Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện na rì

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
phía

Na Rì là m t huy n mi n núi vùng cao n m

ông B c t nh B c K n, có di n

tích t nhiên là 85.300 ha, chi m 17,54 % t ng di n tích t nhiên c a t nh, trong đó:
đ t lâm nghi p chi m 78,54%, đ t s n xu t nông nghi p chi m h n 90 % di n tích t
nhiên, bao g m 22 đ n v hành chính v i 233 thôn, b n. Dân s toàn huy n (tháng
01/2014) có 40.281 ng

i, g m các dân t c Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông và m t s ít

dân t c thi u s . Na Rì n m trong h to đ t kho ng 21o55’ đ n 22o30’ v đ B c và
105o58’ đ n 106o18’ kinh đ


ông.

- Phía B c giáp huy n Ngân S n.
- Phía Nam giáp huy n Ch M i.
- Phía Tây giáp huy n B ch Thông.
- Phía ông giáp huy n Tràng

nh và huy n Bình Gia, t nh L ng S n.

Huy n có 21 xã và th tr n Y n L c, đây là trung tâm kinh t - chính tr c a huy n,
cách thành ph B c K n kho ng 70km.
Là huy n có đ a hình ph c t p có đ cao trung bình toàn huy n là 500 m so v i m c
n

c bi n, n i cao nh t là núi Phyia Ngo m thu c xã C L (1.193m) và n i th p

nh t

xã Kim L (250m). Nhìn chung đ a hình c a huy n th p d n t Tây Nam sang

ông B c.
Tuy n m cách trung tâm t nh kho ng 70 km và cách đ
có th nói t i nay h th ng đ

ng qu c l 3 t i 50 km nh ng

ng giao thông đi l i t trung tâm huy n t i t nh và các

huy n khác r t thu n l i. T trung tâm huy n có th n i v i đ
con đ
và đ

ng (đ

ng qua đèo Áng Toòng, đ

ng ra Ngân S n và đ

ng n i v i huy n Bình Gia, huy n Tràng


các con đ
thông th

ng giao thông m i (đ

ng qu c l 3 theo 3
ng ra Ch M i),

nh, t nh L ng S n. Vi c hình thành

ng ra Tân S n, Ch M i) s t o đi u ki n cho vi c

ng thu n l i h n, hàng hoá l u thông t t h n, t o c h i cho huy n Na Rì

phát tri n toàn di n các m t đ i s ng kinh t , xã h i.

1


Trong nh ng n m qua, nh m th c hi n Ngh quy t
phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; đ

ih i

ng b huy n, K ho ch

c s quan tâm, t o đi u ki n giúp đ c a

UBND t nh B c K n hàng n m Ngân sách nhà n

c đã đ u t m t l

ng v n đ u t

phát tri n cho các d án xây d ng công trình. Vi c qu n lý d án thu c ngu n ngân
sách nhà n

c trên đ a bàn huy n Na Rì th i gian qua đã có nhi u ti n b , ph n l n

d án đ u t đã hoàn thành và t ng b
c u kinh t , c i thi n t ng b

c phát huy hi u qu , góp ph n chuy n d ch c

c đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. Song đ n

nay so v i m t b ng chung c a các huy n trong t nh B c K n, nh ng k t qu mà
huy n Na Rì đ t đ

c v kinh t xã h i v n ch a x ng v i ti m n ng hi n có. T ng

v n ngân sách dành cho đ u t xây d ng còn ch a cao; công tác qu n lý, tri n khai
các th t c đ u t còn nhi u b t c p, ti n đ m t s d án còn ch m, hi u qu đ u t
ch a th c s cao… đ s d ng ngu n v n đ u t vào xây d ng đ

c đ t hi u qu thì

v n đ nâng cao công tác QLDA đ u t xây d ng luôn thu hút s quan tâm c a các
c p lãnh đ o t nh, huy n, các ngành. Chính vì v y, Em ch n đ tài “Nghiên c u gi i
pháp nâng cao hi u qu qu n lý d án đ u t xây d ng s d ng v n Ngân sách
nhà n

c t i huy n Na Rì” làm đ tài lu n v n Th c s .

2. M c đích c a đ tài
xu t gi i pháp hoàn thi n công tác QLDA đ u t xây d ng s d ng v n ngân sách
Nhà n

c, nâng cao hi u qu đ u t , ch ng th t thoát, lãng phí t i đ a bàn huy n Na

Rì trong giai đo n t i.
3.

it
it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài
ng nghiên c u: Nh ng v n đ lý lu n và th c ti n liên quan đ n công tác qu n

lý d án đ u t xây d ng công trình s d ng v n NSNN. Ph

ng h

ng chi n l

c

phát tri n kinh t xã h i c a huy n Na Rì và các gi i pháp nh m nâng cao công tác
QLDA đ u t xây d ng công trình.
Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u vào tình hình công tác QLDA
đ u t xây d ng b ng v n ngân sách Nhà n
gian qua (2011-2015).

2

c trên đ a bàn huy n Na Rì trong th i


4. Ph

ng pháp nghiên c u

Lu n v n s d ng lý lu n k t h p các ph

ng pháp th ng kê, phân tích và t ng h p,

đ ng th i k t h p v i t ng k t rút kinh nghi m th c ti n

đ a ph

ng đ nghiên c u,

gi i quy t v n đ đ t ra c a đ tài.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
M t th c t đang t n t i hi n nay trong qu n lý d án đ u t , không ch riêng
B c K n mà trong c n
ch a đ m b o ch t l

t nh

c nói chung, đó là “ Tình tr ng d án công trình xây d ng

ng còn t

ng đ i ph bi n ”, nguyên nhân do:

Ch đ u t : Còn nhi u Ch đ u t n ng l c chuyên môn còn y u, kém do đó ch a
ch p hành đ y đ các trình t th t c xây d ng, phó m c cho các đ n v t v n, nhà
th u thi công. V i vi c th c thi pháp lu t trong th c t còn h n ch , đ c bi t đ i v i
d án s d ng v n ngân sách, ch đ u t v n còn d b hi u là “Ông ch h ”. H
ch a b ràng bu c th t s ch t ch v pháp lu t và ch a th c hi n nghiêm túc ch đ
qu n lý d án, bi t nh ng v n làm (đâu đó v n còn có hi n t

ng c tình l a m t s

đ n v t v n không đ đi u ki n n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng đ ký k t
h p đ ng; tìm nh ng nhà th u thi công không đ m b o đi u ki n n ng l c tài chính,
kinh nghi m, chuyên môn... vì l i ích cá nhân, l i ích nhóm nào đó).
i v i các t ch c t v n xây d ng nh t v n thi t k : Ph n l n các đ n v t v n
thi u các cá nhân ch trì thi t k theo đúng các chuyên ngành phù h p, đi u ki n
n ng l c hành ngh ho t đ ng xây d ng còn h n ch (v n còn tình tr ng m

n ch ng

ch : 01 ông Ch trì thi t k , ki n trúc s có ch ng ch hành ngh Ch trì, thi t k
nh ng l i có trong h s n ng l c c a nhi u công ty t v n); do thi u v n ng l c
hành ngh chuyên môn vì v y thi t k không đ m b o yêu c u k thu t, d n đ n ch t
l

ng s n ph m h s r t kém (vì không có s đ u t nghiên c u, ch y u là coppy t

các công trình t

ng t , đi n hình; tác gi ch y u là nh ng k s m i ra tr

ng,

ch a có kinh nghi m...); đa s các đ n v t v n thi t k không có b ph n ki m tra
KCS, không có Ch trì thi t k đ kh p n i các b môn l i v i nhau d n đ n khi tri n
khai thi công thì g p nhi u b t c p, không đ ng b gi a các h ng m c xây d ng d n
đ n ph i s a ch a gây nh h

ng đ n ch t l

án nói chung.
3

ng, ti n đ nói riêng và c qu n lý d


ây là nh ng nguyên nhân ti m n làm nh h

ng không t t đ n ch t l

ng công

trình xây d ng, gây th t thoát, lãng phí, gi m hi u qu v n đ u t c a d án, công
trình xây d ng.
Nên vi c nghiên c u th c tr ng qu n lý d án đ u t công trình xây d ng s d ng
v n ngân sách nhà n

c trên đ a bàn huy n Na Rì và t ng k t các kinh nghi m v

qu n lý d án đ u t công trình xây d ng trên đ a bàn huy n, đ đ a ra “ M t s gi i
pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý d án đ u t công trình xây d ng trên đ a bàn
huy n do

y ban nhân dân huy n Na Rì làm ch đ u t và Ban qu n lý d án đ u t

xây d ng huy n Na Rì làm đ i di n ch đ u t ”, góp ph n thúc đ y quá trình phát
tri n kinh t xã h i huy n Na Rì nói riêng và t nh B c K n nói chung mang ý ngh a
th c ti n cao.
6. K t c u c a lu n v n
Ngoài ph n m đ u và k t lu n, lu n v n đ

c chia làm 3 ch

ng nh sau:

Ch ng 1: T ng quan v công tác qu n lý d án đ u t xây d ng
Ch

ng 2: C s lý lu n và th c ti n trong qu n lý d án đ u t xây d ng

Ch

ng 3: Gi i pháp nâng cao hoàn thi n công tác qu n lý d án đ u t các công

trình xây d ng thu c ngu n v n ngân sách trên đ a bàn Huy n Na Rì.

4


CH NG 1
T NG QUAN V
T XÂY D NG

CÔNG TÁC QU N LÝ D

ÁN

U

1.1. Khái quát v công tác qu n lý d án đ u t xây d ng
u t là m t ph m trù đ c bi t đ i v i ph m trù kinh t , xã h i c a đ t n

c. Có

nhi u cách hi u v khái ni m này, theo ngh a r ng nh t, có th hi u là quá trình b
v n , bao g m c ti n, ngu n l c và công ngh đ đ t đ
trong t

c nh ng m c tiêu nh t đ nh

ng lai. Trong ho t đ ng kinh t , đ u t mang b n ch t kinh t , đó là quá trình

b v n vào các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh và d ch v nh m m c đích thu l i
nhu n.
C ng có th hi u đ u t là vi c đ a m t l
kinh t nh m thu l i l

ng v n nh t đ nh vào quá trình ho t đ ng

ng v n l n h n sau m t kho ng th i gian nh t đ nh.

u t là

vi c nhà đ u t b v n b ng các lo i tài s n h u hình ho c vô hình đ hình thành tài
s n ti n hành các ho t đ ng đ u t theo quy đ nh c a Lu t đ u t và các quy đ nh
khác c a pháp lu t có liên quan.
Có nhi u cách phân lo i ho t đ ng đ u t , ch ng h n theo tiêu th c quan h ho t đ ng
qu n lý c a Ch đ u t , có hai lo i:

u t tr c ti p và đ u t gián ti p.

u t tr c ti p là hình th c trong đó ng

i b v n tr c ti p tham gia qu n lý ho t

đ ng đ u t .
u t gián ti p là hình th c đ u t trong đó ng

i b v n không tr c ti p tham gia

qu n lý ho t đ ng đ u t . Ch ng h n nh nhà đ u t thông qua vi c mua c phi u,
trái phi u, các gi y t có giá khác, qu đ u t ch ng khoán: Trong tr
nhà đ u t có th đ
không đ

c h

ng h p này

ng các l i ích nh c t c, ti n lãi trái phi u… nh ng

c tham gia qu n lý tr c ti p tài s n mà mình b v n đ u t .

u t phát tri n là m t ph

ng th c c a đ u t tr c ti p, ho t đ ng đ u t này nh m

duy trì và t o ra n ng l c m i trong s n xu t kinh doanh, d ch v và sinh ho t đ i
s ng c a xã h i.

u t phát tri n là vi c b ti n ra đ xây d ng, s a ch a nhà c a và

các k t c u h t ng, mua s m trang thi t b và l p đ t, b i d
l c, th c hi n các chi phí th

ng đào t o ngu n nhân

ng xuyên g n li n v i s ho t đ ng c a các tài s n
5


nh m duy trì ti m l c ho t đ ng c a các c s đang t n t i và t o ti m l c m i cho
n n kinh t xã h i.
ut

XDCB là m t b ph n c a ho t đ ng đ u t nói chung.

ó là vi c b v n đ

ti n hành các ho t đ ng xây d ng c b n, t vi c kh o sát và quy ho ch đ u t , thi t
k và s d ng cho đ n khi l p đ t thi t b hoàn thi n vi c t o ra c s v t ch t, nh m
tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m r ng các TSC cho n n kinh t qu c dân.
Nh v y, đ u t XDCB là m t b ph n c a ho t đ ng đ u t nói chung, đó là vi c
ch th kinh t b v n đ ti n hành các ho t đ ng XDCB nh m tái s n xu t gi n đ n
và tái s n xu t m r ng các tài s n c đ nh, phát tri n k t c u h t ng kinh t , xã h i.
u t XDCB có tác đ ng r t l n trong n n kinh t qu c dân, đ m b o ho t đ ng s n
xu t và đ i s ng xã h i không ng ng phát tri n. Th c t l ch s đã cho th y b t c m t
ph

ng th c s n xu t xã h i nào c ng đ u ph i có s s v t ch t - k thu t t

Các ho t đ ng đ u t th

ng đ

ng ng.

c ti n hành theo d án, v y th nào là m t d án,

nên ti n hành qu n lý d án nh th nào.
D án đ u t là t p h p các đ xu t đ th c hi n m t ph n hay toàn b công vi c
nh m đ t đ

c m c tiêu hay yêu c u nào đó trong m t th i gian nh t đ nh d a trên

ngu n v n xác đ nh, hay nói cách khác d án đ u t là m t l nh v c ho t đ ng đ c
thù, m t nhi m v c n ph i đ

c th c hi n v i ph

ng pháp riêng, ngu n l c riêng và

theo m t k ho ch ti n đ nh m t o ra m t th th c m i.
- Công d ng c a d án đ u t :
i v i các c quan qu n lý nhà n

c: D án đ u t là c s th m đ nh và ra quy t

đ nh đ u t .
Trên góc đ Ch đ u t : D án đ u t là c n c đ xin phép đ u t và gi y phép ho t
đ ng, xin phép nh p kh u máy móc v t t k thu t, xin h

ng các kho n u đãi đ u

t , xin gia nh p các khu ch xu t, khu công nghi p, xin vay v n c a các đ nh ch tài
chính trong và ngoài n

c, là c n c đ kêu g i góp v n ho c phát hành các c phi u,

trái phi u…

6


D án đ u t khi đ

c tri n khai th c hi n s đem l i nh ng k t qu KT - XH to l n:

K t qu tr c ti p: công trình c s h t ng đ

c xây d ng t o đi u ki n giao thông

thu n l i, phát tri n kinh t , kéo theo hàng lo t nh ng d án đ u t khác khi n b m t
kinh t quanh khu v c có công trình thay đ i.
K t qu gián ti p: t o công n vi c làm, nhi u ngành ngh m i phát sinh trong khu
v c có công trình xây d ng đ
-

c t o nên, t o c nh quan đô th .

c đi m c a d án đ u t :

D án có m c đích, k t qu xác đ nh.
k t qu đ

i u này th hi n t t c các d án đ u ph i có

c xác đ nh rõ. K t qu này có th là m t tòa nhà, m t con đ

ng, m t dây

chuy n s n xu t… M i d án bao g m m t t p h p nhi m v c n th c hi n. M i
nhi m v l i có k t qu riêng, đ c l p. T p h p các k t qu c th c a các nhi m v
hình thành nên k t qu chung c a d án.
D án chu k phát tri n riêng và th i gian t n t i h u h n. D án là m t s sáng t o,
d án không kéo dài mãi mãi. Khi d án k t thúc, k t qu d án đ

c chuy n giao cho

b ph n qu n lý v n hành, nhóm qu n lý d án gi i th .
D án có s tham gia c a nhi u bên nh : Ch đ u t , Nhà th u, c quan cung c p
d ch v trong đ u t , c quan qu n lý nhà n
nhi u bên h u quan nh Ch đ u t , ng
th u, các c quan qu n lý Nhà n

c. D án nào c ng có s tham gia c a

i qu n lý sau đ u t , các nhà t v n, Nhà

c. Tùy theo tính ch t c a d án và yêu c u c a Ch

đ u t mà s tham gia c a các thành ph n trên c ng khác nhau.
S n ph m d án mang tính ch t đ n chi c, đ c đáo. K t qu c a d án có tính khác
bi t cao, s n ph m và d ch v do d án đem l i duy nh t.
D án có tính b t đ nh và đ r i ro cao, do đ c đi m mang tính dài h n c a ho t đ ng
đ u t phát tri n. H u h t các d án đòi h i quy mô ti n v n, v t t và lao đ ng r t
l n đ th c hi n trong m t kho ng th i gian nh t đ nh. M t khác, th i gian đ u t và
v n hành kéo dài nên các d án đ u t th

ng có đ r i ro cao.

D án đ u t là t p h p các đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng v n đ ti n hành
7


ho t đ ng xây d ng đ xây d ng m i, s a ch a, c i t o công trình xây d ng nh m
phát tri n, duy trì, nâng cao ch t l
h n và chi phí xác đ nh.

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong th i

giai đo n chu n b d án đ u t xây d ng, d án đ

c th

hi n thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi đ u t xây d ng, Báo cáo nghiên c u
kh thi đ u t xây d ng ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng (Theo Lu t
Xây d ng n m 2014).
- Phân lo i d án đ u t và qu n lý Nhà n

c đ i v i DA TXD:

Theo Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18 tháng 6 n m 2015 c a Chính ph v
qu n lý d án đ u t xây d ng (sau đây g i chung là d án đ u t xây d ng) đ

c

phân lo i nh sau:
+ Theo quy mô và tính ch t: D án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A, d án nhóm
B và d án nhóm C (V i các tiêu chí phân lo i theo Lu t

u t công n m 2014).

+ Theo ngu n v n đ u t : D án s d ng v n ngân sách nhà n
nhà n

c, d án s d ng v n

c ngoài ngân sách và d án s d ng v n khác.

Các d án s d ng v n ngân sách Nhà n

c do c quan qu n lý nhà n

c có th m

quy n quy t đ nh theo phân c p, phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách
Nhà n

c và đ u t công. Các đ c đi m c a DA T XDCT đ

c mô t tóm t t nh

sau:
c đi m c a d án đ u
t xây d ng công trình

DA T

DA T

DA T

DA T XDCT

DA T

XDCT có

XDCT có

XDCT có

ch u s ràng

XDCT

tính đa

tính duy

th i gian

bu c v th i

ti m n

m c tiêu

nh t và

xây d ng

gian và chi phí

nhi u r i

g n li n

dài, V T

ngu n l c

ro

v iđ t

l n

Hình 1.1

c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình
8


- Các yêu c u c a d án đ u t xây d ng công trình: D án đ u t nói chung ph i
đáp ng các yêu c u c b n sau:
+ Tính khoa h c: Ng

i so n th o d án đ u t ph i có m t quá trình nghiên c u t

m , k càng, tính toán th n tr ng, chính xác t ng n i dung c a d án, đ c bi t là n i
dung v tài chính, n i dung v công ngh k thu t. Tính khoa h c còn th hi n trong
quá trình so n th o DA T c n có s t v n c a các c quan chuyên môn.
+ Tính th c ti n: Các n i dung c a DA T ph i đ

c nghiên c u, xác đ nh trên c

s xem xét, phân tích, đánh giá đúng m c các đi u ki n và hoàn c nh c th liên
quan tr c ti p và gián ti p đ n ho t đ ng đ u t .
+ Tính pháp lý: DA T c n có c s pháp lý v ng ch c t c là phù h p v i chính sách
và lu t pháp c a Nhà n
Nhà n

c. Mu n v y ph i nghiên c u k ch tr

ng, chính sách c a

c, các v n b n pháp quy liên quan đ n ho t đ ng đ u t .

+ Tính đ ng nh t: Các DA T ph i tuân th các quy đ nh chung c a các c quan
ch c n ng v ho t đ ng đ u t , k c các quy đ nh v th t c đ u t . V i các
DA T qu c t còn ph i tuân th quy đ nh chung mang tính qu c t mà Vi t Nam
tham gia ho c ký k t các Hi p

c qu c t .

i v i d án đ u t xây d ng, ngoài vi c ph i đ m b o các yêu c u c a DA T nói
chung còn ph i b o đ m các yêu c u sau đây:
+ Phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và
quy ho ch xây d ng.
+ Có ph

ng án thi t k và ph

ng án công ngh phù h p.

+ An toàn trong xây d ng, v n hành, khai thác, s d ng công trình, an toàn phòng,
ch ng cháy, n và b o v môi tr

ng.

+ B o đ m hi u qu kinh t - xã h i c a d án.
i v i nh ng công trình xây d ng có quy mô l n (quy đ nh hi n hành là các d
án, công trình quan tr ng qu c gia), tr

c khi l p DA T XDCT Ch đ u t ph i

l p báo cáo đ u t XDCT (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi) đ trình Qu c h i xem
xét quy t đ nh ch tr

ng đ u t . N i dung ch y u c a báo cáo đ u t XDCT bao

g m: s c n thi t đ u t , d ki n quy mô đ u t , hình th c đ u t ; phân tích, l a
ch n s b v công ngh , xác đ nh s b t ng m c đ u t , ph

ng án huy đ ng

các ngu n v n, kh n ng hoàn v n và tr n ; tính toán s b hi u qu đ u t v
9


m t kinh t - xã h i c a d án.
- Vòng đ i c a d án đ u t xây d ng:
M i d án đ u t xây d ng đ u có th i đi m b t đ u và th i đi m k t thúc rõ ràng nên
d án có m t vòng đ i. Vòng đ i c a d án (Project lifi cycle) bao g m nhi u giai
đo n phát tri n t ý t

ng đ n vi c tri n khai nh m đ t đ

thúc d án. Thông th

ng, các d án đ u có vòng đ i b n giai đo n, bao g m: Giai

đo n hình thành d án (Ch tr

c k t qu và đ n khi k t

ng l p đ u t ); giai đo n nghiên c u phát tri n (l p

d án); giai đo n th c hi n và qu n lý; giai đo n k t thúc.
Theo quy đ nh hi n hành c a nhà n
án đ u t xây d ng đ

c phân chia làm các giai đo n nh sau:

+ Giai đo n l p, phê duy t ch tr
c a Lu t

c v đ u t XDCB s d ng v n ngân sách thì D

ng đ u t : Giai đo n này th c hi n theo quy đ nh

u t công n m 2014.

+ Giai đo n chu n b d án g m các công vi c: T ch c l p, th m đ nh, phê duy t Báo
cáo nghiên c u ti n kh thi (n u có); l p, th m đ nh, phê duy t Báo cáo nghiên c u kh
thi ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng đ xem xét, quy t đ nh đ u t xây
d ng và th c hi n các công vi c c n thi t khác liên quan đ n chu n b d án;
+ Giai đo n th c hi n d án g m các công vi c: Th c hi n vi c giao đ t ho c thuê đ t
(n u có); chu n b m t b ng xây d ng, rà phá bom mìn (n u có); kh o sát xây d ng;
l p, th m đ nh, phê duy t thi t k , d toán xây d ng; c p gi y phép xây d ng (đ i v i
công trình theo quy đ nh ph i có gi y phép xây d ng); t ch c l a ch n Nhà th u và
ký k t h p đ ng xây d ng; thi công xây d ng công trình; giám sát thi công xây d ng;
t m ng, thanh toán kh i l

ng hoàn thành; nghi m thu công trình xây d ng hoàn

thành; bàn giao công trình hoàn thành đ a vào s d ng; v n hành, ch y th và th c
hi n các công vi c c n thi t khác;
+ Giai đo n k t thúc xây d ng đ a công trình c a d án vào khai thác s d ng g m
các công vi c: Quy t toán h p đ ng xây d ng, b o hành công trình xây d ng.
- Ti n trình công vi c chính: Xây d ng ý t

10

ng ban đ u, xác đ nh quy mô và m c


tiêu, đánh giá các kh n ng, tính kh thi c a d án, xác đ nh các nhân t và c s th c
hi n d án.
Có th minh h a s đ chu k c a d án đ u t nh sau:

Hình 1.2 S đ vòng đ i c a d án đ u t

Có th th y trong các giai đo n trên thì giai đo n chu n b đ u t t o ti n đ và quy t
đ nh s thành công hay th t b i c a m t d án, d án có phát huy tác d ng t i đa khi
đ a vào khai thác s d ng hay không chính là nh vào vi c xác đ nh m c tiêu đúng
đ n. N i dung ch y u c a giai đo n chu n b đ u t là vi c xây d ng d án đ u t .
Trong đó v n đ ch t l

ng, tính chính xác c a các k t qu nghiên c u tính toán và

d án là quan tr ng nh t.
n giai đo n th c hi n đ u t thì v n đ th i gian là v n đ quan tr ng h n vì đây là
y u t có nh h

ng mang tính ch t quy t đ nh đ n kh n ng v v n, th i c c nh

tranh c a s n ph m. Giai đo n k t thúc xây d ng, đ a công trình vào khai thác s
d ng thì vi c t ch c qu n lý và phát huy tác d ng các k t qu c a d án là quan
tr ng vì nó nh h

ng tr c ti p đ n th i gian t n t i c a d án.

Qu n lý nói chung là s tác đ ng có m c đích c a ch th qu n lý vào các đ i t
qu n lý nh m đ t đ

c các m c tiêu đ ra.
11

ng


Qu n lý d án là quá trình l p k ho ch, theo dõi và ki m soát t t c nh ng v n đ c a
m t d án và đi u hành m i thành ph n tham gia vào d án đó nh m đ t đ
m c tiêu c a d án đúng th i h n trong ph m vi ngân sách đ
ch t l

c nh ng

c duy t v i các chi phí,

ng và kh n ng th c hi n chuyên bi t. Nói cách khác QLDA là công vi c áp

d ng các ch c n ng và ho t đ ng c a qu n lý vào su t vòng đ i c a d án hay nói
cách khác QLDA là vi c huy đ ng các ngu n l c và t ch c các công ngh đ th c
hi n đ

c m c tiêu đ ra.

QLDA đ u t xây d ng là m t quá trình ph c t p nó mang tính duy nh t không có s
l p l i, không xác đ nh rõ ràng và không có d án nào gi ng d án nào. M i d án có
đ a đi m khác nhau, không gian và th i gian khác nhau, yêu c u v s l
l

ng khác nhau, ti n đ khác nhau, con ng

ng và ch t

i c ng khác nhau… th m chí trong quá

trình th c hi n d án còn có s thay đ i m c tiêu, ý t

ng t Ch đ u t . Cho nên

vi c đi u hành QLDA c ng luôn thay đ i linh ho t, không có công th c nh t đ nh.
QLDA là m t y u t quan tr ng quy t đ nh t n t i c a d án, là s v n d ng lý lu n,
ph

ng pháp quan đi m có tính h th ng đ ti n hành qu n lý có hi u qu toàn b công

vi c có liên quan t i d án đ u t d

i s ràng bu c v ngu n l c có h n.

Qu n lý d án bao g m nh ng đ c tr ng c b n sau:
(1) Ch th c a qu n lý d án chính là ng

i qu n lý d án.

(2) Khách th c a QLDA liên quan đ n ph m vi công vi c c a d án (t c là toàn b
nhi m v công vi c c a d án). Nh ng công vi c này t o thành quá trình v n đ ng
c a h th ng d án. Quá trình v n đ ng này đ
(3) M c đích c a QLDA là đ th hi n đ
cùng ph i đáp ng đ

c g i là chu k t n t i c a d án.

c m c tiêu d án, t c là s n ph m cu i

c yêu c u c a khách hàng. B n thân vi c qu n lý không ph i

m c đích mà là cách th c hi n m c đích.
(4) Ch c n ng c a QLDA có th khái quát thành nhi m v lên k ho ch, t ch c, ch
đ o, đi u ti t, kh ng ch d án. N u tách r i các ch c n ng này thì d án không th
v n hành có hi u qu , m c tiêu qu n lý c ng không đ

c th c hi n. Quá trình th c

hi n m i d án c n có tính sáng t o, vì th chúng ta th

ng coi vi c qu n lý d án là

12


qu n lý sáng t o.
M c đích c a qu n lý d án:
QLDA đòi h i s k t h p c a nhi u y u t nh s n l c, tính t p th , yêu c u h p
tác… vì v y nó có tác d ng r t l n, d

i đây là m t s m c đích ch y u:

- Liên k t t t c các công vi c, các ho t đ ng c a d án.
- T o đi u ki n thu n l i cho vi c liên h th

ng xuyên, g n bó gi a nhóm qu n lý d

án v i khách hàng và các nhà cung c p đ u vào cho d án.
- T ng c

ng s h p tác gi a các thành viên và ch rõ trách nhi m c a các thành viên

tham gia d án.
- T o đi u ki n phát hi n s m nh ng khó kh n v
th i tr

ng m c n y sinh và đi u ch nh k p

c nh ng thay đ i ho c đi u ki n không th c hi n d án đ

c. T o đi u ki n

cho vi c đàm phán tr c ti p gi a các bên liên quan đ gi i quy t nh ng b t đ ng.
- T o ra nh ng s n ph m và d ch v có ch t l

ng cao h n.

i v i nh ng d án đ u t s d ng v n ngân sách Nhà n

c vai trò c a QLDA l i

càng th hi n m t cách rõ r t vì:
- D án đ u t là nh ng d án có tính ch t ph c t p, quy mô ti n v n l n, máy móc,
thi t b , v t t c n nhi u, th i gian thi công kéo dài.
- D án đ u t có nh h
đ

ng r t l n đ n tình hình kinh t xã h i n i nó t a l c khi

c hoàn thành.

- Do s d ng v n c a Nhà n

c, ngu n v n qu n lý có nhi u l ng l o và t n t i nhi u

k h nên c n ph i qu n lý m t cách ch t ch .

Quá trình qu n lý d án:
Công tác QLDA có m t quá trình bao g m nhi u công vi c. Ch đ u t ho c Ban
qu n lý d án, Nhà n

c tr c ti p ho c gián ti p giao v n đ th c hi n D án t khâu
13


chu n b đ u t đ n khâu k t thúc xây d ng đ a vào khai thác s d ng v i m c đích
cu i cùng là t o ra nh ng s n ph m đáp ng yêu c u đ ra, s d ng có hi u qu .
làm đ

c đi u này c quan đ

c giao nhi m v QLDA ph i làm t t các công vi c

sau: L p và xin phê duy t quy ho ch; l p báo cáo đ u t (d án nhóm quan tr ng
Qu c gia), l p d án đ u t ; các b

c thi t k ; đ u th u; ch đ nh th u; các th t c c n

thi t đ đ đi u ki n kh i công đ

c công trình; qu n lý ch t l

toán v n đ u t ; đ a D án vào khai thác s d ng.

ng công trình; thanh

i v i m i D án có quy mô, tính

ch t khác nhau nên công tác QLDA c ng khác nhau, có s ph i h p v i các c quan
ban ngành khác nhau.
Quá trình QLDA đ u t g m các giai đo n: Ch tr

ng, ý t

ng đ u t , Chu n b đ u

t ; k t thúc đ u t ; k t thúc xây d ng đ a công trình vào qu n lý khai thác s d ng.
Ch tr

ng, ý t

ng đ u t
Xác đ nh
Ch đ u t

Chu n b đ u t

D án đ c
phê duy t
Th c hi n đ u t
D án đ c
nghi m thu

K t thúc đ u t
Hình 1.3: Quá trình qu n lý d án

Do đ c đi m c a s n ph m xây d ng chi ph i, cho nên ho t đ ng đ u t xây d ng đòi
h i ph i tuân th trình t các b

c theo t ng giai đo n c a d án. Vi ph m trình t

đ u t và xây d ng s gây ra lãng phí, th t thoát và t o s h cho tham nh ng trong
ho t đ ng đ u t và xây d ng. Trên c s quy ho ch đ
hi n d án đ u t đ

c th c hi n theo các b

1.1.1. Giai đo n ch tr

ng, ý t

ây là giai đo n hình thành ý t

c phê duy t, trình t th c

c trong t ng giai đo n nh sau:

ng đ u t :
ng đ nghiên c u l p d án đ u t , tr
14

c đây khi


ch a có Lu t

u t công thì giai đo n này đ

đ u t , tuy nhiên k t n m 2015 khi Lu t
n i dung công vi c này g n nh đ

c ng m hi u thu c giai đo n chu n b
u t công có hi u l c thi hành thì các

c tách thành giai đo n đ c l p; trình t và các n i

dung công vi c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t
đ nh t

ng đ i chi ti t đ i v i t ng nhóm d án,

u t công n m 2014 đ

c quy

đây xin đ c p đ n quy trình c th

c a nh ng d án đ u t công thu c th m quy n quy t đ nh c a UBND các c p c th
nh sau:
- C n c K ho ch đ u t công trung h n, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy
ho ch đ
ch tr

c c p có th m quy n phê duy t c quan đ

c giao chu n b Báo cáo đ xu t

ng đ u t có trách nhi m l p Báo cáo đ xu t ch tr

ng đ u t g m:

+ S c n thi t đ u t , các đi u ki n đ th c hi n đ u t , đánh giá v s phù h p v i
quy ho ch, k ho ch đ u t ;
+ M c tiêu, quy mô, đ a đi m và ph m vi đ u t ;
+ D ki n t ng m c đ u t và c c u ngu n v n đ u t , kh n ng cân đ i ngu n v n
đ u t công và vi c huy đ ng các ngu n v n, ngu n l c khác đ th c hi n d án;
+ D ki n ti n đ tri n khai th c hi n đ u t phù h p v i đi u ki n th c t và kh
n ng huy đ ng các ngu n l c theo th t

u tiên h p lý b o đ m đ u t t p trung, có

hi u qu ;
+ Xác đ nh s b chi phí liên quan trong quá trình th c hi n và chi phí v n hành d án
sau khi hoàn thành;
+ Phân tích, đánh giá s b tác đ ng v môi tr

ng, xã h i; xác đ nh s b hi u qu

đ u t v kinh t - xã h i;
+ Phân chia các d án thành ph n (n u có);
+ Các gi i pháp t ch c th c hi n.
- Giao đ n v có ch c n ng th m đ nh ho c thành l p H i đ ng đ th m đ nh Báo cáo
,đ xu t ch tr

ng đ u t ;

15


- Hoàn thi n Báo cáo đ xu t ch tr
- Phê duy t ch tr

ng đ u t trình phê duy t.

ng đ u t d án đ u t công;

1.1.2. Giai đo n chu n b đ u t :
- Ti n hành đi u tra, kh o sát và ch n đ a đi m xây d ng:
+ L p, th m đ nh và phê duy t nhi m v kh o sát, thi t k ;
+ L p, th m đ nh và phê duy t d toán và k ho ch l a ch n Nhà th u giai đo n
chu n b đ u t .
+ T ch c l a ch n các Nhà th u t v n.
- L p d án đ u t .
- Th m đ nh d án đ u t .
- Phê duy t d án đ u t .
Trình t , th t c th m đ nh, phê duy t d án nh sau:
- Ch đ u t có trách nhi m t ch c th m đ nh tr

c khi trình ng

i có th m quy n

quy t đ nh d án bao g m:
+ T trình th m đ nh d án;
+ D án đ u t xây d ng công trình g m ph n thuy t minh và thi t k c s ;
+ Quy t đ nh phê duy t ch tr

ng đ u t ;

+ Các v n b n pháp lý có liên quan.
-

n v đ u m i th m đ nh d án (Theo Lu t Xây d ng n m 2014 là c quan chuyên

môn v xây d ng) có trách nhi m ti p nh n h s d án c a Ch đ u t và g i t i các
c quan đ l y ý ki n, đ ng th i t ch c th m đ nh thi t k c s . Giai đo n này có ý
ngh a r t quan tr ng, nó v ch ra ph

ng h

ng đ u t đúng đ n, h p lý c a d án.

Thành b i c a m t d án, d án có phát huy tác d ng t i đa khi đ a vào khai thác s
d ng hay không chính là nh vào vi c xác đ nh m c tiêu đ u t đúng đ n. Do đó,
16


công vi c đ u t bao g m: Nghiên c u v s c n thi t ph i đ u t và quy mô đ u t .
Xem xét kh n ng v ngu n v n đ u t và l a ch n hình th c đ u t , ti n hành đi u
tra, kh o sát và l a ch n đ a đi m xây d ng. L p và trình duy t quy ho ch, báo cáo
đ u t ,d án đ u t .
M t d án đ u t đ

c coi là hi u qu khi giai đo n chu n b đ u t đáp ng đ

c các

yêu c u v quy ho ch, k thu t, hi u qu tài chính, hi u qu kinh t - xã h i do d án
đem l i.
D án ph i phù h p v i quy ho ch đ

c duy t

V nguyên t c trong ho t đ ng đ u t công tác quy ho ch c n đi tr
c s cho công tác l p d án.

cm tb

c làm

đ m b o hi u qu ho t đ ng đ u t thì ngay trong

quá trình l p d án c n quan tâm th a đáng đ n công tác quy ho ch.
Các d án có yêu c u ph i duy t quy ho ch thì tr

c tiên Ch đ u t thuê t ch c T

v n có n ng l c l p quy ho ch t ng th và chi ti t trình c quan có th m quy n phê
duy t. Có quy ho ch Nhà n

c m i qu n lý v mô, đi u ti t, phân b , đ nh h

ng s

phát tri n các vùng, các ngành cho phù h p tránh s ch ng chéo, đ u t không có
hi u qu v sau. Do đó, Quy ho ch xây d ng ph i phù h p v i chi n l

c phát tri n

kinh t - xã h i, k ho ch xây d ng dài h n. Tính th ng nh t c a quy ho ch xây d ng
v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành. Ngoài
ra còn ph i th hi n đ

c tính kh thi c a quy ho ch và bi n pháp qu n lý quy ho ch

xây d ng.
D án ph i đ t đ
Xác đ nh đ

c yêu c u v m t k thu t

c s c n thi t ph i đ u t , đ a đi m xây d ng. Mô t quy mô và di n tích

công trình, các h ng m c công trình bao g m công trình chính, ph ; phân tích l a
ch n ph

ng án k thu t, công ngh . Các gi i pháp th c hi n: Ph

đ nh c n u có; các ph

ng án GPMB, tái

ng án thi t k ki n trúc đ i v i công trình trong đô th và

công trình có yêu c u ki n trúc, phân đo n th c hi n, ti n đ th c hi n và hình th c
qu n lý d án.

ánh giá tác đ ng môi tr

ng, các gi i pháp phòng ch ng cháy n và

các yêu c u v an ninh qu c phòng. T ng m c đ u t d án, ngu n v n, các ch tiêu

17


tài chính và phân tích đánh giá hi u qu kinh t , hi u qu xã h i c a d án.
Ph n thi t k c s :
- Thi t k c s là đi u ki n và c n c đ xác đ nh t ng m c đ u t th c hi n các
b

c thi t k ti p theo. N i dung c a thi t k c s là d án ph i th hi n rõ đ

c gi i

pháp ch y u, bao g m thuy t minh và b n v .
- Thuy t minh thi t k c s đ

c trình bày chung ho c riêng trên các b n v đ di n

gi i thi t k , g m nh ng n i dung sau:
+ Tóm t t nhi m v thi t k , gi i thi u tóm t t m i liên h c a công trình v i quy ho ch
xây d ng t i khu v c; đ c đi m t ng m t b ng; ph
trình xây d ng theo tuy n, ph
ph

ng án tuy n công trình v i công

ng án ki n trúc v i công trình có yêu c u v ki n trúc,

ng án và s đ công ngh v i công trình có yêu c u công ngh .

+ Thuy t minh công ngh : Gi i thi u tóm t t đ c đi m t ng m t b ng, đ cao và t a
đ xây d ng; h th ng h t ng k thu t và các đi m đ u n i; di n tích s d ng đ t,
di n tích xây d ng, di n tích cây xanh, m t đ xây d ng, h th ng s d ng đ t, đ cao
sàn n n và các n i dung khác.
+

i v i công trình có yêu c u ki n trúc: Gi i thi u tóm t t m i liên h c a công

trình v i quy ho ch xây d ng t i khu v c và công trình lân c n; ý t

ng c a ph

ng

án thi t k ki n trúc, màu s c công trình; các gi i pháp phù h p v i đi u ki n khí h u,
môi tr

ng, v n hóa, xã h i t i khu v c xây d ng.

Ph n k thu t:
- Gi i thi u tóm t t đ c đi m đ a ch t, ph

ng án gia c n n, móng, k t c u ch u l c

chính, h th ng k thu t và h t ng k thu t c a công trình.
- Gi i thi u tóm t t ph

ng án phòng, ch ng cháy, n và b o v môi tr

ng c a d

án.
- D tính kh i l

ng các công trình xây d ng, thi t b đ l p t ng m c đ u t và th i

gian xây d ng công trình.

18


- Ph n b n v thi t k c s đ

c th hi n các kích th c ch y u bao g m:

+ B n v công ngh th hi n s đ dây chuy n công ngh v i các thông s k thu t
ch y u.
+ B n v xây d ng th hi n các gi i pháp v t ng m t b ng ki n trúc, k t c u, h
th ng k thu t và h t ng k thu t công trình v i các kích th

c và kh i l

ng ch

y u, các m c gi i, t a đ và đ cao xây d ng.
D án ph i đ t đ
đ

d án đ t đ

c hi u qu tài chính
c hi u qu tài chính thì công tác l p và th m đ nh d án đ u t ph i

c th c hi n t t nh ng công vi c sau:

- Công tác đi u tra, kh o sát tìm hi u các thông tin ph i đ

c chu n b và th c hi n m t

cách chính xác, khoa h c, đ y đ đ có c s so sánh l a ch n các ph

ng án đ u t .

T đó cân đ i gi a nhu c u và kh n ng cho vi c ti n hành đ u t , tính toán các k t qu
và hi u qu s đ t đ

c n u th c hi n đ u t .

- Vi c l p d án đ u t bao g m nghiên c u v s c n thi t ph i đ u t , tìm ra đ
các đi u ki n thu n l i c ng nh khó kh n, ch ra đ
l a ch n đ

c

c quy mô d ki n, phân tích và

c đ a đi m xây d ng và d ki n nhu c u s d ng đ t, phân tích và l a

ch n v công ngh , k thu t trên c s đó xác đ nh t ng m c đ u t , ph

ng án huy

đ ng các ngu n v n, kh n ng hoàn tr v n và tr n thu lãi.
- Ph i s d ng các ph

ng pháp phân tích phù h p đ phân tích đ

c hi u qu v m t

tài chính.
D án đ t đ

c hi u qu v kinh t - xã h i:

Do ph m vi nghiên c u Lu n v n t p trung chính vào d án đ u t s d ng v n Ngân
sách nhà n

c do đó đây đ

c coi là ch tiêu quan tr ng nh t v m t tài chính, vi c

l p và th m đ nh d án đ u t đ

c coi là hi u qu khi phân tích đ

c chính xác hi u

qu kinh t - xã h i c a d án đ u t , thông qua m t s tiêu chu n đánh giá đ

c th

hi n nh sau:
- M c đ đóng góp cho t ng tr

ng kinh t và nâng cao đ i s ng c a các t ng l p
19


dân c .
- Gia t ng s lao đ ng có vi c làm.
- T ng thu ngân sách.
- Phát tri n các ngành công ngh ch đ o có tác d ng gây ph n ng dây chuy n thúc
đ y phát tri n các ngành ngh khác.
- Phát tri n kinh t - xã h i

các đ a ph

ng thu nh p th p.

th c hi n t t giai đo n chu n b đ u t , đáp ng các yêu c u v quy ho ch, k
thu t, tài chính, kinh t - xã h i, c n chú ý đ n các nhân t
- Nhân t con ng

i:

nh h

ng sau đây:

i ng cán b qu n lý d án ph i có đ trình đ và n ng l c

chuyên môn đ hi u bi t, c ng nh th m đ nh đ

c các n i dung c a m t s d án

đ ut .
- L a ch n T v n: Ph i có nh ng đ n v T v n chuyên nghi p có đ v trình đ , đ
t m nhìn c ng nh

kinh nghi m đ giúp Ch đ u t l p d án đ u t có đ các thông

tin c n thi t đ Ch đ u t xem xét có quy t đ nh đ u t hay không.
- Trong quá trình l p d án đ u t nh t thi t ph i s d ng các trang thi t b hi n đ i đ
thu th p d li u, phân tích d li u chính xác.
1.1.3. Giai đo n th c hi n d án đ u t :
Trên c s d án đ u t đ

c duy t Ch đ u t ti n hành các công vi c ti p theo đ

tri n khai xây d ng công trình, s m đ a vào khai thác s d ng, ph c v m c tiêu đ u
t đã đ ra.
Giai đo n th c hi n đ u t , g m các công vi c sau:
1. Thi t k k thu t thi công, d toán và t ng d toán xây d ng công trình: Các b

c

thi t k xây d ng công trình là d án đ u t xây d ng công trình có th g m m t ho c
nhi u lo i công trình xây d ng, vi c thi t k xây d ng công trình có th đ
hi n theo m t b

c, hai b

c, ba b

c nh sau:

20

c th c


- Thi t k m t b

c là thi t k b n v thi công áp d ng đ i v i công trình ch l p Báo

cáo kinh t k thu t xây d ng công trình v i d án có TM T < 15 t đ ng.
- Thi t k hai b

cg mb

c thi t k c s và thi t k b n v thi công áp d ng đ i

v i công trình quy đ nh ph i l p d án các d án có TM T > 15 t đ ng.
- Thi t k ba b

c bao g m thi t k c s , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công

áp d ng đ i v i công trình ph i l p d án và có quy mô c p đ c bi t, c p I và c p II
có k thu t ph c t p do ng

i quy t đ nh đ u t quy t đ nh.

- Thi t k xây d ng ph i tuân th các quy chu n, tiêu chu n xây d ng do c quan Nhà
n

c có th m quy n ban hành và ph i đ

Thi t k ph i th hi n đ

c các kh i l

ng công tác xây d ng ch y u làm c s xác

đ nh chi phí xây d ng công trình. Các b
b

c thi t k tr

c đã đ

c th hi n trên các b n v theo quy đ nh.
c thi t k ti p theo ph i phù h p v i các

c duy t.

2. Th m đ nh, phê duy t thi t k , d toán, t ng d toán xây d ng công trình: Th m
đ nh, phê duy t: Theo Lu t Xây d ng n m 2003 thì Ch đ u t t ch c th m đ nh,
phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán c a h ng
m c, công trình tr

c khi đ a ra thi công. Tuy nhiên theo Lu t Xây d ng n m 2014

thì thi t k b n v thi công – t ng d toán do c quan chuyên môn v xây d ng c a
nhà n

c th m đ nh (các s Xây d ng, Giao thông, Nông nghi p…) và c p quy t đ nh

đ u t phê duy t.
- N i dung th m đ nh thi t k : S phù h p v i các b
duy t; s tuân th các tiêu chu n xây d ng đ

c thi t k tr

c đ

c phê

c áp d ng; đánh giá m c đ an toàn

c a công trình; s h p lý vi c l a ch n dây chuy n và thi t b công ngh ; b o v môi
tr

ng; phòng ch ng cháy, n .

- N i dung th m đ nh d toán, t ng d toán xây d ng công trình: S phù h p gi a
kh i l

ng thi t k và kh i l

ng d toán. Tính đúng đ n c a vi c áp d ng các đ nh

m c kinh t - k thu t, đ nh m c chi phí, đ n giá c a đ a ph

ng; vi c v n d ng đ nh

m c, đ n giá, các ch đ , chính sách có liên quan và các kho n m c chi phí trong d
toán theo quy đ nh. Xác đ nh giá d toán, t ng d toán XDCT.

21


- Tr

ng h p Ch đ u t không đ n ng l c th m đ nh thì đ

c phép thuê các t

ch c, cá nhân t v n có đ n ng l c đ th m tra thi t k , d toán công trình là c s
cho vi c phê duy t.
3. L a ch n Nhà th u theo lu t đ u th u: V i s phát tri n c a n n kinh t , đ c bi t
trong b i c nh chuy n đ i t c ch k ho ch hoá t p trung sang c ch th tr
đ nh h

ng xã h i ch ngh a, khi có th tr

đ u th u ch ng nh ng đ
phí c a Nhà n

ng

ng đ u vào c ng nh đ u ra thì v n đ

c tr thành công c trong qu n lý chi tiêu các ngu n kinh

c, nó c ng là sân ch i cho nh ng ai mu n tham gia đáp ng nh ng

nhu c u mua s m.
- M c đích l a ch n: Nh m ch n đ

c các Nhà th u có đ đi u ki n n ng l c đ cung

c p s n ph m, d ch v xây d ng phù h p, có giá d th u h p lý, đáp ng đ

c nhu

c u c a Ch đ u t và các m c tiêu c a d án. Tu theo quy mô, tính ch t c a d án,
ngu n v n đ u t , nh ng đi u ki n khách quan mang l i mà Ch đ u t c n có hình
th c ch n Nhà th u cho phù h p nh ng ph i tuân th quy ch đ u th u.
-

u th u r ng rãi: Là hình th c đ u th u không h n ch s l

ng Nhà th u tham gia.

Bên m i th u ph i thông báo công khai v các đi u ki n, th i gian d th u trên các
ph

ng ti n thông tin đ i chúng t i thi u 10 ngày tr
u th u r ng rãi là hình th c ch y u đ

-

c khi phát hành h s m i th u.

c áp d ng trong đ u th u.

u th u h n ch : Là hình th c mà bên m i th u m i m t s Nhà th u (t i thi u là 3 -

5) có đ n ng l c tham d . Danh sách Nhà th u tham d ph i đ
ho c c p có th m quy n ch p nh n. Hình th c này ch đ

c ng

i có th m quy n

c xem xét áp d ng khi d án

có m t trong các đi u ki n sau:
+ Ch có m t s Nhà th u có kh n ng đáp ng đ
+ Theo yêu c u c a nhà Tài tr n

c yêu c u c a gói th u;

c ngoài đ i v i ngu n v n s d ng cho gói th u;

+ Gói th u có yêu c u cao v k thu t ho c k thu t có tính đ c thù.
- Ch đ nh th u: Là hình th c ch n tr c ti p Nhà th u đáp ng yêu c u c a gói th u đ
th

ng th o h p đ ng. Hình th c này ch áp d ng trong các tr

22

ng h p đ c bi t sau:


+ Tr

ng h p b t kh kháng do thiên tai d ch ho , đ

c phép ch đ nh ngay đ n v có

đ n ng l c đ th c hi n công vi c k p th i. Sau đó ph i báo cáo ng

i có th m

quy n v n i dung ch đ nh đ xem xét phê duy t;
+ Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t Qu c gia, bí m t Qu c phòng
do Th t

ng Chính ph quy t đ nh;

+ Gói th u d ch v t v n có giá tr th u < 0,5t đ ng; gói th u mua s m hàng hóa
thu c d án đ u t xây d ng có giá gói th u d
gói th u d

i 1 t đ ng, gói th u xây l p có giá tr

i 1 t đ ng.

+ Gói th u mua s m tài s n có giá tr d

i 100 tri u đ ng đ duy trì ho t đ ng th

ng

xuyên.
- T th c hi n: Áp d ng v i gói th u mà Ch đ u t có đ n ng l c và kinh nghi m
đ th c hi n.
Ch đ u t xác đ nh hình th c ch n Nhà th u phù h p v i d án c a mình s tìm
đ

c Nhà th u đáp ng đ

ph m Nhà th u đ
phát huy đ
4.

c yêu c u c a mình v i chi phí h p lý nh t. Nh đó s n

c l a ch n t o ra có ch t l

ng đ m b o v i chi phí th p nh t,

c hi u qu khi s d ng.

n bù th c hi n GPMB: Hi n nay vi c th c hi n đ n bù GPMB là bài toán nan

gi i v i các Ch đ u t , nó nh h

ng tr c ti p đ n t ng m c đ u t , ti n đ xây

d ng. Nhi u công trình ti n đ n bù gi i to chi m t tr ng t i 3/4 t ng m c đ u t .
Có công trình do ch m

khâu GPMB nên không th kh i công đ

c khi n th i gian

đ a vào s d ng ch m do v i d ki n m t vài n m. Vi c đ n bù GPMB liên quan tr c
ti p đ n đ i t

ng đ

c đ n bù mà ch y u là ng

i dân, ng

i th c hi n ngoài ki n

th c chuyên môn ph i có kinh nghi m th c t , x lý t t tình hu ng. Nh ng y u t
m u ch t chính là vi c đ m b o công khai minh b ch trong đ n bù GPMB. Trình t
công tác này đ

c th c hi n theo nh sau:

- Có đ v n b n pháp lý liên quan: Quy t đ nh phê duy t d án đ u t , quy t đ nh thu
h i đ t, giao đ t, các v n b n khác.

23


- L p và phê duy t ph
h

ng án đ n bù trên c s các Ngh đ nh, thông t , v n b n

ng d n c ng v i vi c đo đ c kh o sát kh i l

- Công b ph
i v i các tr

ng ph i đ n bù.

ng án đ n bù; th c hi n đ n bù; gi i quy t nh ng khi u n i th c m c.
ng h p ch ng đ i, không th c hi n ph i t ch c c

c p th m quy n phê duy t ph

ng án t ch c c

ng ch khi đ

c

ng ch .

5. Qu n lý thi công xây d ng công trình: Ho t đ ng xây d ng là lo i ho t đ ng đ c
thù. S n ph m c a ho t đ ng này ph n l n là nh ng s n ph m đ n chi c và không
bao gi cho phép có ch ph m. Vì v y ch t l
luôn là m c tiêu cho ngành xây d ng.

ng, giá thành và th i gian xây d ng

đ m b o ch t l

ng công trình theo đúng

ti n đ đ ra thì gi vai trò ch đ o chính là công tác qu n lý thi công công trình.
Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý ch t l
ti n đ xây d ng, qu n lý kh i l
lao đ ng trên công tr

ng thi công xây d ng công trình, qu n lý an toàn

ng xây d ng, qu n lý môi tr

Công trình xây d ng tr

ng xây d ng, qu n lý

ng xây d ng.

c khi tri n khai ph i đ

c l p ti n đ thi công xây d ng.

Ti n đ thi công xây d ng công trình ph i phù h p v i t ng ti n đ c a d án đã đ

c

phê duy t. Ch đ u t có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n đ thi công xây d ng
công trình và đi u ch nh ti n đ nh ng không đ

c làm nh h

ng đ n t ng ti n đ

c a d án.
Kh i l

ng thi công xây d ng đ

c tính toán, xác nh n gi a Ch đ u t và t v n

giám sát v i Nhà th u thi công. Khi có kh i l
xây d ng công trình đ

ng phát sinh ngoài thi t k , d toán

c duy t thì Ch đ u t báo cáo ng

i quy t đ nh đ u t xem

xét, quy t đ nh.
Nhà th u thi công xây d ng, Ch đ u t luôn ki m tra, giám sát vi c th c hi n b o v
môi tr
tr

ng, đ ng th i ch u s ki m tra giám sát c a các c quan qu n lý v môi

ng đó là bi n pháp đ m b o v môi tr

ng cho ng

pháp ch ng b i, ch ng n x lý ph th i và thu g n hi n tr
6. Qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình:

24

i lao đ ng, bao g m bi n
ng.


- Qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình ph i đ m b o đ y đ m c tiêu, hi u qu
d án đ u t xây d ng công trình và các yêu c u khách quan c a kinh t th tr
- T ng m c đ u t , d toán xây d ng công trình ph i đ

ng.

c tính đúng, tính đ và phù

h p đ dài th i gian xây d ng công trình. T ng m c đ u t là chi phí t i đa mà Ch
đ ut đ

c phép s d ng đ đ u t XDCT.

- Nhà n

c th c hi n ch c n ng qu n lý v chi phí đ u t xây d ng công trình thông

qua vi c ban hành, h

ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh v qu n lý chi

phí đ u t XDCT.
- Ch đ u t XDCT ch u trách nhi m toàn di n v vi c qu n lý chi phí đ u t XDCT
t giai đo n chu n b đ u t đ n khi k t thúc xây d ng đ a công trình vào khai thác,
s d ng.
giai đo n th c hi n đ u t có hi u qu thì đòi h i trong công tác xin giao đ t,
chu n b đ n bù, GPMB ph i có th c hi n đúng ti n đ đã đ ra, đúng ch đ chính
sách c a Nhà n

c theo đúng ngu n kinh phí đã d tính.

M t đi m n a trong giai đo n th c hi n đ u t r t quan tr ng đó là công tác tri n khai
thi công.

đây vai trò c a Ban QLDA là h t s c quan tr ng trong vi c là đ u m i

gi i quy t tháo g các khó kh n v

ng m c trong vi c bàn giao m t b ng thi công,

duy t bi n pháp t ch c thi công, đôn đ c Nhà th u thi công, b trí đ các ngu n l c
đ ti n hành thi công công trình nh m đ m b o đúng ti n đ và đ c bi t là ch t l

ng.

Ngoài ra, còn ph i giám sát ch t ch Nhà th u trong vi c s d ng v t t , v t li u đ a
ra công trình, giám sát ki m đ nh ch t l

ng v t t , v t li u, k t c u ch l c, ki m

đ nh th nghi m thi t b . ch có làm t t công tác trên thì m i đ m b o d án đ u t đ t
hi u qu cao.
M t d án đ
đ

c coi là hi u qu khi quá trình th c hi n đ u t ph i đáp ng

c nh ng yêu c u v ti n đ , ch t l

D án ph i đáp ng đ

ng và chi phí.

c ti n đ nh k ho ch đã đ ra

ây là v n đ quan tr ng b c nh t, b i l k ho ch th c hi n đã đ
25

cđ c pđ n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×