnh hưởng đến sự phù hợp Bắt buộc
của sản phẩm được xác định
11. Rủi ro ảnh hưởng đến sự phù hợp Bắt buộc
của dịch vụ được xác định
12. Rủi ro ảnh hưởng đến khả năng
Bắt buộc
nâng cao sự hài lòng của khách
hàng được xác định

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.2.
Hướng
vào
khách
hàng

13. Rủi ro ảnh hưởng đến sự phù hợp
của sản phẩm được giải quyết
14. Rủi ro ảnh hưởng đến sự phù hợp
của dịch vụ được giải quyết
15. Rủi ro ảnh hưởng đến khả năng
nâng cao sự hài lòng của khách
hàng được giải quyết
16. Cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp
của sản phẩm được xác định

Mức độ yêu
cầu
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.2.
Hướng
vào
khách
hàng

Mức độ yêu
cầu

17. Cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp Bắt buộc
của dịch vụ được xác định
18. Cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp Bắt buộc
của khả năng nâng cao sự hài
lòng của khách hàng được xác
định
19. Cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp Bắt buộc
của sản phẩm được giải quyết

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5. 1. Sự lãnh đạo và cam kết
Công việc

5.1.2.
Hướng
vào
khách
hàng

Mức độ yêu
cầu

20. Cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp Bắt buộc
của dịch vụ được giải quyết
21. Cơ hội ảnh hưởng đến sự phù
Bắt buộc
hợp của khả năng nâng cao sự
hài lòng của khách hàng được giải
quyết
22. Sự tập trung vào việc nâng cao sự Bắt buộc
hài lòng của khách hàng được duy
trì

Yêu cầu lập hồ
sơ văn bản


5.2. Chính sách chất lượng

5.2.1. Thiết lập chính sách chất
lượng
5.2.2. Truyền đạt chính sách chất
lượng
5.2.3. Vai trò, trách nhiệm, quyền
hạn trong tổ chức


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×