Tải bản đầy đủ

Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh bắc kạn

L I CAM OAN
Tôi cam đoan đ tài nghiên c u “T ng c
b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
tài c a riêng tôi. Các s li u đ

ng qu n lý chi đ u t xây d ng công trình

c qua Kho b c Nhà n

c s d ng trong lu n v n là trung th c, có ngu n g c

rõ ràng. Các k t qu nghiên c u trong lu n v n đ
Kho b c Nhà n

c t nh B c K n” đây là đ

c nghiên c u, t p h p t i C quan

c B c K n, t nh B c K n, ch a t ng đ

c ai nghiên c u và công b


trong b t c công trình khoa h c nào.
Hà N i, ngày 19 tháng 8 n m 2017
Tác gi

Nguy n V n M nh

i


L IC M

N

hoàn thành Lu n v n th c s , tôi xin trân thành g i l i c m n đ n quý th y
cô gi ng viên Tr

ng

i h c Th y l i Hà N i, đã quan tâm giúp đ ch b o t n

tình trong quá trình th c hi n đ tài. Nh đó tôi đã ti p thu đ

c nhi u ki n

th c, ý ki n đóng góp và nh n xét quý báu c a quí th y cô thông qua các bu i
h c và b o v đ c

ng.

Tôi xin g i l i c m n sâu s c, bày t lòng kính tr ng trân thành nh t đ n Phó
Giáo s , Ti n s Nguy n Tr ng Hoan đã tr c ti p ch b o, h
h

ng d n, đ nh

ng chuyên môn, quan tâm giúp đ t n tình và t o m i đi u ki n thu n l i

nh t trong quá trình th c hi n lu n v n; xin c m n đ n các th y, cô giáo Khoa
Sau

i h c - Tr

ng

vi c t i Kho b c Nhà n

i h c Th y l i Hà N i; xin c m n đ n các anh ch làm
c t nh B c K n đã giúp đ đ tôi hoàn thành b n lu n

v n. S giúp đ đã đ ng viên và giúp tôi trong vi c nh n th c, làm sáng t thêm
c lý lu n và th c ti n v l nh v c mà lu n v n đ c p nghiên c u.
Lu n v n là quá trình nghiên c u công phu, s làm vi c khoa h c và nghiêm túc
c a b n thân, song do kh n ng và trình đ còn có h n nên không th tránh kh i
nh ng khi m khuy t nh t đ nh.
Tôi mong nh n đ

c s quan tâm, đóng góp ý ki n c a quý các th y, cô giáo và

nh ng đ c gi quan tâm đ n đ tài này.
Trên h t tôi xin bày t lòng c m n chân thành và s bi t n sâu s c đ n gia
đình đã t o m i đi u ki n t t nh t đ tôi có th hoàn thành t t m i công vi c
trong quá trình th c hi n Lu n v n.
Bên c nh đó, tôi c ng xin g i l i c m n chân thành c a mình t i quý lãnh đ o c
quan, đ ng nghi p và b n bè, luôn quan tâm, chia s , đ ng viên t o m i đi u ki n
cho tôi trong su t th i gian đi h c th c hi n Lu n v n.
Tác gi

Nguy n V n M nh
ii


M CL C
L I CAM OAN .............................................................................................................i
L I C M N ................................................................................................................. ii
M C L C ..................................................................................................................... iii
DANH M C CÁC HÌNH NH................................................................................... vii
DANH M C B NG BI U ......................................................................................... viii
DANH M C CÁC T
M

VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG ..........................ix

U .........................................................................................................................1

1. Tính c p thi t c a đ tài............................................................................................... 1
2. M c tiêu nghiên c u ....................................................................................................2
3.

it

ng và ph m vi nghiên c u ...............................................................................2

4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u ..................................................................3

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n .....................................................................................3
6. K t qu đ t đ

c c a lu n v n ....................................................................................3

7. N i dung lu n v n .......................................................................................................4
CH

NG 1 C

LÝ CHI
NHÀ N

UT

S

LÝ LU N VÀ TH C TI N V CHI VÀ CÔNG TÁC QU N

XÂY D NG CÔNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH

C QUA KHO B C NHÀ N

C .................................................................5

1.1, C s lý lu n v chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n Ngân sách Nhà
n

c qua Kho b c Nhà n

c ...........................................................................................5

1.1.1, Khái ni m v chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN ............................. 5
1.1.2, N i dung chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN ....................................5
1.1.3, Hình th c chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN ...................................7
1.2, Qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n Ngân sách nhà n

c ......8

1.2.1, Khái ni m qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN .....................8
1.2.2, Các y u t c u thành c ch qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n
NSNN qua h th ng KBNN ...................................................................................8
1.2.3, S c n thi t ph i qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu ng v n NSNN qua
h th ng KBNN ....................................................................................................10

iii


1.2.4, Vai trò c a KBNN và vi c ph i h p v i các c quan ch c n ng trong qu n
lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN ....................................................... 11
1.2.5, Phân c p qu n lý chi qua KBNN ................................................................ 16
1.3, N i dung c a công tác qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua
KBNN ............................................................................................................................ 16
1.3.1, Qu n lý chi chu n b đ u t XDCT ............................................................ 17
1.3.2, Qu n lý chi th c hi n đ u t XDCT........................................................... 25
1.3.3, Quy t toán d án, công trình XDCT .......................................................... 35
1.4, Nh ng nhân t

nh h

ng t i công tác qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n

NSNN qua KBNN ......................................................................................................... 35
1.4.1, Nh ng nhân t ch quan ............................................................................. 35
1.4.2, Nh ng nhân t khách quan ......................................................................... 36
1.5, Kinh nghi m công tác qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua
KBNN

m t s t nh trong n

c ................................................................................... 37

1.5.1. Kinh nghi m ki m soát chi đ u t xây d ng công trình t NSNN c a t nh
V nh Phúc ............................................................................................................. 37
1.5.2, Kinh nghi m qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t nh Thái
Nguyên.................................................................................................................. 39
1.5.3, Kinh nghi m c a C ng hòa Pháp ............................................................... 40
1.5.4, Bài h c kinh nghi p cho công tác qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n
v n NSNN qua Kho b c Nhà n

c t nh B c K n ................................................ 41

1.6. T ng quan v các đ tài nghiên c u liên quan đ n đ tài ...................................... 42
K t lu n ch
CH

ng 1 ......................................................................................................... 45

NG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ CHI

CÔNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ N
NHÀ N

UT

XÂY D NG

C QUA KHO B C

C B C K N ............................................................................................... 47

2.1, Gi i thi u chung v t nh B c K n .......................................................................... 47
2.2, T ch c qu n lý chi đ u t XDCB b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n
hi n nay ......................................................................................................................... 50
2.2.1, T ch c b máy qu n lý chi đ u t XDCB c a Kho B c Nhà n

cB c

K n........................................................................................................................ 50
iv


2.2.2, Công tác thông báo k ho ch v n đ u t XDCT ........................................53
2.2.3, Công tác ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý chi đ u t XDCB ....56
2.2.4. Công tác thông tin báo cáo .........................................................................57
2.3, Th c tr ng qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n
.......................................................................................................................................57
2.3.1, Qu n lý chi chu n b đ u t XDCT ............................................................ 57
2.3.2, Qu n lý chi th c hi n đ u t XDCT ........................................................... 60
2.3.3, Qu n lý quy t toán v n đ u t XDCT ........................................................66
2.4,

ánh giá th c tr ng qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t i KBNN

B c K n .........................................................................................................................66
2.4.1, Nh ng k t qu đã đ t đ

c .........................................................................66

2.4.2, Nh ng h n ch còn t n t i ..........................................................................68
2.4.3, Nguyên nhân d n đ n nh ng h n ch trong qu n lý chi đ u t XDCT b ng
ngu n v n NSNN t i KBNN B c K n .................................................................75
K t lu n ch
CH

ng 2 .........................................................................................................80

NG 3 GI I PHÁP T NG C

NG CÔNG TÁC QU N LÝ CHI

UT

XÂY D NG CÔNG TRÌNH B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ N
QUA KHO B C NHÀ N

C

C B C K N ..................................................................81

3.1, S c n thi t ph i hoàn thi n công tác qu n lý chi v n đ u t XDCT b ng ngu n
v n NSNN qua Kho B c Nhà n

c ...............................................................................81

3.1.1, M c tiêu ......................................................................................................81
3.1.2,

nh h

3.2, G i pháp t ng c
sách Nhà n

ng .................................................................................................81
ng công tác qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n Ngân

c qua Kho b c Nhà n

c B c K n ..........................................................91

3.2.1, Gi i pháp hoàn thi n t ch c b máy qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n
v n NSNN qua KBNN B c K n ..........................................................................91
3.2.3, Gi i pháp hi n đ i hoá ho t đ ng công tác qu n lý chi đ u t XDCT qua
KBNN B c K n d a trên ng d ng công ngh thông tin .....................................94
3.2.4, Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý chi, thanh toán v n đ u t XDCT
b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n .......................................................96
3.2.6, Gi i pháp hoàn thi n c ch đi u hành c a Ban qu n lý d án ................103
v


3.2.7, Gi i pháp t ng c

ng qu n lý v n đ u t , nâng cao ch t l

ng chu n b

đ u t . ................................................................................................................. 104
3.2.8, Gi i pháp t ng c

ng công tác ki m tra, giám sát trong l nh v c đ u t

XDCT b ng ngu n v n NSNN qua KBNN B c K n ........................................ 105
3.2.9, Các gi i pháp h tr khác ......................................................................... 106
3.3, Ki n ngh .............................................................................................................. 109
3.3.1, Ki n ngh v i các c p, các ngành ............................................................. 109
3.3.2, Ki n ngh B Tài chính ............................................................................ 109
3.3.3, Ki n ngh Kho B c Nhà n

c c p trên ..................................................... 110

3.3.4, Ki n ngh đ i v i y ban nhân dân các c p ............................................. 110
K t lu n ch

ng 3 ....................................................................................................... 112

K T LU N ................................................................................................................. 113
TÀI LI U THAM KH O ........................................................................................... 115

vi


DANH M C CÁC HÌNH NH

Hình 1.1: S đ trình t các b

c công vi c và th i gian ki m soát chi đ u t XDCT c a

h p đ ng t m ng và h p đ ng thanh toán nhi u l n (tr l n thanh toán cu i cùng) ........... 21
Hình 1.2: S đ trình t các b

c công vi c và th i gian qu n lý đ i v i công vi c, h p

đ ng thanh toán 1 l n và l n thanh toán cu i cùng c a h p đ ng thanh toán nhi u l n ....... 24
Hình 2.1: S đ quy trình thông báo k ho ch v n hàng n m cho các d án đ u t
thu c ngu n v n ngân sách Trung

ng .......................................................................54

Hình 2.2: S đ quy trình thông báo k ho ch v n hàng n m cho các d án đ u t
thu c ngu n v n ngân sách

a ph

ng .......................................................................55

Hình 3.1. Quy trình qu n lý thanh toán v n đ u t xây d ng công trình .....................97

vii


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1: Phân tích qu n lý chi chu n b đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua
KBNN B c K n giai đo n 2012 - 2016......................................................................... 60
B ng 2.2: Th c tr ng qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN t i KBNN B c
K n giai đo n 2012-2016 .............................................................................................. 62
B ng 2.3: B ng phân gi i ngân ngu n v n đ u t XDCT hàng n m giai đo n 20122016 ............................................................................................................................... 63
B ng 2.4: Tình hình t ch i thanh toán v n đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN qua
KBNN B c K n ............................................................................................................. 65

viii


DANH M C CÁC T

VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG

Ch vi t t t

Ch vi t đ y đ

BQLDA

Ban qu n lý d án

C T

Ch đ u t

TXDCT

u t xây d ng công trình

XDCT

Xây d ng công trình

NSNN

Ngân sách Nhà n

c

NSTW

Ngân sách Trung

ng

NS P

Ngân sách đ a ph

ng

KBNN

Kho b c Nhà n

UBND
TABMIS

c

y ban Nhân dân
H th ng Thông tin Qu n lý
Ngân sách và Kho b c

TTV T

Thanh toán v n đ u t

ixM

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
B c K n là m t t nh mi n núi n m trong n i đ a vùng ông B c, n m trong vùng tr ng
đi m phát tri n kinh t B c B , cách trung tâm Th đô Hà N i h n 160km, là trung
tâm giao th

ng phát tri n kinh t gi a hai t nh Cao B ng v i t nh Thái Nguyên. Phía

ông giáp v i t nh L ng S n, phía Tây giáp v i t nh Tuyên Quang, phía Nam giáp v i
t nh Thái Nguyên, phía B c giáp v i t nh Cao B ng, n m trên Qu c l 3 đi t Th đô
Hà N i lên t nh Cao B ng, là tr c Qu c l huy t m ch, quan tr ng c a vùng

ông

B c.
Qu n lý, ki m soát ch t ch các kho n chi b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
(NSNN) luôn là m i quan tâm l n c a

ng, Nhà n

c

c và c a các c p, các ngành, góp

ph n quan tr ng trong vi c ki m tra, giám sát s phân ph i và s d ng ngu n l c tài
chính m t cách đúng m c đích, có hi u qu ; đ ng th i là m t bi n pháp h u hi u đ
th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. T n m 2004, th c hi n Lu t Ngân sách Nhà
n

c (s a đ i), công tác qu n lý ki m soát chi ngân sách Nhà n

n

c (KBNN) đã có nh ng chuy n bi n tích c c; công tác l p, duy t, phân b d toán

đ

c chú tr ng h n v ch t l

có nh ng thay đ i l n và đ t đ

c qua Kho b c Nhà

ng và th i gian. Vi c qu n lý đi u hành NSNN c ng đã
c thành t u quan tr ng, góp ph n thúc đ y n n kinh t

phát tri n, gi i quy t nh ng v n đ xã h i.
Tuy v y, c ch qu n lý chi NSNN nói chung và chi đ u t xây d ng công trình hay
còn g i là chi xây d ng c b n (XDCB) t ngu n v n NSNN nói riêng trong nhi u
tr

ng h p còn b đ ng, m t s v n đ c p thi t ch a đ

có đ nh h

c đáp ng k p th i ho c ch a

ng x lý c th , phù h p, trong quá trình qu n lý còn lúng túng, công tác

đi u hành ngu n v n NSNN c a h th ng chính quy n nhi u khi còn có nh ng b t
c p; n ng l c công tác qu n lý ki m soát chi ngu n NSNN c a cán b trong KBNN
còn ch a đáp ng v i yêu c u th c t c a công tác xây d ng c b n b ng ngu n v n
ngân sách Nhà n

c trên đ a bàn t nh B c K n. Hàng n m, có kho ng g n 1.000 d án

đ u t t v n Ngân sách Nhà n
v n NS P đ

c và 13 nghìn đ n 15 nghìn d án đ u t b ng ngu n

c qu n lý, ki m soát, thanh toán qua KBNN t nh B c K n v i s ti n
1


hàng ch c nghìn t đ ng. V i s l

ng d án và s ti n l n nh v y, n u không qu n

lý t t th t thoát, lãng phí là đi u khó tránh kh i. Vì v y, các gi i pháp đ i m i công tác
qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n

cc nđ

c

hoàn thi n m t cách khoa h c, có h th ng.
Xu t phát t tình hình th c tr ng trên v i mong mu n đóng góp nh ng đ xu t đ
hoàn thi n t ng c
sách Nhà n

ng qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân

c, tác gi ch n đ tài: “T ng c

công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n

ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng
c qua Kho b c Nhà n

c t nh B c K n”

làm lu n v n th c s c a mình.
2. M c tiêu nghiên c u
Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nh m b xung, hoàn thi n đ t ng c

ng công

tác qu n lý chi đ u t xây d ng công trình góp ph n nâng cao hi u qu s d ng ngu n
v n ngân sách Nhà n

c.

3.

it

ng và ph m vi nghiên c u

a)

it

ng nghiên c u

Qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
b c Nhà n
h

c t nh B c K n. Nh ng khó kh n, b t c p, v

ng m c, các nhân t

nh

ng trong quá trình qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân

sách Nhà n

c, đ đ a ra nh ng gi i pháp nh m kh c ph c, nâng cao hi u qu qu n lý

chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
n

c qua Kho

c qua Kho b c Nhà

c.

b) Ph m vi nghiên c u
- Ph m vi v n i dung và không gian: T ng c

ng công tác qu n lý chi đ u t xây

d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n

c qua Kho b c Nhà n

c trên đ a

bàn t nh B c K n.
- Ph m vi v th i gian: Th i gian nghiên c u, s li u kh o sát, thu th p th c ti n giai
đo n t n m 2011-2016; đ nh h

ng, đ xu t gi i pháp đ n trong th i gian t i.

2


4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

Trên c s lý lu n chung v t ng c

ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng công

trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n

c qua Kho b c Nhà n

c; h th ng các v n

b n, ch đ , chính sách hi n hành v qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng
ngu n v n ngân sách Nhà n

c qua Kho b c Nhà n

c.

tài áp d ng các ph

ng

pháp th ng kê là ch y u, k t h p v i nghiên c u lý thuy t và th c hi n, phân tích đ
gi i quy t các v n đ liên quan đ n quá trình qu n lý chi đ u t xây d ng công trình
b ng ngu n v n ngân sách Nhà n

c qua Kho b c Nhà n

c.

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n
a) Ý ngh a khoa h c
H th ng hóa c s lý lu n v công tác qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng
ngu n v n ngân sách Nhà n

c qua Kho b c Nhà n

c, đ

c đúc k t, phân tích nh ng

kinh nghi m th c ti n đ đ xu t nh ng gi i pháp có c s khoa h c, có tính kh thi
trong vi c qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà
n

c qua Kho b c Nhà n

c.

b) Ý ngh a th c ti n
Nh ng phân tích đánh giá và gi i pháp đ xu t là nh ng tham kh o h u ích công tác
qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
b c Nhà n

c

các Kho b c Nhà n

6. K t qu đ t đ

c qua Kho

c trong giai đo n hi n nay.

c c a lu n v n

- H th ng hóa và làm rõ c s lý lu n và th c ti n v công tác qu n lý chi đ u
t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
n

c qua kho b c Nhà

c.

- Phân tích đánh giá th c tr ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng công trình
b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
B c K n, nêu lên đ

c qua kho b c Nhà n

c nh ng k t qu đ t đ

kh c ph c.

3

c trên đ a bàn t nh

c đ phát huy và nh ng t n t i c n


-

xu t các gi i pháp c th và có tính kh thi nh m t ng c

ng qu n lý chi

đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n

c qua Kho b c

Nhà n

c t nh B c K n.

7. N i dung lu n v n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n và tài li u tham kh o, lu n v n đ
03 ch
Ch

ng.
ng 1: C s lý lu n và th c ti n v chi và công tác qu n lý chi đ u t xây

d ng công trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà n
Ch

c qua Kho b c Nhà n

c

ng 2: Th c tr ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng

ngu n v n Ngân sách Nhà n
Ch

c k t c u thành

ng 3: Gi i pháp t ng c

c qua Kho b c Nhà n

cB cK n

ng công tác qu n lý chi đ u t xây d ng công

trình b ng ngu n v n Ngân sách Nhà n

c qua Kho b c Nhà n

4

cB cK n


CH
NG 1 C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V CHI VÀ CÔNG TÁC
QU N LÝ CHI
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH B NG NGU N
V N NGÂN SÁCH NHÀ N
C QUA KHO B C NHÀ N
C
1.1, C s lý lu n v chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n Ngân sách
Nhà n c qua Kho b c Nhà n c
1.1.1, Khái ni m v chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN
Chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN là vi c s d ng m t ph n v n ti n t đã
đ

c t p trung vào NSNN nh m th c hi n tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m

r ng tài s n c đ nh, t ng b

c t ng c

ng và hoàn thi n c s v t ch t k thu t cho

n n kinh t xã h i.
u t Xây d ng công trình trong n n kinh t qu c dân là m t b ph n c a đ u t phát
tri n.

ây chính là quá trình b v n đ ti n hành các ho t đ ng xây d ng công trình

nh m tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m r ng ra các tài s n c đ nh trong n n
kinh t . Do v y

TXDCT là ti n đ quan tr ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã

h i c a n n kinh t nói chung và c a các c s s n xu t kinh doanh nói riêng. TXDCT
là ho t đ ng ch y u t o ra tài s n c đ nh đ a vào ho t đ ng trong l nh v c kinh t - xã
h i, nh m thu đ
qu c dân đ

c l i ích v i nhi u hình th c khác nhau.

TXDCT trong n n kinh t

c thông qua nhi u hình th c xây d ng m i, c i t o, m r ng, hi n đ i hoá

hay khôi ph c tài s n c đ nh cho n n kinh t .
1.1.2, N i dung chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN
- Chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN g n v i ho t đ ng c a NSNN nói chung
và ho t đ ng chi NSNN nói riêng, g n v i qu n lý và s d ng v n theo phân c p v
chi NSNN cho đ u t phát tri n. Do đó, vi c hình thành, phân ph i, s d ng và thanh
quy t toán ngu n v n này c n đ

c th c hi n ch t ch theo lu t đ nh đ

c Qu c h i

phê chu n và các c p chính quy n phê duy t hàng n m.
-

u t XDCT b ng ngu n v n NSNN đ

c s d ng ch y u đ đ u t cho các công

trình d án không có kh n ng thu h i v n và công trình h t ng theo đ i t

ng s

d ng theo quy đ nh c a Lu t NSNN và các lu t khác. Do đó, vi c đánh giá hi u qu s

5


d ng ngu n v n mang tính toàn di n, trên c s đánh giá tác đ ng c v kinh t , xã h i
và môi tr
-

ng.

u t XDCT b ng ngu n v n NSNN g n v i các quy trình đ u t và d án, ch

ng

trình đ u t r t ch t ch t khâu chu n b đ u t , th c hi n d án đ n khâu k t thúc
đ u t , nghi m thu d án và bàn giao đ a vào khai thác s d ng. Vi c s d ng ngu n
v n này g n v i quá trình th c hi n và qu n lý d án đ u t , v i các khâu liên hoàn,
các khâu liên t c t khâu quy ho ch, kh o sát thi t k , chu n b đ u t , th c hi n d
án, k t thúc d án. Các d án này có th đ

c hình thành d

i nhi u hình th c khác

nhau nh :
* Các d án v đi u tra, kh o sát đ l p quy ho ch nh các d án quy ho ch t ng
th phát tri n kinh t xã h i vùng lãnh th , ngành, quy ho ch xây d ng đô th và
nông thôn, quy ho ch ngành đ

c Chính ph cho phép.

* D án đ u t xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, nh đ
giao thông, m ng l

i đi n, h th ng c p n

ng

c,.v.v…

* D án cho vay c a Chính ph đ đ u t vào phát tri n m t s ngành ngh , l nh v c
hay s n ph m.
* D án h tr các doanh nghi p đ u t vào các l nh v c c n có s tham gia c a Nhà
n

c theo quy đ nh c a pháp lu t.

- Ch th quy t đ nh đ u t XDCT khác nhau, ph n ánh s đa c p, đa t ng, có liên
quan đ n toàn xã h i.

i v i các c quan t ng h p nhà n

c nh B K ho ch và

u t , B Tài chính, B Xây d ng… tu theo ch c n ng, nhi m v nhà n

c giao mà

th c hi n vi c nghiên c u, ban hành c ch , chính sách, quy ph m quy chu n xây
d ng, đ n giá đ nh m c, tiêu chu n kinh t - k thu t xây d ng thu c l nh v c qu n lý
đ th c hi n th ng nh t trên c n

c.

i v i các B qu n lý chuyên ngành nghiên

c u ban hành c ch , chính sách, đ nh m c kinh t - k thu t, đ n giá theo t ng chuyên
ngành. Các B , ngành khác thu c trung
nhi m v đ

c Nhà n

ng và đ a ph

ng thì theo ch c n ng và

c giao mà th c hi n vi c qu n lý đ u t xây d ng thu c ph m

vi mình qu n lý.

6


1.1.3, Hình th c chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN
-

u t XDCT có tác đ ng hai m t đ n s

đ nh, v a là y u t phá v s

n đ nh kinh t : v a là y u t duy trì s

n

n đ nh kinh t . Do v y, các nhà ho ch đ nh chính sách

v mô c n đi u hành sao cho h n ch các tác đ ng x u, phát huy tác đ ng tích c c, duy
trì đ

cs

n đ nh c a toàn b n n kinh t . Chính ph s d ng đ u t nh là m t bi n

pháp kích c u, đ u t có k t qu làm t ng n ng l c s n xu t, d ch v , t đó làm t ng
t ng cung toàn xã h i. T ng c u, t ng cung t ng lên s kéo theo s n l
c a n n kinh t t ng, thúc đ y n n kinh t t ng tr

ng cân b ng

ng (GDP t ng), gi m t l th t

nghi p. Nh ng n u đ u t t ng quá cao làm t ng t ng c u, trong khi t ng cung ch a
k p t ng lên, s kéo theo giá c t ng, l m phát cao, nh h
tri n n n kinh t , nh h

ng đ n s

n đ nh và phát

ng đ n đ i s ng c a nhân dân (đây là vai trò đ nh h

ng ho t

đ ng đ u t trong n n kinh t ).
-

u t XDCT t o ra n ng l c s n xu t m i, hình thành phát tri n k t c u h t ng

kinh t - xã h i nh giao thông, th y l i, đi n, tr

ng h c, tr m y t ,… Thông qua vi c

duy trì và phát tri n ho t đ ng đ u t XDCT, v n đ u t XDCT b ng ngu n v n
NSNN góp ph n quan tr ng vào vi c thúc đ y s phát tri n n n kinh t qu c dân, tái
t o và t ng c

ng n ng l c s n xu t, t ng n ng su t lao đ ng, t ng tích l y cho n n

kinh t , t ng thu nh p qu c dân và t ng s n ph m xã h i.
-

u t XDCT quy t đ nh quá trình chuy n d ch c c u kinh t gi a các ngành, gi i

quy t nh ng v n đ m t cân đ i v phát tri n gi a các vùng lãnh th , phát huy t i đa
nh ng l i th so sánh v tài nguyên, đ a th , kinh t , chính tr ... c a t ng vùng lãnh
th . Theo kinh nghi m c a các n
nhanh (9  10%) c n ph i t ng c

c trên th gi i, đ đ t đ

c t c đ t ng tr

ng đ u t nh m t o ra s phát tri n nhanh

ng
khu

v c công nghi p và d ch v .
-

u t là đi u ki n tiên quy t c a s phát tri n và t ng c

ng kh n ng công ngh ,

trong khi công ngh là trung tâm c a công nghi p hóa. Do v y, đ th c hi n thành
công s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa
m t chi n l

Vi t Nam, chúng ta ph i đ ra đ

c đ u t phát tri n công ngh nhanh và b n v ng.

7

c


1.2, Qu n lý chi đ u t xây d ng công trình b ng ngu n v n Ngân sách nhà n

c

1.2.1, Khái ni m qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN
Qu n lý ki m soát chi đ u t XDCT là vi c ki m tra, xem xét các c n c , đi u ki n
c n và đ theo quy đ nh c a Nhà n

c đ xu t qu NSNN chi tr theo yêu c u c a ch

đ u t các kho n kinh phí th c hi n d án theo các chính sách, ch đ , đ nh m c chi
tiêu do Nhà n

c quy đ nh d a trên c s nh ng nguyên t c, hình th c và ph

ng

pháp qu n lý tài chính trong t ng th i k .
1.2.2, Các y u t c u thành c ch qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN
qua h th ng KBNN
tn

c ta đang trong quá trình phát tri n kinh t , chính tr , xã h i trên m i m t, m i

l nh v c, đ c bi t nhà n

c ta u tiên phát tri n l nh v c đ u t , xây d ng các công

trình c s h t ng, ki n trúc th

ng t ng, giao thông th y l i... V i ngu n v n ngân

sách có h n, kh n ng chi thì vô h n, V NSNN
ngành tài chính

t nh, huy n là ng

Trung

ng c ng nh các S , ban

i tr c ti p quy đ nh các kho n thu, chi NSNN

ph i có k ho ch chi tiêu đem l i hi u qu cao nh t.
Th nh t: đ u t XDCT liên quan t i nhi u c p, nhi u ngành v i kho n m c chi đ u
t XDCT chi m t tr ng r t l n trong ngân sách m t qu c gia. Chi đ u t đóng vai trò
quan tr ng trong quá trình phát tri n đ t n

c, qua đó đã t o ra c s v t ch t cho n n

kinh t qu c dân, góp ph n vào vi c t ng tr

ng kinh t đ t n

nh v y, thì vi c đ m b o cho nh ng kho n chi đ u t đ

c. V i t m quan tr ng
c th c hi n đúng ch c

n ng, m c đích, không gây lãng phí, th t thoát là m t yêu c u quan tr ng.
Th hai: đó là kh n ng có h n c a NSNN, đ c bi t đ i v i tình tr ng th
thâm h t ngân sách c a n

ng xuyên b

c ta khi ngu n thu c a NSNN còn r t h n h p mà nhu c u

chi cho phát tri n kinh t - xã h i l i l n, ngày càng t ng cao. Do đó vi c qu n lý ch t
ch các kho n chi NSNN là m t trong nh ng m i quan tâm hàng đ u c a
n

ng và Nhà

c hi n nay. Th c hi n t t công tác này có ý ngh a quan tr ng trong vi c th c hi n

ti t ki m, ch ng lãng phí, nh m t p trung các ngu n l c tài chính đ phát tri n kinh t
xã h i, góp ph n ki m ch l m phát, n đ nh ti n t và lành m nh hóa n n tài chính
Qu c gia. Bên c nh đó c ng góp ph n nâng cao trách nhi m c ng nh phát huy vai trò

8


c a các ngành, các c p, các c quan, đ n v có liên quan t i công tác qu n lý và đi u
hành Ngân sách.
Th ba: c ch qu n lý chi đ u t trong nhi u n m qua đã đ
và hoàn thi n. Nh ng v n ch quy đ nh đ
nguyên t c, ch a th bao quát h t đ

c th

ng xuyên s a đ i

c nh ng v n đ chung mang tính ch t

c nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n qu n

lý các kho n chi c a NSNN. M t khác, cùng v i s phát tri n c a xã h i, các nghi p
v chi c ng ngày càng tr nên đa d ng và ph c t p h n. Do đó, c ch qu n lý nhi u
khi không th theo k p nh ng bi n đ ng th c t c a các ho t đ ng đ u t đang di n ra.
T đó t o ra nhi u k h và b t c p. Do đó, vi c không ng ng c i ti n, b sung k p
th i đ c ch qu n lý đ

c ngày càng hoàn thi n, phù h p và ch t ch h n c ng là

m t nhu c u c p bách.
Th t : là trình đ c ng nh ý th c c a các đ n v s d ng v n đ u t XDCT b ng
ngu n v n NSNN. Các đ n v này th

ng tìm cách đ l i d ng các k h trong c ch ,

chính sách qu n lý, đ sao cho s d ng h t ngu n kinh phí càng nhanh, càng t t, đ c
bi t là hi n t
th

ng ch y kinh phí cu i n m. Bên c nh đó, thi u sót và sai ph m c ng

ng di n ra, nh ng hi n t

ng nh h s không đ y đ , không h p pháp, h p l

c ng nh sai đ nh m c đ n giá theo quy đ nh là không quá xa l . Nh ng hi n t

ng

này n u không ng n ch n, t t y u s d n t i tiêu c c, s d ng sai ngu n v n, gây lãng
phí, th t thoát cho Ngân sách Nhà n
Th n m: n

c.

c ta đang trong quá trình m c a h i nh p v i n n kinh t th gi i, nhi u

kho n chi cho ho t đ ng đ u t là s d ng ngu n v n vay t các qu c gia và t ch c
n

c ngoài. Do đó vi c qu n lý ki m tra, ki m soát vi c chi tr các kho n chi này t i

t ng đ i t
tín c a đ t n

ng là h t s c c n thi t, đ đ m b o k c

ng qu n lý tài chính c ng nh uy

c.

Vì nh ng lý do trên, c n thi t ph i có c quan ch c n ng có th m quy n đ c l p khách
quan đ ng ra đ th c hi n công tác qu n lý ki m tra, ki m soát đ i v i ho t đ ng thu
chi c a các đ n v này. Qua đó phát hi n và ch n ch nh k p th i các gian l n, sai ph m,
sai sót và lãng phí có th x y ra trong vi c s d ng ngu n v n Ngân sách Nhà n
đ m b o các kho n chi này đ

c, đ

c s d ng đúng m c đích, ti t ki m và hi u qu . Vì v y

9


công tác qu n lý ki m tra, ki m soát chi NSNN qua KBNN là c n thi t và ngày càng
đ

c hoàn thi n đ phù h p v i tình hình kinh t - xã h i ngày càng phát tri n.

1.2.3, S c n thi t ph i qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu ng v n NSNN qua h
th ng KBNN
- Tài li u, h s ch ng t chi đ u t do Ch đ u t g i KBNN ph i đ m b o đúng quy
đ nh.
- Các d án ph i có đ th t c
đ đi u ki n đ

u t và xây d ng, có k ho ch v n h ng n m và có

c chi (Thành l p Ban qu n lý d án; M tài kho n,

u th u, Ch đ nh

th u; i u ki n t m ng, thanh toán v n).
- Các Ch đ u t , Ban qu n lý d án ph i m Tài kho n t i KBNN n i thu n ti n cho
vi c qu n lý thanh toán v n đ u t c a Kho b c Nhà n

c và thu n ti n cho giao d ch

c a ch đ u t . Th t c m tài kho n theo quy đ nh c a B Tài chính và h

ng d n

c a KBNN.
- Trong quá trình qu n lý thanh toán v n đ u t (sau đây g i t t là qu n lý ki m soát
chi) n u phát hi n quy t đ nh c a các c p có th m quy n trái v i quy đ nh hi n hành,
ph i có v n b n g i c p có th m quy n đ ngh xem xét l i và nêu rõ ý ki n đ xu t.
N u quá th i h n đ ngh mà không nh n đ
đ xu t c a mình. N u đ

c tr l i thì đ

c quy n gi i quy t theo

c tr l i mà xét th y không tho đáng thì v n ph i gi i

quy t theo ý ki n c a c p có th m quy n; đ ng th i ph i báo cáo lên c quan có th m
quy n cao h n và báo cáo c quan Tài chính đ xem xét, x lý.
- Cán b qu n lý chi đ u c a KBNN khi ki m soát chi v n cho d án ph i đ m b o
đúng quy trình và không gây phi n hà, sách nhi u, c a quy n đ i v i Ch đ u t . Khi
c n thi t ph i ch đ ng báo cáo xin ý ki n lãnh đ o đ ph i h p v i Ch đ u t n m
ti n đ th c hi n d án đ đôn đ c, h

ng d n Ch đ u t hoàn thi n h s , th t c

thanh toán.
- Ch đ u t là ch tài kho n c p phát v n đ u t t i KBNN, nên Ch đ u t ph i l p,
ký ch ng t thanh toán v n đ u t : Gi y đ ngh thanh toán v n đ u t ; Gi y rút v n
đ u t ; Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u t , k c tr
t ch c t v n qu n lý d án.
10

ng h p Ch đ u t thuê


- S v n thanh toán cho t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình không đ
v

t d toán ho c giá trúng th u, t ng d toán c a d án (đ i v i chi phí n m trong

t ng d toán). T ng s v n thanh toán cho d án không đ
đ

c

c phê duy t. Tr

ng h p s v n thanh toán v

cv

t t ng m c đ u t đã

t k ho ch v n c n m đã đ

cb

trí (do đi u ch nh k ho ch, do d án phân b không đúng quy đ nh, B Tài chính có ý
ki n d ng thanh toán), KBNN ph i ph i h p v i ch đ u t đ thu h i s v n đã thanh
toán v

t k ho ch.

- Các kho n chi b ng ti n m t đ
chính h

c th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a B Tài

ng d n qu n lý thu, chi ti n m t qua h th ng KBNN.

- Ch đ u t t ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i l
đ nh m c, đ n giá, d toán các lo i công vi c, ch t l

ng th c hi n,

ng công trình, KBNN không

ch u trách nhi m v các v n đ này. KBNN c n c vào h s thanh toán và th c hi n
thanh toán theo h p đ ng.
1.2.4, Vai trò c a KBNN và vi c ph i h p v i các c quan ch c n ng trong qu n lý
chi đ u t XDCT b ng ngu n v n NSNN
Vai trò c a Kho b c Nhà n
Vai trò c a KBNN đ

c

c xác đ nh trên c s ch c n ng, nhi m v c th trong t ng

giai đo n. KBNN là c quan c a Nhà n

c có nhi m v t p trung và c p phát các

ngu n tài chính trong quá trình đi u hành qu NSNN. Qu n lý c p phát và thanh toán
các kho n chi đ u t thu c NSNN là trách nhi m c a toàn th các ngành các c p có
liên quan, t khâu l p d toán, phân b , c p phát cho t i quy t toán chi tiêu. Trong đó
h th ng KBNN gi vai trò quan tr ng trong khâu thanh toán, qu n lý ki m soát chi.
KBNN đ

c Nhà n

đ ng v n c a Nhà n

c giao nhi m v là đ n v qu n lý ki m soát cu i cùng tr

c khi

c ra kh i qu NSNN.

Th c hi n nhi m v trên, KBNN ch đ ng b trí v n cho t ng đ n v KBNN tr c
thu c đ chi tr m t cách đ y đ , k p th i và chính xác cho các đ n v s d ng ngân
sách nói chung, c ng nh v n đ u t thu c NSNN nói riêng. Bên c nh đó KBNN còn
th

ng xuyên c i ti n quy trình c p phát thanh toán, m r ng hình th c thanh toán, cái

ti n ch đ k toán, xây d ng và đ a các ng d ng tin h c vào các quy trình nghi p
11


v . Trên c s đó, KBNN th c hi n qu n lý ki m tra và h ch toán các kho n chi
NSNN theo đúng ch

ng, lo i, kho n, m c, ti u m c c a m c l c NSNN; đ ng th i

cung c p đ y đ , k p th i các thông tin c n thi t ph c v công tác ch đ o, đi u hành
c a c quan tài chính. Ngoài ra, KBNN còn ph i h p ch t ch v i c quan tài chính
trong vi c s p x p các nhu c u chi tiêu, đ m b o thu, chi NSNN luôn đ
vi c đi u hành qu NSNN đ

c cân đ i,

c thu n l i.

Khi nh n l nh tr ti n c a đ n v s d ng v n đ u t NSNN, thì nhi m v c a KBNN
là tr ti n cho ngch

ng. Tuy nhiên, vai trò c a Kho b c không ch d ng l i

đó. V i nhi m v này, KBNN còn ch u trách nhi m tr

c pháp lu t c ng nh các c

quan c p trên v tính h p pháp, h p l c a vi c xu t ti n. Do đó, KBNN ph i ki m tra
đ i chi u h s rút v n v i các ch đ c a Nhà n
đó đ

c. Vi c qu n lý ki m tra, ki m soát

c ti n hành thông qua vi c xem xét các h s , tài li u trên nhi u m t nh d

toán, k ho ch v n, th m quy n duy t, đi u l h p đ ng … Trong quá trình ki m tra
n u phát hi n có sai ph m, s d ng không đúng m c đích, không hi u qu ho c không
đúng ch đ , không phù h p đi u l trong h p đ ng c a d án đó, KBNN đ

c quy n

t ch i c p phát thanh toán. Nh v y, vai trò c a KBNN không ch th đ ng nh n l nh
và chi tr ti n cho các đ n v mà ho t đ ng mang tính đ c l p t

ng đ i và có tác đ ng

nh t đ nh đ i v i ho t đ ng s d ng v n đ u t NSNN c a các đ n v đó. Thông qua
đó, KBNN đ m b o cho quá trình qu n lý, s d ng v n đ u t NSNN c ng nh công
qu qu c gia đ

c ch t ch , đ c bi t trong vi c mua s m, s a ch a, xây d ng,… Vì

v y, không nh ng ch là chi tr , mà KBNN còn đ m b o cho tính h p pháp c a các
kho n chi, đó c ng là m t ti n đ giúp tránh th t thoát, lãng phí, qu n lý ch t ch vi c
s d ng ti n trong thanh toán.
Ngoài ra, thông qua vi c c p phát, thanh toán các kho n chi NSNN, KBNN còn ti n
hành t ng h p, phân tích, đánh giá tình hình thanh toán v n đ u t c ng nh NSNN
qua Kho b c, theo t ng đ a bàn, t ng c p, t ng ngành. Rút ra nh ng k t qu đã đ t
đ

c, nh ng h n ch và nguyên nhân. T đó, cùng v i các c quan Nhà n

c có th m

quy n khác ti n hành nghiên c u và hoàn thi n c ch chính sách cho công tác thanh
toán và qu n lý ki m soát qua KBNN.

12


- Ban hành quy trình qu n lý ki m soát chi đ u t đ th c hi n th ng nh t trong c
n

c. C th hóa nh ng v n b n quy ph m pháp lu t, ch tr

ng c a

n

c v qu n lý kinh t trong l nh v c đ u t và xây d ng thành các quy trình c th

cho các ho t đ ng nghi p v di n ra t i KBNN, đ m b o môi tr

ng và Nhà

ng pháp lý th ng

nh t, đ ng b quy đ nh pháp lu t v qu n lý v n đ u t thu c NSNN.
- H
h

ng d n Ch đ u t m tài kho n đ t m ng và thanh toán v n. Trong đó
ng d n c th vi c m tài kho n, ki m soát tài kho n ti n g i và th c hi n

thanh toán b ng ti n m t, b ng chuy n kho n đ i v i các c quan, đ n v này. T o
đi u ki n thu n l i cho quá trình thanh toán c a đ n v có giao d ch v i KBNN
c ng nh ph i đ m b o đ

c quá trình qu n lý ki m soát di n ra m t cách d dàng

và ch t ch .
-

c quy n yêu c u Ch đ u t cung c p h s , tài li u, thông tin theo ch đ quy

đ nh đ ph c v cho công tác qu n lý ki m tra, ki m soát chi. Khi c n thi t đ
tình hình th c t t i hi n tr
-

cn m

ng.

nh k và đ t xu t ki m tra các Ch đ u t v tình hình th c hi n d án, vi c ch p

hành ch đ , chính sách tài chính đ u t phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n đ u
t ;

c phép t m ng ng thanh toán v n ho c thu h i s v n mà Ch đ u t s d ng

sai m c đích, sai đ i t

ng ho c trái v i ch đ qu n lý tài chính c a Nhà n

c, đ ng

th i báo cáo B Tài chính đ x lý.
- Không tham gia vào các H i đ ng nghi m thu

các công trình, d án.

- T ch c công tác qu n lý ki m soát chi đ u t XDCT theo quy trình nghi p v th ng
nh t, đ n gi n th t c hành chính nh ng đ m b o qu n lý v n ch t ch , thanh toán k p
th i, đ y đ , thu n ti n cho Ch đ u t .
Các đ n v KBNN tuy t đ i không đ ng ý chi các kho n v
trong nhu c u chi quý, d toán n m đã đ

t theo t ng nhóm m c chi

c phân b c a đ n v s d ng ngân sách; s

d ng kinh phí c a nhóm m c chi này đ c p phát cho nhóm m c chi khác khi ch a có
s đ ng ý đi u ch nh d toán gi a các nhóm m c c a c quan Nhà n
quy n theo quy đ nh c a ch đ ; không đ

c có th m

c phép cho đ n v s d ng NSNN rút kinh

13


phí Ngân sách đ chuy n v tài kho n ti n g i (tr tr

ng h p đ

c B Tài chính quy

đ nh); không đ đi u ki n chi theo ch đ quy đ nh; có d u hi u vi ph m ch đ qu n
lý Nhà n

c; s d trên tài kho n c a các đ n v không đ đ chi, kho n chi v

t nhu

c u chi quý, d toán n m.
- ôn đ c Ch đ u t thanh toán d t đi m công n khi d án đã quy t toán và t t toán
tài kho n.
- Th c hi n ch đ thông tin báo cáo và quy t toán s d ng v n đ u t và v n s
nghi p có tính ch t đ u t thu c ngu n v n NSNN theo quy đ nh c a Lu t NSNN và
h

ng d n c a B Tài chính.

Tham gia ph i h p v i c quan tài chính, c quan qu n lý Nhà n

c có liên quan trong

vi c ki m tra tình hình s d ng kinh phí c a các đ n v s d ng NSNN.
Ph i h p v i các c quan ch c n ng trong qu n lý chi đ u t XDCT b ng ngu n v n
NSNN
i v i các Ch đ u t
Ch đ u t trong các d án Nhà n
ng

i b v n đ u t là Nhà n

ng

i b v n đ u t . Ch đ u t đ

c không ph i là ng

i tr c ti p b v n đ u t mà

c, còn Ch đ u t ch là ng

i đ i di n h p pháp c a

c xác đ nh ngay t khi l p báo cáo đ u t . Ch

đ u t ph i t ch c l p d án đ u t , xác đ nh rõ ngu n v n đ u t , th c hi n các th
t c đ u t đ trình c p có th m quy n phê duy t; t ch c đ u th u (đ i v i các d án
ph i đ u th u), th c hi n ký k t h p đ ng và th c hi n h p đ ng đã ký. Ch đ u t
tr c ti p qu n lý d án ph i thành l p Ban qu n lý d án đ th c hi n d án. Ch đ u
t đ

c yêu c u các c quan h u quan c a Nhà n

c công b công khai các quy đ nh

có liên quan đ n công vi c đ u t nh quy ho ch xây d ng, đ t đai, tài nguyên, ngu n
đi n, n

c, giao thông v n t i, môi tr

ng sinh thái, phòng ch ng cháy n , b o v di

tích l ch s , v n hoá, an ninh, qu c phòng v v .. .
- Th c hi n ch c n ng, nhi m v đ
đúng m c đích, đúng đ i t

c giao theo quy đ nh. Ti p nh n và s d ng v n

ng, ti t ki m và có hi u qu . Ch p hành đúng quy đ nh

c a pháp lu t v ch đ qu n lý tài chính đ u t phát tri n.
14


- Th c hi n vi c nghi m thu kh i l

ng, l p h s thanh toán và đ ngh thanh toán

cho nhà th u theo th i gian quy đ nh c a h p đ ng.
- T ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i l
đ n giá, d toán các lo i công vi c, ch t l

ng th c hi n, đ nh m c,

ng công trình và giá tr đ ngh thanh toán;

đ m b o tính chính xác, trung th c, h p pháp c a các s li u, tài li u trong h s cung
c p cho KBNN và các c quan ch c n ng c a Nhà n

c.

- Báo cáo k p th i, đ y đ theo quy đ nh cho c quan quy t đ nh đ u t và các c
quan Nhà n

c có liên quan; cung c p đ h s , tài li u theo quy đ nh cho KBNN và

c quan Tài chính đ ph c v cho công tác qu n lý và thanh toán v n; ch u s ki m
tra c a c quan Tài chính và c quan quy t đ nh đ u t v tình hình s d ng v n đ u
t và ch p hành chính sách, ch đ tài chính đ u t phát tri n c a Nhà n

c.

- Th c hi n k toán đ n v Ch đ u t ; quy t toán v n đ u t theo quy đ nh hi n hành.
-

c yêu c u thanh toán v n khi có đ đi u ki n và yêu c u KBNN tr l i và gi i

thích nh ng đi m th y ch a tho đáng trong vi c thanh toán v n.
i v i các c quan ch c n ng khác
u t XDCT liên quan đ n nhi u c p, nhi u ngành, đ i v i các c quan

trung

ng

nh B K ho ch đ u t ; B Tài chính; B Xây d ng, các B qu n lý chuyên ngành,
các B khác; đ i v i đ a ph
trung

ng g m

y ban Nhân dân các t nh, thành ph thu c

ng các c quan, s , ban, ngành nh S K ho ch đ u t , S Tài chính… Tùy

theo ch c n ng nhi m v đ

c Nhà n

c giao mà th c hi n vi c nghiên c u ban hành

c ch chính sách, ch đ xây d ng, đ n giá, đ nh m c, tiêu chu n kinh t - k thu t
xây d ng thu c l nh v c qu n lý đ th c hi n th ng nh t trong c n

c.

i v i các

B qu n lý chuyên ngành nghiên c u ban hành c ch , chính sách, đ nh m c kinh t k thu t, đ n giá theo t ng chuyên ngành. Các B , ngành khác thu c trung
đ a ph

ng thì theo ch c n ng nhi m v đ

c Nhà n

ng và

c giao mà th c hi n ph i h p

v i KBNN trong vi c qu n lý đ u t XDCT thu c ph m v mình đ m nh n nh trình
c p có th m quy n phê duy t quy t đ nh đ u t ho c phê duy t quy t đ nh đ u t
thu c th m quy n qu n lý; duy t thi t k k thu t - T ng d toán, trình c p có th m

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×