Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực quản lý đê điều trong công tác phòng chống thiên tai tuyến đê tả đuống tỉnh bắc ninh

L IC M

N

Lu n v n th c s : “Nâng cao n ng l c qu n lý đê đi u trong công tác phòng ch ng
u ng - t nh B c Ninh” đã đ

thiên tai tuy n đê T

c tác gi hoàn thành đúng th i

h n quy đ nh và đ m b o đ y đ các yêu c u trong b n đ c

ng đã đ

c phê duy t.

Trong quá trình nghiên c u, th c hi n b n lu n v n này, tác gi đã nh n đ

c s quan


tâm giúp đ nhi t tình c a các th y giáo, cô giáo Khoa Công trình, Phòng ào t o
h c và Sau

i h c - Tr

Ninh, H t Qu n Lý

ê

ng đ i h c Thu l i; cán b Chi c c

i

ê đi u và PCLB B c

i u huy n Tiên Du; s khích l , đ ng viên c a gia đình, bè

b n.
Tác gi xin chân thành c m n Phòng ào t o
- Tr

ng

i h c và Sau

i h c, Khoa Công trình

i h c Thu l i và toàn th các th y, cô giáo đã giúp đ , t o m i đi u ki n

thu n l i cho tác gi trong th i gian h c t p c ng nh th c hi n lu n v n này.

c bi t

tác gi xin đ

c bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS. Nguy n Xuân Phú

đã t n tình h

ng d n và cung c p các thông tin khoa h c c n thi t trong quá trình

th c hi n lu n v n.
Cu i cùng tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n lãnh đ o H t Qu n Lý
huy n Tiên Du - n i tác gi đang công tác cùng nh ng ng

ê

i u

i thân trong gia đình, b n

bè và đ ng nghi p đã khích l , ng h , đ ng viên v m i m t cho tác gi hoàn thành
lu n v n này.
Lu n v n là k t qu c a quá trình nghiên c u công phu, khoa h c và nghiêm túc c a b n
thân; song do kh n ng và trình đ có h n nên không th tránh kh i nh ng khi m khuy t
nh t đ nh. Tác gi mong nh n đ

c s

quan tâm, đóng góp ý ki n c a các th y

giáo, cô giáo và nh ng đ c gi quan tâm đ n đ tài này.
Hà N i, Ngày .. tháng .. n m 2017
H C VIÊN

Phan Thanh Tuy n

i


L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a tác gi và
ch a đ

c ai công b trong b t k công trình nghiên c u nào. S li u trong lu n v n là

hoàn toàn trung th c và có ngu n g c rõ ràng. Các k t qu nghiên c u do chính tác gi
th c hi n d

is h

ng d n c a giáo viên h

ng d n.
Tác gi

Phan Thanh Tuy n

ii


M CL C
M

U .........................................................................................................................1

I. Tính c p thi t c a đ tài ...............................................................................................1
II. M c đích c a đ tài: ....................................................................................................3
III.

it

ng và ph m vi nghiên c u: ............................................................................3

IV. Cách ti p c n và ph
V. K t qu đ t đ
CH

ng pháp nghiên c u ...............................................................3

c: .......................................................................................................3

NG 1 .....................................................................................................................4

T NG QUAN H TH NG Ê I U VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ Ê I U
VI T NAM VÀ TH GI I .............................................................................................4
1.1. T ng quan v h th ng đê đi u

Vi t Nam .............................................................4

1.1.1. Vai trò c a h th ng đê đi u đ i v i s phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam .........6
1.1.2. H th ng đê sông Vi t Nam ..................................................................................8
1.1.3. H th ng đê bi n Vi t Nam ...................................................................................9
1.2. Tình hình qu n lý đê đi u

Vi t Nam trong nh ng n m v a qua ...........................9

1.2.1. T ch c b máy qu n lý đê đi u

Vi t Nam ........................................................9

1.2.2. Tình hình đ u t cho xây d ng và qu n lý đê đi u .............................................10
1.2.3. H th ng các chính sách v qu n lý đê đi u c a Vi t Nam.................................10
1.2.4.

nh h

ng phát tri n h th ng đê đi u

n

c ta ..............................................12

1.2.5. Nh ng t n t i trong vi c qu n lý h th ng đê đi u trong n

c hi n nay ............13

1.2.6. M t s đánh giá v n ng l c qu n lý đê đi u c a Vi t Nam trong th i gian qua ....17
1.3. Kinh nghi m công tác qu n lý đê đi u c a m t s n

c trên th gi i .......................18

1.3.1. H th ng đê đi u Hà Lan .....................................................................................19
1.3.2. H th ng đê đi u Nh t B n .................................................................................21
1.3.3. H th ng đê bi n c a M .....................................................................................22
K t lu n ch
CH

ng 1...........................................................................................................24

NG II. .................................................................................................................25

C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V NÂNG CAO N NG L C LÝ Ê I U
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG THIÊN TAI .................................................25

iii


2.1. C s lý lu n v công tác qu n lý đê đi u phòng ch ng thiên tai .......................... 25
2.1.1. Yêu c u, n i dung và nguyên t c qu n lý đê đi u ............................................... 25
2.1.2. Tiêu chí đánh giá k t qu công tác qu n lý đê đi u............................................. 27
2.2. C s lý lu n v n ng l c qu n lý đê đi u phòng ch ng thiên tai ......................... 29
2.3. Tình hình đ u t xây d ng và th c tr ng qu n lý đê đi u c a t nh B c Ninh ....... 30
2.3.1.

c đi m đ a lý t nhiên, kinh t xã h i t nh B c Ninh ...................................... 30

2.3.2.
c đi m h th ng đê đi u t nh B c Ninh nh h ng đ n công tác qu n lý đê
đi u ................................................................................................................................ 39
2.3.3. Công tác qu n lý, b o v đê đi u t nh B c Ninh ................................................. 43
2.4. Th c tr ng n ng l c qu n lý đê đi u

t nh B c Ninh ........................................... 47

2.5. Nh ng bài h c kinh nghi m rút ra t vi c qu n lý đê đi u
K t lu n ch
CH

B c Ninh ................ 49

ng 2. ........................................................................................................ 53

NG III. ................................................................................................................ 54

XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ Ê I U T I
TUY N Ê T
U NG - T NH B C NINH ............................................................ 54
3.1. Gi i thi u s l

c v tuy n đê t

u ng - t nh B c Ninh ...................................... 54

3.1.1. Hi n tr ng đê đi u ............................................................................................... 57
3.1.2. Các s c x y ra liên quan đ n đê đi u ............................................................... 62
3.1.3. Nguyên nhân ....................................................................................................... 64
3.2. Th c tr ng v công tác qu n lý, b o v đê đi u tuy n đê t u ng, t nh B c Ninh
....................................................................................................................................... 65
3.2.1. Nh ng k t qu đ t đ

c trong công tác qu n lý đê t

3.2.2. Nh ng t n t i h n ch trong công tác qu n lý đê t

u ng ............................. 67
u ng ................................ 67

3.2.3. Nguyên nhân ....................................................................................................... 70
3.3. K ho ch đ u t xây d ng và qu n lý h th ng đê đi u tuy n đê t

u ng .......... 71

3.4. Các c n c đ xu t các gi i pháp ........................................................................... 73
3.5.

xu t các gi i pháp và bi n pháp th c hi n các gi i pháp .................................. 73

3.5.1. Nâng cao n ng l c qu n lý đê trong khâu quy ho ch đê đi u............................. 74
3.5.2. Nâng cao n ng l c qu n lý trong khâu kh o sát, thi t k ................................... 75
3.5.3. Nâng cao n ng l c qu n lý trong khâu l a ch n nhà th u .................................. 76
iv


3.5.4. Nâng cao n ng l c qu n lý trong công tác giám sát thi công ..............................77
3.5.5. T ng c

ng công tác qu n lý đê đi u có s tham gia c a ng

i dân .................77

3.5.6. Nâng cao n ng l c cán b làm công tác qu n lý đê ............................................79
K t lu n ch

ng 3 .........................................................................................................81

K T LU N VÀ KI N NGH .......................................................................................82
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................84

v


DANH M C HÌNH NH

Hình 1.1. N n ch t phá r ng đ u ngu n ....................................................................... 14
Hình 1.2. Xây d ng l n chi m hành lang b o v đê...................................................... 15
Hình 1.3. T p k t v t li u trái phép ................................................................................. 16
Hình 1.4. Xe có t i tr ng l n đi l i trên đê.................................................................... 17
Hình 1.5. ê bi n Afsluitdijk – Hà Lan ........................................................................ 20
Hình 1.6. ê bi n

qu n Taro, thành ph Miyako, Nh t B n ..................................... 22

Hình 1.7: M t vài m t c t kè đi n hình c a M ............................................................ 23
Hình 2.1. V trí đ a lý t nh B c Ninh ............................................................................. 31
Hình 2.2. M ng l

i sông ngòi trên đ a bàn t nh B c Ninh .......................................... 37

Hình 2.3. B n đ đê đi u t nh B c Ninh ....................................................................... 43
Hình 2.4. S đ c c u t ch c qu n lý đê đi u t nh B c Ninh. ................................... 44
Hình 3.1: M t c t ngang đ c tr ng c a đê. ................................................................... 58
Hình 3.2: Kè Tri Ph

ng ............................................................................................... 59

Hình 3.3: C ng S p ....................................................................................................... 61

vi


DANH M C B NG BI U

B ng 2.1: M ng l

i tr m khí t

ng và đo m a ...........................................................33

B ng 3.1. Th ng kê vi ph m công trình đê đi u trên đ a bàn tuy n đê t

vii

u ng .........67


DANH M C CÁC T
1. CTTL : Công trình th y l i
2. NN : Nông nghi p
3. PCLB : Phòng ch ng l t bão
4. PCTT : Phòng ch ng thiên tai
5. PTNT : Phát tri n nông thôn
6. PTTH : Phát thanh truy n hình
7. QLCL : Qu n lý ch t l

ng

8. UBND : y ban nhân dân
9. TKCN : Tìm ki m c u n n

viii

VI T T T


M

U

I. Tính c p thi t c a đ tài
Cùng v i s bi n đ i khí h u đang di n ra trên toàn c u thì nh ng r i ro thiên tai nh
bão l , h n hán...c ng đã và đang di n ra theo chi u h
h

ng ngày càng b t l i và nh

ng kh c nghi t h n đ n Vi t Nam. Trong quá trình phát tri n kinh t xã h i, các

ho t đ ng c a con ng
môi tr

i, s bùng n dân s , đô th hóa, đã làm suy thái tài nguyên

ng và đã làm gia t ng m c đ , h u qu do thiên tai gây ra, r i ro thiên tai do

bão đã và đang gia t ng do các tác đ ng c a bi n đ i khí h u. S l
n m t ng t m t đ n hai tr n và c

ng bão h ng

ng đ bão s l n d n t B c vào Nam. Trung

bình m i n m Vi t Nam ph i h ng ch u 6-7 tr n bão gây thi t h i nghiêm tr ng, h y
ho i c s h t ng, kinh t , giao thông v n t i, đê đi u v i quy mô r t l n.
Vi t Nam n m

vùng khí h u nhi t đ i gió mùa, bão l di n ra ph c t p. Hàng n m

có t i hàng tr m c n m a, bão x y ra gây ra l l n. Vi t Nam c ng là n i mà nhi u
dòng sông đ ra bi n c .

góp ph n ch ng l i s đe d a và nh h

ng n ng n c a

bão l , s xâm nh p c a n

c bi n, t ngàn n m nay dân t c ta v i bi n pháp c s

nh t nh ng c ng có giá tr khoa h c lâu dài nh t là đ p đê ng n l . Cho đ n nay dân
t c Vi t Nam đã xây d ng, b i đ p và tôn t o nên m t h th ng đê v ng ch c qua
nhi u th i đ i, góp ph n b o v s an toàn cho nhân dân, gi m thi u thi t h i c a n n
kinh t . Công trình đê đã tr thành m t h th ng công trình liên hoàn v đ i g m
7.700km đê trong dó 5.700km là đê sông và 2.000km là đê bi n.
H th ng đê

n

tính m ng c a ng

c ta đóng vai trò quan tr ng trong vi c b o v tài s n, mùa màng và
i dân.

ê đi u th hi n s đóng góp công s c, ti n c a và s

c g ng c a toàn dân trong su t nhi u th k qua. Nhà n

c ta ngoài vi c tôn cao

và c ng c h th ng đê đ n m c t i đa k t h p v i các bi n pháp thoát l , phân l ,
ch m l …đã tr ng r ng và xây d ng nhi u h đi u ti t
c tđ

c l đúng lúc, làm gi m th p m c n

th

ng ngu n sông, đ

c trên các tri n sông h du, h tr cho

h th ng đê có th làm vi c t t. Tuy nhiên, nhi u tuy n đê xây d ng t lâu, hi n đã
xu ng c p, không đ s c ch ng ch i v i m a bão. Bên c nh đó, Lu t
l nh phòng ch ng l t bão đã đ

ê đi u, Pháp

c ph bi n r ng rãi nh ng ý th c ch p hành lu t v đê

đi u c a m t b ph n t ch c, cá nhân

các đ a ph
1

ng v n ch a chuy n bi n.


B c Ninh là t nh có 3 con sông l n ch y qua, đó là: Sông C u, sông u ng, sông Thái
Bình và m t ph n h l u sông Cà L đ ra sông C u t i ngã Ba Xà.
H th ng đê đi u c a t nh g m 241 km đê, 163 c ng và 44 kè h b và ch ng sóng.
M c dù v m t đê và k t c u m t đê đã đ

c đ u t c i t o, nâng c p nh v y song

qua th thách các mùa l t n m 2008 đ n n m 2015 m t s h ng m c đê đi u trên đê
v n b c l nh ng đi m y u ph i x lý.
b o đ m an toàn trong mùa m a bão, ngành Thu l i ti n hành t ng ki m tra, đánh
giá hi n tr ng công trình đê đi u tr
l u ý, đ xu t các ph

c l hàng n m nh m xác đ nh các tr ng đi m c n

ng án x lý trong tr

ng h p x y ra s c . Tuy nhiên, do kinh

phí h n ch nên vi c đ u t ch y u cho vi c đ p c ng c hoàn thi n m t c t đê, x lý
các đi m s t l xung y u đe d a an toàn đê đi u, vi c c ng c , s a ch a ho c làm m i
ch a đ

c quan tâm đúng m c.

ng th i hi n nay, ngoài nhi m v phòng ch ng l , h th ng các tuy n đê còn làm
nhi m v giao thông có vai trò đ thúc đ y s phát tri n kinh t xã h i trong vùng nh
đê h u
đ

u ng qua đ a ph n huy n Thu n Thành là t nh l 280; đê h u Thái Bình là

ng t nh l n i gi a B c Ninh và H i D

ng; đê t

u ng qua đi ph n huy n Qu

Võ là t nh l 279, đi qua T S n là t nh l 276..... Trong nh ng n m g n đây do yêu
c u phát tri n kinh t xã h i, vi c xây d ng nhà

nh t là phát tri n kinh t trang tr i,

kèm theo nhi u ho t đ ng phát tri n kinh t có liên quan đ n đê đi u d n đ n tình
tr ng vi ph m Lu t

ê đi u gây nh h

ng đ n an toàn c a đê đi u, đe d a đ n s an

toàn c a c ng đ ng và các ho t đ ng kinh t trong khu v c vào mùa m a bão.
V i nhi m v đa m c tiêu nh v y, vi c thay đ i, hoàn thi n l i công tác qu n lý nâng
cao n ng l c qu n lý và b o v an toàn đê đi u c a t nh B c Ninh nói chung là n i
dung quan tr ng c p thi t c n đ

c quan tâm xem xét và gi i quy t nh m t nhi m v

quan tr ng hàng đ u.
Qua quá trình làm vi c t i h t qu n lý đê Tiên Du, tr c ti p tham gia qu n lý tuy n đê
t

u ng, tác gi đã l a ch n đ tài lu n v n v i tên g i “Nâng cao n ng l c qu n lý

đê đi u trong công tác phòng ch ng thiên tai tuy n đê t

2

u ng - t nh B c Ninh”


v i mong mu n nghiên c u nh ng gi i pháp nh m góp ph n t ng c
lý h th ng đê đi u m t cách có hi u qu an toàn d c tuy n đê t

ng công tác qu n
u ng nói riêng và

các tuy n đê trên đ a bàn t nh B c Ninh nói chung trong th i gian s p t i góp ph n vào
công cu c xây d ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n

c.

II. M c đích c a đ tài:
- Phân tích xác đ nh th c tr ng c a c ch , công tác qu n lý và b o v an toàn đê đi u
trên tuy n đê t

u ng c a t nh B c Ninh.

xu t gi i pháp nâng cao n ng l c công tác qu n lý và b o v an toàn đê đi u trong

-

công tác phòng ch ng thiên tai tuy n đê t
it

III.
-

it

u ng - t nh B c Ninh.

ng và ph m vi nghiên c u:

ng nghiên c u: Công tác qu n lý h th ng đê đi u hi n nay.

- Ph m vi nghiên c u: Tuy n đê t

u ng t K22+300 - K54+00 trong giai đo n n m

2010 - 2015.
IV. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

1. Ph

ng pháp đi u tra thu th p thông tin;

2. Ph

ng pháp phân tích th ng kê.

V. K t qu đ t đ

c:

- Trình bày t ng quan v h th ng đê đi u trong và ngoài n
B c Ninh. Qua đó đã phân tích, đánh giá xác đ nh đ
bi n pháp kh c ph c các d ng h h ng đê th
-

ánh giá hi n tr ng h th ng đê t

c, h th ng đê đi u t nh

c m t s nguyên nhân c ng nh

ng g p.

u ng, các nguyên nhân gây ra s c đê đi u và

ph

ng pháp x lý.

-

xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý và an toàn đê đi u trong công tác

phòng ch ng thiên tai tuy n đê t

u ng, t nh B c Ninh.

3


CH

NG 1

T NG QUAN H TH NG Ê I U VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ
I U VI T NAM VÀ TH GI I
1.1. T ng quan v h th ng đê đi u

Ê

Vi t Nam

Vi t Nam v i đ a hình đ c bi t có b bi n dài d c theo lãnh th , sông su i r t nhi u,
trong đó có nh ng con sông qu c t đ n Vi t Nam là đi m h l u cu i cùng nh sông
H ng, sông C u Long,... nên vi c xây d ng đê đ ng n n

c ng p l t là đi u t t y u.

L ch s ghi nh n quá trình hình thành h th ng đê đi u Vi t Nam t th i Lý - Tr n.
V a m i lên ngôi Lý Công U n - v vua đ u tiên c a m t tri u đ i đ
"m đ u công vi c xây d ng đ t n

cb

c đánh giá là

c vào qui mô l n, đ t n n t ng v ng ch c và

toàn di n cho s phát tri n c a dân t c và c a qu c gia phong ki n đ c l p". Nhà Lý
c ng là m t tri u đ i r t coi tr ng nông nghi p.

p đê tr th y đã tr c ti p nh h

ng

đ n quy n l i c a qu c gia, không th phó m c cho s t phát c a dân chúng. Nh ng
c ng mãi đ n n m 1077 tri u đình m i đ ng ra ch tr
l n. Theo Vi t s l

ng đ p nh ng con đê qui mô

c, thì n m y nhà Lý cho đ p đê sông Nh Nguy t (Sông C u)

dài 67.380 b (kho ng 30 km).
Sang đ n đ i Tr n đã cho đ p thêm theo t ng tuy n sông chính t đ u ngu n ra đ n
bi n, tôn cao đ p to nh ng đo n đã có, đ p thêm nh ng đo n n i, c i t o m t s tuy n
vòng vèo b t h p lý. V c b n nh ng tuy n đê đó g n gi ng nh ngày nay, nh t là
tuy n đê sông H ng và sông C u. V k thu t đ p đê th i k này là m t b
v t, t o nên th n

c ch y thu n h n, m t khác c ng ph i có nh ng ti n b k thu t

nh t đ nh m i có th xác đ nh đ
đ

ng m t n

c nh y

c tuy n đê, chi u cao đê t ng đo n cho phù h p v i

cl .

Ngoài vi c đ p đê, nhà Tr n còn r t coi tr ng công tác h đê phòng l t, đ t thành trách
nhi m cho chính quy n các c p. “N m nào c ng v y, vào tháng sáu, tháng b y (mùa
l ) các viên đê s ph i đích thân đi tu n hành, th y ch nào non ph i tu b ngay, h
bi ng nhác không làm tròn ph n s đ đ n n i trôi dân c , ng p lúa m , s tùy t i n ng
nh mà khi n ph t”.
4


Các tri u đ i phong ki n sau này d a vào đó mà ti p t c phát tri n h th ng đê đi u đã
có và phát tri n ti p lên. Theo sách
vua còn cho đ p b y đo n đê m i

i Nam th c l c thì d

i tri u Nguy n n m đó

B cB .

n tháng 9 n m 1809, tri u Nguy n đã ban hành đi u l v đê đi u

B c B v i các

quy đ nh r t ch t ch v vi c ki m tra, phòng ch ng l và gia c h th ng đê đi u hàng
n m.
Th i k Pháp thu c, v i t cách là ng
đ

i th ng tr , th c dân Pháp nh n th c ngay

c t m quan tr ng và kinh t chính tr c a B c K . Vì v y, ngay t nh ng ngày đ u

thi t l p n n đô h , chính quy n Pháp c ng r t chú tr ng đ n tình hình đê đi u và tr
thu c a Vi t Nam. Trong quá trình cai tr c a mình, chính quy n Pháp đã g p ph i
không ít nh ng thi t h i do thiên tai, l l t gây ra, đ c bi t tr n l l ch s n m 1915
gây thi t h i r t nghiêm tr ng v ng

i và nhà c a. Sau tr n l t l ch s đó, tr

c áp l c

c a d lu n, chính quy n th c dân m i nghiên c u th c hi n m t k ho ch đ p đê B c
B t

ng đ i quy mô, trong đó có nhi u bi n pháp mà ngày nay chúng ta v n còn nh c

t i nh : Tái sinh r ng th

ng ngu n đ ch m l ; xây d ng h ch a

th

ng ngu n đ

c t l ; đ p đê cao h n m c l đ c bi t; c ng c đê hi n t i và tôn cao đ n m c an toàn
tuy t đ i.
Vi t Nam là m t n

c n m trong vùng khí h u nhi t đ i gió mùa v i đ a hình đ a m o

phong phú, các tri n núi phía Tây, Tây B c, phía

ông bao b c b i bi n, h th ng

sông ngòi dày đ c. Các khu dân c , thành ph và vùng nông nghi p th
d c theo các vùng ven sông và th

ng ch u nh h

ng phát tri n

ng t các y u t l và nguy c

ng p l t. H th ng đê d c theo các nhánh sông là gi i pháp phòng ch ng l đã đ

c

ông cha ta s d ng t lâu đ i, đ b o v các vùng dân c ven sông và toàn b vùng
châu th tr

c nguy c ng p l t.

H th ng đê đi u Vi t Nam hi n nay có kho ng 7.700 km đê, trong đó h n 5.000 km
là đê sông, còn l i là đê bi n v i kh i l

ng đ t

c tính là 520 tri u m3. S hình thành

h th ng đê th hi n s đóng góp, c g ng c a nhân dân trong su t nhi u th k qua.
M c dù t i m t s n i đê còn ch a đ m b o tính n đ nh cao đ i v i l l n, tuy v y vai
trò b o v c a các tuy n đê sông hay h th ng đê bi n là r t to l n và không th ph

5


đ nh.
Hàng n m, h th ng đê này đ u đ
l l n, đê sông đã t ng b

c đ u t c ng c , nâng c p, đ c bi t sau khi x y ra

c c ng c v ng ch c đáp ng đ

c yêu c u ch ng l đ t ra

c a t ng th i k .
1.1.1. Vai trò c a h th ng đê đi u đ i v i s phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam
H th ng đê đi u c a n

c ta đóng vai trò quan tr ng trong vi c b o v tài s n, mùa

màng, tính m ng c a ng

i dân, giúp góp ph n phát tri n kinh t xã h i c a đ t n

Vi t Nam có l
n mc ac n

ng m a và dòng ch y khá phong phú. L

c.

ng m a trung bình hàng

c đ t g n 2000mm. Vi t Nam có m t đ sông ngòi cao, có kho ng

2360 con sông v i chi u dài t 10km tr lên và h u h t sông ngòi đ u ch y ra bi n
đông. T ng l

ng dòng ch y trung bình vào kho ng 830 t m3/n m, trong đó có 62%

là t lãnh th bên ngoài. Phân b m a và dòng ch y n m không đ u, 75% l

ng m a

và dòng ch y t p trung vào 3-4 tháng mùa m a. Mùa m a l i trùng vào mùa m a bão
nên Vi t Nam luôn ph i đ i m t v i nhi u thiên tai v n
Nam v i đ c thù là n

c có đ

c, đ c bi t là l l t. Vi t

ng b bi n dài h n 2000km vì th t m quan tr ng c a

các h th ng đê sông và đê bi n là c c k quan tr ng. Hàng n m Vi t Nam đón nh n
h n 10 c n bão t bi n đông, cùng v i các hi n t
khi n m c n

c các sông th

ng th i ti t khác v mùa m a bão

ng dâng lên r t nhanh. Bão vào Vi t Nam ngày càng

m nh, sóng vào t các c n bão th

ng r t l n vì v y đ i v i Vi t Nam h th ng đê

đi u là c c k quan tr ng đ b o v tính m ng và tài s n c a ng
n

i dân và c a nhà

c.

B i v y, ngay t khi hòa bình l p l i,

ng và Chính ph luôn quan tâm đ u t cho h

th ng công trình đê đi u v i đ i ng cán b đã đ

c đào t o bài b n, tâm huy t v i

ngh .
Công tác qu n lý h th ng đê đi u, bi n pháp phòng ch ng l t bão và gi m nh thiên
tai trong th i gian qua c ng đ
m i góp ph n gi m s ng

c quan tâm đ c bi t, nhi u h th ng đê đi u đ

c xây

i ch t và thi t h i kinh t .

Ngoài ra h th ng đê đi u còn góp ph n hình thành m ng l
6

i giao thông quan tr ng,


giúp t ng l u l

ng giao thông. M c tiêu ban đ u c a các công trình đê đi u ch nh m

ng n và ch ng l , b o v các khu v c đ

ch

ng l i t công trình mang l i. Nh ng

do quá trình phát tri n xã h i, công trình đê đi u t ng bc đ u t đ c i t o,

nâng c p đáp ng nhu c u khai thác s d ng t ng h p. Công trình đê không còn ch là
công trình b ng đ t th c hi n m c tiêu phòng ch ng l mà còn là công trình giao
thông phát tri n kinh t vùng.
Vi c phân lo i đê do Chính ph quy đ nh d a vào các tiêu chí nh : S dân đ

cb o

v , t m quan tr ng v qu c phòng, an ninh, kinh t , xã h i; đ c đi m l , bão c a t ng
vùng; di n tích và ph m vi đ a gi i hành chính; đ ng p sâu trung bình c a các khu
dân c so v i m c n

c l thi t k ; l u l

ng l thi t k . Có nhi u cách phân lo i h

th ng đê đi u:
Phân lo i theo nhi m v c a đê đi u: H th ng đê đi u hi n nay đ
lo i t
-

ng ng v i t ng nhi m v

c chia làm nhi u

t ng khu v c khác nhau:

ê đi u là h th ng công trình bao g m đê, kè b o v đê, c ng qua đê và công trình

ph tr ;
- ê sông là đê ng n n

c l c a sông;

- ê bi n là đê ng n n

c bi n;

- ê c a sông là đê chuy n ti p gi a đê sông v i đê bi n ho c b bi n;
- ê bao là đê b o v cho m t khu v c riêng bi t;
- ê b i là đê b o v cho m t khu v c n m

phía sông c a đê sông;

- ê chuyên dùng là đê b o v cho m t lo i đ i t

ng riêng bi t.

Phân lo i đê đi u theo c p đê : Có 5 c p đê (c p I, II, III, IV, V). Vi c phân c p đê do
Chính ph quy đ nh d a theo các tiêu chí sau:
- S dân đ

c đê b o v ;

- T m quan tr ng v qu c phòng, an ninh, kinh t - xã h i;

7


-

c đi m l , bão c a t ng vùng;

- Di n tích và ph m vi đ a gi i hành chính;
-

ng p sâu trung bình c a các khu dân c so v i m c n

-L ul

c l thi t k ;

ng l thi t k .

1.1.2. H th ng đê sông Vi t Nam
ê sông c a Vi t Nam không n i li n nhau mà t o thành dãy theo h th ng các con
sông.
H th ng đê

đ ng b ng sông H ng bao g m h th ng đê sông H ng và h th ng đê

sông Thái Bình, đây là h th ng đê sông có quy mô l n nh t n

c ta v i t ng chi u dài

kho ng 2.012 km. Nhìn chung, đê có chi u cao ph bi n t 5 ÷ 8 mét, có n i cao t i
11 mét. Trong đó đê thu c h th ng sông H ng bao g m 18 tuy n v i t ng chi u dài
kho ng 1.314 km d c theo các sông: à, Thao, Lô, Phó áy, H ng,
Lý, ào, Ninh C và sông áy, đ

u ng, Lu c, Trà

c chia thành:

- ê c p đ c bi t (đê h u sông H ng thu c n i thành Hà N i) là 37,09km
- ê c p I là 388,2 km
- ê c p II là 376,9 km và đê c p III là 510,9 km.
ê thu c h th ng sông Thái Bình bao g m 27 tuy n v i t ng chi u dài kho ng 698
km d c theo các sông: Công, C u, Th

ng, L c Nam, Thái Bình, Kinh Th y, Lai Vu,

Cà L , V n Úc, L ch Tray, Hóa, C m, B ch
Chanh, đ

ng, Tam B c, Nam,

á B ch và sông

c chia thành:

- ê c p I là 73,9 km
- ê c p II là 148,0 km
- ê c p III là 475,3 km.
Các tuy n đê

các t nh mi n Trung bao g m tuy n đê thu c h th ng sông Mã và

sông C đây là hai h th ng sông l n

B c Trung B . H th ng đê sông Mã, sông C
8


có t ng chi u dài là 381,47km, trong đó chi u dài đê thu c h th ng sông Mã, sông
Chu là 316,1km; Chi u dài đê thu c h th ng sông C , sông La là 65,4km. Th

ng

ngu n c a hai h th ng sông này ch a có h ch a đ tham gia đi u ti t l , vì v y đê
v n là bi n pháp công trình duy nh t và có ý ngh a đ c bi t quan tr ng trong ch ng l .
Hi n t i tuy n đê thu c hai h th ng sông này ch còn kho ng 31 km đê th p so v i
thi t k , kho ng 164km có m t c t đê nh , mái d c ch a có c , thân đê còn nhi u
khuy t t t, n n đê nhi u đo n là n n cát ho c bùn; lòng sông có đ d c l n và di n
bi n r t ph c t p, nhi u đo n đê sát sông.
mi n Nam h th ng đê đi u ch y u là đê bi n và đê c a sông, đê sông

mi n Nam

có k t c u đ n gi n, ch y u là đê bao, đê b i ng n m n.
1.1.3. H th ng đê bi n Vi t Nam
Tr i qua th i gian dài xây d ng và phát tri n n

c ta hi n nay đã có kho ng 2700 km

đê bi n, đê c a sông tr i kh p t Qu ng Ninh đ n Kiên Giang.

ê bi n c a ta không

li n tuy n mà b ng n cách nhi u đo n b i 114 c a sông l n nh khác nhau. Chính vì
v y mà t ng chi u dài đê c a sông x p x b ng đê tr c ti p bi n. Trong t ng s 117
huy n ven bi n thì có 105 huy n có đê bi n. T ng chi u dài kè bi n là 364km và s
c ng d

i đê bi n là 1.235 cái. D c ven bi n Vi t Nam có r t nhi u đ o và qu n đ o

trong đó có 120 đ o l n. H u h t các tuy n đê bi n hi n nay có nhi m v b o v s n
xu t nông nghiêp.

đ ng b ng B c B và Thanh Hoá vùng có đê bi n b o v s n xu t

3 v , còn đ i v i các t nh mi n Trung, Nam B s n xu t 2 v , có n i 3 v . Có kho ng
300 km đê bi n đ nuôi tr ng th y s n đ

c phát tri n m nh nh ng n m g n đây. Theo

s li u th ng kê, đê c a sông chia làm 3 vùng:
- B c B (t Qu ng Ninh đ n H u L c - Thanh Hóa),
- Trung B (Nam Thanh Hóa đ n Bình Thu n)
- Nam B (t Bà R a-V ng Tàu đ n Kiên Giang).
1.2. Tình hình qu n lý đê đi u

Vi t Nam trong nh ng n m v a qua

1.2.1. T ch c b máy qu n lý đê đi u

Vi t Nam

9


H th ng sông ngòi, b bi n

Vi t Nam tr i dài kh p c n

c vì th h u nh t nh,

thành ph nào c ng có h th ng đê đi u. Vì th , b máy t ch c qu n lý đê đi u đ
hình thành t

ng đ i hoàn ch nh và đ ng b t trung

ng đ n đ a ph

c

ng, t nhi u

n m qua v i h th ng t ch c b máy ngày càng đ y đ v nhân l c, hình thành nhi u
phòng ch c n ng riêng g m:
- C p Trung

ng: V Qu n lý đê đi u thu c T ng c c Th y l i - B Nông nghi p

và Phát tri n nông thôn;
- C p t nh: Chi c c đê đi u và phòng ch ng l t bão (nay sát nh p thành Chi c c th y
l i);
- C p huy n: L c l
thu c Trung

ng chuyên trách qu n lý đê đi u thu c t nh, thành ph tr c

ng có đê đ

c t ch c thành các H t Qu n lý đê trong ph m vi m t

huy n ho c liên huy n.
1.2.2. Tình hình đ u t cho xây d ng và qu n lý đê đi u
Ngu n kinh phí b o đ m duy tu, b o d

ng đê đi u hi n nay đ

c l y t 3 ngu n ch

y u là:
- Ngân sách trung

ng b o đ m kinh phí duy tu, b o d

ng đê đi u đ i v i các tuy n

đê t c p III đ n c p đ c bi t; h tr s a ch a đ t xu t kh c ph c s c đê đi u đ i v i
đê c p IV và c p V;
- Ngân sách đ a ph

ng b o đ m kinh phí duy tu, b o d

c p III và tham gia b o đ m duy tu, b o d
-

ng đê đi u đ i v i đê d

i

ng đê đi u t c p III đ n c p đ c bi t;

i v i đê chuyên dùng c a các ngành, c s ; kinh phí duy tu, b o d

ng đê đi u do

các ch công trình b o đ m.
1.2.3. H th ng các chính sách v qu n lý đê đi u c a Vi t Nam
Các v n b n quy ph m pháp lu t v l nh v c đê đi u đã đ

c ban hành, s a đ i phù

h p v i tình hình th c t v cách ti p c n và ph m vi đi u ch nh, quy đ nh v quy
ho ch phòng, ch ng l c a tuy n sông có đê, quy ho ch đê đi u, đ u t xây d ng, tu
b , nâng c p và kiên c hóa đê đi u, qu n lý, b o v đê, h đê và s d ng đê đi u.
10

y


m nh vi c th c thi Pháp lu t khi nhà n
ch c, cá nhân trong n

c đã t o đi u ki n v quy n cho c quan, t

c, t ch c, cá nhân n

c ngoài có ho t đ ng v đê đi u, các

ho t đ ng có liên quan đ n đê đi u thì ph i đ m b o v ngh a v trách nhi m cho
quy n c a mình trong l nh v c này.
đê đi u phù h p và đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o an ninh,
qu c phòng trong giai đo n m i Nhà n

c đã ban hành Lu t đê đi u có hi u l c t

01/7/2007 nh m m c đích c b n nh sau:
M t là: Nâng cao hi u l c pháp lý đ đi u ch nh các v n đ có liên quan phù h p v i
tính ch t quan tr ng c a h th ng đê đi u trong vi c phòng ch ng l t, bão, phát tri n
kinh t - xã h i b n v ng, b o v dân sinh, b o v môi tr

ng sinh thái, b o đ m an

ninh, qu c phòng.
Hai là: M r ng ph m vi đi u ch nh; c th hóa các quy đ nh đ i v i các ho t đ ng liên
quan đ n đê đi u nh t ch c l c l
nhi m c a các c quan qu n lý nhà n

ng tr c ti p qu n lý b o v đê; phân công rõ trách
c, các t ch c, cá nhân trong ho t đ ng liên quan

đ n đê đi u, gi i quy t nh ng t n t i b t c p c a Pháp l nh đê đi u n m 2000 đã tính t i
đ c thù c a đê đi u các vùng mi n khác nhau.
Ba là: H th ng hóa các quy đ nh d

i lu t đ ban hành và th c hi n có hi u qu đ

b o đ m hi u l c pháp lý cao h n.
T ch c b máy qu n lý, b o v đê đi u đã đ

c Nhà n

c quy đ nh rõ trong Lu t đê đi u

v ch c n ng; nhi m v ; quy n h n; trách nhi m và biên ch cho l c l
chuyên trách và đ

ch

ng l

hi n ch c n ng qu n lý nhà n

ng t ngân sách Nhà n

ng qu n lý đê

c, đ giúp c p chính quy n th c

c v đê đi u.

Bên c nh đó, h th ng các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý đê đi u và phòng
ch ng l t bão đã đ

c Nhà n

c th ch hóa b ng các Ngh đ nh h

ng d n m t cách

đ ng b .
Ngh đ nh 113/2007/N -CP ngày 28/6/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và h
d n thi hành m t s đi u c a Lu t đê đi u;

11

ng


Ngh đ nh 139/2013/N -CP ngày 22/10/2013 c a Chính ph quy đ nh x

ph t vi

ph m hành chính v khai thác và b o v công trình th y l i; đê đi u; phòng; ch ng l t,
bão;
Ngh đ nh s 66/2014/N -CP ngày 04/07/2014 c a Chính ph quy đ nh chi ti t,
h

ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t phòng, ch ng thiên tai;

Quy t đ nh s 44/2014/Q -TTg ngày 15/8/2014 c a th t

ng Chính ph quy đ nh chi

ti t v c p đ r i ro thiên tai;
Quy t đ nh s 46/2014/Q -TTg ngày 15/8/2014 c a Chính Ph Quy t đ nh v d báo,
c nh báo và truy n tin thiên tai;
Ngh đ nh 94/2014/N -CP ngày 17/10/2014 c a Chính ph quy đ nh v vi c thành l p
và qu n lý Qu phòng, ch ng thiên tai;
Quy t đ nh s 367/Q -TTg ngày 17/3/2015 c a th t
l p ban ch đ o Trung

ng Chính ph v vi c thành

ng v phòng, ch ng thiên tai;

Thông t s 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 c a B Nông nghi p và PTNT h

ng

d n, tu n tra, canh gác, b o v đê đi u trong mùa l ;
Thông t s 54/2013/TT-BNN ngày 17/12/2013 c a B Nông nghi p và PTNT v
phân c p đê và quy đ nh t i tr ng cho phép đ i v i xe c gi i đi trên đê.
1.2.4.

nh h

ng phát tri n h th ng đê đi u

Hi n nay nhi u tuy n đê bi n ch a đ
qu n lý m i b o đ m ch ng đ đ
đã phê duy t 02 Ch

n

c ta

c nâng c p, nh t là các tuy n do đ a ph

c gió c p 8 khi tri u

m c bình th

ng

ng. Chính ph

ng trình nâng c p đê bi n các t nh ven bi n, bao g m Ch

trình nâng c p đê bi n t Qu ng Ninh đ n Qu ng Nam t n m 2006; Ch

ng

ng trình

nâng c p đê bi n t Qu ng Ngãi đ n Kiên Giang t n m 2009 đ n n m 2020 v i t ng
m c đ u t là 19,481 t

đ ng đ nâng c p đê bi n đi qua 15 t nh, thành t mi n Trung

vào đ ng b ng sông C u Long, g m có xây d ng b kè, m r ng tr i nh a m t đê k t
h p v i làm đ

ng giao thông, tr ng r ng ch n sóng,…

Trong Chi n l

c phát tri n th y l i Vi t Nam đ n n m 2020 đã ghi rõ đ nh h
12

ng


xây d ng và c ng c h th ng đê đi u

n

c ta nh sau:

- C ng c các tuy n đê sông H ng thu c t nh Hoà Bình, Phú Th đ ch ng đ c l có
m cn

ct

ng ng +13,1 m t i Hà N i, các tuy n đê sông Thái Bình thu c các t nh

Thái Nguyên, B c Giang ch ng đ

c l có m c n

ct

ng ng +7,20 mét t i Ph l i.

- Th c hi n các ch ng trình c ng hoá m t đê b ng bêtông, tr ng tre ch n sóng và c
vetiver ch ng xói mòn, c i t o nâng c p và xây d ng m i c ng d

i đê, x lý n n đê

y u, h tr c ng hoá m t đê b i, xây d ng tràn s c đ phòng l c c h n,...

- Th c hi n các ch ng trình nâng c p h th ng đê bi n, xây d ng công trình phòng
ch ng xói l b sông b bi n, kh c ph c tình hình bi n ti n

vùng H i H u (Nam

nh),... C ng c đê bi n Qu ng Ninh đ n Kiên Giang ch ng đ

cm cn

c tri u t n

su t 5% ng v i gió bão c p 9 (2010) và gió bão c p 10 (n m 2020). Hoàn ch nh và
nâng c p h th ng đê bi n, đê c a sông, g m: tôn cao đ nh, n đ nh mái và chân đê,
tr ng cây ch ng sóng theo 2 ch
và (2) ê bi n

ng trình: (l) đê bi n t Qu ng Ninh đ n Qu ng Nam;

Duyên h i Nam trung b và

ng b ng sông C u Long.

Theo s li u c a B NN và PTNT, K ho ch đ u t công trung h n v đê đi u giai
đo n 2016-2020 c a chúng ta nh sau:
i v i các Ch

ng trình c ng c , nâng c p đê sông, đê bi n:

D ki n, b trí kinh phí cho k ho ch 5 n m 2016-2020 là 32.946 t đ ng, trong đó
Ch

ng trình 58 là 6.088 t đ ng; Ch

ng trình 667 là 26.856 t đ ng; Ch

ng trình

c ng c , nâng c p đê sông là 26.245 t đ ng.
i v i công tác tu b và duy tu b o d

ng đê đi u:

ch đ ng trong công tác tu b đê đi u th

ng xuyên và duy tu b o d

ng đê đi u

các n m 2016-2020 b trí kinh phí đ u t m i n m kho ng 550 t đ ng/n m.
1.2.5. Nh ng t n t i trong vi c qu n lý h th ng đê đi u trong n
i v i th ch hóa ch tr

ng, đ

ng l i, chính sách c a

c hi n nay

ng và Nhà n

c v đê

đi u. Pháp l nh đê đi u n m 2000 đã th c s đi vào cu c s ng, góp ph n nâng cao

13


hi u l c qu n lý nhà n

c trong vi c qu n lý, xây d ng, tu b , b o v đê đi u. Tuy

nhiên, qua quá trình tri n khai th c hi n, Pháp l nh đê đi u đã b c l nhi u b t c p:
m t s quy đ nh trong Pháp l nh ch a c th , còn mang tính đ nh h

ng nên khó th c

hi n; đã n y sinh m t s v n đ b c xúc trong qu n lý đê đi u (c p quy n s d ng đ t
đai trong ph m vi b o v đê đi u; vi c s d ng bãi sông đ xây d ng công trình, nhà
c a

nh ng vùng đê đi qua khu đô th , khu dân c ; vi c x lý nhà c a, công trình

trong ph m vi b o v đê đi u…). Vi c phân công, phân c p, xã h i hóa trong công tác
qu n lý b o v đê đi u ch a đ

c chú tr ng đúng m c.

M c dù công tác qu n lý, b o v đê đi u c ng đã đ

c c ng c và t ng c

ng, nh t là

vi c ki m tra, thanh tra ch p hành Pháp lu t và x lý vi ph m v đê đi u. Song hi n
t

ng vi ph m Lu t đê đi u, nh : Xây d ng nhà kiên c , nhà t m trong hành lang b o

v đê; ch a ch t v t t , ch t th i trên đê; đào x đê không đúng quy đ nh v n di n ra
gây nh h

ng đ n công tác qu n lý đê đi u. M t s nguyên nhân chính đ

c đ a ra

nh sau:

* N n ch t phá r ng, khai thác tài nguyên vùng đ u ngu n
Làm suy gi m t ng ph th c v t, m t kh n ng đi u ti t c a r ng nên v mùa m a
n

c l t p trung nhanh h n làm gia t ng l u t c dòng ch y, biên đ và c

Hình 1.1. N n ch t phá r ng đ u ngu n

14

ng su t l .


* Do phát tri n các ho t đ ng dân sinh ra vùng ven sông, ven bi n
Do s c ép v dân s , nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, s qu n lý ch a ch t ch nên
vi c vi ph m, xâm chi m bãi sông, lòng d n đ xây d ng công trình, nhà c a, đ ch t
th i, v t li u l n chi m lòng sông, vi c phát tri n các tuy n đê sông, b bao không theo
quy ho ch ngày càng t ng đã làm thay đ i ch đ dòng ch y, ch t t i lên b sông làm
gia t ng di n bi n s t l b sông, b bi n.

Hình 1.2. Xây d ng l n chi m hành lang b o v đê

* Do khai thác cát, s i lòng sông trái phép
Khai thác cát, s i lòng sông là vi c làm t t y u ph c v nhu c u xây d ng đang ngày
càng phát tri n, n u khai thác theo đúng quy ho ch, đúng gi y phép có tác d ng r t
tích c c cho thoát l , n đ nh lòng d n và giao thông thu . Tuy nhiên, hi n vi c c p
gi y phép, qu n lý khai thác cát, s i lòng sông hi n còn r t nhi u khó kh n, đ c bi t là
các đo n sông t i vùng giáp gianh gi a hai t nh (có hi n t

ng l c l

ng ch c n ng

không cho khai thác b bên này thì chuy n sang b kia ho c không cho khai thác
khúc sông này chuy n đ n khúc sông khác đ khai thác), ch tài hi n ch a đ m nh và
ch a có s ph i h p đ ng b c a các đ a ph
v n ti p t c di n ra

ng nên vi c khai thác trái phép, sai phép

nhi u n i đ c bi t có n i vi c khai thác cát trái phép ngay t i khu

v c chân đê và mái kè b o v b sông gây s t l .

15


Hình 1.3. T p k t v t li u trái phép

* Do nh h ng c a các ho t đ ng giao thông đi l i trên m t đê
ây là m t trong nh ng nguyên nhân ch y u gây lên hi n t

ng lún s t, bong v m t

đê.
Trong nh ng n m g n đây vi c th c hi n nâng c p, hoàn thi n, c ng hoá m t đê
th

ng ch chú tr ng đ n v n đ đ m b o cao trình an toàn ch ng l mà ch a đ t ra

v nđ k th pđ

ng giao thông. M t đê th

ng đ

c thi t k có chi u r ng t 5 ÷

6m; k t c u bê tông M250 - M300# chi u dày 25cm. V i chi u r ng và k t c u m t đê
nh v y theo Tiêu chu n Vi t Nam 4054-2005:
trình thi t k áo đ

ng ôtô - yêu c u thi t k ; Quy

ng c ng 22TCN 223- 95 thì đ m b o cho nh ng xe có t i tr ng

12T đi qua.
Tuy nhiên đ đáp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a t ng đ a ph

ng (đ c bi t

là nhu c u v ch hàng hoá, v t li u xây d ng… ) thì nh ng xe có t i tr ng l n nh xe
Kamaz, xe r mooc… th

ng đ

c s d ng.

16


Hình 1.4. Xe có t i tr ng l n đi l i trên đê
1.2.6. M t s đánh giá v n ng l c qu n lý đê đi u c a Vi t Nam trong th i gian qua
Qua th c t ho t đ ng có th nh n th y, n ng l c qu n lý đê đi u c a Vi t Nam trong th i
gian quan đã đ

c nâng cao:

i ng cán b lãnh đ o làm qu n lý đê đi u đ u đ

c đào t o c b n v chuyên môn,

nghi p v , n ng đ ng, dám ngh , dám làm, quy t đoán. ây là nh ng đi u ki n thu n l i
đ lãnh đ o qu n lý hoàn thành t t m i nhi m v .
i ng cán b làm công tác qu n lý đê đi u đ u đ

c đào t o c b n v chuyên môn,

nghi p v , có kinh nghi m trong công tác chuyên môn. Các cán b có trình đ t

ng đ i

đ ng đ u, có kh n ng c p nh t, n m b t thông tin m i nhanh nh y.
Các cán b đ u nhi t tình, t n t y v i công vi c, có s c kh e t t, s n sàng làm vi c v i
c

ng đ cao trong m i đi u ki n, trên đ a bàn r ng. Có ph m ch t chính tr v ng vàng,

có t duy kinh t , tin t
Không dao đ ng tr

ng vào đ

ng l i chính sách c a

ng, pháp lu t c a Nhà n

c.

c nh ng di n bi n ph c t p c a th gi i, nh t là âm m u di n bi n

hòa bình c a các th l c thù đ ch.
N i b cán b đoàn k t, th c hi n t t quy ch t p trung dân ch
t t trí tu t p th , góp ph n nâng cao ch t l

ng công tác.

17

c s nên đã phát huy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×